UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN BẮC SƠN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:
156
/KH-UBND
Bắc Sơn, ngày
03
tháng
10
năm 2016
KẾ HOẠCH
T chức Hội thảo khoa học bảo tồn phát huy giá tr di sản văn hoá phi
vật thể cấp Quốc gia “Lễ hội Nhèm xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn
Thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy số 95-TB/HU
ngày 28 tháng 9 năm 2016 nhất trí chủ trương cho phép UBND huyện tổ chức
Hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Phi vật thể Quốc gia “Lễ
hội Ná Nhèm”;
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo
khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia “Lễ
hội Ná Nhèm” xã Trấn Yên như sau:
I. KHÁI QUÁT CHUNG
Năm 2012, sau hơn nửa thế kỷ thất truyền, lễ hội Ná Nhèm thuộc địa phận
khu vực cửa đình Làng Mỏ, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã
được khôi phục. Kể từ đó đến nay, lễ hội đã được duy trì theo định kỳ hàng năm,
nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, nhu cầu du lịch lễ hội, du lịch tâm linh
của nhân dân trong vùng và du khách thập phương.
Cùng với sự lan tỏa và thu hút bởi những trò diễn đặc biệt và độc đáo của
lễ hội, những năm qua, lễ hội đã ngày càng thu hút sự quan tâm, tìm hiểu và
tham dự của đông đảo du khách thập phương. Ngày 07 tháng 12 năm 2012, với
những kiến trúc và giá trị nghệ thuật độc đáo của đình Làng Mỏ, Ủy ban Nhân
dân tỉnh Lạng Sơn đã có Quyết định số 1841/QĐ-UBND về việc xếp hạng di
tích cấp tỉnh. Theo đó, đình Làng Mỏ được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa
cấp tỉnh.
Sau 4 năm khôi phục, bảo tồn và duy trì, phát huy giá trị của Lễ hội Ná
Nhèm, ngày 08/6/2015 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công nhận Lễ hội
Nhèm
di
sản
văn
hóa
Phi
vật
thể
Cấp
quốc
gia
tại
quyết
định
1877/QĐ-
BVHTT&DL. Năm 2016. Để từng bước nghiên cứu, quảng bá và phát huy giá
trị của Lễ hội Ná Nhèm cùng những nét văn hóa đặc sắc, độc đáo, riêng có...
việc tổ chức một hội thảo khoa học, căn cứ vào các chứng cứ lịch sử cụ thể để
đưa
ra các
giải
pháp,
cách
thức tổ
chức,
tiến
hành
Lễ hội phù
hợp
với
tâm
nguyện của cộng đồng và xu hướng phát triển chung của toàn xã hội đối với một
di sản văn hóa Phi vật thể Quốc gia mang trong mình dấu ấn cụ thể của cả một
vương triều là việc làm hết sức cần thiết. Thông qua đó, tìm ra sự gắn kết giữa
các dòng họ đồng thời cung cấp thông tin một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác về
các giá trị đặc sắc của Lễ hội Ná Nhèm.
II. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Nghiên cứu, tổng kết, đánh giá trên cả hai phương diện lý luận và thực
tiễn, quá trình khôi phục, bảo tồn và phát triển, rút ra bài học kinh nghiệm từ
những thành tựu và hạn chế sau 5 năm khôi phục và duy trì, được công nhận là
Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia; là diễn đàn trao đổi khoa học để các nhà
khoa học, các nhà quản lý, nghệ nhân và đại diện quần chúng nhân dân của địa
phường cùng trao đổi, thống nhất ý kiến về công tác bảo tồn và phát huy di sản
văn hóa Phi vật thể Quốc gia “Lễ hội Ná Nhèm” và cụm di tích đình Làng Mỏ.
Thông qua đó, xây dựng giải pháp cụ thể nhằm khôi phục, bảo tồn và phát huy
các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện Bắc Sơn theo tinh thần Nghị quyết
TW 5 khóa VIII về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm
đà bản sắc dân tộc” hiện tại và tương lai.
- Việc tổ chức Hội thảo khoa học là một trong những hoạt động thiết
thực nhân dịp kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa 23/11 hàng năm. Hội thảo đồng thời
cũng là dịp cập nhật và bổ sung các nguồn tài liệu, kết quả nghiên cứu, tổng kết
mới…. làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn lễ hội nói chung. Từ đó, đề
xuất với các cơ quan chức năng về định hướng phát triển trong lĩnh vực di sản
văn hóa giai đoạn 2016- 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Bắc
Sơn.
2. Yêu cầu
- Các tham luận, bài viết cần tập trung đánh giá về những giá trị đặc sắc,
riêng có của lễ hội; cách thức tổ chức, duy trì và phát huy các giá trị của lễ hội.
Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thành tựu và hạn chế trong công tác
bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực
trong công tác nghiên cứu, sưu tầm, tổ chức và quản lý lễ hội ở địa phương hiện
tại và tương lai.
- Tổ chức Hội thảo phải đảm bảo tính trang trọng, khoa học, thiết thực,
hiệu quả, đúng thời gian và tiết kiệm, không phô trương, hình thức.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian:
Dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 11 năm 2016, nhân dịp kỷ niệm
ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11.
2. Địa điểm:
Tại Hội trường Trung tâm hành chính huyện Bắc Sơn.
IV. NỘI DUNG HỘI THẢO
1. Đánh giá về những giá trị đặc sắc của Lễ hội Nhèm.
1.1. Các giá trị về mặt lịch sử
2
Mối quan hệ của Lễ hội Ná Nhèm với Vương triều Mạc trong lịch sử;
Các trường hợp đổi họ của con cháu nhà Mạc; Quan điểm về nhà Mạc trong giai
đoạn lịch sử hiện nay…
1.2. Các giá trị về đời sống văn hóa tộc người
Vấn đề hiện diện của văn hóa Tày ở trong lễ hội Ná Nhèm; Sự giao thoa
văn hóa Kinh - Tày trong đời sống văn hóa tộc người ở Bắc Sơn nói chung và ở
khu vực xã Trấn Yên nói riêng; Vấn đề nguồn gốc họ Bế ở Cao Bằng và trường
hợp phát âm ngôn ngữ ở màn đối đáp, cung tiến lễ vật bằng tiếng Tày của vùng
Hòa An, Hà Quảng, Phục Hòa ở Cao Bằng…
2. Một số vấn đề về bảo tồn phát huy giá trị của Lễ hội Nhèm
cụm di tích đình Làng Mỏ, miếu Xa Vùn, miếu thờ Đức vua Miêu Tĩnh.
2.1. Một số nội dung khoa học cần trao đổi:
- Tín ngưỡng phồn thực qua biểu đạt của một số lễ hội và tục thờ ở Việt
Nam và trên thế giới. Có hay không một chuẩn mực về kích thước của linh vật
trong tín ngưỡng phồn thực?
- Các quan điểm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam hiện nay.
Cách nhìn nhận và áp dụng tại Lễ hội Ná Nhèm.
- Giá trị của cụm di tích cấp tỉnh đình Làng Mỏ. Các công việc cần làm
trong quá trình thu thập tài liệu, xây dựng hồ sơ khoa học, trình Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch công nhận là di tích cấp quốc gia.
- Vai trò của truyền thông đối với Lễ hội Ná Nhèm kể từ khi khôi phục lễ
hội cho đến nay.
- Có hay không mối liên hệ giữa Linh vật trong hệ thống trò diễn, tục
thờ… và chuẩn mực đạo đức xã hội ở Việt Nam xưa và nay?
2.2. Một số nội dung cụ thể của địa phương:
- Vấn đề quy hoạch và triển khai các hoạt động khôi phục, bảo tồn hệ
thống di sản văn hóa vật thể (đình, miếu) để phục vụ cho hoạt động của Lễ hội
Ná Nhèm và hoạt động du lịch tâm linh tại địa phương.
- Xây dựng môi trường, cảnh quan cho khu di tích đình, miếu, gắn hoạt
động tâm linh với hoạt động du lịch khám phá tại địa phương.
- Các yếu tố cần thiết để chuẩn bị cho việc hình thành hoạt động du lịch
cộng đồng và du lịch sinh thái tại khu vực xã Trấn Yên trong mùa Lễ hội và hoa
Tam giác mạch.
- Vấn đề nguồn gốc và vai trò của các dòng họ cư trú tại cửa đình Làng
Mỏ trong việc xây dựng cụm di tích đình Làng Mỏ, miếu Xa Vùn và miếu thờ
Đức vua Miêu Tĩnh.
- Các quan điểm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam hiện nay.
Cách nhìn nhận và áp dụng tại Lễ hội Ná Nhèm.
3
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

Kế hoạch số 156/KH-UBND

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 27 | Page: 7 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
27 lần xem

Kế hoạch số 156/KH-UBND. Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia “Lễ hội Ná Nhèm” xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn nhằm tổ chức hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa 23/11 hàng năm. Hội thảo đồng thời cũng là dịp cập nhật và bổ sung các nguồn tài liệu, kết quả nghiên cứu, tổng kết mới…. làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn lễ hội nói chung. Từ đó, đề xuất với các cơ quan chức năng về định hướng phát triển trong lĩnh vực di sản văn hóa giai đoạn 2016- 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Bắc Sơn..

Nội dung

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 156 /KH-UBND Bắc Sơn, ngày 03 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia “Lễ hội Ná Nhèm” xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn Thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy số 95-TB/HU ngày 28 tháng 9 năm 2016 nhất trí chủ trương cho phép UBND huyện tổ chức Hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Phi vật thể Quốc gia “Lễ hội Ná Nhèm”; Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia “Lễ hội Ná Nhèm” xã Trấn Yên như sau: I. KHÁI QUÁT CHUNG Năm 2012, sau hơn nửa thế kỷ thất truyền, lễ hội Ná Nhèm thuộc địa phận khu vực cửa đình Làng Mỏ, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã được khôi phục. Kể từ đó đến nay, lễ hội đã được duy trì theo định kỳ hàng năm, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, nhu cầu du lịch lễ hội, du lịch tâm linh của nhân dân trong vùng và du khách thập phương. Cùng với sự lan tỏa và thu hút bởi những trò diễn đặc biệt và độc đáo của lễ hội, những năm qua, lễ hội đã ngày càng thu hút sự quan tâm, tìm hiểu và tham dự của đông đảo du khách thập phương. Ngày 07 tháng 12 năm 2012, với những kiến trúc và giá trị nghệ thuật độc đáo của đình Làng Mỏ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có Quyết định số 1841/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. Theo đó, đình Làng Mỏ được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Sau 4 năm khôi phục, bảo tồn và duy trì, phát huy giá trị của Lễ hội Ná Nhèm, ngày 08/6/2015 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công nhận Lễ hội Ná Nhèm là di sản văn hóa Phi vật thể Cấp quốc gia tại quyết định 1877/QĐ-BVHTT&DL. Năm 2016. Để từng bước nghiên cứu, quảng bá và phát huy giá trị của Lễ hội Ná Nhèm cùng những nét văn hóa đặc sắc, độc đáo, riêng có... việc tổ chức một hội thảo khoa học, căn cứ vào các chứng cứ lịch sử cụ thể để đưa ra các giải pháp, cách thức tổ chức, tiến hành Lễ hội phù hợp với tâm nguyện của cộng đồng và xu hướng phát triển chung của toàn xã hội đối với một di sản văn hóa Phi vật thể Quốc gia mang trong mình dấu ấn cụ thể của cả một vương triều là việc làm hết sức cần thiết. Thông qua đó, tìm ra sự gắn kết giữa các dòng họ đồng thời cung cấp thông tin một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác về các giá trị đặc sắc của Lễ hội Ná Nhèm. II. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 1. Mục đích: - Nghiên cứu, tổng kết, đánh giá trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn, quá trình khôi phục, bảo tồn và phát triển, rút ra bài học kinh nghiệm từ những thành tựu và hạn chế sau 5 năm khôi phục và duy trì, được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia; là diễn đàn trao đổi khoa học để các nhà khoa học, các nhà quản lý, nghệ nhân và đại diện quần chúng nhân dân của địa phường cùng trao đổi, thống nhất ý kiến về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Phi vật thể Quốc gia “Lễ hội Ná Nhèm” và cụm di tích đình Làng Mỏ. Thông qua đó, xây dựng giải pháp cụ thể nhằm khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện Bắc Sơn theo tinh thần Nghị quyết TW 5 khóa VIII về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” hiện tại và tương lai. - Việc tổ chức Hội thảo khoa học là một trong những hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa 23/11 hàng năm. Hội thảo đồng thời cũng là dịp cập nhật và bổ sung các nguồn tài liệu, kết quả nghiên cứu, tổng kết mới…. làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn lễ hội nói chung. Từ đó, đề xuất với các cơ quan chức năng về định hướng phát triển trong lĩnh vực di sản văn hóa giai đoạn 2016- 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Bắc Sơn. 2. Yêu cầu - Các tham luận, bài viết cần tập trung đánh giá về những giá trị đặc sắc, riêng có của lễ hội; cách thức tổ chức, duy trì và phát huy các giá trị của lễ hội. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thành tựu và hạn chế trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực trong công tác nghiên cứu, sưu tầm, tổ chức và quản lý lễ hội ở địa phương hiện tại và tương lai. - Tổ chức Hội thảo phải đảm bảo tính trang trọng, khoa học, thiết thực, hiệu quả, đúng thời gian và tiết kiệm, không phô trương, hình thức. III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 1. Thời gian: Dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 11 năm 2016, nhân dịp kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11. 2. Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm hành chính huyện Bắc Sơn. IV. NỘI DUNG HỘI THẢO 1. Đánh giá về những giá trị đặc sắc của Lễ hội Ná Nhèm. 1.1. Các giá trị về mặt lịch sử 2 Mối quan hệ của Lễ hội Ná Nhèm với Vương triều Mạc trong lịch sử; Các trường hợp đổi họ của con cháu nhà Mạc; Quan điểm về nhà Mạc trong giai đoạn lịch sử hiện nay… 1.2. Các giá trị về đời sống văn hóa tộc người Vấn đề hiện diện của văn hóa Tày ở trong lễ hội Ná Nhèm; Sự giao thoa văn hóa Kinh - Tày trong đời sống văn hóa tộc người ở Bắc Sơn nói chung và ở khu vực xã Trấn Yên nói riêng; Vấn đề nguồn gốc họ Bế ở Cao Bằng và trường hợp phát âm ngôn ngữ ở màn đối đáp, cung tiến lễ vật bằng tiếng Tày của vùng Hòa An, Hà Quảng, Phục Hòa ở Cao Bằng… 2. Một số vấn đề về bảo tồn và phát huy giá trị của Lễ hội Ná Nhèm và cụm di tích đình Làng Mỏ, miếu Xa Vùn, miếu thờ Đức vua Miêu Tĩnh. 2.1. Một số nội dung khoa học cần trao đổi: - Tín ngưỡng phồn thực qua biểu đạt của một số lễ hội và tục thờ ở Việt Nam và trên thế giới. Có hay không một chuẩn mực về kích thước của linh vật trong tín ngưỡng phồn thực? - Các quan điểm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam hiện nay. Cách nhìn nhận và áp dụng tại Lễ hội Ná Nhèm. - Giá trị của cụm di tích cấp tỉnh đình Làng Mỏ. Các công việc cần làm trong quá trình thu thập tài liệu, xây dựng hồ sơ khoa học, trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích cấp quốc gia. - Vai trò của truyền thông đối với Lễ hội Ná Nhèm kể từ khi khôi phục lễ hội cho đến nay. - Có hay không mối liên hệ giữa Linh vật trong hệ thống trò diễn, tục thờ… và chuẩn mực đạo đức xã hội ở Việt Nam xưa và nay? 2.2. Một số nội dung cụ thể của địa phương: - Vấn đề quy hoạch và triển khai các hoạt động khôi phục, bảo tồn hệ thống di sản văn hóa vật thể (đình, miếu) để phục vụ cho hoạt động của Lễ hội Ná Nhèm và hoạt động du lịch tâm linh tại địa phương. - Xây dựng môi trường, cảnh quan cho khu di tích đình, miếu, gắn hoạt động tâm linh với hoạt động du lịch khám phá tại địa phương. - Các yếu tố cần thiết để chuẩn bị cho việc hình thành hoạt động du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái tại khu vực xã Trấn Yên trong mùa Lễ hội và hoa Tam giác mạch. - Vấn đề nguồn gốc và vai trò của các dòng họ cư trú tại cửa đình Làng Mỏ trong việc xây dựng cụm di tích đình Làng Mỏ, miếu Xa Vùn và miếu thờ Đức vua Miêu Tĩnh. - Các quan điểm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam hiện nay. Cách nhìn nhận và áp dụng tại Lễ hội Ná Nhèm. 3 - Kế hoạch triển khai, quảng bá cây thuốc dân gian địa phương của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao… tại lễ hội Ná Nhèm. - Kế hoạch triển khai quảng bá các mặt hàng đặc sản của địa phương tại Lễ hội Ná Nhèm. - Thành lập Ban quản lý Đình, Miếu và mô hình hoạt động tại địa phương. - Nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc sử dụng nguồn nước và bảo vệ cảnh quan tại cụm di tích đình Làng Mỏ. - Đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội tại xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn những năm trước khi phục dựng Lễ hội và sau khi phục dựng Lễ hội Ná Nhèm. 3. Chiến lược bảo tồn và phát huy giá trị cụm di tích đình Làng Mỏ và Di sản văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia Lễ hội Ná Nhèm hiện tại và tương lai. - Một số đề xuất, kiến nghị về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Vật thể, Phi vật thể trên địa bàn huyện Bắc Sơn. - Trách nhiệm cụ thể của các cấp, ngành… trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tại địa phương. - Vấn đề xã hội hóa trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của dòng họ Mạc ở một số địa phương. Kinh nghiệm và bài học. - Vấn đề huy động các nguồn lực xã hội tập trung cho việc phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại địa bàn xã Trấn Yên. - Gắn kết dòng họ và sự phát triển nghề nghiệp cho đồng bào các dân tộc ở địa phương. V. THÀNH PHẦN MỜI THAM DỰ HỘI THẢO 1. Các cơ quan Trung ương: - Cục Di sản Văn hóa - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; - Cục Văn hóa Cơ sở - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; - Phóng viên Báo Văn hóa - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; - Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; - Tạp chí Văn hóa Các dân tộc; - Báo dân tộc phát triển - Ban Dân tộc Trung ương. 2. Đội ngũ các nhà khoa học mời tham dự và đặt bài tham luận: - Phó Giáo sư - Tiến sĩ Vương Xuân Tình, Viện Dân tộc học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. - Phó Giáo sư – Tiến sĩ Bùi Quang Thắng, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; - Thạc sĩ Phạm Vũ Dũng, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật; 4 - Phó Giáo sư – Tiến sĩ Lê Hồng Lý, Viện Nghiên cứu Văn hóa - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; - Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Kính, Viện Nghiên cứu Văn hóa -Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; - Nhà nghiên cứu Văn hóa dân gian Hoàng Tuấn Cư; - Nhà văn Cao Duy Sơn; - Nhà thơ, nhà nghiên cứu Văn hóa dân gian Y Phương; - Nhà nghiên cứu Hán Nôm Phạm Hải; - Tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; - Phó Giáo sư – Tiến sĩ Phạm Quang Hoan, Viện Dân tộc học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; - Phó Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Quốc Toàn, Viện khoa học Kinh tế Xây dựng; - Tiến sĩ Lý Hành Sơn, Viện Dân tộc học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; - Phó Giáo sư - Tiến sĩ Hà Đình Thành, Viện Phát triển bền vững vùng -Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; - Thạc sĩ Phan Đăng Thuận, Viện Sử học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; - Tiến sĩ Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật thành phố Hải Phòng; - Đạo diễn Vi Hòa - Đài Truyền hình Việt Nam; - Phó Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Minh Lường, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; - Giáo sư - Tiến sĩ Phan Đăng Nhật, Nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hóa; - Một số nhà khoa học quan tâm đến nội dung của hội thảo. 3. Đại biểu tỉnh Lạng Sơn: - Lãnh đạo UBND tỉnh; - Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; - Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Phòng Di sản Văn hóa; Ban Quản lý Di tích tỉnh, Bảo Tàng tỉnh; - Lãnh đạo và phóng viên Báo Lạng Sơn; - Lãnh đạo và phóng viên Đài PT - TH tỉnh Lạng Sơn; - Lãnh đạo và phóng viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn; - Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn; 5 - Lãnh đạo Phòng VHTT, Trung tâm VHTT các huyện, thành phố; 4. Đại biểu huyện Bắc Sơn - Thường trực Huyện uỷ; - Lãnh đạo HĐND huyện; - Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện; - Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; - Phòng Văn hoá và Thông tin; - Trung tâm Văn hoá - Thể thao. 5. Đại biểu xã Trấn Yên - Thường trực Đảng uỷ; - TT HĐND xã; - Lãnh đạo UBND xã; - Các tổ chức đoàn thể xã, một số đại biểu cao tuổi, am hiểu về Lễ hội Ná Nhèm. 6. Chủ trì hội thảo - Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn; - Phó Giáo sư – Tiến sĩ Vương Xuân Tình, Nguyên Viện trưởng Viện Dân Tộc Học, Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Dân Tộc Học – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. - Tiến sĩ Phan Đăng Long – Nguyên Giám đốc sở Văn hóa Thông tin Hà Nội; Nguyên phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hà Nội. - Thư ký khoa học: - Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện Bắc Sơn. VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Phòng Văn hoá và Thông tin - Làm cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm xây dựng nội dung chương trình chi tiết để tổ chức Hội thảo. - Tham mưu cho UBND huyện ban hành giấy mời các thành phần tham dự Hội thảo; đặt và tiếp nhận bài viết từ các nhà khoa học. - Lập dự toán kinh phí tổ chức Hội thảo; - Phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội thảo. 2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 6 - Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng Huyện ủy trong công tác đón tiếp đại biểu về dự Hội thảo, công tác hậu cần và các công tác khác phục vụ Hội thảo. 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch Thẩm định dự toán và cấp kinh phí kịp thời để tổ chức Hội thảo. 4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao: Chuẩn bị các điều kiện về cở sở vật chất để phục vụ chương trình Hội thảo 5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện uỷ: Thẩm định nội dung các bài tham luận được trình bày tại Hội thảo. 6. Đề nghị Văn phòng Huyện uỷ: Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện trong công tác đón tiếp đại biểu về dự Hội thảo. Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia “Lễ hội Ná Nhèm” xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đạt kết quả cao./. Nơi nhận: - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; - TT Huyện uỷ; - TT HĐND huyện; - CT, các PCT UBND huyện; - Văn Phòng Huyện ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy; - Văn phòng HĐND & UBND huyện; - Các phòng: Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch; - Trung tâm Văn hóa - Thể thao; - Trang thông tin điện tử huyện; - UBND xã Trấn Yên; - Lưu : VT, PVHTT. CHỦ TỊCH Tô Bắc Thái 7