Hc tp và làm theo phong cách HChí Minh
Nói phong cách HChí Minh là nói đến nhng đc trưng giá tr, mang đm du n H
Chí Minh, gn lin vi nhân cách trí tuli lc, đo đc trong sáng ca HChí Minh,
vi tư cách là mt vĩ nhân, mt nhà văn hóa kit xut. Đó là mt phong cách va dân
tc va hin đi, va khoa hc va cách mng, va cao cva thiết thc.
Phong cách HChí Minh được thhin trong mi lĩnh vc sng và hot đng ca
Người, to thành mt chnh thnht quán, có giá trkhoa hc, đo đc và thm m,
bao gm mt sni dung chính là: phong cách tư duy, phong cách làm vic, phong
cách lãnh đo, phong cách din đt, phong cách ng xvà phong cách sinh hot.
Công cuc đi mi đt nước hin nay đang đt ra nhng yêu cu ngày càng cao trong
vic phát huy sc mnh toàn dân tc, gii phóng mi tim năng cho sphát trin. Phát
huy mnh mnhng chun mc đo đc mi, snăng đng, sáng to, ý chí đc lp,
tch, tlc, tcường, quyết tâm không chu mãi đói nghèo, đưa đt nước tiến lên
cùng nhân loi và thi đi, là đng lc tinh thn to ln đđy mnh toàn din công
cuc đi mi. Chính vì vy, hc tp và làm theo tư tưởng, đo đc, phong cách H
Chí Minh là mt trong nhng bin pháp đphát huy nhng
mt tích cc, khc phc
nhng tiêu cc vđo đc, li sng. Hc tp và làm theo tm gương đo đc HChí
Minh là nim vinh dvà thào đi vi mi cán b, đng viên, mi người Vit Nam
chúng ta. Đxng đáng là cán b, đng viên ca Đng Cng sn Vit Nam, do Ch
tch HChí Minh sáng lp, tchc và rèn luyn, vic hc tp và làm theo tm gương
đo đc ca Người phi trthành nhim vhng ngày ca mi đng viên và nhng
người đang phn đu vào Đng.
V phong cách tư duy
Mt là, phong cách tư duy khoa hc, cách mng và hin đi. Xut phát tlòng yêu
nước và mc đích tìm đường cu nước, trong quá trình hot đng ca mình HChí
Minh đã hình thành mt phong cách tư duy khoa hc, cách mng và hin đi. Không
tiếp thu mt cách thđng, không dng li svt, hin tượng bngoài, Nguyn Ái
Quc có thói quen đi sâu phân tích, so sánh, cht lc, la chn, tng hp, rút ra nhng
phán đoán, đi ti nhng kết lun mi, đra nhng lun đim mi, kế tha, va phát
trin sáng to đtiếp tc vượt lên phía trước.
Hai là, phong cách tư duy đc lp, tch, sáng to. Đó là phong cách tư duy không
giáo điu, rp khuôn, không vay mượn nguyên xi ca người khác, hết sc tránh li cũ,
đường mòn, tmình tìm tòi, suy nghĩ, truy đến tn cùng bn cht ca svt, hin
tượng đtìm ra chân lý, phù hp vi nhu cu và điu kin thc tin.
Ba là, phong cách tư duy hài hòa, uyn chuyn, có lý có tình. Thhin rõ nht ca
phong cách tư duy
HChí Minh là luôn biết xut phát tcái chung, cái nhân loi, t
nhng chân lý phbiến, nhng "lphi không ai chi cãi được” đnhn thc và lý
gii nhng vn đca thc tin.
V phong cách làm vic
Phong cách làm vic HChí Minh thhin
nhng đim chính sau:
Mt là, phong cách làm vic khoa hc. HChí Minh yêu cu làm vic gì cũng phi
điu tra, nghiên cu, thu thp thông tin, sliu, đnm chc thc cht tình hình,
Đng có hiu rõ tình hình, thì đt chính sách mi đúng”
Hai là, phong cách làm vic có kế hoch. HChí Minh đòi hi làm vic gì cũng phi
có chương trình, kế hoch, tln đến nh, tdài hn, trung hn đến ngn hn, t
tháng, tun đến ngày, ginào vic ny
Ba là, phong cách làm vic đúng gi. HChí Minh quý thi gian ca mình bao nhiêu
thì cũng quý thi gian ca người khác by nhiêu. Người thường không đai phi đi
mình, chđng đến trước nếu có th.
Bn là, phong cách đi mi, sáng to, không chp nhn li cũ, đường mòn. Đó là mt
phong cách không cchp, bo th, luôn đi mi.
V phong cách lãnh đo
Mt là, tuân thnghiêm ngt nguyên tc tp trung dân ch, tp thlãnh đo, cá nhân
phtrách. Phong cách dân chHChí Minh được biu hin tvic ln cho đến vic
nh. Người tuân thcht chquy trình ra quyết đnh.
Hai là, đi đúng đường li qun chúng,“lng nghe ý kiến ca đng viên, ca nhân dân,
ca nhng người “không quan trng”.
Ba là, phi tchc vic kim tra, kim soát cho tt.
Bn là, vphong cách nêu gương. Người đòi hi, mi cán b, đng viên phi làm
kiu mu trong công tác và li sng, trong mi lúc, mi nơi, nói phi đi đôi vi làm đ
qun chúng noi theo.
V phong cách din đt
Mt là, cách nói, cách viết gin d, cth, thiết thc. Mc đích ca nói và viết HChí
Minh ct làm cho lý lun trnên gn gũi, dhiu vi tt cmi người.
Hai là, din đt ngn gn, cô đng, hàm súc, trong sáng và sinh đng, có lượng thông
tin cao.
Ba là, sinh đng, gn gũi vi cách nghĩ ca qun chúng, gn vi nhng hình nh, ví
von, so sánh cth.
Bn là, phong cách din đt luôn luôn biến hóa, nht quán mà đa dng.
V phong cách ng x
Mt là, khiêm tn, nhã nhn, lch thip. Trong các cuc tiếp xúc, Người thường khiêm
tn, không bao giđt mình cao hơn người khác, mà trái li, luôn hòa nhã, quan tâm
chu đáo đến nhng người chung quanh.
Hai là, chân tình, nng hu, tnhiên. Khi gp gmi người, vi nhng cchthân
mt, li hi thăm chân tình, hay mt câu nói đùa, Người đã to ra mt bu không khí
thân mt, thoi mái, thân thiết như trong mt gia đình.
Ba là, linh hot, chđng, biến hóa. ng xvăn hóa HChí Minh đt ti skết hp
hài hòa gia tình cm nng hu vi lý trí sáng sut, linh hot, uyn chuyn, sn sàng
vì cái ln mà châm chước cái nh.
Bn là, vui v, hòa nhã, xóa nhòa mi khong cách. Trong văn hóa giao tiếp, ng x
vi mi người, HChí Minh, luôn xut hin vi thái đvui vcùng vi shóm hnh,
năng khiếu hài hước, đã xóa đi mi khong cách, nhng nghi thc trnh trng không
cn thiết, to không khí chan hòa, gn gũi gia lãnh tvi qun chúng, gia nhng
người bn...
V phong cách sinh hot
Mt là, phong cách sng cn kim, liêm chính. Ctrong li nói và vic làm HChí
Minh luôn luôn tmình thc hin cn kim, liêm chính.
Hai là, phong cách sng hài hòa, nhun nhuyn gia văn hóa Đông ­Tây. Đó là phong
cách sng va thm nhun văn hóa Nho ­ Pht ­ Lão, va chu nh hưởng sâu đm
ca văn hóa Âu ­ Mnhưng luôn givng, yêu quý và thào vvăn hóa Vit Nam.
Ba là, tôn trng quy lut tnhiên, gn bó vi thiên nhiên.
Xã hi ngày càng phát trin kéo theo đó là nhng hly xu nh hưởng không nh
đến thế hcon em Vit Nam. Chính vì vy, mi người chúng ta phi tý thc tu
dưỡng, rèn luyn hc tp và làm theo tư tưởng, đo đc, phong cách HChí Minh.