H THNG CÂU HI THI TRC NGHIM
TƯ TƯỞNG H CHÍ MINH
1. Chn đáp án trli đúng cho câu hi: Truyn thng quý báu nht ca dân tc
Vit Nam được HChí Minh kế tha và phát trin là gì?
a. Lòng nhân ái
b. Ch nghĩa yêu nước
c. Tinh thn hiếu hc
d. Cn cù lao đng.
2. Chn đáp án trli đúng cho câu hi: HChí Minh thành lp Hi Vit Nam
cáchmngthanh niênvào nămnào?
a.
Năm 1920.
b. Năm 1925.
c. Năm 1927.
d. Năm 1930.
3. Tìm mt đáp án sai trong đon sau đây:
Trong 10 năm đu (1911 ­ 1920) ca quá trình bôn ba tìm đường cu nước,
Nguyn Aí Quc đã:
a. Vượt qua 3 đi dương, 4 châu lc.
b. Đến khong gn 30 nước.
c. Sng, làm thuê và thc ti các nước M, Anh, Pháp.
d. Đến Matxcơva d Hi ngh Quc tế nông dân.
4. Tìm mt đim nhm ln trong đon viết dưới đây:
Mt trong nhng ngun gc ca tư tưởng HChí Minh là tiếp thu văn hóa
phương Đông. Cthlà:
a. Nhng mt tích cc ca Nho giáo.
b. Tư tưởng vtha ca Pht giáo.
c. Kế tha lòng nhân ái, đc hy sinh ca Hi giáo
d. Tư tưởng Tam dân ca Tôn Trung Sơn
5. Tìm mt đim nhm ln trong đon viết sau đây:
Mt trong nhng ngun gc ca tư tưởng HChí Minh là tiếp thu văn hóa
phương Đông. Cthlà:
a. Nhng mt tích cc ca Nho giáo.
b. Kế tha các giá tr văn hóa tiến b ca thi k Phc hưng.
c. Tư tưởng vtha ca Pht giáo.
d. Tư tưởng Tam dân ca Tôn Trung Sơn
1
6. Tìm mt đim nhm ln trong đon viết sau đây:
Mt trong nhng ngun gc ca tư tưởng HChí Minh là tiếp văn hóa phương
Đông. Cthlà:
a. Nhng mt tích cc ca Nho giáo.
b. Tư tưởng vtha ca Pht giáo.
c.TưtưởngcaKhngTvmtxãhibìnhyênkhôngbaogithayđi.
d.TưtưởngTamdâncaTônTrungSơn.
7. Chn đáp án trli đúng cho câu hi: HChí Minh đã tng dy hc ngôi
trường nào?
a. Trường tiu hc Pháp ­ Vit Vinh.
b. Trường tiu hc Đông Ba Huế.
c. Trường Quc hc Huế.
d. Trường Dc Thanh Phan Thiết.
8. Chn đáp án trli đúng cho câu hi: Tác phm Bn án chế đ thc dân Pháp
caNguynÁiQuc đượcxutbnlnđutiênvàonămnào?
a. 1920.
c. 1925.
b. 1922.
d. 1927.
9. Chn đáp án trli đúng cho câu hi: Tácphm Đườngkáchmnh caNguyn
ÁiQucđượcxutbnlnđutiên vàonămnào?
a. 1920.
c. 1927.
b. 1925.
d. 1930.
10. Chn đáp án trli đúng cho câu hi: Thut ngTưtưởngHChíMinh được
Đngtachínhthcsdngbtđutbaogi?
a. Tnăm 1969.
c. Tnăm 1986.
b. Tnăm 1990.
d. T năm 1991
11. Chn đáp án trli đúng cho câu hi: Tư tưởng HChí Minh được hình thành
tnhngngun gc nào?
a. Giá trtruyn thng ca dân tc Vit Nam.
b. Tinh hoa văn hóa nhân loi (trong đó có chnghĩa Mác – Lênin).
d. Nhng phm cht chquan ca HChí Minh?
e. C ba đáp án còn li
đu đúng.
12. Chn đáp án trli đúng nht vtư tưởng HChí Minh:
a. Tư tưởng HChí Minh là kết quca svn dng sáng to ch
nghĩa Mác ­ Lênin vào điu kin thc tế ca nước ta.
b. Tư tưởng H Chí Minh là kết qu ca s vn dng và phát
trin sáng to ch nghĩa Mác ­ Lênin vào điu kin c th
ca nước ta.
2
c. Tư tưởng HChí Minh là kết quca sphát trin sáng to ch
nghĩa Mác ­ Lênin vào điu kin thc tế ca nước ta.
d. Tư tưởng HChí Minh là chnghĩa Mác – Lênin Vit Nam.
13. Chn đáp án trli đúng cho câu hi: HChí Minh ri Tquc đi tìm đường
cu nước vào năm nào?
a. Năm 1905
c. Năm 1911
b. Năm 1908
d. Năm 1912
14. Chn đáp án trli đúng cho câu hi: Tnăm 1920 đến năm 1945, HChí
Minh bđch bt và giam gimy ln?
a. 2 ln
c. 4 ln
b. 3 ln
d. 1 ln
15. Chn đáp án trli đúng cho câu hi: HChí Minh bt đu viết bn Di chúc
lch svào thigiannào?
a. Năm 1960
c. Năm 1968
b. Năm 1965
d. Năm 1969
16. Chn đáp án trli đúng cho câu hi: Nguyn Sinh Cung là người con th
my trong gia đình?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
17. Chn đáp án trli đúng cho câu hi: Ln đu tiên Nguyn Tt Thành đt
chân lên đt Pháp ti đa danh nào?
a. Mác xây
b. Lơ Havrơ
c. Noóc măng đi
d. Thđô Pari
18. Chn đáp án trli đúng cho câu hi: Nguyn Tt Thành tAnh trli Pháp
vào năm nào?
a. Cui năm 1915
b. Cui năm 1916
c. Cui năm 1917
d. Cui năm 1918
19. Chn đáp án trli đúng cho câu hi: Nguyn Tt Thành vào Đng xã hi
Pháp năm nào?
a. Đu năm 1917
b. Đu năm 1918
c. Đu năm 1919
d. Đu năm 1920
3