MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO DỮ LIỆU ĐÃ THU THẬP

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 111 | Page: 0 | FileSize: 0.07 M | File type: PDF
111 lần xem

MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO DỮ LIỆU ĐÃ THU THẬP. Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản bàn giao dữ liệu đã thu thập', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

Nội dung

MẪU M1.2 BIÊN BẢN BÀN GIAO DỮ LIỆU ĐÃ THU THẬP Hôm nay, ngày tháng năm Chúng tôi gồm: Bên giao: Đại diện: Chức vụ: Bên nhận: Đại diện: Chức vụ: Cùng nhau bàn giao dữ liệu đã thu thập: Dự án: STT Dữ liệu/tài liệu Khuôn ĐVT Số Ghi chú dạng lượng Biên bản này lập thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản. Đại diện bên giao Đại diện bên nhận (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu liên quan