CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)
NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
Mã đề số: LTMT - LT37
Hình thức thi:
Tự luận
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề thi)
ĐỀ BÀI
Câu 1: ( 3.0 điểm)
Cho lược đồ quan hệ sau :
1. KHACHHANG (MAKH, TENKH, DIACHI, LOAIKH)
Tân từ: Một khách hàng có một mã số (MAKH) duy nhất, tên khách
hàng (TENKH), địa chỉ khách hàng (DIACHI) và thuộc một loại khách hàng
(LOAIKH). Loại khách hàng gồm có “Cá nhân”, “Doanh nghiệp”.
2. DIENTHOAI (SODT, MAKH, LOAIDT, SOHD)
Tân từ: Một điện thoại có một số điện thoại (SODT) để phân biệt với các
điện thoại khác, thuộc về một khách hàng (MAKH), loại điện thoại (LOAIDT)
gồm có “Vô tuyến”, “Dây cáp”, được lắp đặt theo một hợp đồng (SOHD).
3. DICHVU (MADV, TENDV)
Tân từ: Mỗi dịch vụ điện thoại có một mã dịch vụ (MADV) và tên dịch
vụ (TENDV).
4. DANGKY (MADV, SODT)
Tân từ: Một số điện thoại có thể đăng ký nhiều dịch vụ và một dịch vụ có
thể được nhiều số điện thoại đăng ký.
Yêu cầu:
Trả lời các câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ SQL:
a)
Danh sách khách hàng (MAKH, TENKH) lắp đặt điện thoại loại “Dây
cáp”.
b)
Với mỗi dịch vụ có khách hàng đăng ký, hãy cho biết mã dịch vụ, tên dịch
vụ và tổng số điện thoại đăng ký dịch vụ đó.
Trả lời câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ đại số quan hệ:
c)
Liệt kê các số hợp đồng (SOHD) có đăng ký dịch vụ “Dịch vụ 108”.
Trang:1/ 1
Câu 2: ( 2.0 điểm)
Trong lập trình hướng đối tượng, tính thừa kế là gì? Các loại thừa kế? Cho ví dụ
Câu 3: ( 2.0 điểm)
1.
Trình bày ý tưởng và giải thuật của thuật toán sắp xếp trộn (merge-sort)
2.
Tạo danh sách liên kết trong đó mỗi nút là thong tin các mặt hàng, mặt
hàng bao gồm: Tên hàng, đơn giá, số lượng, thành tiền (thành tiền = đơn
giá * số lượng)
-Khai báo cấu trúc dữ liệu cho danh sách
-Viết hàm nhập thông tin danh sách các mặt hàng từ bàn phím
-Viết hàm duyệt và hiển thị danh sách
-Viết hàm sắp xếp lại danh sách theo thứ tự tăng dần của thành tiền.
…………………………..Hết………………………
.............., Ngày.............Tháng..............Năm...............
DUYỆT
HỘI ĐỒNG THI TÔT
TIỂU BAN RA ĐỀ
NGHIỆP
Trang:2/ 2

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: LTMT - LT37

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 2 | FileSize: 0.09 M | File type: PDF
5 lần xem

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: LTMT - LT37. giúp cho các em học sinh củng cố kiến thức về lập trình hướng đối tượng, tính thừa kế là gì, các loại thừa kế, ý tưởng và giải thuật của thuật toán sắp xếp trộn,....

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: LTMT - LT37 Hình thức thi: Tự luận Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: ( 3.0 điểm) Cho lược đồ quan hệ sau : 1. KHACHHANG (MAKH, TENKH, DIACHI, LOAIKH) Tân từ: Một khách hàng có một mã số (MAKH) duy nhất, tên khách hàng (TENKH), địa chỉ khách hàng (DIACHI) và thuộc một loại khách hàng (LOAIKH). Loại khách hàng gồm có “Cá nhân”, “Doanh nghiệp”. 2. DIENTHOAI (SODT, MAKH, LOAIDT, SOHD) Tân từ: Một điện thoại có một số điện thoại (SODT) để phân biệt với các điện thoại khác, thuộc về một khách hàng (MAKH), loại điện thoại (LOAIDT) gồm có “Vô tuyến”, “Dây cáp”, được lắp đặt theo một hợp đồng (SOHD). 3. DICHVU (MADV, TENDV) Tân từ: Mỗi dịch vụ điện thoại có một mã dịch vụ (MADV) và tên dịch vụ (TENDV). 4. DANGKY (MADV, SODT) Tân từ: Một số điện thoại có thể đăng ký nhiều dịch vụ và một dịch vụ có thể được nhiều số điện thoại đăng ký. Yêu cầu: Trả lời các câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ SQL: a) Danh sách khách hàng (MAKH, TENKH) lắp đặt điện thoại loại “Dây cáp”. b) Với mỗi dịch vụ có khách hàng đăng ký, hãy cho biết mã dịch vụ, tên dịch vụ và tổng số điện thoại đăng ký dịch vụ đó. Trả lời câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ đại số quan hệ: c) Liệt kê các số hợp đồng (SOHD) có đăng ký dịch vụ “Dịch vụ 108”. Trang:1/ 1 Câu 2: ( 2.0 điểm) Trong lập trình hướng đối tượng, tính thừa kế là gì? Các loại thừa kế? Cho ví dụ Câu 3: ( 2.0 điểm) 1. Trình bày ý tưởng và giải thuật của thuật toán sắp xếp trộn (merge-sort) 2. Tạo danh sách liên kết trong đó mỗi nút là thong tin các mặt hàng, mặt hàng bao gồm: Tên hàng, đơn giá, số lượng, thành tiền (thành tiền = đơn giá * số lượng) -Khai báo cấu trúc dữ liệu cho danh sách -Viết hàm nhập thông tin danh sách các mặt hàng từ bàn phím -Viết hàm duyệt và hiển thị danh sách -Viết hàm sắp xếp lại danh sách theo thứ tự tăng dần của thành tiền. …………………………..Hết……………………… .............., Ngày.............Tháng..............Năm............... DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TÔT TIỂU BAN RA ĐỀ NGHIỆP Trang:2/ 2

Tài liệu liên quan