Trêng ®h hång ®øc
®Ò c¬ng chi tiÕt häc phÇn:
Khoa:lý luËn chÝnh trÞ­LUT
Nh÷ng nguyªn b¶n
m«n: Nguyªn
cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin PhÇn
1
häc phÇn: 196045
1. Th«ng tin gi¶ng viªn
1.1. TrÞnh Duy Huy
- Chøc danh, häc hµm, häc vÞ: TiÕn sü, Gi¶ng viªn chÝnh, Trëng
khoa.
- §Þa ®iÓm lµm viÖc: Phßng 202 nhµ A5, c¬ së 1 §¹i häc Hång §øc
sè 307 ®êng Lª Lai phêng §«ng S¬n, Thµnh phè Thanh Ho¸.
- §Þa chØ liªn hÖ: Ph.202, nhµ A5, c¬ së 1, trêng §¹i häc Hång §øc,
Thanh Ho¸.
§iÖn tho¹i: 0912 029 041
huydhhd@yahoo.com.vn
1.2. Mai ThÞ Quý
- Chøc danh, häc hµm, häc vÞ: TiÕn sü, Gi¶ng viªn chÝnh, Phã tr-
ëng khoa.
- §Þa ®iÓm lµm viÖc: Phßng 201 nhµ A5, c¬ së 1 §¹i häc Hång §øc
sè 307 ®êng Lª Lai phêng §«ng S¬n, Thµnh phè Thanh Ho¸.
- §Þa chØ liªn hÖ: Ph.201, nhµ A5, c¬ së 1, trêng §¹i häc Hång §øc,
Thanh Ho¸.
- §iÖn tho¹i: 0912 603 834
Email: maiquyhd@gmail.com
1.3. ThÞ Th¾m
- Chøc danh, häc hµm, häc vÞ:
TiÕn sü, Gi¶ng viªn, Trëng bé m«n.
- §Þa ®iÓm lµm viÖc: Phßng 201 nhµ A5, c¬ së 1 §¹i häc Hång §øc
sè 307 ®êng Lª Lai phêng §«ng S¬n, Thµnh phè Thanh Ho¸.
- §Þa chØ liªn hÖ: Ph.201, nhµ A5, c¬ së 1, trêng §¹i häc Hång §øc,
Thanh Ho¸.
-
§iÖn
tho¹i:
0917
304
898
Email:
thamlinhhdu@gmail.com
1.4. ThÞ Thuû
- Chøc danh, häc hµm, häc vÞ: Th¹c sü, Gi¶ng viªn chÝnh.
- §Þa ®iÓm lµm viÖc: Phßng 201 nhµ A5, c¬ së 1 §¹i häc Hång §øc
sè 307 ®êng Lª Lai phêng §«ng S¬n, Thµnh phè Thanh Ho¸.
1
- §Þa chØ liªn hÖ: Ph.201, nhµ A5, c¬ së 1, trêng §¹i häc Hång §øc,
Thanh Ho¸.
-
§iÖn
tho¹i:
0904
709
129
Email:
lethithuy_gvth@yahoo.com.vn
1.5. ThÞ Hoµi
- Chøc danh, häc hµm, häc vÞ: Th¹c sü, Gi¶ng viªn.
- §Þa ®iÓm lµm viÖc: Phßng 201 nhµ A5, c¬ së 1 §¹i häc Hång §øc
sè 307 ®êng Lª Lai phêng §«ng S¬n, Thµnh phè Thanh Ho¸.
- §Þa chØ liªn hÖ: Ph.201, nhµ A5, c¬ së 1, trêng §¹i häc Hång §øc,
Thanh Ho¸.
-
§iÖn
tho¹i:
0974
688
467
Email:hoaithanhhoa@gmail.com
1.6. NguyÔn Phan
- Chøc danh, häc hµm, häc vÞ: Th¹c sü, Gi¶ng viªn.
- §Þa ®iÓm lµm viÖc: Phßng 201 nhµ A5, c¬ së 1 §¹i häc Hång §øc
sè 307 ®êng Lª Lai phêng §«ng S¬n, Thµnh phè Thanh Ho¸.
- §Þa chØ liªn hÖ: Ph.201, nhµ A5, c¬ së 1, trêng §¹i häc Hång §øc,
Thanh Ho¸.
- §iÖn tho¹i: 0904 600 768
Email: nguyenphanvu@hdu.edu.vn
1.7. Bïi ThÞ H»ng
- Chøc danh, häc hµm, häc vÞ: Cö nh©n, Gi¶ng viªn.
- §Þa ®iÓm lµm viÖc: Phßng 201 nhµ A5, c¬ së 1 §¹i häc Hång §øc
sè 307 ®êng Lª Lai phêng §«ng S¬n, Thµnh phè Thanh Ho¸.
- §Þa chØ liªn hÖ: Ph.201, nhµ A5, c¬ së 1, trêng §¹i häc Hång §øc,
Thanh Ho¸.
-
§iÖn
tho¹i:
0937
571979
Email:
buithihang@hdu.edu.vn
2. Th«ng tin chung häc phÇn
Tªn ngµnh, kho¸ ®µo t¹o: TÊt c¶ c¸c ngµnh häc n¨m thø nhÊt bËc
cao ®¼ng vµ ®¹i häc.
- Tªn häc phÇn: Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin
phÇn 1
- Sè tÝn chØ: 02
- Häc kú: 1
2
- Häc phÇn: B¾t buéc
- §iÒu kiÖn tiªn quyÕt: kh«ng.
- C¸c häc phÇn kÕ tiÕp: Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña Chñ nghÜa
M¸c-Lªnin
phÇn
2,
T
tëng
ChÝ
Minh,
§êng
lèi
c¸ch
m¹ng
cña
§¶ng
céng s¶n ViÖt Nam.
- Giê tÝn chØ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng:
+ Nghe gi¶ng lý thuyÕt: 21 tiÕt
+ Th¶o luËn: 18 tiÕt
+ Thùc hµnh: 0
§Þa chØ cña bé m«n phô tr¸ch: P.201 nhµ A5 c¬ së 1 trêng §¹i häc
Hång §øc- sè 307 ®êng Lª Lai phêng §«ng S¬n, Thµnh phè Thanh Ho¸.
3. Môc tiªu cña häc phÇn
3.1. kiÕn thøc:
- N¾m
v÷ng (tr×nh bµy, ph©n tÝch, lÊy
®îc vÝ dô…) nh÷ng vÊn
®Ò chung vµ
c¸c kh¸i niÖm, ph¹m
trï c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin
thuéc lÜnh vùc triÕt häc.
- HiÓu ®îc (ph©n tÝch, gi¶i thÝch, lÊy vÝ dô) vÒ c¸c quy luËt chung
nhÊt cña tù nhiªn, x· héi vµ t duy còng nh nh÷ng quy luËt vËn ®éng, ph¸t
triÓn cña x· héi loµi ngêi.
3.2. n¨ng:
- Trªn c¬ së trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc vÒ mÆt lý luËn, ngêi häc
tõng bíc
x¸c lËp thÕ giíi quan khoa häc, nh©n sinh quan tÝch cùc vµ ph-
¬ng ph¸p luËn ®óng ®¾n ®Ó nhËn thøc v¸ c¶i t¹o thÕ giíi.
- BiÕt vËn dông kiÕn thøc lý luËn cña m«n häc vµo viÖc tiÕp cËn
c¸c m«n khoa häc chuyªn ngµnh vµ ho¹t ®éng thùc tiÔn cña b¶n th©n mét
c¸ch n¨ng ®éng, s¸ng t¹o.
- BiÕt vËn dông nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn ®Ó hiÓu râ vµ thùc hiÖn tèt
chñ tr¬ng, ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ níc.
3.3. th¸i ®é:
- RÌn luyÖn phÈm chÊt chÝnh trÞ ®óng ®¾n cho sinh viªn, gióp hä
nhËn thøc râ h¬n vÒ con ®êng ®i lªn CNXH ë níc ta hiÖn nay.
- X©y dùng niÒm tin, lý tëng c¸ch m¹ng cho sinh viªn.
3