NI DUNG ÔN THI CUI K
MÔN HC TƯ TƯỞNG H CHÍ MINH
Câu 1 :
Đnh nghĩa tư tưởng HCM ?
­
Tư tưởng là hthng quan đim ca giai cp , dân tc , được hình
thành trên nn tng triết hc , phn ánh đúng thc tin và được thc
tin kim nghim.
­
Tư tưởng HCM
+ ln đu tiên được đcp ti đi hi VII
+ đi hi IX
đưa ra khái nim tư tưởng HCM
+ đi hi XI nhn mnh vkn HCM
Da trên quan đim ca Đng đã đưa ra kn tt HCM
mt cách đy đ:
TTHCM là hthng quan đim toàn din sâu sc vcách mng VN
, tcm gii phóng dân tc đến cm xã hi chnghĩa , là kết quca s
vn đng và phát trin sáng to chnghĩ Mác Leenin vào vào đk cth
ca nước ta dưa trên tinh hoa ca dân tc , ca thi đi nhm gp dân
tc , giai cp , con người .
Câu 2 :
Ngun gc tư tưởng H Chí Minh ?
a , Giá tr truyn thng dân tc :
Lch shàng vn năm dng nước và ginước
đã hình thành nên cho
VN các giá trtruyn thng dân tc phong phú , bn vng . Đó là ý thc
chquyn quc gia dân tc
, ý chí tlp , tcường, yêu nước , kiên
cường đã to thành đng lc mnh mcho đt nước là tinh thn tương
thân tương ái , nhân nghĩa
, thuy chung ,khoan dung đlương …. Trong
nhung giá trtruyn thng đó , chnghĩa yêu nước là ct lõi , là dòng chy
chính ca tư tưởng văn hóa truyn thng VN … Chính sc mnh truyn
thng tư tưởng văn hóa đó ca dân tc đã thúc dc HCM ra đi tìm đường
cu nước
, tìm tòi , hc hi , tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loi
đlàm
già cho tư tưởng cách mng văn hóa loài người .
b, Tinh hoa văn hóa nhân loi :
HCM đã biết làm giàu vn văn hóa cmình bng cách hc hi , tiếp
thu tư tưởng văn hóa phuog Đông & Tây .
Vtư tưởng van hóa phuong Đông , HCM
đã tiếp thu nhng mt tích
cc
ca
+ Nho Giáo vTriết lý hành đng nhân nghĩa , ước vng vxã
hi bình tr, hòa mc , thế gii đi đng, vmt triết lý nhân sinh , tu dân
tgia , đcao văn hóa trung hiếu “ dân vi quý , xã tc thchi , quân vi
khinh :
+ Pht giáo vvtha , tbi bác ái , cu khcu nn , coi trong
tinh thn
binh đng , chng phân bit đng cp
+ Chnghĩa tam dân ca Tôn Trung
Sơn : dân tc đc lp , dân
quyn tdo , dân sinh hnh phúc .
Vtư tưởng văn hóa phuong Tây văn hóa dân chvà cách mng ca
cách mang Pháp và cách mang M: Tuyên nhân quyn và dân quyên
Pháp
nam 1791 , Tuyên ngôn đc lp Mnăm 1776 .
c , Ch nghĩa Mác Leenin
Chnghĩa mác Leenin là ngun gc lý lun trc tiếp , quyết đnh
bn cht tư HCM .
Đi vi cn M –Ln , HCM đã nm vng cái ct lõi , linh hn sng ca
nó , là phương pháp bin chng duy vt , hc tp lp trường , quan đim ,
phuong pháp bin chng ca chnghĩa M đgii quyết vn đè thc tin
ca cm Vit nam .
d, Phm cht cá nhân ca HCM :
Nhân cách , phm cht , tài năng ca HCM đã tác đng rt lơn đến
shình thành và phát trin tư tưởng ca Người . Đó là mt con người
sng coa hoài bão , có lý tưởng yêu nước , thuong dân , khiêm tn
, bình d
ham hc hiu biết sâu rng Chính nhvy , Người đã khám
phá sáng to
vlý lun cách mng thuc đa trong thi đi mi , xxays dugnj dduocj
mt hthng quan đim toàn din , sâu sc và sáng to vcách mng
Vit Nam , đã vượt qua mi ththách , sóng gió trong mi hot đng thc
tin , kiên trì chân lý , đnh ra các quyết sách đúng đn và sáng to
Câu 3 :
Quá trình hình thành và phát trin ca tư tưởng HCM
Da vào ni dung chuyn biến vmt tư tưởng ca HCM trong
tng thi klch sta chia thành 5 thi kchính :
a , Thi k hình thành tư tưởng yêu nươc , (trước năm 1911)
Đây là thi kHCM ln lên và sng trong ni đau ca ng dân mt
nước đc sgiáo dc ca gia đình , quê hương , dân tc vlòng yêu nước ,
thương dân , sm tham gia phong trào
đu tranh chng Pháp , băn khoan
trươc nhng tht bi ca các sĩ phu yêu nước, ham hc hi , mun tìm
hiu vnhng tinh hoa văn hóa ca nhân loi
, mun ra đi tìm xem h
lam j đtre vgiúp đng bào . Trong thi kì này , HChí Minh đã
bo
vnhng giá trtinh thn yêu nước thuong dan , thiết tha bo vnhng
giá trtinh thn truyn thng ca dân tc , ham mun hc hi nhng tư
tưởng tiên bca nhân loi .
b,
Thi k tìm tòi con đường cu nước , gii phóng dân tc ( 1911­
1920)
HChí Minh ra đi tìm đương cu nước trươc tiên là đến nước
Pháp , nơi sn sinh ra tư tưởng tdo , bình đng bác ái ,. Tìm hiếu các
cuc cách mng và đã tìm đến chnghĩa Leenin
. Đây là thi k
HChí
Minh đã có schuyn biến vượt bc vtư tưởng , tgiác ngchnghĩa
dân tc tiến lên giác ngchnghĩa Mac –Lenin , t1 chiến sĩ chông thc
dân pháp thành 1 chiến sĩ cng sn VN . Đây là bước chuyn biến quan
trong vTư Tưởng ca HCN “ Mun cu nươc và gp dân tc , không có
con dường nào khác ngoài con đường cm vô sn “
c , thi kì
hình thành cơ bn v cách mng Vn 1921­1930
HCM
đã kết hp nghiên cu , xây dng lý lun , kết hp vi tuyên
truyn tư tưởng , gii phóng dân tc và vn đng tchc qun chúng
đu tranh , xây dng tchc cahs mng
, chun bthành lp Đng Cng
Sn Vn . HCM thi knày có nhng
quan đim sau ;
­
Cách mang gii phóng dân tc trong thi đi mi phi đi theo con
đường cách mng vô sn . Gp dân tc phi gn lin vi gp nhân dân
lao đng , gp giai cp công nhân , phi kết hp đc lp dân tc vi
chnghĩa xã hi
­
Cách mng thuco đa và cahsc mng vô sn có quan hmt thiết vi
nhau
­
Các mng thuc đa , trước hết là mt cuc “ dân tc cách mnh” ,
đánh đui đế quc xâm lược , giành li đc lp tdo
­
Gp dân tc là vic chung ca ca cdân tc
­
Phi đoàn kết , lien minh vi cái lc lượng cách mang quc tế
­
Cách mng là snghip ca cdân tc , đi đoàn kết ,
­
Cách mng mun thành công trước hết phi có đng cách mng
lãnh đo