Giáo trình Robot Structural – Tập 1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ RSAP 2015 CHƯƠNG 2 THIẾP LẬP BAN ĐẦU CHƯƠNG 3 CÁC CÔNG CỤ DỰNG HÌNH CƠ BẢN CHƯƠNG 4 CÁC CÔNG CỤ HIỆU CHỈNH CHƯƠNG 5: THIẾT LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO CÁC CẤU KIỆN Nguyễn Hoàng Anh CHƯƠNG 8 TẢI TRỌNG CHƯƠNG 9 TỔ HỢPTẢI TRỌNG CHƯƠNG 10 PHÂN TÍCH KẾT CẤU CHƯƠNG 11 TÍNH TOÁN VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ CHƯƠNG 12 XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾT CẤU THÉP MỤC LỤC TẬP 1 CHƯƠNG 6 XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHƯƠNG 7 NÚT VÀ GỐI ĐỠ CHƯƠNG 13 XÂY DỰNG MÔ HÌNH BTCT CHƯƠNG 14 LIÊN KẾT VỚI CÁC PHẦN MỀN KHÁC CÁC MODULE TRONG RSAP Hướng dẫn: Nguyễn HoàngAnh Home: www.facebook.com\hoanganhtraining Company: www.huytraining.com Company: www.Huytraining.com 1 Giáo trình Robot Structural – Tập 1 Nguyễn Hoàng Anh CÁC MODULE TRONG RSAP HỆ TỌAĐỘ VÀ BẬC TỰ DO Kết cấu Hệ tọa độ bậc tự do tại nút Khung 2D Giàn 2D Lưới dầm Giàn 3D http://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2015/ENU Company: www.Huytraining.com 2 Giáo trình Robot Structural – Tập 1 Nguyễn Hoàng Anh HỆ TỌAĐỘ VÀ BẬC TỰ DO Khung 3D Tấm phẳng Thùng (vỏ) 3D Kết cấu ứng suất phẳng http://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2015/ENU HỆ TỌAĐỘ VÀ BẬC TỰ DO Kết cấu tấm đàn hồi Kết cấu đối xứng qua trục Kết cấu khối (bệ đỡ máy) http://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2015/ENU Company: www.Huytraining.com 3 Giáo trình Robot Structural – Tập 1 Nguyễn Hoàng Anh HỆ TỌAĐỘ VÀ BẬC TỰ DO ▪ Mô hình Building: không phải là mô hình kết cấu ▪ RSAP vẫn xây dựng tệp mẫu cho mô hình này ▪ Hệ tọa độ và bậc tự do xây dựng giống hệ vỏ - Sheel http://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2015/ENU CÁC MODULE THIẾT KẾ RC elements Design Tính toán thiết kế bê tông cốt thép Connection Design Tính toán thiết kế liên kết Section Definition Tính toán thiết kế tiết diện Parametrized Structure Tính toán thiết kế có tham biến Company: www.Huytraining.com 4 ... - tailieumienphi.vn