ĐÁP ÁN MÔN TƯ TƯỞNG HCHÍ MINH
(HC KÌ I ­ NĂM HC 2011­2012)
1. Phân tích khái nim tư tưởng H Chí Minh và giá tr ca tư tưởng H Chí Minh đi
vi cách mng Vit Nam và cách mng thế gii.
­ Nêu khái nim: 1,5đ.
­ Phân tích khái nim: 1,5đ.
+ Ý 1: 0,5đ.
Tính khoa hc:Tư tưởng HCM là mt hthng toàn din và sâu sc vnhng vn đcơ
bn ca cách mng Vit Nam, Tcách mng dân tc dân chnhân dân, đến cách mng
XHCN
+ Ý 2: 0,5đ.
Ngun gc: Tư tưởng HCM là svn đng sáng to ca chnghĩa Mac ­ Lenin vào điu
kin cthca nước ta, đng thi đó là skết tinh ca dân tc và trí tuthi đi.
+ Ý 3: 0,5.
Mc đích: Tư tưởng HCM nhm gii phóng dân tc gii phóng giai cp và gii phóng con
người.
­ Giá trca tư tưởng HChí Minh đi vi cách mng Vit Nam và cách mng thế gii:
1,5đ.
+ Đi vi CMVN: 0,75đ.
+ Đi vi CMTG: 0,75đ.
2. Trình bày ngun gc hình thành tư tưởng HChí Minh. Trong các ngun gc đó, ngun
gc nào chyếu nht, quyết đnh bước phát trin vcht ca tư tưởng HChí Minh? Ti
sao?
­ Trình bày ngun gc tư tưởng HChí Minh: 3,5đ.
+ Giá trtruyn thng dân tc: 1đ.
Truyn thng yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa; tinh thn dũng cm, cn cù, sáng to, ham
hc hi…
+ Tinh hoa văn hoá nhân loi: 2đ.
Tư tưởng và văn hoá phương Đông: Nho giáo, Pht giáo, chnghĩa “Tam dân” ca Tôn
Trung Sơn…
Tư tưởng và văn hoá phương Tây: Lí tưởng “tdo, bình đng, bác ái”; Tư tưởng dân ch,
nhân văn…
+ Chnghĩa Mác Lênin: 1đ.
Thế gii quan và phương pháp lun duy vt bin chng…
­ Gii thích vì sao chnghĩa Mác – Lênin là ngun gc chyếu nht, quyết đnh bước phát
trin vcht ca tư tưởng HChí Minh: 1đ.
3. Trình bày các thi khình thành và phát trin tư tưởng HChí Minh. Trong nhng giai
đon đó, giai đon nào tư tưởng HChí Minh có ý nghĩa vch đường đi cho cách mng
Vit Nam? Ti sao?
­ Trình bày các thi khình thành và phát trin ca tư tưởng HChí Minh: 4đ.
+ Thi khình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mng (1890­1911).
+ Thi ktìm tòi con đường cu nước, gii phóng dân tc (1911­1920)
+ Thi ktư tưởng HChí Minh vcách mng Vit Nam được hình thành vcơ bn.
(1921­1930)
+ Thi kHChí Minh vượt qua ththách, kiên đnh con đường đã la chn cho CMVN.
(1930­1941)
+ Thi ktư tưởng HChí Minh tiếp tc phát trin và hoàn thin. (1941­1969)
­ Nêu và gii thích thi ktư tưởng HChí Minh có ý nghĩa vch đường đi cho cách mng
Vit Nam: 1đ.
Thi k1941­1969.
4. Phân tích mt lun đim sáng to cơ bn ca HChí Minh vvn đdân tc? Ý nghĩa
ca nó đi vi cách mng Vit Nam và thế gii?
­ Phân tích mt lun đim sáng to cơ bn ca HChí Minh vvn đdân tc: 3,5đ.
Sinh viên có thchn và phân tích mt trong scác lun đim sau:
+ Chnghĩa yêu nước là mt đng lc ln các nước đang đu tranh giành đc lp.
+ Mi quan hgia vn đdân tc vi vn đgiai cp.
­ Ý nghĩa ca nó đi vi cách mng Vit Nam và thế gii: 1,5đ.
+ Ý nghĩa đi vi cách mng Vit Nam.
+ Ý nghĩa đi vi cách mng thế gii.
5. Bng lý lun và thc tin hãy chng minh rng, lun đim: “CMGPDT cn được tiến
hành chđng, sáng to và có khnăng giành thng li trước CMVS chính quc" là mt
sáng to ln ca HChí Minh?
­ Chng minh lun đim: 4đ.
+ Quan đim ca chnghĩa Mác – Lênin và Quc tế Cng sn: 1,5đ.
+ Quan đim ca HChí Minh: 2,5đ.
­ Liên hvi thc tin: 1,5đ.
6. Phân tích quan đim ca HChí Minh: “CMGPDT cn được thc hin bng con đường
cách mng bo lc". Liên hvi thc tin Vit Nam?
­ Phân tích quan đim ca HChí Minh: “CMGPDT cn được thc hin bng con đường
CM bo lc:3,5đ.
+ Tính tt yếu ca bo lc cách mng: 1đ.
+ Tư tưởng bo lc cách mng gn bó hu cơ vi tư tưởng nhân đo và hoà bình: 2đ.
+ Hình thái ca bo lc cách mng: 1đ.
­ Liên hvi thc tin Vit Nam: 1,5đ.
7. Trình bày quan nim ca HChí Minh vđc trưng bn cht và đng lc ca chnghĩa
xã hi Vit Nam? Theo anh (ch) trong công cuc đi mi đt nước ta hin nay, đphát
huy đng lc đó chúng ta phi làm gì?
­ Trình bày quan nim ca HChí Minh vđc trưng bn cht và đng lc ca chnghĩa
xã hi Vit Nam: 3đ.
­ Trình bày đng lc và bin pháp đphát huy đng lc: 2đ.
+ Đng lc: con người va vi tư cách là các nhân, va là cng đng.
+ Bin pháp đphát huy đng lc: tác đng vào li ích vt cht, li ích tinh thn vi nhiu
ngun lc khác nhau: kinh tế, chính tr, văn hoá, tư tưởng...
8. Phân tích quan đim ca HChí Minh vvai trò, bn cht ca Đng Cng sn Vit
Nam?
­ Phân tích quan đim ca HChí Minh vvai trò ca Đng: 2,5đ.
­ Phân tích quan đim ca HChí Minh vbn cht ca Đng: 2,5đ.
HChí Minh khng đnh: ĐCSVN là đng ca giai cp công nhân, đi tiên phong ca giai
cp công nhân, mang bn cht giai cp công nhân. Điu này Người tuân thnhng quan