Vn đ: Ni dung tư tưởng H Chí Minh v xây dng đng cng sn cm
quyn
1 ý nghĩa và tm quan trng ca xây dng đng cm quyn vng mnh
Mt quan đim ca V.I.Lênin mà mi người cng sn chân chính đu phi quán
trit: Mt cuc cách mng chtht scó ý nghĩa khi nó biết tbo v, “giành chính
quyn đã khó, gichính quyn còn khó hơn".
Khi giai cp vô sn giành được chính quyn, đng cng sn trthành đng cm
quyn thì đng thi đng cũng đng trước nhng ththách mi. V.I.Lênin tng chra
ràng: Cùng vi schng phá ca bn đế quc và giai cp tư sn, cách mng có các k
thù ln là “thói kiêu ngo cng sn”, chnghĩa quan liêu, bnh dt nát và tăn ca
đút... Nếu đng không vượt qua được nhng thách thc này thì đng tct đt si
dây liên lc vi qun chúng, không được qun chúng tin tưởng, ng hvà kết qulà
sm mun thành qucách mng cùng không giđược.
Thm nhun quan đim trên đây ca V.I.Lênin, ngay tthi kvn đng thành
lp Đng, HChí Minh đã khng đnh: “Đng có vng cách mnh mi thành công,
cũng như người cm lái có vng thuyn mi chy”. Khi Đng ta trthành đng cm
quyn lãnh
đo s
nghip kháng chiến kiến quc, trong khói la ca cuc kháng
chiến chng thc dân Pháp, Người li nói: Đng ví như cái máy phát đin, các công
vic cách mng như nhng ngn đèn, máy mnh thì đèn sáng.
HChí Minh tng nói: chúng ta có “ba kđch to”, đó là bn đế quc, nhng
thói quen, truyn thng lc hu và chnghĩa cá nhân. Người cho rng, chnghĩa cá
nhân là mđca t“quan cách mng”, bnh quan liêu, tham ô lãng phí và thói ăn cp
ca công. Đó là nhng thói hư, tt xu, là “gic ni xâm”. Người coi đu tranh chng
li nó là mt mt trn ­ mt trn tư tưởng, nhiu gian kh, khó khăn.
Cách mng càng tiến lên, nhim vcàng nng nđòi hi toàn Đng và mi cán
bđng viên phi tđi mi, trèn luyn, biết sa li mình. Người chra rng: Mt
đng và mi con người hôm qua là anh hùng vĩ đi nhưng không phi mãi mãi được
qun chúng yêu mến, kính trng nếu lòng dkhông trong sáng, nếu sa vào chnghĩa
cá nhân. Trong Di chúc, Người căn dn: Sau khi cuc kháng chiến chng M, cu
nước thng li thì “vic cn phi làm trước tiên là chnh đn li Đng . Quan đim
xuyên sut trong tư tưởng ca Người là đng phi thc slà đo đc, là văn minh.
Cán b, đng viên phi tht sthm nhun đo đc cách mng, tht scn kim
liêm chính, chí công vô tư, xng đáng là người lãnh đo, người đy ttht trung thành
ca nhân dân.
Mt trong nhng lun đim quan trng ca HChí Minh vxây dng Đng, đó
là: “Trong Đng thc hành dân chrng rãi, thường xuyên và nghiêm chnh tphê
bình và phê bình là cách tt nht đcng cvà phát trin sđoàn kết và thng nht
ca Đng. Phi có tình đng chí thương yêu ln nhau”. Đây chính là lun đim v3
nguyên tc xây dng Đng: nguyên tc tp trung dân ch, nguyên tc tphê bình và
phê bình, nguyên tc tăng cường đoàn kết thng nht trong Đng.
+ Nguyên tc tp trung dân ch.
HChí Minh gi đây là nguyên tc tchc cao nht, có mi quan hcht ch
và không đi lp nhau. Tp trung phi trên nn tng dân ch và dân ch phi dưới s
ch đo tp trung; dân ch không phi là vô chính ph, vô t chc. Người gii thích,
tp trung trên nn tng dân ch nghĩa là các cơ quan lãnh đo do đng viên bu ra.
Nghquyết và các chính sách ca Đng là do đng viên tho lun, gom góp ý kiến,
sang kiến, kinh nghim xây dng nên, được tp thbiu quyết mà thành chkhông
phi ý ca riêng cá nhân nào. Thc hin nguyên tc này phi theo trt tca Đng là
cá nhân phc tùng tchc, sít phc tùng snhiu, cp dưới phc tùng cp trên, đa
phương phc tng Trung ương.
Dân ch dưới s ch đo tp trung, nghĩa là mi Đng viên đu có quyn nêu ý
kiến vào vic xây dng nghquyết ca Đng, nhưng không được nói hoc làm trái vi
nghquyết đã được snhiu biu quyết. Các nghquyết ca Đng phi do cơ quan
lãnh đo chun bkcàng, khoa hc, ri đưa ra các cp tho lun, góp ý kiến…
Người khng đnh: “Đlàm cho Đng mnh, thì phi mrng dân ch(tht thà t
phê bình và phê bình), thc hành lãnh đo tp trung nâng cao tính tchc và tính k
lut
+ Nguyên tc tp th lãnh đo, cá nhân ph trách.
HChí Minh gi đây là nguyên tc lãnh đo, là chế đlãnh đo ca Đng.
Người gii thích: “Ý nghĩa ca tp thlãnh đo rt gin đơn, chân lý ca nó rt rõ
rt. Tc ngcó câu: “Khôn by hơn khôn đc là nghĩa đó”. Người còn nói, mt người
dù khôn ngoan, tài gii đến dâu cũng chi thy được mt mt hoc mt smt củả
vn đ. Gom góp ý kiến, sáng kiến, kinh nghim cùa nhiu ngươi sthây rõ được
mi mt ca vn đ, khi giãi quyết sbt sai lm. Thc hin tp thlãnh đo nhàm
va phát huy trí tutp thva ngăn nga đc đoán, chuyên quyn.
Cá nhân phtrách nghĩa là khi công vic đã được bàn bc klưỡng, kế hoch
xác đnh rõ ràng, được tp thnht trí thông qua và trthành nghquyết thì “phi giao
cho mt người hoc mt nhóm người phtrách”, phi có người chuyên trách, chuyên
sâu trong mi lĩnh vc, như thế công vic mi chy. Thc hin cá nhân phtrách là
đchng thói li, da dm, vô trách nhim; “cha chung không ai khóc”, “nhiu sãi
không ai đóng ca chùa” ­
câu mà dân gian thường nói phi hiu ý nghĩa là như thế.
Theo HChí Minh, tp thlãnh đo cá nhân phtrách có mi quan hcht ch.
Tp thlãnh đo là dân ch, cá nhân phtrách là tp trung. Tp thlãnh đo, cá nhân
phtrách là dân chtp trung. Ngui nhn mnh: “Làm vic mà không theo đúng cách
đó tc là làm trái dân chtp trung... Vì vy, nhng người cán bphi thc hành cho
kđúng cái chế đtp thlãnh đo, cá nhân phtrách”. Ngui yêu cu thc hin
nguyên tc này phi linh hot, không thđng, không nên “mt vic còn con” cũng
chý kiến tp thkhông dam chiu trách nhim, hoc li dng cá nhân phtrách đ
chuyên quyn, đc đoán.
+ Nguyên tc t phê bình và phê bình.
HChí Minh gi đây là lut, quy lut phát trin ca Đng. Người thường nói,
đng viên cũng là người, không phi thánh thn không phi người người đu tt, vic
vic đu hay; công tác cách mng li va hc va làm... Vì vy thiếu sót, khuyết
đim ca cán bđng viên là không tránh khi. “Thang thuc” hay nht đkhc phc
l
à thc hin tphê bình và phê bình.
Theo HChí Minh, thương yêu cán bkhông có nghĩa là "nuông chiêu thmc”
mà phi nghiêm khc phê bình nhng khuyết đim, sai lm ca cán bđng viên,
giúp hsa cha không phi như li “nhà có dâu di, rkh” giu không cho gp bà
con. Người nói rõ; Mt đng mà giu giếm khuyết đim ca mình là mt đng hng.
Mt Đng có gan tha nhn khuyết đim ca mình, vch rõ nhng cái đó, vì đâu mà
có khuyết đim đó xét rhoàn cnh sinh ra khuyết đim đó, ri tìm kiếm mi cách đ
sa cha khuyết đim đó. Như thế là mt Đng tiến b, mnh dn chc chn, chân
chính”.
Đi vi cán b, đng viên, HChí Minh đòi hi phi thành tht tphê bình
khuyết đim ca mình; giu giếm khuyết đim ging như người ôm giu bnh không
ung thuc, “không chết cũng la lết qudưa”. Phi thành tht nhn khuyết đim và
sa cha, đng thi phi phê bình khuyết đim ca đng chí mình. Tphê bình và phê
bình phi thc hin thường xuyên như ra mt hàng ngày.
Mc đích ca tphê bình và phê bình là đmình tiến b, đng chí mình tiến b;
làm “cái ác” dn mt đi, “cái thin” ny nsinh sôi đlàm vic tt hơn.
Tinh thn, thái đtphê bình và phê bình là phi coi trng tphê bình trước.
Mun phê bình người khác phi tbiết mình đúng sai chnào, phi hiu “tiên trách
k, hu trách nhân“ là như vy. Thc hin tphê bình và phê bình phi công khai, dân
ch, có tchc; phi trit đ, tht thà, không nnang, không thêm bt; phi cth,
chính xác, “nói có sách, mách có chng”; phê bình phi trên tình đng chí, đoàn kết,
giúp đln nhau, theo đúng klut Đng, không dùng nhng li lma mai, chua cay,
đâm thc, đp cho tơi bi, “phê bình vic làm chkhông phê bình người"; “không
được trù dp người phê bình”.
Tphê bình và phê bình trong ni bĐng, cơ quan tô chc đng thi phi t
phê bình trước qun chúng. HChí Minh tng đng viên, khuyến khích: Dân ta rt tt,
ai có khuyết đim mà thành tht tphê bình trước dân, quyết tâm sa cha thì dân sn
sàng tha cho.
Tphê bình và phê bình phi đi đôi vi vn đĐng tchnh đn, tđi mi,
nht ,là khi cách mng gp khó khăn, khi chuyn giai đon. HChí Minh đã quán trit,
chnh đn Đng là công vic hết sc quan trng đòi hi thc hin phi khoa hc, tng
bước, có chđo, theo đúng quy trình, có trng tâm đtránh hu khuynh, “t” khuynh,
làm ri lon tchc. Nguyên tc và quy trình như Người đã khái quát: “Chnh hun
cán btrước ri mi chnh đn chi b. Chnh đn tư tưởng trước ri mi chnh đn
tchc. Chnh hun cán bcao cp phi do Trung ương trc tiếp lãnh đo vì đó là
mu cht ca vic chnh đn toàn Đng”. Đây là vn đcòn nguyên giá trlý lun và
tính thi shin nay.
+ Nguyên tc đoàn kết nht trí trong Đng.
Đoàn
kết
là
truyn
thng
quý
báu
ca
dân
tc,
ca
Đng
ta.
H
Chí
Minh
thường nói: Đoàn kết, đoàn kết, đi đoàn kết. Thành công, thành công, đi thành công;
đoàn kết là sc mnh, là ci ngun thng li. Nhđoàn kết nht trí mà Đng tuy
nhiu người nhưng khi tiến đánh chnhư mt người. Trước lúc đi xa Người căn dn:
“Các đông chí tTrung ương đến các chi bcn phi gigìn sđoàn kết nht trí ca
Đng như gigìn con người ca mt mình”.