http://tongchung.pusku.com/
Tong Van Chung-13x5-facebook.com/tongchungdb-16/10/2015
ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP MOÂN TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH NAÊM 2015
Câu 1: Nguồn gốc(cơ sở) hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?Nội dung nào quan trọng nhất trong những
tiền đề tư tưởng lý luận?
Câu 2: Trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng HCM? Giai đoạn nào có tính chất vạch
đường đi cho cách mạng Việt Nam?
Câu 3: Những nội dung cơ bản của tư tưởng HCM về cách mạng giải phóng dân tộc? Nêu những luận
điểm sáng tạo của tư tưởng HCM so với chủ nghĩa mác- lenin về cách mạng giải phóng dân tộc.
Câu 4: Trình bày những nội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội theo tư tưởng HCM? Liên hệ thực tế VN hiện nay?
Câu 5: Phân tích sự ra đời của Đảng cộng sản VN theo tư tưởng HCM? Phân tích luận điểm: Đảng cộng
sản VN, đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc?
Câu 6: Yếu tố nào quan trọng nhất trong việc thành lập Đảng? Nêu bản chất của Đảng cộng sản Việt
Nam?
Câu 7: Phân tích luận điểm: Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân? Phân tích một trong 2 luận
điểm sau:
-Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược quyết định sự thành công của cách mạng?
-Làm rõ sự khác nhau về lực lượng cách mạng theo quan điểm của HCM với một số quan điểm
khác?
Câu 8: Trình bày lực lượng tham gia khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng HCM? Ý nghĩa của tư
tưởng Đại đoàn kết trong cách mạng VN?
Câu 9: Thế nào là nhà nước của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Hãy so sánh quan điểm
của HCM với chủ nghĩa Max lenin?
Câu 10: Trình bày sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của
nhà nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Theo anh(chị), thực tiễn ở Việt Nam hiện nay, bản chất giai cấp
công nhân của nhà nước được thể hiện như thế nào?
Câu 11: Trình bày nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ,công chức đủ đức và tài?
Câu 12:Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ?
1
Đề cương ôn tập Tư Tưởng Hồ Chí Minh-Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
http://tongchung.pusku.com/
Tong Van Chung-13x5-facebook.com/tongchungdb-16/10/2015
Câu 1: Nguồn gốc(cơ sở) hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?Nội dung nào quan trọng nhất trong những
tiền đề tư tưởng lý luận?
Giá trị truyền thống dân tộc:
-
Đó là ý thức chủ quyền quốc gia dân tộc, ý chí tự lập, tự cường, yêu nước, kiên cường, bất khuất...
tạo thành động lực mạnh mẽ của đất nước; là tinh thần tương thân, tương ái, nhân nghĩa, cố kết cộng đồng
dân tộc; thủy chung, khoan dung, độ lượng; là thông minh, sáng tạo, quý trọng hiền tài.
-
Chủ nghĩa yêu nước là cốt lõi, là dòng chảy chính của tư tưởng văn hóa truyền thống Việt Nam
Tinh hoa văn hóa nhân loại:
-
Tiếp thu những mặt tích cực của Nho giáo về triết lý hành động, nhân nghĩa, ước vọng về một xã
hội bình trị, hòa mục, thế giới đại đồng; về một triết lý nhân sinh, tu thân; đề cao văn hóa trung hiếu.
-
Về Phật giáo, Hồ Chí Minh đã tiếp thu tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái, cứu khổ, cứu nạn; coi trọng
tinh thần bình đẳng, chống phân biệt đẳng cấp, chăm lo điều thiện, v.v..
-
Về chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn, Hồ Chí Minh tìm thấy những điều thích hợp với điều
kiện nước ta, đó là dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc.
-
Về tư tưởng và văn hóa phương Tây, Hồ Chí Minh đã nghiên cứu tiếp thu tư tưởng văn hóa dân chủ
và cách mạng của cách mạng Pháp, cách mạng Mỹ.
Chủ nghĩa Mác – Lênin:
-
Chủ nghĩa Mác- Lênin là nguồn gốc lý luận trực tiếp, quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh.
-
Đối với chủ nghĩa Mác- Lênin, Hồ Chí Minh đã nắm vững cái cốt lõi, linh hồn sống của nó, là
phương pháp biện chứng duy vật; học tập lập trường, quan điểm, phương pháp biện chứng của chủ nghĩa
Mác- Lênin để giải quyết các vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam.
Phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh
-
Hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh ở trong nước và khi còn bôn ba khắp thế giới để học tập,
nghiên cứu và hoạt động đã làm cho Người có một hiểu biết sâu sắc về dân tộc và thời đại.
-
Tư tưởng Hồ Chí Minh phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố nhân cách, phẩm chất và năng lực tư duy
của chính người sáng tạo ra nó.
-
Đó là một con người sống có hoài bão, có lý tưởng, yêu nước, thương dân, có bản lĩnh kiên định, có
lòng tin vào nhân dân, khiêm tốn, bình dị, ham học hỏi, nhạy bén với cái mới, thông minh, có hiểu biết sâu
rộng, có phương pháp biện chứng, có đầu óc thực tiễn, v.v..
Chủ nghĩa Mác-Lênin là cơ sở chủ yếu nhất hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Vai trò của
chủ nghĩa Mác-Lênin đối với tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện ở chỗ:
-
Quyết định bản chất thế giới quan khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh.
-
Quyết định phương pháp hành động biện chứng của Hồ Chí Minh.
-
Tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam, là tư tưởng Việt Nam thời hiện đại.
Câu 2: Trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng HCM? Giai đoạn nào có tính chất vạch
đường đi cho cách mạng Việt Nam?
Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước, thương nòi (trước năm 1911)
-
Lớn lên và sống trong nỗi đau của người dân mất nước, được sự giáo dục của gia đình, quê hương,
dân tộc về lòng yêu nước thương dân; sớm tham gia phong trào đấu tranh chống Pháp; băn khoăn trước
những thất bại của các sĩ phu yêu nước chống Pháp.
-
Hình thành tư tưởng yêu nước, thương dân, tha thiết bảo vệ những giá trị tinh thần truyền thống
của dân tộc, ham muốn học hỏi những tư tưởng tiến bộ của nhân loại.
Thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước, giải phóng dân tộc (1911-1920)
2
Đề cương ôn tập Tư Tưởng Hồ Chí Minh-Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
http://tongchung.pusku.com/
Tong Van Chung-13x5-facebook.com/tongchungdb-16/10/2015
-
Đây là thời kỳ Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến vượt bậc về tư tưởng; từ giác ngộ chủ nghĩa dân
tộc tiến lên giác ngộ chủ nghĩa Mác- Lênin, từ một chiến sĩ chống thực dân phát triển thành một chiến sĩ
cộng sản Việt Nam.
-
Đây là một bước chuyển biến cơ bản về tư tưởng cứu nước của Hồ Chí Minh: "Muốn cứu nước và
giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản".
Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam (1921 - 1930)
-
Hồ Chí Minh đã kết hợp nghiên cứu xây dựng lý luận, kết hợp với tuyên truyền tư tưởng giải phóng
dân tộc và vận động tổ chức quần chúng đấu tranh, xây dựng tổ chức cách mạng, chuẩn bị thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam.
-
Những bài viết của Hồ Chí Minh trong thời kỳ này đã thể hiện những quan điểm lớn và độc đáo,
sáng tạo về con đường cách mạng Việt Nam:
+
những bài viết của Hồ Chí Minh trong thời kỳ này đã thể hiện những quan điểm lớn và độc
đáo, sáng tạo về con đường cách mạng Việt Nam
+
Cách mạng thuộc địa có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng ở chính quốc và giúp cho
cách mạng ở chính quốc trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn.
+
Cách mạng thuộc địa trước hết là một cuộc "dân tộc cách mệnh", đánh đuổi đế quốc xâm
lược, giành lại độc lập, tự do
+
Giải phóng dân tộc là việc chung của cả dân chúng; phải tập hợp lực lượng dân
+
Phải đoàn kết và liên minh với các lực lượng cách mạng quốc tế
+
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, của cả dân tộc đại đoàn kết
+
Cách mạng muốn thành công trước hết phải có đảng cách mạng lãnh đạo
Thời kỳ thử thách, kiên trì giữ vững quan điểm, nêu cao tư tưởng độc lập, tự do và quyền dân
tộc cơ bản (1930-1945)
-
Hồ Chí Minh đã kiên trì giữ vững quan điểm cách mạng của mình, vượt qua khuynh hướng "tả"
đang chi phối Quốc tế Cộng sản, chi phối Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
-
Dẫn đến thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
đã ra đời, thành lập Nhà nước của dân, do dân, vì dân;tuyên ngôn độ lập khẳng định quyền tự do, độc lập
của dân tộc Việt Nam.
Thời kỳ tiếp tục phát triển mới về tư tưởng kháng chiến và kiến quốc (1945-1969)
-
Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân ta vừa tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, vừa
xây dựng chế độ dân chủ nhân dân.
-
Thời kỳ này, tư tưởng Hồ Chí Minh có bước phát triển mới, trong đó nổi bật là các nội dung lớn
như sau:
+
Tư tưởng kết hợp kháng chiến với kiến quốc, tiến hành kháng chiến kết hợp với xây dựng chế
độ dân chủ nhân dân
+
Tư tưởng chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính.
+
Xây dựng quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.
Xây dựng Đảng Cộng sản với tư cách là một Đảng cầm quyền v.v..
Trong những giai đoạn đó, giai đoạn từ 1921-1930: Có tính chất vạch đường đi cho cách mạng
Việt Nam. Bởi vì:
3
Đề cương ôn tập Tư Tưởng Hồ Chí Minh-Đại Học Kiến Trúc Hà Nội