Bài1
Ngun gc , quá trình hình thành TTHCM
1 Tính tt yếu khách quan đ TTHCM đc hình thành
TT HCM đc hình thành dưới tác đng ca nhng đk lch sXH cthca dân tc và
Tgtrong thi đi ng sng và hot đng
a Bi cnh thế gii:
Cui TK 19 đu TK XX CNTB chuyeenrchuyeenr ttdo cnh tranh sang giai đon
CN đế quc. Các mâu thun ca CNĐQ dn ti chiến tranh TG ln thnht 1914­
1918 và C MT10 nga giành thng li 1917
b Bi cnh trong nc
Năm 1858 TDPhaps xâm lược nc ta. Pháp thi hành chính sách cai trhà khc vctrij ,
ktees VH chia nc ta thành 3 min Mâu thun Xh ngày càng gay gt 2 mâu thun cơ
bn đó là gc dân tc và gc. MT dtoocj là VN và pháp,
nông dân vi đa ch.
Cá PT yêu nc ni nên mnh mnhưng tt cđu tht bi vì ko có đường li đúng và
ko có tchc. Trước hoàn cnh đđòi hi phi có con đường cu nc mi và
TTHCM xut hin
2 Ngun gc hình thành TTHCM
Tư tưởng HChí Minh được hình thành tnhng ngun gc chyếu sau:
a. Tư tưởng HChí Minh kế tha và phát trin nhng giá trtruyn thng tt đp
ca dân tc:
Tri qua my ngàn năm lch sdng nước và ginước đã hun đúc, to lp cho dân ta
mt nn văn hoá phong phú, đa dng và thng nht bn vng vi nhng giá trtruyn
thng tt đp, cao quý, trong đó chnghĩa yêu nước Vit Nam là nc thang cao nht
ca văn hoá Vit Nam.
Đây là tài sn có giá trnht trong hành trang ca Chtch HChí Minh, là cơ sxut
phát, là si chđxuyên sut cuc đi hot đng cách mng ca Người, là đng lc
giúp Người vượt qua mi gian nan ththách, him nguy. Đây là ngun gc, là mt cơ
squan trng đhình thành nên tư tưởng HChí Minh.
b. Tư tưởng HChí Minh là stiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loi.
HChí Minh đã tiếp thu có chn lc nhng yếu ttích cc ca văn hoá phương
Đông trong Nho giáo và Pht giáo, như lòng vtha, tư tưởng tbi bác ái, tình yêu
thương con người; triết lý hành đo giúp đi, tu thân dưỡng tính, truyn thng hiếu
hc…
CN tam dân ca tôn trung sơn
Tư tưởng tdo, bình đng, bác ái, dân chvà phong cách dân ch, nhân quyn ca
văn hoá phương Tây…
. c Chnghĩa Mác­Lênin là nhân tố ảnh hưởng và tác đng quyết đnh đến quá trình
hình thành và phát trin ca tư tưởng HChí Minh.
CNMLN là mt hc thuyết toàn din đc HCM vn dng nhiu nht
đó là cơ shình
thành thế gii quan và phương pháp lun khoa hc ca HChí Minh, nhđó mà H
Chí Minh đã có bước phát trin vcht tmt người yêu nước trthành mt chiến
sĩ cng sn li lc, tìm ra con đường cu nước đúng đn. Chính trên cơ sca lý
lun Mác­Lênin đã giúp Người tiếp thu và chuyn hoá nhng nhân ttích cc, nhng
giá trvà tinh hoa văn hoá ca dân tc và ca nhân loi đto nên tư tưởng ca mình
phù hp vi xu thế vn đng ca lch s. Vì vy, trong quá trình hình thành tư tưởng
HChí Minh thì chnghĩa Mác­Lênin có vai trò to ln, là cơ s, ngun gc chyếu
nht.
d. Tài năng và năng lc hot đng thc tin ca HChí Minh.
Trước hết, đó là tư duy đc lp tch, sáng to cng vi đu óc phê phán tinh
tường, sáng sut trong vic nghiên cu, tìm hiu và vn dng, phát huy tinh hoa văn
hoá nhân loi. Đó là skhcông hc tp nhm chiếm lĩnh vn tri thc phong phú
ca thi đi và kinh nghim hot đng thc tin qua các phong trào đu tranh cách
mng ca giai cp công nhân và nhân dân lao đng quc tế. Đó là tâm hn, ý chí ca
mt nhà yêu nước, mt trái tim yêu nước thương dân, thương yêu con người, sn
sàng chu đng nhng gian khhy sinh vì đc lp ca Tquc, vì hnh phúc ca
nhân dân.
Chính nhng phm cht cá nhân hiếm có đó đã quyết đnh vic HChí Minh tiếp
nhn, chn lc chuyn hoá, phát trin nhng tinh hoa ca dân tc và ca thi đi
thành tư tưởng đc sc ca Người.
BÀI 2 TTHCM V ĐC LP DÂN TC GN LIÊN CNXH
Mi quan h bin chng gia đc lp dtc
gn lin CNXH
a Theo HCM đc lp dân tc phi là mt nn đc lp tht scac quyn dtoc cơ bn
phi đc đm bo. Đc lp dtoc là quyn thiêng liêng ca mi dtocmaf mi thành viên
phi có trách nhim gigìn.đc lp dtocj phi gn lin vi tdo , hnh phúc ca
ND là cái cn thiết nht, quí bau nht
canhaaatsc VN và các DT khác trên TG. Các
con đường cu nc trước HCM ko gn đc 2 tư tưởng này. HCM khng đnh chcó CM
CNXH mi gii phóng đc các DT báp bc . Đây là sla chn đúng đn . Vì đây là
SP ca thi đi phù hơp vi thc tin
ca CMVN và CMTG. HCM là ng đu tien la
chn con đg đc lp DT gn lin vi CNXH VN. Thc tin đã CM đây là con đg
đúng đn nht
đg ta kiên trì XD thành công con đg này
b Giành đc lp dtoc là mtieeu trc tiếp là tin đđi lên CNXH . HCM khng đnh
đc lp d tc là mc tiêu ca mi cuc đu tranh gii phóng mình thoát khi áp bc.
ĐL d tc trong TTHCM mang ni dung rt sâu sc trit đ. Đây phi là 1 nn đc
lp thc scác quyn cơ bn ca d tc đc thc hin . ĐL gn lin vi hòa bình , các
dtoocj bình đng
c XD CNXH là to nhng cơ svng vàng và PT đ lp d tc
ĐLDT là mtieeu gn là tin đca CNXH . CNXH là làm cho CM d tc , dân ch
trit đhơn, nhm to nhng cơ sđm bo cho ĐL d tc .
Quan đim cùa HCM vCNXH . CNXH là XH tt đp công bng hp lý ko có bóc
lt
Bài 3TTHCM V XD ĐNG CÔNG SN
Ni dung cơ bn ca tt HCM v XD đg
1 Đg phi ly CN MLN làm ct
CN MLN là chnghĩa CM khoa hc chân chính ca các tr chc cng sn có tác dng
dn đường cho các đg cng sn. CN MLN là hTT ca gc CN ly CN MLN làm ct
là skhng đnh bn cht gc Cn , bn lĩnh chính trca đg . HCM coi CN MLN là
cm nang thn klà mt tri soi sáng
2 Đg CSVN phi đc XD theo nhng nguyên tc đg kiu mi ca gc vô sn
Mt là nguyên tc tp chung dân ch
Đây là nguyên tc cơ bn nht trong XD ĐCS
kiu mi ca gc CN. Gia tp chung
và dân chcó mi quan hmt thiết , cht chvi nhau . Tp chung trên nn tng
dân ch, dân chdưới schđo tp chung. Đg CS phi tuyt đi trunh thành vi
tp chung dân ch
không tun ththeo ng tc này sdn đến ssuy yếu vai trò lãnh
đo ca đg.
Hai là ng tc tp th lãnh đo cá nhân ph trách chng bnh chquan đc đoán,
chng sda dm tp th
. Tp thlãnh đo cá nhân phtrách luôn đi đôi vi nhau. tp thlãnh đo là dân
ch. cá nhân phtrách là tp chung. tc là tp chung dân ch
Ba là ng tc t phê bình và phê bình Đây là ng tc sinh hoat
ca đg là qui lut PT
ca đg. Thc hin phê bình tphê bình phi tht đúng đn, thng thn, đúng đn,
nhiêm túc chân thành trên cơ stình yêu thương đng chí
Bn là ng tc k lut nghiêm minh và t giác
Đây là ng tc bo đm sc mnh ca đg phát huy tinh thn tgiác ca mi cán b
đng viên.
Các đv phi tgiác chp hành klut ca đg
Năm là NG tc đoàn kết thng nht trong đg DDg thc hin đ kết trên cơ sCN
MLN
đ kết gn lin vi phát huy dân ch
ĐK đthng nht trong đg cn phi thc
hin dân chrng rãi trong đg, thường xuyên tu dưỡng đo đc CM chng CN cá
nhân , các biu hin tiêu cc khác
3 Đg va là ng lãnh đo va là ng đy t trung thành
ca nhân dân, phi TX chăm
lo cng cmi quan hmáu tht gia đg vi dân trong XD đg
Đg lãnh đo nhưng đng thi là đy ttrung thành ca dân lãnh đo chính là đy t.
cán bĐV phi tuyt đi trung thành vi lý tưởng ca đg. Phi quan tâm chăn lo XD
chi bvng mnh vì đây là nn tng là ht nhân ca đg cơ s
4 Đg phi TX t chnh đn, t đi mói
Đg ta là đg lãnh đo đg chân chính nên đg phi TX tchnh đn tđi mi đtránh
xa vào các vn đlm dng quyn lc . Chnh đn và đi mi đg là làm cho đg thc
strong sch, vng mnh cv3 mt chính tr, TT tchc làm cho đin ngũ Đv ko
ngng nân cao phm cht và năng lc trước nhng yêu cu nhim vCM
BÀI TT HCM V VĂN HÓA
Ni dung TT hcm v văn hóa
1 Văn hóa va là đng lc va là mc tiêu ca CM
a VH là đng lc ca CM
Theo HCM dđáp ng ssinh tn con ng phi to ra VH. Trong công cuc kiến thiết
nc nhà thì VH ngang hàng vi các lĩnh vc chính tr, k tế, XH và tác đng trli các
lĩnh vc đó.