Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) - Dự án phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án thành phố Lào Cai: Các hạng mục bổ sung

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 73 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) - Dự án phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án thành phố Lào Cai: Các hạng mục bổ sung. Tài liệu có kết cấu nội dung gồm 11 chương: Chương 1-Giới thiệu; Chương 2-Khung pháp lý và chính sách về người dân tộc thiểu số (DTTS); Chương 3-Đặc điểm kinh tế xã hội của người DTTS trong khu vực bị ảnh hưởng; Chương 4-Tác động tiềm ẩn; Chương 5-Tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin; Chương 6-Các hoạt động phát triển đề xuất cho người DTTS; Chương 7-Tổ chức thực hiện; Chương 8-Cơ chế giải quyết khiếu nại; Chương 9-Giám sát và đánh giá; Chương 10-Kế hoạch thực hiện; Chương 11-Ngân sách cho các hoạt động của EMDP. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://slideshare.vn/xahoihoc/ke-hoach-phat-trien-dan-toc-thieu-so-emdp-du-an-phat-trien-cac-do-thi-loai-vua-t-289buq.html

Nội dung


Public Disclosure Authorized

SFG2700

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

2016

`

Dù ¸N ph¸t triÓn c¸c ®« thÞ lo¹i võa
tiÓu dù ¸n thµnh phè lµo cai
C¸c h¹ng môc bæ sung

K Õ h o¹ch p h ¸t t ri Ón
d ©n t éc th i Óu sè
(EM DP)

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG PHƯƠNG ĐÔNG
ORIENT CONSULTANT AND INVESTMENT FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JSC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA TỈNH LÀO CAI
------***------

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
DÂN TỘC THIỂU SỐ
(EMDP)

Dù ¸N ph¸t triÓn c¸c ®« thÞ lo¹i võa
tiÓu dù ¸n thµnh phè lµo cai
C¸c h¹ng môc bæ sung

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

LÀO CAI, 2016

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Dự án phát triển các đô thị loại vừa– Tiểu dự án thành phố Lào Cai: Các hạng mục bổ sung
Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

5

ĐỊNH NGHĨA

7

TÓM TẮT

9

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU

13

1.1. MÔ TẢ DỰ ÁN

13

1.2. THÔNG TIN CHUNG CỦA TIỂU DỰ ÁN

14

1.3. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ

15

CHƯƠNG II. KHUNG PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH VỀ NGƯỜI DÂN TỘC
THIỂU SỐ
18
2.1. CÁC CHÍNH SÁCH VỀ DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

18

2.2. CHÍNH SÁCH VỀ NGƯỜI BẢN ĐỊA CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (OP 4.10)

19

CHƯƠNG III. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA NGƯỜI DTTS TRONG
KHU VỰC BỊ ẢNH HƯỞNG
21
3.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC DÂN TỘC Ở VẠN HÒA

21

3.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI DTTS BAH TRONG VÙNG DỰ ÁN

22

CHƯƠNG IV. TÁC ĐỘNG TIỀM ẨN

32

4.1. NHỮNG TÁC ĐỘNG TIỀM ẨN KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN

32

4.2. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

35

CHƯƠNG V. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN

39

5.1. MỤC TIÊU CỦA THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

39

5.2. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ EMDP

39

5.3. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH DTTS

43

CHƯƠNG VI. CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN ĐỀ XUẤT CHO NGƯỜI
DTTS
44
6.1. NGUYÊN TẮC CHUNG

44

6.2. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

44

6.3. HOẠT ĐỘNG ĐỀN BÙ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ PHỤC HỒI THU NHẬP

45

6.4. XÂY DỰNG NĂNG LỰC

45

CHƯƠNG VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

46

7.1. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH (PPMU)

46

7.2. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (PPC)

46

OCI - 2016

Page 3

Dự án phát triển các đô thị loại vừa– Tiểu dự án thành phố Lào Cai: Các hạng mục bổ sung
Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

7.3. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

46

7.4. UBND XÃ (CPC)

46

CHƯƠNG VIII. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

47

CHƯƠNG IX. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

49

CHƯƠNG X. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

50

CHƯƠNG XI. NGÂN SÁCH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA EMDP

51

CÁC PHỤ LỤC:

54

OCI - 2016

Page 4

Dự án phát triển các đô thị loại vừa– Tiểu dự án thành phố Lào Cai: Các hạng mục bổ sung
Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BAH

Bị ảnh hưởng

UBND

Ủy ban Nhân dân

DTTS

Dân tộc thiểu số

NHTG (WB)

World Bank

BQLDA

Ban Quản lý dự án

TĐC

Tái định cư

USD

Đô la Mỹ

VND

đồng

m2

Mét vuông

Ha

Héc ta

OCI - 2016

Page 5

1144404

Tài liệu liên quan