CHÍNH PHỦ
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:
/2017/NĐ-CP
Nội, ngày
tháng
năm 2017
T
NGHỊ ĐỊNH
Quy định v
u
n l
v
ch
c l
hộ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;
CăncứLuật
anhànhvănbản
uyph
mpháp uậtngày22tháng6năm2015;
Theo đề nghị của
trưởng
ăn hóa, Th
thao Du
ịch;
Chính phủ ban hành Nghị định
uy định về
uản
ý tổ chức
hội.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Đ
u 1. Phạm v
đ
u chỉnh
N
ã
V ệ
Nam.
Đ
u 2. Đố
ượng áp dụng
N
V ệ
Nam;
am
a
ã
V ệ
Nam.
Đ
u 3. Ch nh
ách c
Nh
c v
l
hộ
1. B
í
ủa
r
.
2. H
rợ
,
huy
ra
r
r
ă
óa
ủa
, t
ra
r
ă
óa
,
s
,
sự
số
m
li
ủa
dân.
3. T
k ệ
k
k
í
r
am
a
ủa
khoa
r
.
4. K
k
í
ă
óa
ă
a
r
r
k
k
ủa
.
Ngày 06/10/2017
5.
Đ
ê
m
. N
a
ơ sở
có chuyên ngành
.
6. Mở r
r
.
Đ
u 4. Nguyên
ắc
ch
c l
hộ
1. N
ra
rọ
ơ sở
r
r
ă
óa
ò
ê
a
m
m
m
rợ
k
r
r
ê
òa
ì
ủa
V ệ
Nam.
2. P
m
i
ơ
m
ù
mô,
í
ểm
ủa
k
ê
r
í
a
m mê
k
r
ê
xấ
.
3. K
ơ
m
óa
ằm m
í
r
cá nhân; k
a
am
a
ó
ó
kinh phí
.
4. B
m
r
a
r
ự a
a
a
a
í
m
ò
r
.
5. K
í
ì
óa.
Đ
u 5. Thực h ện nếp
ống văn m nh
rong l
hộ
1. Đố
ơ
a
ơ
sa
:
a) Tr
k
kỳ
r
ơ
ra
rọ
a
ơ
r
a
ểm
r
a
b)
ó
ơ
í
a
b
ê
r
ủa
í
a
c) M
ơ sở
r
k
a
k
02
òm
d) Q
ủa
ơ
ó
m
a
m
âm thanh k
không gian
a
;
)
ó
a
m r
a
r
r
sa
a
;
e
Bố
ệ s
m
ê
r
k
í
.
2.
N
am
a
sa
:
Ngày 06/10/2017
2
a) T
ủa Ba
T
Ba
Q
;
ú
ơ
k
m
x
a
,
;
ê
a
m k
xử
ó
ă
r
ra
sự
ù
mỹ
ủa
V ệ
Nam
k
ó
m
m
xấ
k
k
í
ra
êm
ủa
c) T
ơ
ú
ơ
ì
ệ s
m
r
.
Đ
u 6. T
ch
c hoạ
động dịch vụ
rong khu vực l
hộ
1.
ơ sở k
a
r
k
m
k
ê
í
rí ở
k
rở
iao
r
k
.
2. N êm
ú
k
è
k
k
ơ
ó
í
,
hoang dã
ủa
.
.
ơ sở k
a
m
k ệ
k
a
ủa
êm
ủa Ba
T
Ba
Q
í
.
4. K
ê
r
k
í
.
5.
ơ
r
r
ủa
.
Đ
u 7. Qu
n l
,
dụng nguồn
hu
hoạ
động
ch
c l
hộ
1. Ba
T
Ba
Q
í
ó
r
ệm
sử
ú
m
í
k
a
m
.
2.
m
20
kể
k
ú
Tr
Ba
T
Tr
Ba
Q
í
có trác
ệm
ă
k
chi
ơ
a
ó
m
ă
k
.
Chương II
T
CH
C
HỘI
Đ
u 8. Yêu cầu đố
v
đăng k
ch
c l
hộ
1. L
ă
óa
ó
mô toàn qu
k
,
ó
ă
k
B
óa
T
a
r
k
.
Ngày 06/10/2017
3

Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 8 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý và tổ chức hội. Mời các bạn cùng xem qua.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://slideshare.vn/vanhoaxahoi/nghi-dinh-quy-dinh-ve-quan-ly-va-to-chuc-le-hoi-o99buq.html

Nội dung


CHÍNH PHỦ

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

/2017/NĐ-CP

năm 2017

tháng

T

NGHỊ ĐỊNH
Quy định v u n l v
ch c l hộ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Luật an hành văn bản uy ph m pháp uật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Theo đề nghị của ộ trưởng ộ ăn hóa, Th thao và Du ịch;
Chính phủ ban hành Nghị định uy định về uản ý và tổ chức hội.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Đ u 1. Phạm v đ u chỉnh
N
Đ u 2. Đố ượng áp dụng
N

am a
Đ u 3. Ch nh ách c Nh
1. B

ợ í
.
2. H rợ
,
huy
r ă óa
, ấ ẫ
li
ủa
ờ dân.
3. T
kệ
k
am a

ệ ệ
r
4. K
k í

r
k
k
ủa

Ngày 06/10/2017

rê ã
V ệ Nam;
V ệ Nam.

rê ã
nư c v l hộ

ủa
ra
s

r

V ệ Nam.

r
r

,

ă
sự

k í

óa ủa
,t

ờ số

ra
m

r
ủa

khoa

.
ă
.

óa

ăa

r

5. Đ
.N

a


ê m
ơ sở
có chuyên ngành

.
6. Mở r


r
.
Đ u 4. Nguyên ắc ch c l hộ
1. N

ra
rọ
rê ơ sở
r r

ă óa ố ẹ ò
ê

ỏ ặ
a


ự m
m
m
rù rợ k
r
r

ê òa ì
ủa
V ệ Nam.
2. P ầ
m
i ơ
m
ù ợ
mô, í


ểm ủa
k
ê r
mê í
a
m mê ặ

k
r

ê
xấ
.
3. Kơ m
óa ằm m
í
r
ợ cá nhân; k
a

am a ó
ó kinh phí
.
4. B
m r ự a
r ựa
a
a

a
í m
ò

r
.
5. K
í
ì

óa.
Đ u 5. Thực h ện nếp ống văn m nh rong l hộ
1. Đố
ơ a ơ
ự ệ
sa :
a) Tr
k

ố kỳ ợ r ở ơ ra
rọ
a ơ ờ

ỉ r


a ểm
r
ờ a
b) ó
ơ

ê
c) M ơ sở


ờ ự r


í
r ủa
k

d) Q
rí ủa
âm thanh k

;
) ó ệ ố
a
sa
ờ a
;
e Bố rí
ệs


í .
2. N ờ am a

Ngày 06/10/2017


í

a bố rí

a
a

k

ơ
không gian
mrrí ó m a
và ờ


a

r

m ê


02 òm

r
rm
a

k

sa :

2

a) T
x ố


m m
c) T


a , ;
xử ó ă
mỹ
ơủa Ba T
Ba Q
; ặ
ọ ầ ú
ơ
k
m
ê a

mk
r
ra
sự
ù ợ
ủa
V ệ Nam k
ó


ở xấ
k
k í ra
êm ủa
mã ú
ơ
ữ ì ệs m r ờ .

Đ u 6. T ch c hoạ động dịch vụ rong khu vực l
1. ơ sở k
a
r
k
k
ê
í
ợ ố rí ở


r
k

.
2. N êm
ú
k
è k
ơ ó í
ự ,
hoang dã
. ơ sở k
a
m
ủa


êm
Ba Q
í .
4. Kê

í
.
5. ỉ ợ
rò ơ rò

r
ủa
.

hộ
ợ ấ
k

m
rở iao

k
ủa

.

kệ
k
ủa Ba T


a

r


k
r

Đ u 7. Qu n l , ử dụng nguồn hu ừ hoạ động ch c l hộ
1. Ba T
Ba Q
í
ó r
ệm
sử

ú m
í
k a m
.
2.
Tr ở
k

m ấ 20
Ba Q
chi
ơ

kể ừ
k
í có trác
a ó
m

ú

Tr ở
ệm
ă

Ba T

ă
k


.
TChương II
CH C
HỘI

Đ u 8. Yêu cầu đố v đăng k
1. L
ă óa
ó
ố ừ

óa T ể a
r
k

Ngày 06/10/2017

ch c l hộ
ó
mô toàn quố
ặ k
ầ ầ
ă k
.

ự ,
B

3

2. L

r


ó

óa


a

a

ợ k
m ấ ỉ
ố rự


r

k

sa
a

;


Tr

ơ


(sa

ă


ă
k


.

Đ u 9. Hồ ơ đăng k
ch c l hộ
1. Vă
ă k ê rõ ê
hờ a
a ểm
m
ầ số ợ k
mờ .
2. P ơ
m
r ự a

a
í m
ờ am a
ệm r ờ
r
.
3. a s
Ba T
m:

í
ă
ể a
a
a
ê
m
r ờ
r
mặ r T

ệ các ban,
ngành,
a ,
ể ặ
cá nhân khác tham gia ho
.
4.

sử ặ ă
m

sử
( ố
r
ố ).
5. Vă
V ệ Nam ủa Đ s
ặ Lãnh
sự ặ T
Lã sự ố a ù
ã
ó
sẽ
V ệ Nam
( ố
ó
ố ừ
.
Điều 10. Trình tự tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức lễ hội
1. Trì
ự ủ
sơ ă k
k
1, Đ 8 N
:
a) Đơ
(t
) ử
sơ ă k
Vă óa ơ
sở - B Vă óa T ể a
r
k
í
ấ 20
;
b) Tr

0
kể ừ
ợ ă
ă k ợ ệ
Vă óa ơ sở - B Vă óa T ể a
ó r
ệm m
x
k


rì B Vă óa T ể a
r ờ

ă
r ờ
ợ ừ ố
nêu rõ lý do. Đơ
(
) ử ă
k
ỉ ợ
sa k
ó ă
r ờ ủa B Vă óa T ể a
và D
.
2. Trì
ự ủ
sơ ă k
k
1, Đ 8 N
:
a) Đơ
(t
) ử
sơ ă k
Sở Vă
T ể
a
( ặ Sở Vă óa T ể a ) tr
k
í
ấ 20
ngày;
Ngày 06/10/2017

4

b) Tr

0
kể ừ
ợ ă
ă k ợ ệ
Sở Vă
T ể a
( ặ Sở Vă óa và T ể a ) ó r
ệm
m
x
k

sơ và trình Ủ a
ấ ỉ
r ờ

ă
; r ờ
ợ ừ ố
ê rõ
. Đơ
(
) ử ă k
ỉ ợ
sa k ó ă
r ờ ủa Sở Vă
T ể a
( ặ Sở Vă óa T ể a .
Điều 11. Yêu cầu đối với thông báo ch c l hộ
1. L
ă óa
ó
m
ó
ố ừ

kỳ
B Vă óa T ể a
r
k
2. L
r

ă óa

kỳr
k
.

Đ u 12. Văn b n hông báo ch c l hộ


n ra
dung sau:
1. Tê
;
2. T ờ a
a ểm
mô;
3. Các
l
;
4. T
ầ số ợ k
mờ ;
5. Dự k
a s
Ba T
;
6. Ph ơ
m
r ự a

a
am a
ệm r ờ
r
.ó

ự ;

m

a

kỳ a

í

Điều 13. Trình tự tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội
1. Đơ
(
) các

k

ng báo
Vă óa ơ sở - B Vă
r
k
í
ấ 20
.
Tr

05
m ệ kể ừ
Vă óa
thông báo
k
ó k
r ờ ì ơ

ã
.
2. Đơ
(t
) các

k n

Sở Vă
T ể a
hóa và T ể a r
k
í
ấ 20
.

Ngày 06/10/2017

ặ k


m

m1 Đ
11
óa T ể a
ơ sở
2 Đ
11
( ặ Sở Vă

5

1144426

Tài liệu liên quan