TRƯỜNG ĐH PHẠM TP.HCM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHN
KHOA/T: GDCT
Tên HP: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề chính thức
Học kì: II
Năm học: 2014-2015
Đề s 1
Ngày thi:2/6/2015
(Đề thi gồm có 1 trang)
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1(5 điểm)
Anh (chị) hãy giải thích vì sao nói sự ra đời của tưởng Hồ Chí Minh cuối thế k
XIX đầu thế kỉ XX là một tt yếu lch s?
Câu 2(5 điểm)
Anh (chị) hãy cho biết sáng tạo là gì và hãy phân tích một quan điểm sáng tạo
trong tư tưởng Hồ Chí Minh?
---HT---