1.
“MTDTTN phải được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công – nông – trí thức
đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.”
2.
“Thực hiện đoàn kết QTế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc vs sức mạnh thời đại,
tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng.”
3.
“Văn hóa ko thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế, chính trị
phải phục vụ nhiệm
vụ chính trị và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế”
4.
“ Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, cách mạng
thuộc địa có tầm quan trọng đặc biệt.”
5.
Đề phòng, khắc phục những tiêu cực trong bộ máy nhà nước cần:
-
Chống đặc quyền, đặc lợi
-
Chống tham ô, lãng phí, quan lieu
-
Chống “tư túng” “chia rẽ” kiêu ngạo”
6.
“Văn hóa là đời sống tinh thần của xh, thuộc kiến trúc thượng tầng
7.
Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước: trước 1911
Tìm thấy con đường cứu nước: 1911-1920
Hình thành cơ bản về CMVN: 1921-1930
Vượt
qua
thử
thách,
kiên
trì
giữ
vững
lập
trường
CM
(lập
trường
chống
đế
quốc):1930-1945
Tiếp tục phát triển, hoàn thiện: 1945-1969
8.
Xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh cần:
-Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ đức và tài.
-Đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của nhà nước.
-Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức
cách mạng.
9.
“Tất cả các sinh lực của chủ nghĩa tư bản đều ấy ở các xứ thuộc địa”
10. CMGPDT có phương thức hành động: bạo lực CM, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự
ủng hộ của QTế.
11.
Sự ra đời của Đảng = CN Mác-Lênin + ptrào công nhân + phong trào iu nc
12. Nhiệm vụ trong thời kì quá dộ lên CNXH = xd nền tảng vật chất, kỹ thuật + cải tạo
xh cũ, cd xh mới.
13.
Quan điểm của HCM về nội dung xd CNXH trong thời kỳ quá độ trên lĩnh vực chính
trị là: Giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản.
14. Chuẩn mực đạo đức của ng CM: ‘trung vs nc, hiếu vs dân” “cần kiệm liêm chính,
chí công vô tư”, “thương iu con ng, sống có tình nghĩa” đoàn kết QTế trong sáng”.
15. “dù hy sinh tất cả, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết
giành cho được độc lập”
16. TTHCM là kq của sự vận dụng sáng tạo & phát triển; sự kết hợp tinh hoa dân tộc,
trí tuệ thời đai nhằm Giải phóng dân tộc- giải phóng giai cấp- giải phóng con người.
17.
Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 ở Làng Hoàng Trù xã Kim Liên Huyện Nam Đàn
tỉnh Nghệ An.
18. “ Tự
do
cho đồng bào tôi,
độc lập
cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi
muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu.”
19.
“mỗi cán bộ, đảng viên phải tự
rèn luyện và tu dưỡng
tốt hơn,
hoàn thành các
nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.
20.
“ TTHCM vê vấn đề dân tộc mang tính Khoa học và cách mạng sâu sắc thể hiện
sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính dân tộc và giai cấp
21. Một trong những giá trị văn hóa phương Tây dc HCM tiếp thu: tư tưởng vh dân chủ,
CMTS Pháp và Mỹ
22. Thực chất vấn đề dân tộc, thuộc địa: đấu tranh chống CN thực dân, giải phóng dân
tộc, lựa chọn con đường pát triển của dân tộc.
23. “ Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định ko chịu mất nước, nhất định ko
chịu làm nô lệ”
24. Bạo
lưc
CM
xuất
phát
từ
tình
yêu
thương
con
người,
quý
trọng
sinh
mạng
con
người.
25. “CM GPDT nhằm đánh đổ ách thống trị của CN đế quốc (thực dân), giành độc lập
dân tộc và thiết lập chính quyền của nhân dân”
26. “dân ta có 1 lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa tới
nay mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại
sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng
vô cùng mạnh mẽ to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả
lũ bán nước và lũ cướp nước.
27. “Đảng lấy CN Mác và TTHCM làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”
vào DH VII (6/1991)
28. Bài “Mừng xuân” năm 1967
29. “Trồng người là yêu cầu khách quan, vừa cấp bách vừa lâu dài của CM”
30. Tiền đề tư tưởng lý luận quyết định bản chất TTHCM: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin
31. “Sự
thắng lợi
của
CM
thuộc địa
phụ
thuộc
vào
sự
thắng lợi
của
CMVS
chính
quốc” trong phong trào Quốc tế Cộng Sản
32. “Tuyên ngôn độc lập là 1 văn kiện lịch sử có giá trị to lớn, trong đó
độc lập, tự do
gắn vs phương hướng phát triển lên CNXH là tư tưởng chính trị cốt lõi
33.
CM Giai phóng dân tộc có thể giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc
34. Đại hội VII của Đảng xác định tư tưởng HCM là: Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nan
cho hành động cách mạng việt nam
35. “Xây dựng CNXH đòi hỏi 1 năng lực lãnh đạo
Mang tính khoa học, vừa hiểu biết
các quy luật vận động xã hội, lại phải có nghệ thuật khôn khéo cho sát với tình hình
thực tế.
36. “Đảng Cộng sản là đảng của
giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của
toàn dân tộc VN”
37. Đảng cộng sản VN là Đảng của
giai cấp công nhân, mang bản chất của giai câp
công nhân, phục vụ lợi ích của toàn dân tộc.
38. Tiếp thu giá trị vh phương Đông: những mặt tích cực của Nho giáo, Phật giáo
39. HCM khắng định: lợi ích của giai cấp phải phục tùng lợi ích của dân tộc.
40. “Toàn thể dân tộc VN quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải
để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy
41. Tiền đề TTHCM = Truyền thống dân tộc + tinh hoa văn hóa nhân loại + Chủ nghĩa
Mác.
42.
“VH bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà con người
sáng tạo ra,
nhằm đáp ứng nhu câu sinh tồn và cũng là mục đích sống của loài ng
43. HCM giương cao ngọn cờ độc lập, tự chủ, và quyền bình đẳng giữa các quốc gia.
44. Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng và của dân tộc,
45. Nhân tố chủ quan hình thành TTHCM = khả năng tư duy và trí tuệ của HCM + phẩm
chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn.
46. Nguyễn Tất Thành nói: Tôi muốn ra nước ngoài xem nước Pháp và các nước khác
làm như thế nào, tôi sẽ quay về giúp đồng bào ta vào tháng 6/1911.
47. Khi bị bắt, Nguyễn Ái Quốc mang thẻ căn cước có tên Tống Văn Sơ.
48. Nguyen Ai Quoc bị tòa án Vinh –Nghệ An khép tội tử hình vào 10/1929.
49. Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết - Thành công thành công đại thành công.