Tư tương đi đoàn kết dân tc cua HChí Minh là mt hthng nhng lun đim,
nguyên tc, phương pháp giáo dc, tp hp và tchc cách mng và tiến b, nhm phát
huy đến mc cao nht sc mnh dân tc và sc mnh thi đi trong snghip đu tranh
vì đc lp dân tc, dân chvà chnghĩa xã hi. Nói mt cách khác, đó là tư tưởng xây
dng, cng c, mrng lc lượng cách mng trong snghip gii phóng dân tc, gii
phóng giai câp, gii phóng con người.
­ Đi đoàn kết dân tc là vn đ chiến lược, bo đm thành công ca cách mng.
Vi HChí Minh, đoàn kết là mt truyn thng cc kquý báu ca nhân dân ta. Người
cho rng: Mun gii phóng các dân tc báp bc và nhân dân lao đng phi tmình cu
ly mình bng
cách mng vô sn.

Trong tng thi k, tng giai đon cách mng, có thvà cn thiết phi điu chnh
chính sách và phương pháp tp hp lc lượng cho phù hp vi nhng đi tượng
khác nhau, nhưng đi đoàn kết dân tc luôn luôn được
Người coi là vn đsng
còn ca cách mng. (chy silde hình nh)

Đoàn kết không phi là thđon chính trnht thi mà là tư tưởng cơ bn, nht
quán, xuyên sut tiến trình cách mng Vit Nam.
Đoàn kết quyết đnh thành công
cách mng. Vì đoàn kết to nên sc mnh, là then cht ca thành công (chy slide
nh)
HCM đã ch ra rng: mun đưa cách mng gii phóng dân tc đến thng li phi có
lc lượng đmnh>mun có lc lượng Chúng tac cn quy tcdân tc vmt khi
thng nht (slide trái tim) > Nhưng như vy vn chưa đ
> mà còn phi xây dng khi
đi đoàn kết dân tc mt cách bn vng. > Trong tư tưởng HCM đi đoàn kết dân tc là
vn đcó ý nghĩa chiến lược cơ bn > Vì vy: đi đoàn kết dân tc luôn được Người
coi là vn đ sng còn ca CM.
SĐOÀN KT CHY DC THEO CHIU DÀI PHÁT TRIN CM ĐT NƯỚC
( NHÌN 3 CÁI SLIDE)
Nhsđoàn kết trong mt trn Vit Minh…
>Tthc tin đó, HChí Minh đã rút ra kết lun:

Và người khuyên dân ta rng: (nhìn slide) sau đó kết thúc đi người: “câu nói trên
ca Người có ý nghĩa: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như mt thì nước ta
đc lp, tdo. Trái li, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bnước ngoài xâm ln”.
sau đó kết thúc đi người
Đoàn kết dân tc là mc tiêu, nhim v hàng đu ca Đng ca dân tc (Hoa)

HChí Minh cho rng “ Đi đoàn kết dân tc không chlà mc tiêu, nhim v
hàng đu ca đng mà còn là mc tiêu, nhim vhàng đu ca cdân tc”.

Bi vì, đi đoàn kết dân tc chính là nhim v
ca qun chúng, do qun chúng, vì
qun chúng. Người đã nói: (nhìn slide)

Đng có smnh thc tnh, tp hp, đoàn kết qun chúng to thành sc mnh vô
đch trong cuc đu tranh vì đc lp cho dân tc, tdo cho nhân dân, hnh phúc
cho con người.

Đó chính là sc mnh vĩ đi không gì có thlay chuyn được ca nhân dân ta
Đi người lc lượng đi đoàn kết dân tc
Đi đoàn kết dân tc là đi đoàn kết toàn dân. ( Quc Cường)

Nhìn slide Đng trên lp trường giai cp công nhân và quan đim qun chúng,
H Chí Minh đã đ cp vn đ DÂN và NHÂN DÂN rõ ràng, toàn din,có sc
thuyết phc.

Theo tư tưởng HChí Minh, “dân” chmi con dân đt Vit, con rng cháu tiên,
không phân bit dân tc đa s, người tín ngưỡng vi người không tín ngưỡng,
không phân bit già tr, gái, trai, giàu, nghèo

Nói dến đi đoàn kết dân tc cũng có nghĩa phi tp hp mi người dân vào mt
khi trong cuc đu tranh chung

Người còn ch rõ, trong quá trình xây dng khi đi đoàn kết toàn dân (nhìn
slide)
+ Phi đng vng trên lp trường giai cp công nhân.
+ Gii quyết hài hoà mi quan h giai cp ­ dân tc đ tp hp lc lượng.
+ Không được phép b sót mt lc lượng nào, min là lc lượng đó có lòng trung
thành và sn sàng phc v T quc.
+ Không là Vit gian, không phn bi li quyn li ca dân chúng là được.

H Chí Minh đã đnh hướng cho vic xây dng khi đi đoàn kết toàn dân
trong sut tiến trình cách mng Vit Nam, t cách mng gii phóng dân tc
ti cách mng dân ch nhân dân và t cách mng dân ch nhân dân ti cách
mng xã hi ch nghĩa.
Vy điu kin đ thc hin đi đoàn kết dân tc như thế nào? Bn…. s tiếp
tc ( Loan)

Mun thc hin đi đoàn kết toàn dân thì phi kế tha truyn thng yêu nướ
nhân nghĩđoàn kết ca dân tc,

phi có tm lòng khoan dung, đlượng vi con người. Xác đnh khi đi đoàn kết
là liên minh công nông, trí thc. Theo Nguyên tc "Nước ly dân làm gc" &
Nguyên lí Mác xít "Cách mng là snghip ca qun chúng"

Tng hp li: Ni dung cơ bn đthc hin đi đoàn kết là ( nhìn slide)
ĐI NGƯỜI
3. Quan đim ca HCM v hình thc t chc đi đoàn kết dân tc ( Khanh)
a. Hình thc ca khi đi đoàn kết dtc là mt trn dân tc thng nht

Toàn dtc chtrthành lc lượng to ln, có sc mh vô đch trong đu tranh bo
vvà XD tquc khi được tp hp, tchc li thành mt khi vng chc, được
giác ngvmc tiêu chiến đu chung và hot đng theo mt đường li chính tr
đúng đn. Tht bi ca các phong trào yêu nước và gii phóng dtc VN trước
khi Đ ta ra đi đã chng minh rt rõ điu này –
Mt trn dtc thng nht là nơi quy tmi tchc và cá nhân yêu nước, nơi tp
hp mi con dân nước vit, ko chỉ ở trong nc mà còn bao gm cnhng người VN
đnh cư ở nc ngoài, dù bt cphương tri nào, nếu tm lòng vn hướng vquê
hương đt nước, vtquc VN đu đc coi là thành viên ca mt trn

Tutheo tng thi k, căn cvào yêu cu và nhim vCM, cương lĩnh và điu l
ca mt trn dtc thng nht có thcó nhng nét khác nhau, tên gi ca mt trn
dtôc thng nht theo đó, cũng có thkhác nhau: Hi phn đế đng minh (1930),
Mt trn dân ch(1936), Mt trn nhân dân phn đế (1939), Mt trn vit minh
(1941), mt trn liên vit (1946), mt trn dtc gii phóng min nam VN (1960),
mt trn tquc VN (1955, 1976). Tt ccác tchc này chlà mt đu phn
đu vì mc tiêu chung là đc lp dtc, thng nht tquc, tdo và hnh phúc
ca nhân dân
b. Mt s nguyên tc cơ bn v XD và hot đng ca Mt trn dtc thng nht
( Bn nam s 1 ca Cường)

­ Mt trn dtc thng nht phi được XD trên nn tng khi liên minh công ­
nông ­ trí thc, đt dưới slãnh đo ca Đ.

Đây là nguyên tc ct lõi trong chiến lược đi đoàn kết ca HChí Minh

HCM chra rng, chcó ththc hin đoàn kết khi có chung mt mc đích, mt
sphn. Nếu ko suy nghĩ như nhau, nếu ko có chung mc đích, chung sphn thì
dù có kêu gi đoàn kết thế noà đi na, đoàn kết vn ko thcó được

Mc đích chung ca mt trn dtc thng nht được HCM xác đnh cthphù
hp vi tng giai đon cách mng, nhm tp hp ti mc cao nht lc lượng
dtc vào khi đi đoàn kết. Như vy đc lp tdo là mc đích cao nht bt di
bt dch là ngn cđoàn kết ca mi tng lp

+ HCM chra rng, chcó ththc hin đoàn kết khi có chung mt mc đích, mt
sphn. Nếu ko suy nghĩ như nhau, nếu ko có chung mc đích, chung sphn thì
dù có kêu gi đoàn kết thế noà đi na, đoàn kết vn ko thcó được + Mc đích
chung ca mt trn dtc thng nht được HCM xác đnh cthphù hp vi tng