HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) - Dự án phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án thành phố Lào Cai: Các hạng mục bổ sung

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 20 | Page: 73 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
20 lần xem

Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) - Dự án phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án thành phố Lào Cai: Các hạng mục bổ sung. Tài liệu có kết cấu nội dung gồm 11 chương: Chương 1-Giới thiệu; Chương 2-Khung pháp lý và chính sách về người dân tộc thiểu số (DTTS); Chương 3-Đặc điểm kinh tế xã hội của người DTTS trong khu vực bị ảnh hưởng; Chương 4-Tác động tiềm ẩn; Chương 5-Tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin; Chương 6-Các hoạt động phát triển đề xuất cho người DTTS; Chương 7-Tổ chức thực hiện; Chương 8-Cơ chế giải quyết khiếu nại; Chương 9-Giám sát và đánh giá; Chương 10-Kế hoạch thực hiện; Chương 11-Ngân sách cho các hoạt động của EMDP.

Nội dung

SFG2700 2016 ` Dù ¸N ph¸t triÓn c¸c ®« thÞ lo¹i võa tiÓu dù ¸n thµnh phè lµo cai C¸c h¹ng môc bæ sung KÕ ho¹ch ph¸t triÓn d©n téc thiÓu sè (EMDP) CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG PHƯƠNG ĐÔNG ORIENT CONSULTANT AND INVESTMENT FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JSC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA TỈNH LÀO CAI ------***------ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ (EMDP) Dù ¸N ph¸t triÓn c¸c ®« thÞ lo¹i võa tiÓu dù ¸n thµnh phè lµo cai C¸c h¹ng môc bæ sung ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀO CAI, 2016 Dự án phát triển các đô thị loại vừa– Tiểu dự án thành phố Lào Cai: Các hạng mục bổ sung Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5 ĐỊNH NGHĨA 7 TÓM TẮT 9 CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU 13 1.1. MÔ TẢ DỰ ÁN 13 1.2. THÔNG TIN CHUNG CỦA TIỂU DỰ ÁN 14 1.3. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ 15 CHƯƠNG II. KHUNG PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH VỀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ 18 2.1. CÁC CHÍNH SÁCH VỀ DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM 18 2.2. CHÍNH SÁCH VỀ NGƯỜI BẢN ĐỊA CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (OP 4.10) 19 CHƯƠNG III. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA NGƯỜI DTTS TRONG KHU VỰC BỊ ẢNH HƯỞNG 21 3.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC DÂN TỘC Ở VẠN HÒA 21 3.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI DTTS BAH TRONG VÙNG DỰ ÁN 22 CHƯƠNG IV. TÁC ĐỘNG TIỀM ẨN 32 4.1. NHỮNG TÁC ĐỘNG TIỀM ẨN KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN 32 4.2. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 35 CHƯƠNG V. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN 39 5.1. MỤC TIÊU CỦA THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 39 5.2. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ EMDP 39 5.3. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH DTTS 43 CHƯƠNG VI. CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN ĐỀ XUẤT CHO NGƯỜI DTTS 44 6.1. NGUYÊN TẮC CHUNG 44 6.2. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 44 6.3. HOẠT ĐỘNG ĐỀN BÙ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ PHỤC HỒI THU NHẬP 45 6.4. XÂY DỰNG NĂNG LỰC 45 CHƯƠNG VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 46 7.1. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH (PPMU) 46 7.2. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (PPC) 46 OCI - 2016 Page 3 Dự án phát triển các đô thị loại vừa– Tiểu dự án thành phố Lào Cai: Các hạng mục bổ sung Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) 7.3. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 46 7.4. UBND XÃ (CPC) 46 CHƯƠNG VIII. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 47 CHƯƠNG IX. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 49 CHƯƠNG X. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 50 CHƯƠNG XI. NGÂN SÁCH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA EMDP 51 CÁC PHỤ LỤC: 54 OCI - 2016 Page 4 Dự án phát triển các đô thị loại vừa– Tiểu dự án thành phố Lào Cai: Các hạng mục bổ sung Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BAH UBND DTTS NHTG (WB) BQLDA TĐC USD VND m2 Ha OCI - 2016 Bị ảnh hưởng Ủy ban Nhân dân Dân tộc thiểu số World Bank Ban Quản lý dự án Tái định cư Đô la Mỹ đồng Mét vuông Héc ta

Tài liệu liên quan