BÀI TP KNĂNG
Ch đ:
Phân tích bin chng gia vn đ dân tc và vn đ giai cp trong
tư tưởng H Chí Minh. Ý nghĩa đi vi Vit Nam hin nay.
Tr li:
HChí Minh ­ vcha già kính yêu ca dân tc – là nhân vt lch svô cùng vĩ
đi. Người không chlà sn phm ca dân tc Vit Nam, ca giai cp công nhân
Vit Nam, mà còn là sn phm ca thi đi, ca nhân loi tiến b. Người đã đ
li cho chúng ta mt tài sn tinh thn vô giá và trường tn, đó là Tư tưởng HChí
Minh vi ht nhân là chnghĩa Mac ­ Lênin. Tư tung HChí Minh có nh hưởng
ln và sâu sc ti Cách mng Vit Nam cũng như cách mng thế gii. Qua thc
tin cách mng, tư tưởng HChí Minh ngày càng tosáng, chiếm lĩnh trái tim,
khi óc ca hàng triu triu con người.
Nét đc sc nht trong tư tưởng HChí Minh là nhng vn đxung quanh
vic gii phóng dân tc và đnh hướng cho sphát trin ca dân tc. Nhưng dù
xem xét bt kì vn đnào trong tư tưởng HChí Minh ta đu thy Bác thhin
quan đim ca mình trong mi quan hbin chng gia hai vn đdân tc và giai
cp. Mi quan hbin chng này là mt trong nhng nhân tđm bo thành công
ca cách mng Vit Nam, là mt trong nhng đóng góp quan trng ca Người vào
kho tàng lí lun cách mng ca chnghĩa Mác – Lênin
Theo quan đim ca chnghĩa Mac­Lênin, giai cp là nhng tp đoàn người to
ln có đa vkhác nhau trong mt chế đkinh tế ­ xã hi nht đnh trong lch s,
khác nhau vquan hshu ca hđi vi nhng tư liu sn xut, vvai trò ca
htrong tchc lao đng, xã hi. Đi cùng vi vn đgiai cp là vn đdân tc.
Dân tc là mt cng đng người có mi liên hcht chda trên mt cơ schung
vkinh tế, văn hoá, ngôn ng. Hiu theo nghĩa rng thì dân tc là toàn bnhân dân
mt nước, là quc gia ­ dân tc. V.I.Lênin đã nghiên cu, phân tích và chra rng:
dân tc có hai xu hướng phát trin khách quan: mt là, các dân tc có xu hướng tách
ra đlp nên mt quc gia dân tc đc lp; hai là, các dân tc tng quc gia, k
1
ccác dân tc nhiu quc gia mun liên hip li vi nhau. Khi dân tc xut hin
trong xã hi có giai cp thì vn đdân tc cũng mang ni dung giai cp, trong đó
vn đgiai cp givai trò quyết đnh đi vi vn đdân tc. Tuy nhiên, vn đ
dân tc cũng có tính đc lp tương đi ca nó. Chnghĩa Mac – Lênin khng đnh:
chtrong điu kin ca chnghĩa xã hi, khi tình trng áp bc giai cp bthtiêu
thì tình trng áp bc dân tc mi bxoá b. Trên cơ stư tưởng ca C.Mac và
Ph.Ănghen vvn đdân tc và giai cp, cùng vi sphân tích hai xu hướng ca
vn đdân tc, Lênin đã nêu ra “Cương lĩnh dân tc” vi ba ni dung cơ bn: các
dân tc hoàn toàn bình đng; các dân tc được quyn tquyết; liên hip công nhân
tt ccác dân tc. Trong đó, ni dung thba là ni dung, tư tưỏng cơ bn. Tư
tưởng liên hip công nhân tt ccác dân tc là sthhin bn cht quc tế ca
giai cp công nhân, phong trào công nhân và đc bit phn ánh tính thng nht gia
snghip gii phóng dân tc vi gii phóng giai cp. Đoàn kết giai cp công nhân
các dân tc có ý nghĩa ln lao đi vi snghip gii phóng dân tc. Đến đây ta có
ththy mi quan hbin chng gia vn đdân tc và vn đgiai cp, chúng có
mi quan hcht chvi nhau. Nhng cơ slí lun ca chnghĩa Mac – Lênin v
dân tc và giai cp đã được HChí Minh thm nhun sâu sc.
Trong tư tưởng ca mình, HChí Minh rt coi trng vn đdân tc, đcao
sc mnh ca chnghĩa yêu nước, nhưng Người luôn đng trên quan đim giai
cp đnhn thc và gii quyết vn đdân tc. Skết hp nhun nhuyn vn đ
giai cp và vn đdân tc ca HChí Minh thhiên các đim sau: Mt là,
Người khng đnh vai trò lch sca giai cp công nhân và quyn lãnh đo duy
nht ca Đng Cng sn trong quá trình cách mng Vit Nam; Hai là, chtrương
đi đoàn kết dân tc rng rãi trên nn tng liên minh công nhân, nông dân và tng
lp trí thc, dưới slãnh đo ca Đng; Ba là, sdng bo lc cách mng ca
qun chúng đchng li bo lc phn cách mng ca kthù; Bn là, thiết lp
chính quyn nhà nước ca dân, do dân, vì dân; Năm là, gn mc tiêu đc lp dân
tc vi chnghĩa xã hi.
Đi lên tchnghĩa yêu nước, HChí Minh mt mt đi theo lí lun ca ch
nghĩa Mác – Lênin, mt mt vn luôn nhn mnh đến vn đdân tc. Người cho
2
rng: gii phóng dân tc là vn đtrên hết và trước hết, nhưng gii phóng đ
giành li đc lp dân tc thì đc lp dân tc phi gn lin vi chnghĩa xã hi.
Gii phóng dân tc dn ti đc lp dân tc là phm trù thuc vvn đdân tc.
Nhưng chnghĩa xã hi là phm trù thuc vvn đgiai cp. Năm 1960, Người
nói: “chcó chnghĩa xã hi, chnghĩa cng sn mi gii phóng được các dân tc
báp bc và nhng người lao đng trên thế gii khi ách nô l”. HChí Minh
khng đnh rng: “chcó chnghĩa cng sn mi cu nhân loi, đem li cho mi
người không phân bit chng tc và ngun gc stdo, bình đng, bác ái, đoàn
kết, m no trên quđt…”. Trong xã hi chnghĩa không còn mâu thun giai cp
na, vn đgiai cp được gii quyết trit đ. Chcó xoá btn gc tình trng áp
bc, bóc lt, xoá bđến tn gc rca quan hbóc lt giai cp; thiết lp mt nhà
nước mi thc sca dân, do dân, vì dân, tt cđu mang tính dân tc trên cơ s
nn tng tư tưởng ca giai cp lãnh đo, thì mi đm bo cho người lao đng có
quyn làm ch, mi thc hin được sphát trin hài hoà gia cá nhân và xã hi,
gia đc lp dân tc vi tdo và hnh phúc ca con người. Như vy, gii quyết
vn đdân tc luôn phi gn vi mc đích đsao cho vn đgiai cp cũng đng
thi được gii quyết.
Trong “Chính cương vn tt” do Nguyn Ái Quc khi tho đã khng đnh:
“chtrương làm tư sn dân quyn cách mng và thđa cách mng đđi ti xã
hi cng sn”. Như vy là ln đu tiên trong lch scách mng Vit Nam, vi H
Chí Minh, snghip đu tranh gii phóng dân tc gn lin vi cách mng xã hi
chnghĩa. Cuc cách mng này kết hp trong bn thân nó tiến trình ca hai s
nghip gii phóng: gii phóng dân tc khi ách nô lca thc dân và gii phóng
giai cp khi ách áp bc bóc lt. Vn đdân tc được gii quyết trên lp trường
ca giai cp công nhân. Điu đó phù hp vi xu thế thi đi, phù hp vi li ích
ca các giai cp và lc lượng tiến bca dân tc.
Tquan đim đc lp dân tc gn lin vi chnghĩa xã hi, Người đã khng
đnh: Cách mng gii phóng dân tc trong thi đi mi phi do Đng Cng sn
lãnh đo, và Đng Cng sn Vit Nam là người lãnh đo duy nht. Theo HChí
Minh, "Đng Cng sn Vit Nam là Đng ca giai cp công nhân, ca nhân dân lao
3