Câu hi trăc nghim môn tư tưởng H Chí Minh
Chương m đu
1/ Trong giáo trình, thut ng‘’tư tưởng HChí Minh” được dùng theo nghĩa nào?
a/ Là ý thc tư tưởng ca mt cá nhân
b/ Là tư tưởng ca lãnh t
c/ Là tư tưởng đi din cho ý chí, nguyn vng ca mt giai cp, mt dân tc
d/ Tt ccác đáp án trên đu đúng.
2/ Tư tưởng H Chí Minh thuc h tư tưởng nào?
a/ Htư tưởng phong kiến
b/ Htư tưởng tư sn
c/ H tư tưởng Má Lênin
d/ Là spha trn 3 htư tưởng trên
3/ Đnh nghĩa tư tưởng HChí Minh ca đi hi IX Đng cng sn Vit Nam nêu
lên 4 vn đ: ngun gc tư tưởng HChí Minh, bn cht cách mng và khoa hc
ca tư tưởng HChí Minh, ni dung tư tưởng HChí Minh..Vn đth4 là gì?
a/ Gía trca tư tưởng HChí Minh
b/ Mc đích ca tư tưởng HChí Minh
c/ Ý nghĩa ca tư tưởng HChí Minh
d/ C 3 vn đ trên đu đúng
4/ Đi tượng nghiên cu ca b môn “ Tư tưởng H Chí Minh là gì?
a/ Qúa trình sn sinh tư tưởng
b/ Qúa trình hin thc hóa tư tưởng
c/ Qúa trình sn sinh và hin thc hóa tư tưởng
d/ Qúa trình Đng cng sn Vit nam vn dng tư tưởng HChí Minh vào thc tin
cách mng nước ta.
5/ B môn Tư tưởng H Chí Minh có 6 nhim v cn phi làm rõ:
Xác đnh cơ shình thành tư tưởng HChí Minh; ni dung, bn cht cách mng,
khoa hc ca tư tưởng HChí Minh; vai trò nn tng tư tưởng, kim chnam hành
đng ca tư tưởng HChí Minh đi vi cách mng Vit Nam; quá trình nhn
thc, vn dng, phát trin tư tưởng HChí Minh ca Đng ta qua các thi k
cách mng; Gía trca tư tưởng HChí Minh. Nhim v còn li là gì?
a/ Làm rõ tư tưởng kinh tế ca HChí Minh
b/ Làm rõ tư tưởng ngoi giao ca HChí Minh
c/ Làm rõ tư tưởng quân sca HChí Minh
d/ Xác đnh rõ các giai đan hình thành, phát trin tư tưởng H Chí Minh.
6/ Tư tưởng H Chí Minh có v trí như thế nào trong h thng tư tưởng ca
Đng cng sn Vit Nam?
a/ Là mt bphn trong hthng tư tưởng ca Đng.
b/ Là mt bphn rt quan trng trong hthng tư tưởng ca Đng
c/ Là bphn nn tng tư tưởng, kim chnam hành đng ca Đng
d/ Là toàn btư tưởng ca Đng cng sn Vit nam
7/ Có 6 nguyên tc phương pháp lun khi nghiên cu, hc tp tư
tưởng H Chí Minh:
Bo đm sthng nht nguyên tc tính Đng và tính khoa hc; nguyên tc lý lun gn
lin vi thc tin; quan đim lch s­ cth; quan đim toàn din và hthng; kết hp
nghiên cu tác phm vi thc tin chđo cách mng ca HChí Minh. Quan đim còn
li là gì?
a/ Quan đim toàn din và hthng
b/ Quan đim vn dng phương pháp liên ngành khoa hc
c/ Quan đim phân tích và tng hp các skin lch s
d/ Quan đim kế tha và phát trin
8/
Trong các
phương pháp c
th dùng
đ
nghiên cu tư tưởng H Chí
Minh, phương
pháp nào mang li kết qu đúng đn nht?
a/ Phương pháp thng kê
b/ Phương pháp phng vn nhân chng lch s
c/ Phương pháp lôgíc­ lch s
d/ Phương pháp liên ngành khoa hc