CHÖÔNG 5 HEÄ THOÁNG SAÛN XUAÁT TÖÏ ÑOÄNG HOAÙ MUÏC ÑÍCH LAÉP RAÙP, VAÄN HAØNH XÖÛ LYÙ KYÕ THUAÄT BAÛO TRÌ, SÖÛA CHÖÕA Ñeå hình thaønh heä thoáng saûn xuaát töï ñoäng töø caùc maùy töï ñoäng rieâng leû caàn baûo ñaûm nhöõng vaán ñeà gì ? Doøng vaän ñoäng vaät chaát (Material) Doøng vaän ñoäng thoâng tin (Information) Doøng vaän ñoäng naêng löôïng (Energy) TÌM HIEÅU CAÙC HEÄ THOÁNG SAÛN XUAÁT NAØO? DAÂY CHUYEÀN SAÛN XUAÁT TÖÏ ÑOÄNG HEÄ THOÁNG SAÛN XUAÁT HEÄ THOÁNG SAÛN XUAÁT LINH HOAÏT TÍCH HÔÏP DAÂY CHUYEÀN SAÛN XUAÁT TÖÏ ÑOÄNG Hình 5.1 Daây chuyeàn töï ñoäng cuûa haõng Bard Barner ... - tailieumienphi.vn