Tiu lun: Tư
tưởng H
Chí
Minh hình thành
trong thi k 1920
1930
NGUYN BÁ SƠN
sonnb@thehehochiminh.net
Chtch HChí Minh (1890 – 1969) là “Anh hùng gii phóng dân tc
Vit Nam, Danh nhân văn hoá thế gii” (UNESCO – 1987), là “mt trong
mt trăm nhân vt nh hưởng nht thế k XX” (TIME – 2005). Người là
người
con
ưu
tú
nht
ca
dân
tc
Vit
Nam.
Điếu
văn
ca
BCH
TW
Đng
Lao
đng
Vit
Nam
1969
viết: “Dân
tc
ta,
nhân
dân
ta,
non
sông đt nước ta đã sinh ra H Ch tch, người anh hùng dân tc vĩ đi,
và chính Người đã làm rng r dân tc ta, nhân dân ta và non sông đt
nước ta”.
HChtch đã đli cho dân tc và nhân loi mt di sn đs, vô
cùng quý báu. Đó là cuc đi, snghip, tư tưởng, và tm gương đo
đc HChí Minh. Trong kho tàng y, Tư tưởng HChí Minh gimt v
trí đc bit. Cùng vi Chnghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng HChí Minh tr
thành “kim ch nam cho hành đng” ca Đng, Nhà nước và nhân dân
ta. Đó là thvũ khí lý lun vô cùng sc bén, là ngn hi đăng soi đường
chli cho dân tc Vit Nam tiến vphía trước.
Vic nghiên cu vHChí Minh nói chung, tư tưởng HChí Minh nói
riêng đã được tiến hành tmy chc năm nay vi sgóp mt ca đông
đo các nhà nghiên cu trong và ngoài nước. Trong quá trình nghiên
cu y, các nhà lý lun mt mt làm rõ khái nim, các ni dung
c
th
ca
Tư
tưởng
H
Chí
Minh,
mt
khác
còn
chia
s
hình
thành và phát trin ca Tư tưởng H Chí Minh thành nhng giai
đon khác nhau.Vic phân kcác giai đon như vy đta hiu sâu
sc các mc phát trin quan trng, nm được ni dung tư tưởng quan
trng
ca
Người
trong
tng
thi
k.
Đó
không
phi
s
phân
chia
đt
đon bi Tư tưởng HChí Minh là mt quá trình phát trin liên tc, nht
quán, có kế tha, phát trin, loi bnhng quan đim không phù hp,
có nhng lun đim tư tưởng ca Người được hình thành, bsung sut
đi. Vì vy, tiêu chí cơ bn đphân klà da vào ni dung chuyn biến
vmt tư tưởng ca HChí Minh trong tng thi kcthchkhông
phi da vào các mc thi gian hot đng ca Người.
Trên cơ sphân tích trên, chúng ta có thphân chia shình thành và
phát trin tư tưởng HChí Minh thành năm thi knhư sau:
1.
Thi
k
hình
thành
tư
tưởng
yêu
nước,
thương
nòi (trước
năm
1911)
2.
Thi ktìm tòi con đường cu nước, gii phóng dân tc (1911
1920)
3.
Thi khình thành cơ bn tư tưởng vcách mng Vit Nam (1920
1930)
4.
Thi kththách, kiên trì givng quan đim, nêu cao tư tưởng
đc lp, tdo và quyn dân tc cơ bn (1930 1945)
5.
Thi ktiếp tc phát trin
mi vtư tưởng
kháng chiến và kiến
quc(1945 1969)
Trong 5 giai đon phát trin đó, giai đon t 1920 đến 1930 gi mt
vai
trò
đc
bit
quan
trng
vi
10
năm
hot
đng
sôi
ni
nht,
quyết
lit
nht
ca
H
Chí
Minh. Bi
nếu
ni
dung
chính
ca
Tư
tưởng HChí Minh “là mt hthng quan đim toàn din và sâu sc v
nhng vn đcơ bn ca cách mng Vit Nam” thì giai đon này chính
là giai đon hình thành nhng tư tưởng cơ bn đó.
Vic nghiên cu giai đon hình thành phát trin tư tưởng HChí Minh
t1920 – 1930 vì thế là yêu cu tt yếu trong quá trình tìm hiu vH
Chí Minh nói chung, tư tưởng HChí Minh nói riêng. Đó chính là lý do
cũng
là
ni
dung
ca
Tiu
lun
này,
vi
tiêu
đ: Tư
tưởng
H
Chí
Minh hình thành trong thi k 1920­1930 giai đon hình thành tư
tưởng cơ bn v con đường cách mng Vit Nam.
1. Lý do chn đ tài
Vic la chn đtài này nhm mc đích nghiên cu hc tp sâu vTư
tưởng HChí Minh, ngun gc – quá trình hình thành qua các thi k
lch skhác nhau. Chú trng làm rõ thi k1920 – 1930.
2. Mc đích nghiên cu
Tiu lun làm rõ nhng skin chính trong quãng thi gian hot đng
1920 – 1930 ca Nguyn Ái Quc – HChí Minh, qua đó chra nhng
Tư tưởng ca Nguyn Ái Quc – HChí Minh xut hin trong thi k
này, thy được nhng thay đi, phát trin trong nhng tư tưởng y so
vi nhng thi ktrước.
3. Phm vi nghiên cu
V quãng thi gian nghiên cu: tnăm 1920 đến hết năm 1930, m
đu bng mc 1920 vi skin Bác tìm ra con đường cu nước đúng
đn cho dân tc Vit Nam, kết thúc là 1930 – Người chtrì Hi ngh
hp nht các tchc cng sn, thành lp Đng Cng sn Vit Nam,
mra knguyên mi cho lch sdân tc.
V không gian nghiên cu: theo phm vi hot đng ca Nguyn Ái
Quc. Trong đó: t1920 đến 1930 – Người sng và hot đng ti Pháp,
ti Liên Xô (1923 – 1924), Trung Quc (1924 – 1927), Thái Lan (1928 –
1929), và thng nht các tchc cng sn Trung Quc (1930).
V tài liu nghiên cu: Tiu lun da trên các loi tài liu dưới đây:
+ Các công trình nghiên cu vtiu s, tư tưởng, cuc đi hot đng
ca HChí Minh.
+ Văn kin Đng, Lch sĐng quãng thi gian 1920 – 1930 vvic ra
đi ca Đng, Cương lĩnh chính trđu tiên.
+ Các tác phm ca HChí Minh: bài nói, phát biu, kết lun, bài báo,
đc bit các tác phm tp hp thành cương lĩnh chính trđu tiên (tp
hp trong H Chí Minh toàn tp)
+ Tài liu vlch sVit Nam, lch sthế gii có liên quan đhiu bi
cnh ra đi và phát trin ca Tư tưởng HChí Minh.
4. Tóm tt ni dung chính
Phn I Kho sát nhng s kin chính nh hưởng đến s hình
thành Tư tưởng H Chí Minh trong giai đon này.
I.1
Bi
cnh
trong
nước
và
thế
gii
tác
đng
đến
vic
hình
thành
Tư
tưởng H Chí Minh
I.2 Nhng mc s kin hot đng chính ca H Chí Minh trong thi k
này nh hưởng đến vic hình thành tư tưởng.
Phn II Nhng ni dung Tư tưởng H Chí Minh hình thành trong
giai đon này
I Hình thành tư tưởng v con đường cách mng gii phóng dân
tc
1. Mc tiêu