TÓM LƯỢC
VĂN
HC
HOA
K
Kathryn VanSpanckeren
n phm ca Chương trình Thông tin Quc tế,
BNgoi giao Hoa K, tháng
5/2007
Kathryn VanSpanckeren, Giáo sư tiếng Anh ti trường Đại
hc Tampa, đã ging dy vvăn hc Hoa Kỳ ở nhiu nơi trên thế
gii, và tng là Giám đốc Chương trình Tp hun Mùa hè do
QuFulbright tài trdành cho các hc giquc tế. Nhng tác
phm đã xut bn ca bà bao gm thơ ca và các nghiên cu. Bà đã
tt nghip cnhân ở Đại hc California, Berkeley và nhn bng
Tiến sĩ ca trường Đại hc Harvard.
Mc lc
Nước Mthi klp quc và giai đon thuc địa
4
Sự độc lp vvăn hc
8
Chnghĩa lãng mn New England
11
Nhng tiu thuyêt gia vĩ đại đầu tiên
16
Sra đời ca chnghĩa hin thc
20
Chnghĩa hin đại và nhng thnghim
24
Sphát trin ca cá nhân
31
3