CHÍNH PHỦ
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:
/2017/NĐ-CP
Nội, ngày
tháng
năm 2017
T
NGHỊ ĐỊNH
Quy định v
u
n l
v
ch
c l
hộ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;
CăncứLuật
anhànhvănbản
uyph
mpháp uậtngày22tháng6năm2015;
Theo đề nghị của
trưởng
ăn hóa, Th
thao Du
ịch;
Chính phủ ban hành Nghị định
uy định về
uản
ý tổ chức
hội.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Đ
u 1. Phạm v
đ
u chỉnh
N
ã
V ệ
Nam.
Đ
u 2. Đố
ượng áp dụng
N
V ệ
Nam;
am
a
ã
V ệ
Nam.
Đ
u 3. Ch nh
ách c
Nh
c v
l
hộ
1. B
í
ủa
r
.
2. H
rợ
,
huy
ra
r
r
ă
óa
ủa
, t
ra
r
ă
óa
,
s
,
sự
số
m
li
ủa
dân.
3. T
k ệ
k
k
í
r
am
a
ủa
khoa
r
.
4. K
k
í
ă
óa
ă
a
r
r
k
k
ủa
.
Ngày 06/10/2017
5.
Đ
ê
m
. N
a
ơ sở
có chuyên ngành
.
6. Mở r
r
.
Đ
u 4. Nguyên
ắc
ch
c l
hộ
1. N
ra
rọ
ơ sở
r
r
ă
óa
ò
ê
a
m
m
m
rợ
k
r
r
ê
òa
ì
ủa
V ệ
Nam.
2. P
m
i
ơ
m
ù
mô,
í
ểm
ủa
k
ê
r
í
a
m mê
k
r
ê
xấ
.
3. K
ơ
m
óa
ằm m
í
r
cá nhân; k
a
am
a
ó
ó
kinh phí
.
4. B
m
r
a
r
ự a
a
a
a
í
m
ò
r
.
5. K
í
ì
óa.
Đ
u 5. Thực h ện nếp
ống văn m nh
rong l
hộ
1. Đố
ơ
a
ơ
sa
:
a) Tr
k
kỳ
r
ơ
ra
rọ
a
ơ
r
a
ểm
r
a
b)
ó
ơ
í
a
b
ê
r
ủa
í
a
c) M
ơ sở
r
k
a
k
02
òm
d) Q
ủa
ơ
ó
m
a
m
âm thanh k
không gian
a
;
)
ó
a
m r
a
r
r
sa
a
;
e
Bố
ệ s
m
ê
r
k
í
.
2.
N
am
a
sa
:
Ngày 06/10/2017
2
a) T
ủa Ba
T
Ba
Q
;
ú
ơ
k
m
x
a
,
;
ê
a
m k
xử
ó
ă
r
ra
sự
ù
mỹ
ủa
V ệ
Nam
k
ó
m
m
xấ
k
k
í
ra
êm
ủa
c) T
ơ
ú
ơ
ì
ệ s
m
r
.
Đ
u 6. T
ch
c hoạ
động dịch vụ
rong khu vực l
hộ
1.
ơ sở k
a
r
k
m
k
ê
í
rí ở
k
rở
iao
r
k
.
2. N êm
ú
k
è
k
k
ơ
ó
í
,
hoang dã
ủa
.
.
ơ sở k
a
m
k ệ
k
a
ủa
êm
ủa Ba
T
Ba
Q
í
.
4. K
ê
r
k
í
.
5.
ơ
r
r
ủa
.
Đ
u 7. Qu
n l
,
dụng nguồn
hu
hoạ
động
ch
c l
hộ
1. Ba
T
Ba
Q
í
ó
r
ệm
sử
ú
m
í
k
a
m
.
2.
m
20
kể
k
ú
Tr
Ba
T
Tr
Ba
Q
í
có trác
ệm
ă
k
chi
ơ
a
ó
m
ă
k
.
Chương II
T
CH
C
HỘI
Đ
u 8. Yêu cầu đố
v
đăng k
ch
c l
hộ
1. L
ă
óa
ó
mô toàn qu
k
,
ó
ă
k
B
óa
T
a
r
k
.
Ngày 06/10/2017
3
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 20 | Page: 8 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
20 lần xem

Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;Căn cứ Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý và tổ chức hội.Mời các bạn cùng xem qua..

Nội dung

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2017 T NGHỊ ĐỊNH Quy định v u n l v ch c l hộ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016; CăncứLuật anhànhvănbản uyph mpháp uậtngày22tháng6năm2015; Theo đề nghị của ộ trưởng ộ ăn hóa, Th thao và Du ịch; Chính phủ ban hành Nghị định uy định về uản ý và tổ chức hội. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Đ u 1. Phạm v đ u chỉnh N rê ã V ệ Nam. Đ u 2. Đố ượng áp dụng N ố V ệ Nam; am a rê ã V ệ Nam. Đ u 3. Ch nh ách c Nh nư c v l hộ 1. B ệ ợ í ợ ủa r . 2. H rợ , huy ra r r ă óa ủa , t ra r ă óa , ấ ẫ s , sự ằ ờ số m li ủa ờ dân. 3. T k ệ k k í r am a ủa khoa ọ ệ ệ r . 4. K k í ă óa ă ệ a r ố r k k ủa . Ngày 06/10/2017 5. Đ ỡ ự ê m ệ . N a ấ ợ ơ sở có chuyên ngành . 6. Mở r ợ ố r . Đ u 4. Nguyên ắc ch c l hộ 1. N ợ ra rọ rê ơ sở r r ố ă óa ố ẹ ò ê ự ỏ ặ a ữ kí rù rợ k r r ự m m m ố ê òa ì ủa V ệ Nam. 2. P ầ m i ơ m ù ợ mô, í ấ ặ ểm ủa k ê r mê í a m mê ặ ờ k r ự ê xấ . 3. K ợ ệ ể ơ m óa ằm m í r ợ cá nhân; k a ệ am a ó ó kinh phí . 4. B m r ự a r ự a a a xã a í m ò ố r . 5. K í ì xã óa. Đ u 5. Thực h ện nếp ống văn m nh rong l hộ 1. Đố ơ a ơ ự ệ sa : a) Tr k ự ố kỳ ợ r ở ơ ra rọ a ơ ờ ờ ỉ r ờ ờ a ểm r ờ a b) ó ơ ệ í ố a bố rí ẫ ê ệ r ủa í a c) M ơ sở ờ ự r k a k ặ 02 òm d) Q rí ủa ơ rí ó m a m âm thanh k ở không gian và ờ a ; ) ó ệ ố a m r ờ a r r sa ờ a ; e Bố rí ệ s ợ m ê r k ự í . 2. N ờ am a ự ệ sa : Ngày 06/10/2017 2 a) T ủ ủa Ba T Ba Q ; ặ ọ ầ ú ơ k m x ố a , ; ê a ợ m k Ứ xử ó ă r ra sự ù ợ ầ mỹ ủa V ệ Nam k ó ử xú m m ở xấ k k í ra êm ủa c) T ơ ố mã ú ơ ữ ì ệ s m r ờ . Đ u 6. T ch 1. ơ sở k c hoạ động dịch vụ a r rong khu vực l hộ k ợ ấ m k ê í ợ ố rí ở rí ệ k rở iao r k ự . 2. N êm ú k è k k ơ ó í ự , hoang dã ủa . . ơ sở k a m k ệ k a ủa ự ệ êm ủa Ba T Ba Q í . 4. K ự ệ ở ê ệ r k ự í . 5. ỉ ợ rò ơ rò ể ệ r r ủa . Đ u 7. Qu n l , ử dụng nguồn hu ừ hoạ động ch c l hộ 1. Ba T Ba Q í ó r ệm sử ừ ú m í k a m . 2. m ấ 20 kể ừ k ú Tr ở Ba T Tr ở Ba Q í có trác ệm ằ ă k chi ơ a ó m ă k ặ . Chương II T CH C HỘI Đ u 8. Yêu cầu đố v đăng k ch c l hộ 1. L ă óa ó mô toàn quố ặ k ự , ó ố ừ ợ ầ ầ ă k B Vă óa T ể a r k . Ngày 06/10/2017 3 2. L r ố ợ k sa ờ a ; ă óa ó m ấ ỉ ợ ầ ầ ă k Ủ a ỉ ố rự Tr ơ (sa ọ Ủ a ấ ỉ r k . Đ u 9. Hồ ơ đăng k ch c l hộ 1. Vă ă k ê rõ ê hờ a a ểm m ầ số ợ k mờ . 2. P ơ m r ự a xã a í m ờ am a ệ m r ờ r . 3. a s Ba T m: ệ í ă ể a a a ê m r ờ r mặ r T ố ệ các ban, ngành, a , ể ặ cá nhân khác tham gia ho . 4. ệ sử ặ ă ( ố r ố ). 5. Vă m ố sử V ệ Nam ủa Đ s ặ Lãnh sự ặ T Lã sự ố a ù ã ó sẽ V ệ Nam ( ố ó ố ừ . Điều 10. Trình tự tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức lễ hội 1. Trì ự ủ sơ ă k k 1, Đ 8 N : a) Đơ (t ) ử sơ ă k Vă óa ơ sở - B Vă óa T ể a r k í ấ 20 ; b) Tr ờ 0 kể ừ ợ ă ă k ợ ệ Vă óa ơ sở - B Vă óa T ể a ó r ệm m x k ỉ sơ rì B Vă óa T ể a r ờ ằ ă r ờ ợ ừ ố nêu rõ lý do. Đơ ( ) ử ă k ỉ ợ sa k ó ă r ờ ủa B Vă óa T ể a và D . 2. Trì ự ủ sơ ă k k 1, Đ 8 N : a) Đơ (t ) ử sơ ă k Sở Vă T ể a ( ặ Sở Vă óa T ể a ) tr k í ấ 20 ngày; Ngày 06/10/2017 4 b) Tr ờ 0 kể ừ ợ ă ă k ợ ệ Sở Vă T ể a ( ặ Sở Vă óa và T ể a ) ó r ệm m x k ỉ sơ và trình Ủ a ấ ỉ r ờ ằ ă ; r ờ ợ ừ ố ê rõ . Đơ ( ) ử ă k ỉ ợ sa k ó ă r ờ ủa Sở Vă T ể a ( ặ Sở Vă óa T ể a . Điều 11. Yêu cầu đối với thông báo ch c l hộ 1. L ă óa ó m ố ặ k ự ; ó ố ừ ợ kỳ ự ệ B Vă óa T ể a r k 2. L r ố ă óa ó m ấ ỉ ợ kỳ ự ệ Ủ a ấ ỉ r k . Đ u 12. Văn b n hông báo ch c l hộ Vă ệ n ra kỳ a m dung sau: 1. Tê ; 2. T ờ a a ểm mô; 3. Các l ; 4. T ầ số ợ k mờ ; 5. Dự k a s Ba T ; 6. Ph ơ m r ự a xã a í m ờ am a ệ m r ờ r . Điều 13. Trình tự tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội 1. Đơ ( ) các ợ k 1 Đ 11 ử ng báo Vă óa ơ sở - B Vă óa T ể a r k í ấ 20 . Tr ờ 05 m ệ kể ừ Vă óa ơ sở ợ thông báo k ó k r ờ ì ơ ử ợ ã . 2. Đơ (t ) các ợ k n 2 Đ 11 ử Sở Vă T ể a ( ặ Sở Vă hóa và T ể a r k í ấ 20 . Ngày 06/10/2017 5 Tr ờ 05 m ệ kể ừ Sở Vă T ể a ( ặ Sở Vă óa T ể ao) ợ k ó k r ờ ì ơ ử ợ ã thông báo. Chương III QUẢN Ý NHÀ NƯỚC VỀ HỘI Đ u 14. Trách nh ệm u n l nh nư c v l hộ c Bộ Văn hó , Thể h o v Du lịch B Vă óa T ể a ệ ă r ệm r í ủ ự r m ó ệm sa : 1. ự rì ơ a ó m a ặ a m ơ í s ợ k . 2. ẫ ố x ự ủa a ơ . . Q ỉ ê k a ọ ỡ ê m ệ . 4. T ự ệ a ợ ố r . 5. ẫ k ểm ra ệ ự ệ ă m ợ k ơ rì . 6. T a ra k ểm ra k ố xử m r . 7. ệm k ủa Đ u 15. Trách nh ệm phố hợp u n l nh nư c v l hộ c các Bộ có liên quan 1. B T Tr ó r ệm: a ỉ ẫ ơ a ấ í r ê r Đ xã r ệ r ố ẹ ủa . 2. B N a ó r ệm ố ợ B Vă óa, T ể a D r ệ V ệ Nam. . B Y ó r ệm ỉ ẫ m a ệ s ự m m r . 4. B C a ó r ệm ự ệ ệ ằm m a a r ự xã . Ngày 06/10/2017 6 5. B T ơ ó r ệm ỉ ă ờ k ểm ra k ểm s ă ặ ệ k a k m ấ ợ k rõ ố m a ệ s ự m r . 6. B T í ỉ ẫ ệ sử ệ k í rợ í . 7. B ơ a a B ơ a í ủ ó r ệm ố ợ B Vă óa T ể a ự ệ r ệm ủa mì . Đ u 16. Trách nh ệm u n l nh nư c v l hộ c Ủy b n nhân dân cấp ỉnh Ủ a ấ ỉ ó r ệm ố rê a m ó các ệm sa : 1. Ba ă : a) Trì ự ă k ố r ố ợ k sa ăm ă óa ợ ầ ầ quy mô ấ ệ xã ờ . b) Trì ự ủ thông báo ố r ố ă óa ợ kỳ ở m ấ ệ xã ờ . 2. T x ự ê ệ ỉ ự ệ ủa a ơ . 3. Đ m ợ ra rọ ú r ố ỏ ặ a ữ c không còn phù ợ x r ể . 4. ỉ sở a a ơ r ệ ố ợ m r ự a xã ự ệ số ă m r . 5. T ẫ ự ệ ủa a ơ . 6. T a ra k ểm ra k ố xử m r m . 7. B kỳ ệ rê a ử B Vă óa T ể a r ngày 1 12 ằ ăm x ấ ê ầ ủa ơ a ó m . 8. ệm k ủa . Ngày 06/10/2017 7 Đ u 17. Xử l v phạm rong hoạ động l hộ 1. T ó m ủa N ủa k ó ê a ì ù í ấ m m m xử m í ệ ì ờ ủa . 2. ó m ủa N ủa ó ê a ì ù í ấ m m m xử kỷ xử m í ặ r r ệm ì sự ệ ì ờ ủa . Chương IV ĐIỀU H ẢN THI HÀNH Đ u 18. H ệu lực h h nh 1. N ó ệ lự kể ừ ngày…..tháng……. ăm 2017. 2. N ã ỏ ơ V Quy ă theo N số 10 k a /2009/NĐ- P ă a kèm 06 11 ăm 2009 ủa í ủ. Đ u 19. Trách nh ệm thi hành. B r ở T ủ r ở ơ a a B T ủ r ở ơ a í ủ ủ Ủ a ỉ ố rự Tr ơ ó ê a r ệm N ./. Nơi nhận: - Ba Bí Tr ơ Đ - T ủ P ó T ủ í ủ - B ơ a a B ơ a í ủ - ĐN UBN tỉ ố rự Tr ơ - Vă ò Tr ơ Ba ủa Đ - Vă ò T Bí - Vă ò ủ - i Ủ a ủa Q ố - Vă ò Q ố - Tòa ố a - V ệ K ểm s ố a - K ểm N - Ủ a G m s í Q ố a - N í s xã - N P r ể V ệ Nam - Ủ a Tr ơ Mặ r T ố V ệ Nam - ơ a Tr ơ ủa ể - VP P: BT N P N Trợ TT TGĐ C TTĐT V ơ rự - L : VT KGVX (3b). Ngày 06/10/2017 TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguy n Xuân Phúc 8

Tài liệu liên quan