CÂU HI MINH HỌA MÔN TƯỞNG H CHÍ MINH
(Ni dung ch mang tính cht tham kho)
đề cương chi tiết: TCDB016
1. Chn câu trlời đúng: Bản án chế độ thc dân Pháp ca Hồ Chí Minh dược xut
bản vào năm nào?
a.
Năm 1920.
b.
Năm 1922.
c.
Năm 1925.
d.
Năm 1927.
2. Chn câu trlời đúng: Nguyễn Tt Thành tAnh trlại Pháp năm nào?
a.
Cuối năm 1915.
b.
Cuối năm 1916.
c.
Cuối năm 1917.
d.
Cuối năm 1918.
3. Chn câu trlời đúng: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm ln nht ca chnghĩa Mác là
gì?
a.
Bn cht cách mng.
b.
Bn cht khoa hc.
c.
Chnghĩa nhân đạo triệt để.
d.
Phương pháp làm việc bin chng.
4. Chn câu trlời đúng: Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chch
nghĩa tư bản?
a.
Con bch tuc.
b.
Con chim đại bàng.
c.
Con đỉa hai vòi.
d.
Cả a, b, c đều sai.
5. Câu: “... chủ trương làm tư sản dân quyn cách mng và thổ địa cách mạng để đi tới
xã hi cng sản” được trích tbài viết nào ca HChí Minh?
a.
Đường cách mnh.
b.
Chánh cương vắn tt của Đảng.
c.
Sách lược vn tt của Đảng.
d.
Chương trình tóm tắt của Đảng.
6. Núi Các Mác, sui Lê nin là nhng ngn núi, con suối được Hồ Chí Minh đặt tên,
hin nay thuc tnh nào?
a.
Lạng Sơn.
b.
Tuyên Quang.
c.
Cao Bng.
d.
Thái Nguyên.
7. Theo HChí Minh, chnghĩa xã hi, chnghĩa cng sn là chế độ xã hội như thế
nào?
a.
Hoàn chnh vmi mt chính tr, kinh tế, văn hóa, xã hội.
b.
Có nn kinh tế phát trin cao.
c.
Phát trin cao về văn hóa, đạo đức.
d.
Cả a, b, c đều sai.
8. Chn câu trlời đúng: Theo tư tưởng HChí Minh, nhng hình thc shữu đó là
gì?
a.
Shữu nhà nước.
1
b.
Shu hp tác xã.
c.
Shu của người lao động riêng l.
d.
Tt ccác hình thc shu trên.
9. Chn câu trlời đúng: Theo Hồ Chí Minh trong chnghĩa tư bản nhà nước dưới
chế độ dân chmi có nhng yếu tnào?
a.
Chnghĩa tư bản.
b.
Chnghĩa xã hi.
c.
Cchnghĩa tư bản, cchnghĩa xã hi.
d.
Cả a, b, c đều sai.
10.
Điền vào chtrng, hoàn chỉnh câu thơ của HChí Minh.
“Rằng đây bốn bin mt nhà
..................... đều là anh em”.
a.
Lao động thế gii.
b.
Bống phương vô sản.
c.
Vàng đen trắng đỏ.
d.
Cả a, b, c đều sai.
11.
Nhận định: “Dân ta có một ng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyn thng quí
báu ca ta. Từ xưa đến này, mi khi Tquốc xâm lăng, thì tinh thn y li sôi ni,
nó kết thành mt là sóng vô cùng mnh m, to lớn, nó lướt aua mi snguy him,
khó khăn, nó nhấn chìm tt clũ bán nước và lũ cướp nước” được trích ttác phm
nào ca HChí Minh?
a.
Tuyên ngôn độc lp.
b.
Báo cáo chính trtại Đại hội đại biu toàn quc ln II của Đảng.
c.
Li kêu gi toàn quc kháng chiến.
d.
Diễn văn khai mạc Đại hội đại biu toàn quc ln thIII của Đảng Lao
động Vit Nam.
12. Chncâu trlời đúng: Cơ sở hình thành tư tưởng HChí Minh về đại đoàn kết dân
tc là:
a.
Tinh thần yêu nước; Ý thc ckết dân tộc, đoàn kết dân tc.
b.
Tng kết nhng kinhnghim ca phong trào cách mng Vit Nam và phong
trào cách mng thế gii.
c.
Quan điểm ca chnghĩa Mác Lênin.
d.
Tt ca, b, c.
13.
Chn câu trlời đúng: Theo Hồ Chí Minh, văn nghệ là:
a.
Lĩnh vc của đời sng xã hi.
b.
Nghthut.
c.
Cả a, b, d đều sai.
d.
Mt trn.
14.
Chn câu trlời đúng: Theo Hồ Chí Minh, đấu tranh chng chnghĩa cá nhân
nghĩa là gì?
a.
Không giày xéo lên li ích cá nhân.
b.
Chbo vli ích tp th.
c.
Loi bli ích cá nhân.
d.
Cả a, b, c đều sai.
15.
Chn Luận điểm đúng với tư tưởng HChí Minh?
a.
Mun tiến lên chnghĩa xã hi thì phi phát triển văn hóa và kinh tế.
b.
Mun tiến lên chnghĩa xã hi thì phi phát trin kinh tế và văn hoá.
c.
Mun tiến lên chnghĩa xã hi thì phi phát trin chkinh tế.
2
d.
Cả a, b, c đều sai.
16.
Chn câu trlời đúng: Theo Hồ Chí Minh, mc tiêu ca giáo dc là gì?
a.
Xóa nn mù ch, làm cho mọi người dân biết đọc, biết viết.
b.
Hình thành đội ngũ trí thc cách mng.
c.
Đào tạo những con người tt, nhng cán btt.
d.
Phát trin khoa học nước nhà.
17.
Tác phẩm Đạo đức cách mng là một văn kiện dài. Tác phm này HChí Minh
ly bút danh là gì?
a.
Nguyn Ái Quc.
b.
Trn Lc.
c.
HChí Minh.
d.
T.L.
18.
Chn câu trlời đúng: Đặc điểm ni bt ca tình hình thế gii hin nay là gì?
a.
Cuc cách mng khoa hc công nghphát trin mnh m.
b.
Có nguy cơ diễn ra chiến tranh thế gii.
c.
Nn khng bhoành hành.
d.
Xut hin các vấn đề toàn cu.
19.
Chn câu trlời đúng: Hồ Chí Minh đề cập đến công tác xây dựng Đảng trên
nhng mt nào?
a.
Tư tưởng, chính trị, đạo đức
b.
Tchc, cán b.
c.
Cả a, b đúng.
d.
Ca, b sai.
20.
Chn câu trlời đúng: Tác phẩm nào sau đây là của HChí Minh?
a.
Tuyên ngôn độc lp.
b.
Tuyên ngôn của Đảng Cng sn.
c.
Hệ tư tưởng Đức.
d.
Bút ký triết hc.
21. Đoạn viết dưới đây ghi lại các luận điểm ca HChí Minh về đại đoàn kết. Trong
snhng luận điểm, luậnđiểm nào được HChí Minh viết trong Di chúc?
a.
Ta đoàn kết để đấu tranh cho thng nhất và độc lp ca Tquc.
b.
Ai có tài, cs đức, có lòng phng sTquc và phc vnhân dân thì ta
đoàn kết vi h.
c.
Để thựchành đoàn kết phi có tấm lòng khoan dung đại độ với con người.
d.
Đoàn kết là mt truyn thng cc kquý báu của Đảng và nhân dân ta.
22.
Luận điểm sau ca HChí Minh vdại đoàn kết bchép thiếu 2 từ: “Đại đoàn
kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là
công nhân, nông dân và các tng lớp nhân dân lao động khác. Đó là ............ của đại
đoàn kết”?
Hãy ch n mt trong các cm từ sau để điền vào thành mt câu hoàn chỉnh và đúng
a.
nn gc
b.
cơ sở.
c.
đặc điểm.
d.
thành công
23.
Luận điểm sau ca HChí Minh về đại đoàn kết bchép thiếu 2 từ: “..... muốn
tiến lên chnghĩa xã hi thì toàn dân cần đoàn kết........., đoàn kết tht svà cùng
nhau tiến bộ”?
3