Phi Hoà Ngoaïi Truyeän Phi Hoà Ngoaïi Truyeän Taùc giaû: Kim Dung Taùc giaû: Kim Dung Hoài 7 Haøo kieät maát roài ñao ñeå laïi Mieâu phu nhaân töï hoûi : -Khoâng hieåu Mieâu Nhaân Phöôïng xöû trí baèng caùch naøo ? Y raát thöông yeâu ta, chaéc laø khoâng ñaùnh ta nhöng chaúng bieát y coù ñaùnh cheát Ñieàn Quy Noâng khoâng ? Con nhoû Mieâu Nhöôïc Lan coøn ngaây thô, noù nghó thaàm : -Taïi sao maù maù thaáy ta laïi khoâng boàng ? Phaûi chaêng vì ta khoâng ngoan ngoaõn ? Ñieàn Quy Noâng cuõng ñuoåi theo yù nieäm rieâng cuûa haén. Taâm söï cuûa haén raát thaâm traàm. Haén nghó tôùi Saám Vöông ñeå laïi kho taøi baûo voâ cuøng voâ taän. Mieâu phu nhaân laø caùi chìa khoùa ñeå môû kho taøng naøy. Naøng raát xinh ñeïp, caùi ñoù taát phaûi noùi nhöng ñieàu troïng yeáu hôn nöõa laø kho taøng kia. Lieäu Mieâu Nhaân Phöôïng coù gieát haén khoâng? Mieâu Nhaân Phöôïng chôø ñôïi. Nhöõng tieâu khaùch, boïn cöôøng ñaïo, boïn thò veä, chuû nhaân Thöông Gia Baûo, ngöôøi cuït tay vaø thaèng nhoû, heát thaåy ñeàu ôû trong tình traïng chôø ñôïi. Trong saûnh ñöôøng raát ñoâng ngöôøi nhöng chaúng moät ai noùi naêng gì. Chæ nghe tieáng con beù nhoû vöøa khoùc vöøa la : -Maù maù ! Maù maù boàng Lan Lan ñi ! Duø ngöôøi loøng daï cöùng raén ñeán ñaâu cuõng mong cho Mieâu phu nhaân quay laïi boàng con. Mieâu Nhaân Phöôïng töø luùc vaøo ñaïi saûnh trong Thöông Gia Baûo, thuûy chung khoâng noùi nöûa lôøi, chæ döông maét leân nhìn vôï con. Beân ngoaøi trôøi vaãn möa nhö truùt nöôùc, thænh thoaûng chôùp giaät nhoaøng nhoaøng tieáp theo saám seùt noå long trôøi. Mieâu phu nhaân hôi nghieâng ñaàu ñi. Mieâu Nhaân Phöôïng ruøng mình. Y ngoù thaáy coâ vôï mæm cöôøi. Trong khoùe maét loä raát thaâm tình ñang nhìn Ñieàn Quy Noâng. Khoùe maét thaâm tình naøy y chöa töøng thaáy qua vaø chaúng bao giôø naøng duøng noù ñeå nhìn y, ngay caû ñeâm taân hoân cuõng vaäy. Ñaây laø laàn thöù nhaát y ngoù thaáy nuï cöôøi vaø khoùe maét naøng. Mieâu Nhaân Phöôïng bình tónh trôû laïi, töø töø ñöùng daäy. Y duøng taám vaûi daàu boïc ñöùa nhoû caån thaän ñeo leân tröôùc ngöïc, raûo böôùc ra khoûi saûnh ñöôøng, thuyû chung vaãn khoâng môû mieäng maø cuõng khoâng quay ñaàu laïi laàn naøo vì y ñaõ ngoù thaáy khoùe maét thaâm tình cuûa vôï. Möa lôùn truùt xuoáng vai Mieâu Nhaân Phöôïng. Saám seùt cuõng vang reàn treân ñaàu y. Tieáng khoùc cuûa ñöùa nhoû vaãn vaêng vaúng beân tai nhöng Mieâu Nhaân Phöôïng vaãn raûo böôùc. Y boàng ñöùa nhoû ñi döôùi ñeâm trôøi möa to gioù lôùn. 55 Typed by Typed by tunghh@hn.vnn.vntunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung http://hello.to/kimdung Phi Hoà Ngoaïi Truyeän Phi Hoà Ngoaïi Truyeän Taùc giaû: Kim Dung Taùc giaû: Kim Dung Y khoâng veà nhaø. Caên nhaø töø ñoù trôû ñi khoâng ai veà nöõa. Mieâu Nhaân Phöôïng boàng ñöùa nhoû dôøi khoûi Thöông Gia Baûo giöõa luùc ñaïi phong ñaïi vuõ. Ngöôøi hieäp só ra ñi nhöng dö oai vaãn coøn ñeå laïi. Luùc naøo saûnh ñöôøng cuõng nhö luùc ñi ra, y chaúng noùi nöûa lôøi maø quaàn haøo ñeàu hoài hoäp. Caû ngöôøi quen bieát laãn ngöôøi laï ai cuõng nôm nôùp. Ngöôøi thì kinh haõi, keû thì kinh uyù. Hoài laâu vaãn khoâng ai lôùn tieáng, chæ ngöng thaàn suy nghó. Mieâu phu nhaân töø töø ñöùng daäy. Khoùe mieäng naøng ñieåm moät nuï cöôøi göôïng nhöng maét naøng nhoû maáy gioït leä trong nhö ngoïc laên xuoáng beân maù. Ñieàn Quy Noâng cuõng ñöùng baät daäy. Tay traùi naém ñoác kieám ôû sau löng keùo ra naêm taác roài laïi chuoân vaøo trong voû ñaùnh " caùch " moät tieáng. Thuû theá naøy coi raát ung dung oai veä. Haén kheõ baûo thieáu phuï : -Lan muoäi ! Chuùng ta ñi thoâi ! Maõ Haønh Khoâng töôûng Ñieàn Quy Noâng saép cöôùp tieâu gaéng göôïng ñöùng daäy la leân : -Xuaân Nhi ! Laáy binh khí cho ta. Maõ Xuaân Hoa thaáy phuï thaân bò thöông naëng, naøng sa leä hoûi : -Gia gia ! Maõ Haønh Khoâng caát gioïng oai nghieâm giuïc : -Leï leân ! Maõ Xuaân Hoa ruùt caây kim ty nhuyeãn tieân maø phuï thaân naøng vaãn söû duïng maáy chuïc naêm trong ngheà baûo tieâu toan ñöa laïi thì ñoät nhieân moät tieáng ñaëng haéng töø haäu ñöôøng voïng ra roài moät baø giaø xuaát hieän. Baø giaø naøy mình maëc aùo boâng vaûi xanh, quaàn maøu ñen. Xöông soáng muï hôi coøng. Hai maùi toùc mai ñaõ baïc nhöng toùc treân ñôøi haõy coøn ñen laùy. Thöông Baûo Chaán tuy bò Ñieàn Quy Noâng ñaùnh ngaõ nhöng chæ bò thöông xoaøng. Gaõ voäi chaïy laïi la leân : -Maù maù ! Laõo nhaân gia baát taát phaûi can thieäp vaøo coâng vieäc ôû ñaây, haõy veà nghæ ñi thoâi. Baø giaø naøy chính laø Thöông Laõo Thaùi, maãu thaân cuûa Thöông Baûo Chaán. Thöông Laõo Thaùi gaät ñaàu, veû maët thaûn nhieân hoûi laïi : -Ngöôi bò baïi veà tay ngöôøi roài sao ? Gioïng noùi aám ôù raát khoù nghe. Thöông Baûo Chaán veû maët beõn leõn cuùi ñaàu ñaùp : -Haøi nhi thaät laø voâ duïng, khoâng phaûi ñoái thuû cuûa hoï Ñieàn kia. Gaõ vöøa noùi vöøa troû veà phía Ñieàn Quy Noâng, trong loøng vöøa beõ baøng vöøa phaãn noä. Thöông Laõo Thaùi heù môû caëp maét aûm ñaïm, ñöùng ngaån ngöôøi ra heát nhìn Ñieàn Quy Noâng laïi ngoù Mieâu Phu nhaân, mieäng laåm baåm : 56 Typed by Typed by tunghh@hn.vnn.vntunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung http://hello.to/kimdung Phi Hoà Ngoaïi Truyeän Phi Hoà Ngoaïi Truyeän Taùc giaû: Kim Dung Taùc giaû: Kim Dung -Thaät laø moät ngöôøi ñeïp ! Ñoät nhieân thaèng nhoû ngöôøi oám nhaét nöôùc da vaøng öûng töø trong ñaùm ñoâng chuoàn ra, troû tay vaøo Mieâu phu nhaân la leân : -Con gaùi baø ñoøi baø boàng noù sao baø khoâng nhìn nhoõi gì ñeán ? Baø laøm maù maù sao chaúng coù moät chuùt löông taâm ? Caâu hoûi naøy trong thaâm taâm moïi ngöôøi ñeàu nghó tôùi nhöng laïi do mieäng moät thaèng nhoû oám nhom nhö ñöaù aên maøy thoát ra khieán ai cuõng söûng soát. Giöõa luùc aáy ngoaøi trôøi saám seùt aàm aàm. Thaèng nhoû laïi lôùn tieáng : -Con ngöôøi voâ löông taâm kia ! Loâi coâng ñaùnh cheát ñi môùi phaûi ! Moät ñöùa treû nít aùo quaàn lam luõ maø noåi giaän troû tay thoùa maï, coi cuõng oai phong. Ñieàn Quy Noâng söûng soát. Haén ruùt tröôøng kieám ra khoûi voû ñaùnh " soaït " moät caùi, lôùn tieáng quaùt : -Thaèng nhoû aên xin kia ! Ngöôi noùi nhaêng noùi caøn gì theá ? Teân cöôøng ñaïo Dieâm Cô saán laïi, vöôn tay chuïp laáy tröôùc ngöïc thaèng nhoû quaùt baûo : -Mau laïi ñaäp ñaàu xin loãi Ñieàn töôùng coâng vaø phu nhaân ñi. Thaèng nhoû neù mình traùnh khoûi. Ñieàn Quy Noâng giô thanh tröôøng kieám leân muoán ñaâm vaøo ngöïc thaèng nhoû thì ñoät nhieân Mieâu phu nhaân oeï moït tieáng roài böng maët khoùc. Ñieàn Quy Noâng nhaûy moät caùi ñeán beân naøng khuyeân nhuû : -Lan muoäi ! Thaèng tieåu taëc ñoù noùi nhaêng noùi caøn. Lan muoäi quan taâm laøm chi ? Mieâu phu nhaân ngheïn ngaøo ñaùp : -Tieän thieáp quaû laø ngöôøi voâ löông taâm. Naøng vöøa khoùc vöøa noùi, chaân ñaõ caát böôùc. Ñieàn Quy Noâng ñöa tay caàm laáy caùnh tay naøng, naøng ñaåy maïnh ra maø khoâng thoaùt ñöôïc. Nhöng Ñieàn Quy Noâng cuõng khoâng daùm duøng cöôøng löïc ñaønh buoâng tay vaø tìm lôøi oân nhu khuyeân giaûi. Hai ngöôøi ñaàm möa ra ñi moãi luùc moät xa, chuyeån qua khuùc quanh treân ñöôøng ôùn roà bò haøng lieãu lôùn che laáp boùng sau löng. Nöôùc möa truùt xuoáng ñaát, thuûy hoa baén töù tung. Hai ngöôøi khoâng quay laïi nöõa. Ai cuõng thôû phaøo moät caùi nheï nhoõm, lieác maét nhìn thaèng nhoû oám nhaét nghó thaàm: -Gaõ naøy tuoåi nhoû maø maät lôùn ! Gaõ khoâng sôï maát maïng. Dieâm Cô cöôøi khanh khaùch reo leân : -Theá thì hay quaù ! Dieâm ñaïi gia moät mình laáy heát moùn haøng thì coøn gì baèng ? Caùc vò huynh ñeä ! Mau doïn tieâu ngaân ñi. Quaàn ñaïo daï ran roài phaân taùn ra toan ñoäng thuû. 57 Typed by Typed by tunghh@hn.vnn.vntunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung http://hello.to/kimdung Phi Hoà Ngoaïi Truyeän Phi Hoà Ngoaïi Truyeän Taùc giaû: Kim Dung Taùc giaû: Kim Dung Dieâm Cô phoùng chaân traùi ñaù thaèng nhoû moät caùi laên long loùc. Tieän tay haén naém laáy haùn töû cuït tay quaùt : -Sao coøn chöa cuùt ñi ? Thöông Laõo Thaùi caát tieáng aám ôù hoûi : -Dieâm laõo ñaïi ! Thaèng nhoû ñoù haõy coøn ôû Thöông Gia Baûo phaûi khoâng ? Dieâm Cô ñaùp : -Phaûi roài ! Gaõ coøn ôû Thöông Gia baûo thì sao ? Thöông Laõo Thaùi laïi hoûi : -Laõo thaùi coù phaûi chuû nhaân Thöông Gia Baûo khoâng ? Dieâm Cô moät tay vaãn naém tröùc ngöïc haùn töû cuït tay, ngöûa maët leân trôøi cöôøi roä hoûi laïi : -Thöông laõo baø ! Muï noùi loøng doøng gì laém theá ? Thöông Gia Baûo töôøng cao cöûa roäng chaéc laø tieàn nhieàu cuûa laém theá. Phaûi chaêng coù yù muoán cho anh em ta chuùt daàu môõ xaøi hoä ? Quaàn ñaïo lieàn phuï hoïa la heùt cöôøi côït. Thöông Baûo Chaán töùc giaän saéc maët lôït laïy leân tieáng : -Maù maù ! Ñöøng noùi vôùi hoï nöõa. Ñeå haøi nhi lieàu maïng moät phen. Gaõ ñoaït laáy thanh ñôn ñao trong tay moät tieâu khaùch troû vaøo maët Dieâm Cô gaàm leân khieâu chieán. Dieâm Cô ñaåy haùn töû cuït tay moät caùi, veû maët haàm haàm quaùt : -Thaèng loûi kia ñöøng chaïy ! Laõo gia cho ngöôi bieát tay. Haén voã hai tay moät caùi, lieác maét ngoù Thöông Baûo Chaán, neùt maët cöïc kyø ngaïo ngheã, toû ra khoâng coi gaõ vaøo ñaâu. Thöông Laõo Thaùi noùi : -Dieâm laõo ñaïi ! Laõo ñaïi vaøo ñaây cuøng laõo thaân noùi chyeän. Dieâm Cô söûng soát moät luùc roài dôû gioïng ñeåu caùng ra hoûi : -Ñi ñaâu ! Dieâm moã khoâng ñeán phoøng ñaøn baø. Thöông Laõo Thaùi lôø ñi nhö khoâng nghe tieáng, laïi noùi : -Laõo thaân coù vieäc khaån yeáu muoán noùi vôùi Dieâm laõo ñaïi. Dieâm Cô töï hoûi : -Muï giaø naøy tính tình coå quaùi khoâng hieåu muï keâu mình ñi ñaâu ? Haén toan ñaùp : -Dieâm ñaïi gia khoâng raûnh ñeå laèng nhaèng vôùi muï. Nhöng gaõ chöa kòp ñaùp thì Thöông Laõo Thaùi ñaõ xoay mình ñi vaøo noäi ñöôøng. Muï vöøa ñi vöøa noùi : -Ngöôi coù gioûi thì vaøo ñaây. Dieâm Cô ngöûa maët leân trôøi cöôøi ha haû ñaùp : -Dieâm moã nhaùt gan ö ? 58 Typed by Typed by tunghh@hn.vnn.vntunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung http://hello.to/kimdung Phi Hoà Ngoaïi Truyeän Phi Hoà Ngoaïi Truyeän Taùc giaû: Kim Dung Taùc giaû: Kim Dung Roài haén caát böôùc ñi theo. Nhò traïi chuû laø con ngöôøi caån thaän, haén ñöa quyû ñaàu ñao cho Dieâm Cô. Dieâm Cô lieàn ñoùn laáy. Thöông Baûo Chaán khoâng hieåu maãu thaân keâu Dieâm Cô vaøo noäi thaát vôùi duïng yù gì, gaõ cuõng ñi theo. Thöông Laõo Thaùi tuy khoâng quay ñaàu laïi nhöng nhaän ñöôïc tieáng böôùc chaân cuûa con mình lieàn baûo : -Chaán nhi ôû laïi ñaây. Roài muï noùi vôùi Dieâm Cô : -Dieâm laõo ñaïi ! Laõo ñaïi baûo anh em taïm thôøi chôù coù ñoäng thuû. Thanh aâm muï ñaày veû oai nghieâm, töïa nhö ngöôøi ra leänh. Dieâm Cô ñaùp : -Muï noùi theá laø phaûi. Roài haén baûo ñoàng boïn : -Anh em ñöøng haønh ñoäng gì voäi. Haõy chôø ta trôû ra phaùt laïc. Quaàn ñaïo ñeàu daï ran. Nhò traïi chuû duøng tieáng loùng phaùt leänh cho ñoàng ñaûng giaùm thò tieâu khaùch, ñeà phoøng hoï nhaân cô hoäi naøy xaåy chuyeän raéc roái. Nguyeân Thöông Baûo Chaán vaø ba teân thò veä trôï löïc baûo veä tieâu xa ñaõ khieán boï cöôøng ñaïo laâm vaøo theá keùm nhöng Thöông Baûo Chaán vaø Töø Tranh bò Ñieàn Quy Noâng ñaû thöông., Maõ Haønh Khoâng bò Dieâm Cô ñaù moät cöôùc laïi bò Ñieàn Quy Noâng ñaùnh moät chöôûng, thöông theá raát naëng thaønh ra cuïc dieän ñaûo ngöôïc. Quaàn ñaïo chöa cöôùp tieâu ñöôïc maø boïn tieâu khaùch cuõng laëng leõ chôø ñôïi dieãn bieán. Dieâm Cô ñi theo sau Thöông Laõo Thaùi thaáy löng muï cong nhö caùnh cung, chaân böôùc loaïng choaïng neân luùc tröôùc coøn ñeå phoøng maáy phaàn, baây giôø haén chaúng caàn gì nöõa lieàn cöôøi hoûi : -Thöông laõo baø ! Laõo baø trieäu ta vaøo ñeå daâng baûo vaät chaêng ? Thöông Laõo Thaùi ñaùp : -Ñuùng ñoù ! Ñeå daâng baûo vaät. Dieâm Cô ñoäng taâm. Haén voán laø ngöoøi tham taøn thaáy Thöông Gia Baûo coù veû nhaø giaøu maø muï chuû laïi raát aân caàn, khoâng chöøng muï thaáy cöôøng ñòch ñeán lieàn sôï vôõ maät, töï yù daâng chaâu baùu ñeå chuoäc maïng soáng. Haén vöøa kinh ngaïc vöøa möøng thaàm, phoùng thaân ñi theo muï. Hai ngöôøi xuyeân qua ba taàng laàu vieän laïc ñeán moät gian nhaø taän maët sau. Caùnh cöûa keït môû, Thöông Laõo Thaùi tieán vaøo roài noùi : -Môøi Dieâm laõo ñaïi vaøo ñi ! 59 Typed by Typed by tunghh@hn.vnn.vntunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung http://hello.to/kimdung Phi Hoà Ngoaïi Truyeän Phi Hoà Ngoaïi Truyeän Taùc giaû: Kim Dung Taùc giaû: Kim Dung Dieâm Cô thoø ñaàu ngoù vaøo phoøng thì thaáy ñaây laø moät gian nhaø gaïch, roäng chöøng hai tröôïng vuoâng. Trong phoøng troáng roãng, ngoaøi moä caùi baøn khoâng coøn vaät gì khaùc. Haén caûm thaáy coù ñieàu khaùc laï nhöng cuõng böôùc vaøo roài lôùn tieáng giuïc : -Coù chuyeän gì noùi mau ñi ! Ñöøng hyù loäng quan thaàn nöõa. Thöông Laõo Thaùi khoâng ñaùp, xoay tay kheùp cöûa caøi then laïi. Dieâm Cô raát laáy laøm kyø. Haén ñaûo maét nhìn quanh chæ thaáy treân baøn ñaët moät taám lònh baøi, vieát haøng chöù " Tieân phuï Thöông Kieám Minh chi linh vò ". Dieâm Cô laåm baåm : -Thöông Kieám Minh ! Danh töï naøy nghe quen quaù, khoâng hieåu laø ai ? Trong luùc nhaát thôøi haén khoâng nghó ra. Thöông Laõo Thaùi thuûng thaúng noùi : -Ngöôi ñaõ daùm ñeán Thöông Gia Baûo dôû thoùi ngang taøng thì thaät laø lôùn maät. Neáu tieân phu ta coøn soáng ôû theá gian thì caû möôøi teân Dieâm Cô cuõng naùt ñaàu. Hieän nay Thöông Gía Baûo tuy chæ coøn laïi meï goùa con coâi nhöng cuõng chaúng ñeå cho nhöõng quaân cöôøng ñaïo choù maù saán vaøo sinh söï. Muï vöøa döùt lôøi, ñoät nhieân ñöùng thaúng ngöôøi leân. Caëp maét laáp loaùng aùnh haøn quang nhìn vaøo maët Dieâm Cô moät caùch oai nghieâm. Thaùi ñoä luï khuï cuûa muï giaø luùc tröôùc chôùp maét ñaõ bieán ñoåi thaønh oai phong laãm lieät. Dieâm Cô trong loøng cuõng hôi kinh haõi nghó thaàm : -Teù ra muï naøy giaû daïng giaø nua. Nhöng haén laïi nghó ñeán muï baát quaù laø ngöôøi ñaøn baø thì coù gì ñaùng sôï ? Haén lieàn cöôøi ñaùp : -Ñeán nhaø thì ñaõ ñeán roài, khinh ngöôøi cuõng ñaõ khinh roài. Muï coù caén ta moät mieáng thì caén. Thöông Laõo Thaùi tieán laïi beân haén, oâm ra moät caùi boïc vaøng ôû phía sau linh baøi. Caùùi boïc naøy tro buïi baùm ñaày coi khoâng thuaän maét chuùt naøo. Muï cuõng khoâng phuûi buïi, côûi boïc ra thì maáy töû quang laáp laùnh, khí laïnh mòt môø. Teù ra laø thanh Töû Kim Baùt Quaùi Ñao löôõi moûng soáng daày. Dieâm Cô ñoät nieân nhôù laïi nhöõng vieäc xaûy ra töø möôøi maáy naêm tröôùc, haén kinh haõi baát giaùc luøi laïi hai böôùc. Thanh Quyû ñaàu ñao ñang caàm ôû tay traùi ñöa sang tay phaûi roài la leân : -Baùt Quaùi Ñao Thöông Kieám Minh ! Thöông Laõo Thaùi sa saàm neùt maët hoâ : -Haøo kieät ñi roài nhöng baûo ñao coøn laïi. Laõo thaân cuõng duøng thanh Baùt Quaùi Ñao naøy cuûa tieân phu ñeå laõnh giaùo maáy cao chieâu caûu Dieâm laõo ñaïi. Muï chuïp laáy chuoâi ñao ra chieâu Ñoàng Töû Baùi Phaät höôùng veà phía linh vò haønh leã roài quay laïi bieán thaønh chieâu Thöôïng Ñeá Taû Thuû Baûo Ñao trong Baùt Quaùi Ñao 60 Typed by Typed by tunghh@hn.vnn.vntunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung http://hello.to/kimdung Phi Hoà Ngoaïi Truyeän Phi Hoà Ngoaïi Truyeän Taùc giaû: Kim Dung Taùc giaû: Kim Dung Phaùp. Muï haï thaáp vai xuoáng ngöng tuï chaân khí coi raát oai phong chaúng coù veû giaø nua suy yeáu chuùt naøo. Dieâm Cô tuy trong loøng cuõng hôi caûnh giôùi nhöng nghó ñeán Baùch Thaéng Thaàn Quyeàn Maõ Haønh Khoâng anh huøng nhö vaäy coøn bò thaát baïi veà tay mình thì chæ coù Thöông Kieám Minh phuïc sinh hoïa chaêng haén môùi sôï maáy phaàn, coøn Thöông Laõo Thaùi dó nhieân baûo laõnh chæ coù haïn. Haén vung thanh quyû ñao leân cheùm röù treân khoâng moät nhaùt roài cöôøi noùi : -Muï muoán tyû thí ñao phaùp sao khoâng ra nhaø ñaïi saûnh ? Muï baûo ta vaøo ñaây phaûi chaêng vì ôû tröôùc maët linh vi tröôïng phu môùi hieäu oai phong ñöôïc ? Thöông Laõo Thaùi nghieâm nghò ñaùp : -Ñuùng theá. Uy linh cuûa tieân phu traán aùp ñöôïc ñaøn chuoät nhaét. Dieâm Cô baát giaùc lieác maét ngoù leân linh ñaøi, baát giaùc trong loøng phaùt rôï. Haén muoán keát lieãu vuï naøy cho leï ñeå ra khoûi nhaø linh ñöôøng laïnh leõo toái taêm, lieàn theùt leân moät tieáng ruùt thanh Quyû ñaàu ñao ra lao vaøo hoãn ñaáu baát keå soáng cheát ñeå thoaùt thaân. Qua moät luùc ñaùnh nhau trí maïng, Dieâm Cô ñaõ maát yù chí phaán ñaáu, maát söùc löïc coøn Thöông Laõo Thaùi... oOo 61 Typed by Typed by tunghh@hn.vnn.vntunghh@hn.vnn.vn http://hello.to/kimdung http://hello.to/kimdung