UBND TNH ĐỒNG THÁP
CNGHOÀXÃHICHNGHĨAVITNAM
S VĂN HOÁ, THTHAO DU LCH
Độclp-Tdo-Hnhphúc
S: 226/BC-SVHTTDL
Đồng Tháp, ngày 25
tháng 10
năm 2017
BÁO CÁO
Kết qu qun t chc l hi năm 2017,
phương hướng nhim v năm 2018
Thc hin Công văn s1068/VPUBND-KGVX ngày 02 tháng 10 năm 2017
ca Văn phòng UBND Tnh truyn đạt ý kiến chỉ đạo ca Phó Chtch UBND Tnh
Đoàn Tn Bu vvic giao SVăn hóa, Ththao và Du lch phi hp vi các đơn
vcó liên quan và UBND các huyn, thxã, thành phtrin khai thc hin vic tăng
cường chỉ đạo chn chnh công tác qun lý và tchc lhi và tchc lhi chi
trâu, hi
chi
trâu
theo
tinh
thn
Công văn
s3982/BVHTTDL-VHCS
ngày 20
tháng 9 năm 2017 ca BVăn hóa, Ththao và Du lch.
SVăn hóa, Ththao và Du lch Đồng Tháp báo cáo kết ququn lý lhi
trên địa bàn Tnh năm 2017 và phương hướng, nhim vnăm 2018 như sau:
I.KT QU T CHC QUNLÝ HOT ĐỘNG L HI NĂM2017
1. Công tác trin khai các văn bn ch đạo
Nhm tiếp tc thc hin tt công tác qun lý và tchc lhi trên địa bàn tnh
theo tinh thn Công đin s229/CTTg ngày 12 tháng 12 năm 2015 ca Thtướng
Chính phvvic tăng cường công tác qun lý và tchc lhi; Công văn s
4237/BVHTTDL-VHCS ngày 20 tháng 10 năm 2016 ca BVăn hóa, Ththao và
Du lch vvic tăng cường công tác qun lý và tchc lhi năm 2017; Công văn
s324/UBND-KGVX ngày 08 tháng 11 năm 2016 ca UBND Tnh vvic tăng
cường công tác qun lý và tchc lhi năm 2017.
Thc hin tinh thn trên, ngay từ đầu năm 2017, SVăn hóa, Ththao và Du
lch đã ban hành Kế hoch s05/KH-SVHTTDL kim tra các lhi truyn thng
trin khai đến UBND các huyn, thxã, thành phvà các Phòng văn hóa – Thông
tin, đồng thi trin khai các văn bn chỉ đạo ca Chính ph, BVăn hóa, Ththao
và Du lch và UBND Tnh vchn chnh công tác qun lý và tchc lhi nêu trên.
2. Kết qu kim tra
Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2017, đã kim tra 20 lhi truyn thng trên
địa bàn tnh (theo Kế hoch s 05/KH-SVHTTDL, ngày 23/1/2017 ca S Văn hóa,
Th thao Du lch).
Ni dung kim tra bao gm: Công tác tchc lhi (quyết định thành lp ban
tchc lhi ca địa phương); Kế hoch tchc lhi; Công tác an ninh trt t, v
1
sinh môi trường; Thc hin nếp sng văn minh trong lhi; Vsinh môi trường
trong hot động lhi
Nghi thc tchc l; Vtrí đặt và qun lý thu chi thùng công
đức...
Ngoài ra, trong năm 2017, SVăn hóa, Ththao và Du lch còn tp trung
qun lý, kim tra và tchc thc hin tt các lhi và hot động tiêu biu, gn vi
skin trng đại ca đất nước, ca tnh như: Hot động Mng Đảng, Mng Xuân
Đinh Du – 2017; Hot động knim ngày Min Nam hoàn toàn gii phóng, thng
nht đất nước: 30-4, Quc Khánh 2/9, v.v.
3. Kết qu đạt được
Qua kim tra thc tế ti địa phương, các lhi đều thc hin tt các quy định
vqun lý và tchc lhi, cth: Có xây dng chương trình, kế hoch lhi,
quyết định thành lp Ban tchc và các Tiu ban phc v; An toàn vsinh thc
phm đảm bo; Công tác an ninh trt t, an toàn giao thông, phòng chng cháy n
được quan tâm; Công tác tuyên truyn lhi, kết hp qung bá, gii thiu ni dung
giá trdi tích và thc hin nếp sng văn minh trong lhi các địa phương thc hin
xuyên sut trước, trong và sau lhi; Qun lý và sdng thùng công đức, tin công
đức được đảm bo, thu chi công khai minh bch, đúng quy định.
* Ưu đim:
- Công tác qun lý Nhà nước vlhi được tăng cường mnh mvà ngày càng
tt hơn, tht sto được schuyn biến tích cc trong đời sng nhân dân; Vic đề
nghcp phép, báo cáo trước và sau lhi ca các di tích trong tnh được thc hin
đúng theo quy định.
- Công tác an ninh trt t, an toàn giao thông được givng; an toàn vsinh
thc phm đảm bo tuyt đối. Ban tchc lhi đã có phương án phi hp ngành
công an đảm bo an ninh trt t, gii ta lu quán ln chiếm, sp xếp hàng quán
khoa hc, btrí bến bãi đỗ xe hp lý, tchc trông giphương tin cho du khách
an toàn, trt t. Không còn tình trng li dng Lhi hot động mê tín dị đoan như
bói toán, lên đồng, xóc th, khn thuê; Hin tượng ăn mày, ăn xin, bt cht khách,
bày bán n phm trái phép đã được Thanh tra Văn hóa thường xuyên kim tra nên
slượng gim đáng k, hình thc hot động không còn công khai; hin tượng xâm
hi di tích đã gim, các di tích gn vi lhi đều được tu bkhang trang hơn trước,
cơ shtng, cơ slưu trú dch vụ đã được nâng cp ci to.
- Vsinh môi trường, không gian văn hoá lhi ngày mt tt hơn. Nhiu h
tc lc hu, tnn xã hi đã tng bước được khc phc, nht là tmê tín dị đoan
(đốt vàng mã) và nn hành kht đeo bám du khách. Nhiu đim di tích đã có sự đầu
tư tôn to tu sa xây dng cnh quan môi trường sch đẹp, thun tin và thu hút
nhiu cho du khách tham quan hành hương, cúng viếng.
- Các loi hình hot động dch vphc vkhách đã được ci thin, cht lượng
phc vtrong các lhi ti di tích nnếp và nâng cao dn, góp phn xây dng nếp
2
sng văn hoá, nâng cao ý thc tgiác chp hành pháp lut và quy định ca Ban t
chc lhi; văn hoá lhi có chuyn biến tích cc; các trò chơi dân gian bích,
thiết thc tng bước được phc hi trong lhi đã góp phn phc hưng các giá tr
tt đẹp ca lhi truyn thng. Bên cnh đó, các hình thc vui chơi - các dch v
mi, hin đại, lành mnh cũng được bsung, to không khí lhi vui tươi, lành
mnh và hp dn, góp phn xây dng và phát trin nn văn hoá Vit Nam tiên tiến,
đậm đà bn sc dân tc.
- Công tác tuyên truyn được các ban qun lý di tích, ban tchc lhi quan
tâm, tăng cường thc hin, đa dng vhình thc (đưa tin trên đài truyn thanh, loa
phóng thanh ti lhi, bin chdn), phong phú vni dung (lng ghép lch sdi
tích, ý nghĩa ca lhi, bo vdi tích, các quy định ca di tích và lhi, ni dung
thc hin nếp sng văn minh nơi di tích và lhi); nhiu di tích có bng hướng dn
du khách không thp hương, không đốt đồ mã trong di tích, có hthng truyn
thanh để thường xuyên hướng dn cho du khách hành lễ đúng quy định, đảm bo
văn minh trong lhi.
- Thông qua vic tchc lhi, đội ngũ làm công tác qun lý văn hóa, ththao
và du lch các cp trưởng thành cvề đội ngũ và trình độ tchc. Cht lượng công
tác qun lý lhi ngày được nâng lên, hot động ngày đi vào nnếp, phù hp vi
đặc đim ca tng địa phương, các tng lp nhân dân và phù hp vi sphát trin
kinh tế ca đất nước.
- Ban qun lý di tích, Ban tchc lhi các địa phương đã xây dng kế hoch
dkiến thu, chi trong tchc hot động lhi và bsung, hoàn thin hthng hòm
công đức, hòm đựng tin du nhang trong di tích, đồng thi btrí lc lượng thu gom
tin l, tin git du theo quy định ca pháp lut. Vic qun lý, sdng tin công
đức, ngun thu thot động khai thác phát huy giá trdi tích công khai, minh bch,
đúng mc đích và đúng quy định.
Nhìn chung, trong năm 2017, hot động lhi đã góp phn quan trng trong vic
qung bá hình nh, tim năng du lch và các giá trvăn hóa ca địa phương, khơi
dy lòng thào dân tc, đạo lý ung nước nhngun, tinh thn tương thân tương ái,
gn bó đoàn kết cng đồng cho các thế h, mt shot động văn hóa truyn thng
được khôi phc hoc hot động văn hóa mi được đưa vào hot động lhi và được
cng đồng hưởng ng tích cc. Vic tchc lhi đã to môi trường, điu kin
thun li để nhân dân tht slà chthca hot động lhi; chủ động, sáng to,
tham gia tchc, đóng góp sc người sc ca cho các lhi truyn thng, coi đây là
nghĩa v, quyn li và trách nhim ca cá nhân đối vi tchc và công đồng.
* Hn chế:
Bên cnh nhng kết qunêu trên, vic tchc hot động lhi trong năm 2017
mt số địa phương vn còn hn chế như các lhi thường tp trung lượng ln du
3
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

Báo cáo số 226/BC-SVHTTDL

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 20 | Page: 5 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
20 lần xem

Báo cáo số 226/BC-SVHTTDL. Báo cáo kết quả quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 nhằm báo cáo, kiểm tra để chất lượng công tác quản lý lễ hội ngày được nâng lên, hoạt động ngày đi vào nề nếp, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, các tầng lớp nhân dân và phù hợp với sự phát triển kinh tế của đất nước..

Nội dung

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM Độclập-Tựdo-Hạnhphúc Số: 226/BC-SVHTTDL Đồng Tháp, ngày 25 tháng 10 năm 2017 BÁO CÁO Kết quả quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Thực hiện Công văn số 1068/VPUBND-KGVX ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng UBND Tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Đoàn Tấn Bửu về việc giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện việc tăng cường chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội và tổ chức lễ hội chọi trâu, hội chọi trâu theo tinh thần Công văn số 3982/BVHTTDL-VHCS ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp báo cáo kết quả quản lý lễ hội trên địa bàn Tỉnh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 như sau: I.KẾT QUẢ TỔ CHỨC VÀ QUẢNLÝ HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI NĂM2017 1. Công tác triển khai các văn bản chỉ đạo Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Công điện số 229/CTTg ngày 12 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công văn số 4237/BVHTTDL-VHCS ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017; Công văn số 324/UBND-KGVX ngày 08 tháng 11 năm 2016 của UBND Tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017. Thực hiện tinh thần trên, ngay từ đầu năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-SVHTTDL kiểm tra các lễ hội truyền thống triển khai đến UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Phòng văn hóa – Thông tin, đồng thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND Tỉnh về chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội nêu trên. 2. Kết quả kiểm tra Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2017, đã kiểm tra 20 lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch số 05/KH-SVHTTDL, ngày 23/1/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Nội dung kiểm tra bao gồm: Công tác tổ chức lễ hội (quyết định thành lập ban tổ chức lễ hội của địa phương); Kế hoạch tổ chức lễ hội; Công tác an ninh trật tự, vệ 1 sinh môi trường; Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; Vệ sinh môi trường trong hoạt động lễ hội Nghi thức tổ chức lễ; Vị trí đặt và quản lý thu chi thùng công đức... Ngoài ra, trong năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn tập trung quản lý, kiểm tra và tổ chức thực hiện tốt các lễ hội và hoạt động tiêu biểu, gắn với sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh như: Hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Đinh Dậu – 2017; Hoạt động kỷ niệm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước: 30-4, Quốc Khánh 2/9, v.v. 3. Kết quả đạt được Qua kiểm tra thực tế tại địa phương, các lễ hội đều thực hiện tốt các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, cụ thể: Có xây dựng chương trình, kế hoạch lễ hội, quyết định thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban phục vụ; An toàn vệ sinh thực phẩm đảm bảo; Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được quan tâm; Công tác tuyên truyền lễ hội, kết hợp quảng bá, giới thiệu nội dung giá trị di tích và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội các địa phương thực hiện xuyên suốt trước, trong và sau lễ hội; Quản lý và sử dụng thùng công đức, tiền công đức được đảm bảo, thu chi công khai minh bạch, đúng quy định. * Ưu điểm: - Công tác quản lý Nhà nước về lễ hội được tăng cường mạnh mẽ và ngày càng tốt hơn, thật sự tạo được sự chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân; Việc đề nghị cấp phép, báo cáo trước và sau lễ hội của các di tích trong tỉnh được thực hiện đúng theo quy định. - Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông được giữ vững; an toàn vệ sinh thực phẩm đảm bảo tuyệt đối. Ban tổ chức lễ hội đã có phương án phối hợp ngành công an đảm bảo an ninh trật tự, giải tỏa lều quán lấn chiếm, sắp xếp hàng quán khoa học, bố trí bến bãi đỗ xe hợp lý, tổ chức trông giữ phương tiện cho du khách an toàn, trật tự. Không còn tình trạng lợi dụng Lễ hội hoạt động mê tín dị đoan như bói toán, lên đồng, xóc thẻ, khấn thuê; Hiện tượng ăn mày, ăn xin, bắt chẹt khách, bày bán ấn phẩm trái phép đã được Thanh tra Văn hóa thường xuyên kiểm tra nên số lượng giảm đáng kể, hình thức hoạt động không còn công khai; hiện tượng xâm hại di tích đã giảm, các di tích gắn với lễ hội đều được tu bổ khang trang hơn trước, cơ sở hạ tầng, cơ sở lưu trú dịch vụ đã được nâng cấp cải tạo. - Vệ sinh môi trường, không gian văn hoá lễ hội ngày một tốt hơn. Nhiều hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội đã từng bước được khắc phục, nhất là tệ mê tín dị đoan (đốt vàng mã) và nạn hành khất đeo bám du khách. Nhiều điểm di tích đã có sự đầu tư tôn tạo tu sửa xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp, thuận tiện và thu hút nhiều cho du khách tham quan hành hương, cúng viếng. - Các loại hình hoạt động dịch vụ phục vụ khách đã được cải thiện, chất lượng phục vụ trong các lễ hội tại di tích nề nếp và nâng cao dần, góp phần xây dựng nếp 2 sống văn hoá, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và quy định của Ban tổ chức lễ hội; văn hoá lễ hội có chuyển biến tích cực; các trò chơi dân gian bổ ích, thiết thực từng bước được phục hồi trong lễ hội đã góp phần phục hưng các giá trị tốt đẹp của lễ hội truyền thống. Bên cạnh đó, các hình thức vui chơi - các dịch vụ mới, hiện đại, lành mạnh cũng được bổ sung, tạo không khí lễ hội vui tươi, lành mạnh và hấp dẫn, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. - Công tác tuyên truyền được các ban quản lý di tích, ban tổ chức lễ hội quan tâm, tăng cường thực hiện, đa dạng về hình thức (đưa tin trên đài truyền thanh, loa phóng thanh tại lễ hội, biển chỉ dẫn), phong phú về nội dung (lồng ghép lịch sử di tích, ý nghĩa của lễ hội, bảo vệ di tích, các quy định của di tích và lễ hội, nội dung thực hiện nếp sống văn minh nơi di tích và lễ hội); nhiều di tích có bảng hướng dẫn du khách không thắp hương, không đốt đồ mã trong di tích, có hệ thống truyền thanh để thường xuyên hướng dẫn cho du khách hành lễ đúng quy định, đảm bảo văn minh trong lễ hội. - Thông qua việc tổ chức lễ hội, đội ngũ làm công tác quản lý văn hóa, thể thao và du lịch các cấp trưởng thành cả về đội ngũ và trình độ tổ chức. Chất lượng công tác quản lý lễ hội ngày được nâng lên, hoạt động ngày đi vào nề nếp, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, các tầng lớp nhân dân và phù hợp với sự phát triển kinh tế của đất nước. - Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội các địa phương đã xây dựng kế hoạch dự kiến thu, chi trong tổ chức hoạt động lễ hội và bổ sung, hoàn thiện hệ thống hòm công đức, hòm đựng tiền dầu nhang trong di tích, đồng thời bố trí lực lượng thu gom tiền lễ, tiền giọt dầu theo quy định của pháp luật. Việc quản lý, sử dụng tiền công đức, nguồn thu từ hoạt động khai thác phát huy giá trị di tích công khai, minh bạch, đúng mục đích và đúng quy định. Nhìn chung, trong năm 2017, hoạt động lễ hội đã góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và các giá trị văn hóa của địa phương, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân tương ái, gắn bó đoàn kết cộng đồng cho các thế hệ, một số hoạt động văn hóa truyền thống được khôi phục hoặc hoạt động văn hóa mới được đưa vào hoạt động lễ hội và được cộng đồng hưởng ứng tích cực. Việc tổ chức lễ hội đã tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để nhân dân thật sự là chủ thể của hoạt động lễ hội; chủ động, sáng tạo, tham gia tổ chức, đóng góp sức người sức của cho các lễ hội truyền thống, coi đây là nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của cá nhân đối với tổ chức và công đồng. * Hạn chế: Bên cạnh những kết quả nêu trên, việc tổ chức hoạt động lễ hội trong năm 2017 ở một số địa phương vẫn còn hạn chế như các lễ hội thường tập trung lượng lớn du 3 khách đến di tích cùng thời gian, địa điểm, trong khi cơ sở hạ tầng, dịch vụ, các khu vệ sinh công cộng tại di tích vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. II.PHƯƠNGHƯỚNGNHIỆMVỤQUẢNLÝVÀTỔCHỨCLỄHỘINĂM2018 Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động lễ hội trong năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp như sau: - Tiếp tục thực hiện Công điện số 229/CTTg ngày 12 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công văn số 4237/BVHTTDL-VHCS ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công văn số 324/UBND-KGVX ngày 08 tháng 11 năm 2016 của UBND Tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội. - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. - Tổ chức Lớp tập huấn nghi lễ dân gian truyền thống Nam bộ - tỉnh Đồng Tháp. - Rà soát, quản lý chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy trình cấp phép tổ chức lễ hội. Quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ, niêm yết công khai giá dịch vụ; xử lý nghiêm những trường hợp tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động lễ hội để tăng giá, ép giá nhằm mục đích trục lợi. - Tổ chức lễ hội với hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của địa phương. Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức các lễ hội dân gian theo nhu cầu tín ngưỡng lành mạnh của nhân dân; chú trọng giữ gìn và phát triển các lễ nghi truyền thống; giới thiệu, tôn vinh, quảng bá ngành nghề kinh tế thế mạnh của địa phương trong các lễ hội mới và phát huy tốt vai trò tham gia của cộng đồng. - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và du lịch nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi tiêu cực, phản văn hóa, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng và lễ hội gắn với bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các lễ hội. - Lồng ghép thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội vào các nội dung của cuộc vận động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, xã văn hóa, tổ dân phố văn hóa, yêu cầu thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công điện số 229/CĐ- 4 TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Trên đây là báo cáo kết quả quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Nơi nhận: - Bộ VHTTDL; - UBND tỉnh ĐT; - PCT.UBND tỉnh Đoàn tấn Bửu; - Cục Văn hóa cơ sở; - Lưu: VT, QLDSVH. KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Hữu Lý 5