NGÂN HÀNG CÂU HI TRC NGHIM
Môn: TƯ TƯỞNG H CHÍ MINH
(Dùng cho h Đi hc và Cao đng)
CHƯƠNG M ĐU
ĐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU VÀ Ý NGHĨA
HC TP MÔN TƯ TƯỞNG H CHÍ MINH
Câu 1. Thut ng” tư tưởng H Chí Minh” được dùng theo nghĩa
nào?
a)
b)
Là tư tưởng ca mt
cá nhân
Là tư tưởng ca lãnh
t
c)
d)
Là tư tưởng ca mt
giai cp, mt dân tc
Là tt cnhng vn
đtrên
Câu 2. Tìm đáp án sai
Khái nim “ Tư tưởng HChí Minh” mà đi hIX nêu lên bao
gm
a)
Bn cht cách mng,khoa hc ca Tư tưởng HChí Minh
b)
Ngun gc tư tưởng,lý lun ca Tư tưởng HChí Minh
c)
Ni dung tư tưởng HChí Minh
d)
Kết cu tư tưởng HChí Minh
Câu 3. Đi tượng ca b môn Tư tưởng H Chí Minh?
a)
Qúa trình sn sinh tư tưởng
b)
Qúa trình hin thc hoá tư tưởng
c)
Qúa trình sn sinh và hin thc hoá tư tưởng
d)
Qúa trình Đng cng sn vn dng tư tưởng HChí Minh
Câu 4. B môn Tư tưởng H Chí Minh có my nhim v khi
nghiên cu Tư tưởng H Chí Minh?
1
a)
4 nhim v
c)
6 nhim v
b)
5 nhim v
d)
7 nhim v
Câu 5.
Tư tưởng H Chí Minh có v trí như thế nào trong h
thng tư tưởng ca Đng cng Sn Vit Nam?
a)
Là mt bphn trong hthng tư tưởng ca Đng
b)Là bphn quan trng trong hthng tư tưởng ca Đng
c)Là bphn rt quan trng trong hthng tư tưởng ca Đng.
d)Là bphn nn tng, kim chnam cho hành đng ca Đng
Câu 6.
Có my nguyên tc phương pháp lun khi nghiên cu tư
tưởng H Chí Minh?
a) 4 nguyên tc
b) 5 nguyên tc
c) 6 nguyên tc
d) 7 nguyên tc
Câu 7. Vn đ nào mà giáo trình Tư tưởng H Chí Minh chưa nêu
khi nói v ý nghĩa hc tp môn hc này đi vi sinh viên?
a)
Nâng cao năng lc tư duy lý lun và phương pháp công tác
b)
Bi dưỡng phm cht đo đc cách mng và rèn luyn bn
lĩnh chính tr
c)
Nâng cao lòng thào dân tc, thào vBác kính yêu
d)
Bi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thc bo vmôi trường
CHƯƠNG MT
CƠ S, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIN
TƯ TƯỞNG H CHÍ MINH
Câu 8. Trong nhng cơ s hình thành Tư tưởng H Chí Minh, cơ
s nào quan trng nht?
a)
Cơ skhách quan
c)
Cơ snào cũng quan
b)
Cơ schquan
trng
d)
Không xác đnh được
2
Câu 9. Trong nhng tin đ lý lụận hình thành Tư tưởng H Chí
Minh, tin đ nào quyết đnh bn cht cách mng và khoa hc
ca Tư tưởng H Chí Minh?
a)
Tinh hoa văn hoá dân tc
b)
Tinh hoa văn hoá nhân loi
c)
Chnghĩa Mác­ Lê nin
d)
Tt ccác tin đtrên
Câu 10.
Ai là người thy đu tiên ca Nguyn Tt Thành hiu
theo nghĩa cao quý nht ca t này?
a)
Phan Bi Châu
c)Nguyn Sinh Sc
b)Vương Thúc Quý
d)Lê Văn Miến
Câu 11. Tư tưởng nào ca c Nguyn Sinh Sc có nh hưởng
quyết đnh đến tư tưởng xây dng mt nhà nước ca dân, do dân,
vì dân ca H Chí Minh?
a)Thương
yêu
người
c)Lòng căm thù bn xâm
nghèo
lược
b)Lòng yêu nước
d)Tư tưởng “ thân dân”
Câu 12. Thi k Bác H xác đnh con đường cu nước được tính
t?
a)Trước năm 1911
c)T1911­ 1930
b)T1911­ 1920
d)T1920­ 1941.
Câu 13. Ngày tháng năm nào, Nguyn Tt Thành ra nước ngoài tìm
đường cu nước?
a)6­5­ 1911
c)15­ 6­ 1911
b)5­ 6­ 1911
d)25 – 6­ 1911.
Câu 14. Ai gi ý cho Nguyn Tt Thành v phương hướng tìm
đường cu nước qua câu nói sau đây:” mun đánh Pháp phi hiu
Pháp, mun hiu Pháp, phi hc tiếng Pháp”?
a)Nguyn Sinh Sc
c)Hoàng Thông
b)Phan Bi Châu
d)Nguyn Quý Song
Câu 15. “Đưa h ca trước, rước beo ca sau” là câu Bác H nói
v ch trương cu nước ca ai?
a)Nguyn Trường T
b)Bùi Vin
3