1. Taïp chí KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ ÑOÂNG ÑO 1JKLÂQFßXWUDRõÕL 9,†71$09k&l&+0o1*&‘1*1*+,†3 9,(71$0:,7+,1'8675
 2. 30 Soá 1 (2018)
 3. Taïp chí 1JKLÂQFßXWUDRõÕL KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ ÑOÂNG ÑOÂ [X´WW±L7UXQJ4XÕFQ¸Pú1K·W%¯QFÏù;°KØL Y­R¯QKVÕY­FKÅE¯QöLÈQWáFKRFKÚQJWDFÏV®FK WKÓQJPLQKú&ÜQJFÏQJÞåLFKRU¹QJF®LWÃQùF®FK E®RQKÞQJ­\QD\NíWKX·WWUX\ÄQKÉQKö°FKX\ÆQVDQJ P±QJFÓQJQJKLÈSO³QWKàWÞúPæLFÏWÊQKFK´WGãE®R WUX\ÄQKÉQKVÕöÂSKäQU´WQKLÄXFÓQJQJKÈWUX\ÄQWLQ Y­FKÞD[¯\UD ö°WKD\WKÅF®FWÊQKLÈXWÞäQJWãE¹QJF®FWÊQKLÈXVÕ %®RFKÊWKÞåQJPÓW¯&ÓQJQJKLÈSYæLF®F WUX\ÄQY­QK·QWÊQKLÈXVÕWUÃQQKâQJöÞåQJWUX\ÄQKLÈX WK­QKWãXFÛDWUÊWXÈQK²QW±RYæLP®\PÏFWãöØQJY­ Q¸QJFDRû WKÓQJPLQKQKÞÓWÓWãO®LLQ´QFKLÄXNÅWQÕLY±QY·W &ÓQJ QJKÈ VÕ FÏ SK³Q FKXQJ U´W OæQ YæL FÓQJ ,R7
 4. FÓQJQJKÈVLQKKÒFY­FÓQJQJKÈQDQRû&ÕW QJKÈWKÓQJWLQöÏO­SK³QTX¯QWUÍY­[áOëGâOLÈXöÞéF OÑLFÛDQKâQJöØWSK®Q­\O­JÉ"&ÏKD\NKÓQJöLÆP VÕKR®7U¯LTXDF®FO­QVÏQJFÛDFÓQJQJKÈVÕQKâQJ FKXQJFÛDF®FöØWSK®öÏ"&ÏWKÆQÏLU¹QJöÏFKÊQKO­ öØWSK®WURQJWKåLJLDQJ³Qö²\QKÞöLÈQWR®Qö®PP²\ öØWSK®FÛDFÓQJQJKÈVÕWURQJQKâQJQ¸PYßDTXD WKLÅWEÍGLöØQJWKÓQJPLQKWUÊWXÈQK²QW±RGâOLÈX WLÅSQÕLWK­QKTX¯FÛDFXØFF®FKP±QJVÕKR®ö°GLÇQ OæQ,27ûöDQJW±RöLÄXNLÈQFKRV¯Q[X´WWKÓQJPLQK UDP´\FKÝFQ¸PTXDWßNKLFÏP®\WÊQK6ãUDöåLFÛD öÞéFWKãFKLÈQUØQJU°LPçö³XFKRFXØFF®FKP±QJ P®\WÊQKö°G¶QöÅQFXØFF®FKP±QJVÕKR®QK´WO­ FÓQJQJKLÈSO³QWKàWÞ NKLP®\WÊQKF®QK²QY­LQWHUQHW[X´WKLÈQ0®\WÊQK 7UÊWXÈQK²QW±RO­OÌQKYãFQK¹PO­PFKRP®\ FKËO­PYLÈFYæLKDLFRQVÕ÷øY­÷øõÆWÊQKWR®QWUÃQ WÊQKNKÓQJQKâQJELÅWWÊQKWR®QP­FÎQFÏF®FNK¯Q¸QJ P®\WÊQKWDF³QELÆXGLÇQöÞéFF®FWKãFWKÆE¹QJQKâQJ FÛDWUÊWKÓQJPLQKFRQQJÞåLWLÃXELÆXO­F®FNK¯Q¸QJ FRQVÕ÷øY­÷øWUÃQP®\WÊQK7DFÏWKÆKLÆXELÆXGLÇQ O·SOX·QKLÆXQJÓQQJâY­ELÅWKÒFW·S7URQJOÍFKVá Q­\O­÷SKLÃQE¯QVÕøFÛDF®FWKãFWKÆ&ÏWKÆKÉQKGXQJ Q¸PSK®WWULÆQFÛDWUÊWXÈQK²QW±RQJ­QKKÒFP®\ öäQJL¯Q÷SKLÃQE¯QVÕøFÛDPØWFKLÅFÓWÓO­VÕOLÈXNí PDFKLQHOHDUQLQJ
 5. QK¹PO­PFKRP®\FÏWKÆWãKÒFöÆ WKX·WFKLWLÅWFÛDF®FEØSK·QFÛD[HKR½FFÏWKÆO­VÕ Q²QJFDRQ¸QJOãFK­QKöØQJO­OÌQKYãFVÓLöØQJQK´W OLÈXYÄFKX\ÆQöØQJFÛD[HY­F®F¯QKVÕWKXöÞéFWß FÛDWUÊWXÈQK²QW±RWURQJKDLWK·SNìTXD FDPHUDFÛD[HNKL[HFK±\WUÃQöÞåQJ1KâQJ÷SKLÃQ &ÏWKÆöÍQKQJKÌDKÒFP®\O­YLÈFSK²QWÊFKF®F E¯QVÕøFÛDPØWQJÞåLFÏWKÆO­QKâQJëNLÅQFÛDQJÞåL W·SGâOLÈXQJ­\F­QJOæQY­SKàFW±SöÆöÞDUDF®F Q­\WUÃQIDFHERRNQKâQJVÕOLÈXöRöÞéFWßF®FWKLÅWEÍ TX\ÅWöÍQKK­QKöØQJ7KÊGÝöÏO­F®FTX\ÅWöÍQKNKL öHRWUÃQQJÞåLKD\EÈQK®QöLÈQWáFÛDQJÞåLQ­\WURQJ FKÞäQJWUÉQK$OSKD*RFÛD*RRJOHö®QKWKºQJQK­YÓ FäVçGâOLÈXçEÈQKYLÈQ*³Qö²\YæLWLÅQEØY­Vá öÍFKFå9²\O­TX\ÅWöÍQKWURQJF®FSK³QPÄPGÍFKWß GÝQJF®FF¯PELÅQ VHQVRU
 6. YLÈFVÕKR®ö°FÏQKâQJ QJÓQQJâQ­\TXDQJÓQQJâNK®FKD\F®FSK³QPÄP EÞæFWLÅQOæQJÏSSK³QY­RKLÈQWÞéQJGâOLÈXOæQY­ QK·QELÅWWLÅQJQÏLFRQQJÞåLO­F®FTX\ÅWöÍQKFKµQ WKÚFöµ\FÓQJQJKÈVÕWLÅQEØ öR®QEÈQKFÛDKÈ:DWVRQFÛDK°QJ,%0û*³Qö²\ 3KLÃQE¯QVÕøFÛDF®FWKãFWKÆFKRSK¿SWDQÕL YæLVãEÙQJQÖFÛDGâOLÈXNÅWTX¯FÛDYLÈFVÕKR®Y­ FKÚQJ YæL QKDX WUÃQ F®F KÈ WKÕQJ P®\ WÊQK KR½F NÅWQÕLLQWHUQHWNKºSQäLNKRDKÒFGâOLÈXYæLWUXQJW²P QÕLFKÚQJY­RLQWHUQHWY­W±RUDF®FNKÓQJJLDQVÕ O­SK²QWÊFKGâOLÈXGãDY­RKÒFP®\Y­WKÕQJNÃöDQJ WÞäQJàQJYæLWKÅJLæLWKãFWKÆFÛDFKÚQJWD1KâQJ WUçWK­QKQÄQW¯QJFÛDF®FKP±QJ KÈWKÕQJNÅWQÕLF®FWKãFWKÆY­÷SKLÃQE¯QVÕøFÛD 5´WQKLÄXöØWSK®WURQJFÓQJQJKÈVLQKKÒFY­ FKÚQJöÞéFJÒLO­F®FKÈNÅWQÕLNKÓQJJLDQVÕWKãF FÓQJQJKÈQDQRQKâQJQ¸PTXDY­F®FFÓQJQJKÈ WKÆW±PGÍFKWKHRQJKÌDFÛDWßF\EHUSK\VLFDOV\V Q­\FÜQJOLÃQTXDQU´WQKLÄXöÅQFÓQJQJKÈVÕ*³Q WHPVõ²\O­PØWNK®LQLÈPFäE¯QFÛD&®FKP±QJ ö²\YLÈFVÕKR®WURQJVLQKKÒFSK²QWáö°WUçQÃQ FÓQJQJKLÈSSK¯Q®QKPÕLOLÃQKÈFÛDV¯Q[X´W GÇ G­QJ YæL JL® UÀ KäQ U´W QKLÄX PØW KÈ JHQH FÏ WLÅQK­QKWURQJWKÅJLæLF®FWKãFWKÆQKÞQJTX®WUÉQK WKÆöÞéFVÕKR®WURQJY­LJLåöÔQJKÔYæLFKLSKÊÊW WÊQKWR®QöÞéFO­PWUÃQNKÓQJJLDQVÕY­NÅWTX¯WÊQK KäQ86'
 7. /ÌQKYãFWLQVLQKKÒFGãDY­RF®F WR®QQ­\öÞéFWU¯O±LGÙQJFKRV¯Q[X´WWURQJWKÅJLæL SKÞäQJ SK®S FÛD KÒF P®\ öÆ SK²Q WÊFK QJXÔQ Gâ F®FWKãFWKÆõ²\O­WKD\öÖLFäE¯QYÄSKÞäQJWKàF OLÈXVLQKKÒFNKÖQJOÔQK¹PNK®PSK®F®FKLÆXELÅW V¯Q[X´WFÛDFRQQJÞåLV¯Q[X´WöÞéFöLÄXNKLÆQY­ YÄ Vã VÕQJ öDQJ JÏS SK³Q Y­R QKâQJ WLÅQ EØ FÛD K×WUéTX\ÅWöÍQKWßNKÓQJJLDQVÕ FÓQJQJKÈVLQKKÒFPçUDQKLÄXWULÆQYÒQJFKR\ &ÓQJQJKÈVÕO­FÓQJQJKÈYÄF®FW­LQJX\ÃQVÕ KÒFY­QÓQJQJKLÈS&ÓQJQJKÈQDQRFÜQJFÏQKâQJ NKçLö³XWßJLâDWKÅNìWUÞæFö°Y­öDQJWKD\öÖLQKLÄX EÞæFWLÅQKàDKÂQGãDY­RFÓQJQJKÈVÕ*³Qö²\ OÌQKYãF&ÏKDLNKÊDF±QKFÛDFÓQJQJKÈVÕPØWO­ QÞæF0íNKçLö³XFKÞäQJWUÉQKQJKLÃQFàXOæQYÄ YLÈFVÕKR®Y­KDLO­YLÈFTX¯QWUÍY­[áOëF®FGâOLÈX Y·WOLÈXWÊQKWR®QQK¹PGÙQJF®FNíWKX·WFÛDKÒF öÞéFVÕKR®7KÊGÝFÛDVÕKR®WURQJF®FQJ­QKQJKÄ P®\öÆUÚWQJºQJLDLöR±QWKáQJKLÈPWURQJSKÎQJ NK®FQKDXQKÞFKÝS¯QKö°FKX\ÆQW߯QKSKLPTXD WKÊQJKLÈPNKLFKÅW±RF®FY·WOLÈXPæL0ØWFKÞäQJ ¯QKVÕWßP®\¯QKFäTXDP®\¯QKVÕYLÈFLQ´QGãD WUÉQKWÞäQJWãç1K·WFÜQJö°EºWö³XWßEDQ¸PTXD Soá 1 (2018) 31
 8. Taïp chí KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ ÑOÂNG ÑO 1JKLÂQFßXWUDRõÕL 1KâQJ àQJ GÝQJ WLÅQ EØ WKÞåQJ öÞéF QÏL öÅQ QJKLÈSGLÇQUDW±LF®FQÞæFSK®WWULÆQQKÞ0íFK²X WURQJ&ÓQJQJKLÈSQKÞÓWÓWãO®LLQ'KD\URERW pXPØWSK³QFK²Xl0½WWU®LFÛD&®FKP±QJ&ÓQJ WKÓQJPLQKöÄXGãDY­RFÓQJQJKÈVÕ&K»QJK±QNKL QJKLÈSO­QÏFÏWKÆJ²\UDVãE´WEÉQKö»QJõ½F PØWFKLÅFÓWÓWãO®LFK±\WUÃQöÞåQJU´WQKLÄXSKÞäQJ ELÈWO­FÏWKÆSK®YèWKÍWUÞåQJODRöØQJ.KLWãöØQJ SK®SKÒFP®\öÞéFVáGÝQJöÆ[®FöÍQKöÞåQJöLFÛD KÏDWKD\WKÅODRöØQJFK²QWD\WURQJQÄQNLQKWÅNKL ÓWÓF®FWKãFWKÆFKX\ÆQöØQJTXDQKY­WÞäQJW®FYæL URERWWKD\WKÅFRQQJÞåLWURQJQKLÄXOÌQKYãFK­QJWULÈX ÓWÓY­SK²QWÊFKöÆöÞDUDTX\ÅWöÍQKFKX\ÆQöØQJ ODRöØQJFÏWKÆUäLY­RF¯QKWK´WQJKLÈSQK´WO­QKâQJ QJÞåLO­PWURQJOÌQKYãFE¯RKLÆPPÓLJLæLE´WöØQJ 9LÈW1DPY­&®FKP±QJFÓQJQJKLÈS V¯QWÞY´QW­LFKÊQKY·QW¯L%®RF®RFÛD'LÇQö­Q.LQK .K®L QLÈP ù&®FK P±QJ FÓQJ QJKLÈS ú PæL WÅWKÅJLæLö°ö½WUDY´QöÄQ­\WKHRF®FJLDLöR±QNK®F öÞéFQK·SY­R9LÃW1DPWKåLJLDQJ³Qö²\QKÞQJö° QKDX*LDLöR±Qö³XWLÃQVÁO­WK®FKWKàFYæLQKâQJODR QKDQKFKÏQJöÞéFVãFKÚëFÛDQKLÄXW³QJOæSQK²QG²Q öØQJY¸QSKÎQJWUÊWKàFODRöØQJNíWKX·W*LDLöR±Q QK´WO­F®FQK­NKRDKÒFQK­TX¯QOëO°QKö±R%çLOÁ WLÅSWKHRVÁO­ODRöØQJJL®UÀFÏWKÆVÁFK·PKäQ9æL FXØF&®FKP±QJFÓQJQJKLÈSöDQJWKD\öÖLGLÈQ VãFKX\ÆQöØQJFÛDFXØFF®FKP±QJQ­\WURQJNKR¯QJ P±RWKÅJLæLFÜQJQKÞWKD\öÖLF®FKFRQQJÞåLVÕQJ Q¸PWæLWKÅJLæLVÁFÏGLÈQP±RPæL9LÈW1DPFÜQJ O­PYLÈFY­SK®WWULÆQ7URQJ[XWKÅöÏ9LÈW1DPFÜQJ NKÓQJQ¹PQJR­L[XWKÅöÏõÎLKÐLF®FQK­TX¯QOëF®F öDQJFKX\ÆQG³QöØQJOãFW¸QJWUÞçQJVDQJF®FQJ­QK QK­NKRDKÒFF®FGRDQKQJKLÈSWKD\öÖL7URQJQKâQJ FÏJL®WUÍJLDW¸QJFDRVáGÝQJFÓQJQJKÈWLÃQWLÅQY­ODR Q¸PTXDNKLQÏLYÄÞXWKÅFÛD9LÈW1DPWKXKÚWö³XWÞ öØQJFK´WOÞéQJFDR1¸P9LÈW1DPQ¹PWURQJ O­öØLQJÜODRöØQJJL®UÀ8XWKÅQ­\VÁG³QNKÓQJFÎQ WRSFK²Xl7K®L%ÉQK'ÞäQJY­WRSWKÅJLæLYÄ ëQJKÌDQâD1KâQJE´WÖQYÄNLQKWÅQ¯\VLQKWß&®FK JLDFÓQJSK³QPÄP%ÃQF±QKöÏNKR¯QJG²QVÕ P±QJ&ÓQJQJKLÈSVÁG¶QöÅQQKâQJE´WÖQYÄöåL GÞæLWXÖLFÏNK¯Q¸QJWLÅSF·QQKDQKFÓQJQJKÈPæL VÕQJ+ÈOXîFÛDQÏVÁO­QKâQJE´WÖQYÄ[°KØL1ÅX 6ÕQJÞåLVáGÝQJ,QWHUQHWFKLÅPWæLPØWQáDG²QVÕKLÈQ FKÚQJWDNKÓQJKLÆXUÑY­FKXµQEÍö³\öÛFKRO­QVÏQJ W±LçQÞæFWDœXWLÃQFÛD9LÈW1DPKLÈQQD\O­ö³XWÞK± FÓQJQJKLÈSQJX\Fä[¯\UDE´WÖQYÄWU·WWã[°KØL W³QJWKÓQJWLQNÅWQÕLVÕ[²\GãQJFäVçGâOLÈXTXÕF O­KR­QWR­QFÏWKÆ%ÃQF±QKöÏQKâQJWKD\öÖLYÄF®FK JLDE¯Rö¯PDQWR­QWKÓQJWLQSK®WWULÆQQJXÔQQK²QOãF WKàFJLDRWLÅSWUÃQ,QWHUQHWFÜQJö½WFRQQJÞåLY­RQKLÄX FÓQJQJKLÈSFÓQJQJKÈVÕ%ÃQF±QKQKâQJFäKØLPæL QJX\KLÆPYÄW­LFKÊQKVàFNKRÀ7KÓQJWLQF®QK²QQÅX F®FKP±QJFÓQJQJKLÈSFÜQJö½WUDFKRFKÚQJWD NKÓQJöÞéFE¯RYÈPØWF®FKDQWR­QVÁG¶QöÅQQKâQJ QKLÄXWK®FKWKàFSK¯LöÕLP½W7KãFWÅ&®FKP±QJ&ÓQJ KÈOÝîNKÓQOÞåQJ $11,1+7,‚17†7521*+2o7õ–1* 7LÅSWKHRWUDQJ
 9. 7X\QKLÃQWUÞæF[XWKÅTXÕFWÅKR®WR­QF³XKR®Vã YÕQWãFÏ
 10. FÛDQJ²QK­QJõÆW¸QJ5QJÞåLWDFÏWKÆ [²PQK·SFÛDF®FQJ²QK­QJNKÖQJOÔQÞæFQJR­LöDQJ W¸QJO°LVX´WVRQJNK¯Q¸QJQ­\U´WNKÏNK¸QGRTXLOX·W öHGR±NK¯Q¸QJF±QKWUDQKWK·PFKÊNK¯Q¸QJWÔQW±L F±QKWUDQKFÛDWKÍWUÞåQJ%LÈQSK®SWKÞåQJ®SGÝQJ FÛDF®FQJ²QK­QJQKÐE¿QØLöÍD&KÊQKSKÛF®FQÞæF WKD\öÖLFäF´XW­LV¯QFÏöÆW¸QJWìWUÒQJW­LV¯QFÏNK¯ WKÞåQJTXLöÍQKPàFYÕQWÕLWKLÆXFÛDQJ²QK­QJöÔQJ Q¸QJVLQKOåLFDRKD\W¸QJF®FNKR¯QFKRYD\WKÓQJTXD WKåL NKX\ÅQ NKÊFK F®F QJ²Q K­QJ W¸QJ YÕQ FÖ SK³Q JL¯PGãWUâ%ÃQF±QKöÏöÆW¸QJKLÈXTX¯FÛD$F³Q WKÓQJTXDSK®WK­QKFÖSKLÅXV®SQK·SY­KéSQK´WF®F JL¯PF®FW­LV¯QFÏNKÓQJVLQKOåLQKÞWLÄQP½WY­W­L QJ²QK­QJYæLQKDX V¯QFÕöÍQK7ìOÈW­LV¯QFÕöÍQKWUÃQW­LV¯QFÏQÃQGÞæL 9âQJ P±QK FÛD QJ²Q K­QJ QJR­L TXL PÓ FÎQ Y­F­QJWK´SF­QJWÕW öÞéFWKÆKLÈQçF®FFKËWLÃXOéLQKX·Q/éLQKX·QYßD 7ÏPO±LPXÕQö¯PE¯RDQQLQKW­LFKÊQKWLÄQWÈ SK¯Q®QKKLÈXTX¯KR±WöØQJQJ²QK­QJYßDO­QJXÔQ FÛDF®F7&7'F³QWKHRGÑLV®WVDRF®FFKËWLÃXSK¯Q EÙöºSQKâQJWÖQWK´W[¯\UDWURQJKR±WöØQJQJ²QK­QJ ®QKPàFöØDQQLQKW­LFKÊQKWLÄQWÈFÛDWßQJQJ²QK­QJ öÔQJWKåLO­QJXÔQöÏQJJÏSFKR1611õÆW¸QJOéL Y­WR­QEØKÈWKÕQJQJ²QK­QJFÏQKâQJELÈQSK®SàQJ QKX·QF³QJL¯PFKLSKÊY­W¸QJFKÃQKOÈFKO°LVX´WFKR SKÏNÍSWKåLöÕLYæLQKâQJWKD\öÖLöHGR±O­PP´WDQ YD\Y­O°LVX´WWLÄQJáL52$öÞéFFRLO­WKÞæFöRKLÈX QLQKW­LFKÊQKWLÄQWÈQK¹PJLâFKRWU±QJWK®LW­LFKÊQK TX¯ö³XWÞFÛDQJ²QK­QJKD\KLÈXTX¯NKDLWK®FW­LV¯Q FÛDQJ²QK­QJ KÈWKÕQJQJ²QK­QJ
 11. OXÓQOXÓQÖQöÍQK FÏ52$ 5$[WURQJöÏ5O­OéLQKX·QUÎQJ DQWR­QY­YâQJP±QKöÛQ¸QJOãFSKÎQJY­FKÕQJF®F O°LWKXöÞéFWßVáGÝQJF®FW­LV¯QFÏ
 12. Y­$O­WÖQJW­L K­QKYLO­PP´WDQQLQKW­LFKÊQKWLÄQWÈQJ¸QQJßDFÏ V¯QFÏ52( 5([WURQJöÏ(O­YÕQFÖSK³Q KLÈXTX¯NKÛQJKR¯QJW­LFKÊQKWLÄQWÈ 32 Soá 1 (2018)