ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HÒA BÌNH
–––
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Số:
06/2017/QĐ-UBND
Hòa Bình, ngày
10
tháng 2 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
––––
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
CăncứLuậtbanhànhvănbảnquyphạmphápluậtngày22tháng6năm2015;
Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, ngày 06 tháng 11 năm 2009 của
Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa
công cộng;
Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP, ngày 05 tháng 4 năm 2016 của
Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang sở hỏa táng;
Căn cứ Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 11 năm 2005 của
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang lễ hội;
Căn cứ Thông số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2011 của
Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới, việctang lễhội;
Căn cứ Thông số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 của
Bộ Văn hóa, Thểthao Du lịch quyđịnh về tổ chứclễhội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tại Tờ trình
số 75/TTr-SVHTTDL ngày 23/01/2017.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện nếp sống văn
minh trong việc cưới, việctang vàlễhội trên địabàn tỉnh Hòa Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày
tháng 2 năm 2017 và thay
thế Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tiệc mừng,
việctang vàlễhội trên địabàn tỉnh Hòa Bình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, thủ
trưởng các Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang
ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HÒA BÌNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH
Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lễ hội
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
(Ban hành kèm theo Quyết định số
06
/2017/QĐ-UBND ngày 10/2/2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
––––
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định việc thực hiện nếp sống văn
minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, gia đình,
cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài khi tổ chức, hoặc tham gia
tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc
tang lễ hội
1. Không trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; không hoạt động hoặc
để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan trong các lễ cưới, lễ tang và lễ hội.
2. Không gây mất trật tự, an ninh xã hội; không lợi dụng việc cưới, việc
tang và lễ hội để tổ chức các hoạt động nhằm chia rẽ dân tộc, gây mất đoàn kết
trong cộng đồng, dòng họ và gia đình.
3. Không phô trương, lãng phí, bảo đảm tiết kiệm trong tổ chức việc cưới,
việc tang và lễ hội.
4. Khi sử dụng hè phố, lòng đường giao thông để tổ chức việc cưới, việc tang
và lễ hội phải tuân thủ Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của Ủy
ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè
phố không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 03/2016/QĐ-
UBND ngày 22/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố
không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số
03/2014/QĐ-UBND ngày10/01/2014 của Ủyban nhân dân tỉnh.
5. Không lợi dụng việc cưới, việc tang và lễ hội để trục lợi; không sử dụng
công quỹ của cơ quan, đơn vị và tổ chức để làm quà mừng cưới, viếng đám tang
phục vụ cho mục đích cá nhân.
6. Không được sử dụng phương tiện của cơ quan và thời gian trong giờ
hành chính đi dự đám cưới và lễ hội (trừ cơ quan và cán bộ làm nhiệm vụ).

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 12 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, gia đình, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài khi tổ chức, hoặc tham gia tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Quy định gồm 3 chương, 14 điều: Chương 1 - Quy định chung; Chương 2 - Quy định cụ thể; Chương 3 - Điều khoản thi hành.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://slideshare.vn/vanhoaxahoi/quyet-dinh-so-06-2017-qd-ubnd-q99buq.html

Nội dung


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

–––
Số: 06/2017/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hòa Bình, ngày 10 tháng 2 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
––––
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, ngày 06 tháng 11 năm 2009 của
Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa
công cộng;
Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP, ngày 05 tháng 4 năm 2016 của
Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;
Căn cứ Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 11 năm 2005 của
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang và lễ hội;
Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2011 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang và lễ hội;
Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình
số 75/TTr-SVHTTDL ngày 23/01/2017.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện nếp sống văn
minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày tháng 2 năm 2017 và thay
thế Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tiệc mừng,
việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, thủ
trưởng các Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quang

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /2017/QĐ-UBND ngày 10/2/2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

––––
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định việc thực hiện nếp sống văn
minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, gia đình,
cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài khi tổ chức, hoặc tham gia
tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc
tang và lễ hội
1. Không trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; không hoạt động hoặc
để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan trong các lễ cưới, lễ tang và lễ hội.
2. Không gây mất trật tự, an ninh xã hội; không lợi dụng việc cưới, việc
tang và lễ hội để tổ chức các hoạt động nhằm chia rẽ dân tộc, gây mất đoàn kết
trong cộng đồng, dòng họ và gia đình.
3. Không phô trương, lãng phí, bảo đảm tiết kiệm trong tổ chức việc cưới,
việc tang và lễ hội.
4. Khi sử dụng hè phố, lòng đường giao thông để tổ chức việc cưới, việc tang
và lễ hội phải tuân thủ Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của Ủy
ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè
phố không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 03/2016/QĐUBND ngày 22/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố
không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số
03/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Không lợi dụng việc cưới, việc tang và lễ hội để trục lợi; không sử dụng
công quỹ của cơ quan, đơn vị và tổ chức để làm quà mừng cưới, viếng đám tang
phục vụ cho mục đích cá nhân.
6. Không được sử dụng phương tiện của cơ quan và thời gian trong giờ
hành chính đi dự đám cưới và lễ hội (trừ cơ quan và cán bộ làm nhiệm vụ).

7. Không tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.
8. Giữ gìn sự yên tĩnh, hạn chế gây tiếng ồn vào ban đêm; tuân thủ những quy
định trong hương ước, quy ước của địa phương về việc cưới, việc tang và lễ hội.
9. Không được làm những việc mà pháp luật không cho phép.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1
THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI
Điều 3. Trước khi tổ chức việc cưới
1. Thực hiện đăng ký kết hôn tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị
trấn nơi cư trú của một trong hai người theo quy định của pháp luật.
2. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức trao giấy
chứng nhận kết hôn nghiêm túc, trang trọng cho đôi nam nữ đã hoàn thành thủ
tục đăng ký kết hôn tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy
định của pháp luật. Trong buổi trao giấy chứng nhận kết hôn đôi nam nữ có mời đại
diện hai bên gia đình và người thân tới dự, không tổ chức ăn uống.
3. Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tổ
chức đám cưới cho bản thân, cho con phải báo cáo với thủ trưởng cơ quan, đơn
vị trực tiếp quản lý.
4. Trường hợp kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài hoặc hai người nước ngoài tổ chức kết hôn trên địa bàn tỉnh thì thực
hiện theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
Điều 4. Tổ chức việc cưới
1. Các thủ tục mang tính phong tục, tập quán như dạm ngõ; lễ hỏi; rước dâu
cần được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, tiết kiệm.
2. Tổ chức lễ cưới bảo đảm trang trọng, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, phù
hợp theo truyền thống văn hóa của địa phương, dân tộc, tôn giáo và phù hợp với
hoàn cảnh của hai bên gia đình.
3. Trang trí lễ cưới và trang phục cô dâu, chú rể phải lịch sự, phù hợp với
truyền thống văn hoá dân tộc.
4. Tổ chức ăn uống cần tiết kiệm, tránh lãng phí, phù hợp với điều kiện kinh tế
của gia đình và phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; không mời thuốc lá trong
tiệc cưới; không tổ chức mời khách dự tiệc cưới nhiều lần, nhiều nơi.
5. Âm nhạc trong đám cưới đảm bảo lành mạnh, vui tươi; không mở nhạc
trước 06 giờ sáng và sau 22 giờ đêm, âm thanh không vượt quá 70 dBA (đối với
những khu vực gần trường học, bệnh viện âm thanh không vượt quá 55 dBA).
6. Trong quá trình tổ chức lễ cưới, đưa và đón dâu phải tuân thủ các quy
định của pháp luật về an toàn giao thông và trật tự an toàn công cộng.

7. Trường hợp khi các gia đình bên cạnh có việc tang thì tổ chức việc cưới theo
hình thức thích hợp, đảm bảo thuần phong, mỹ tục và sự đoàn kết láng giềng.
8. Chính quyền cấp xã và thôn, xóm, tổ dân phố cùng các đoàn thể tại địa
phương có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho nhân dân và
giám sát thực hiện nghiêm túc quy định trong việc cưới tại cơ sở.
Điều 5. Khuyến khích thực hiện các hình thức tổ chức việc cưới sau
1. Báo hỷ thay cho mời dự tiệc cưới.
2. Tổ chức tiệc trà, tiệc ngọt thay cho tiệc mặn; Tổ chức tiệc ngọt hoặc tiệc
mặn thực hiện trong một ngày, nên tổ chức tại hội trường cơ quan, nhà văn hoá
của khu dân cư ( nếu có).
3. Tổ chức lễ cưới tập thể cho nhiều đôi nhân các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước.
4. Tổ chức tiệc mặn vào các buổi chiều ngoài giờ hành chính hoặc vào
ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ.
5. Đặt hoa, thắp hương ở đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương.
6. Cô dâu, chú rể và gia đình mặc trang phục truyền thống hoặc trang phục dân
tộc mình trong ngày cưới.
Mục 2
THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC TANG
Điều 6. Trước khi tổ chức việc tang
1. Khi có người qua đời, gia đình hoặc thân nhân phải thông báo với chính
quyền địa phương (cơ quan, đơn vị). Việc khai tử phải tuân thủ theo quy định của
pháp luật.
2. Khu dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm thành lập ban tang lễ giúp đỡ gia đình
tang chủ. Ban tang lễ có trách nhiệm phối hợp với gia đình tang chủ tổ chức chu đáo
việc tang trên tinh thần: trang nghiêm, gọn nhẹ, tiết kiệm, đoàn kết cộng đồng, phù
hợp với phong tục tập quán của từng dân tộc, chấp hành hương ước, quy ước của
khu dân cư, thôn, xóm.
3. Trường hợp người qua đời sống tại địa bàn không có gia đình hoặc thân
nhân thì chính quyền địa phương phối hợp với các đoàn thể quần chúng có trách
nhiệm tổ chức tang lễ chu đáo theo phong tục truyền thống. Trường hợp người
qua đời không sống tại địa bàn, không có gia đình hoặc thân nhân sau khi được
phép của cơ quan pháp luật thì chính quyền địa phương có trách nhiệm tổ chức
tang lễ chu đáo theo phong tục truyền thống.
Điều 7. Tổ chức việc tang
1. Cờ tang chỉ được treo tại địa điểm tổ chức lễ tang và theo phong tục
truyền thống của từng vùng, dân tộc, tôn giáo.
2. Tang phục được áp dụng theo truyền thống của địa phương, dân tộc, tôn giáo.
3. Việc khâm liệm, quàn ướp, chôn cất, hoả táng, điện táng, bốc mộ và di
chuyển thi hài, hài cốt phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2009/TT-

1144428