MẪU BÁO CÁO DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH QUÝ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 101 | Page: 3 | FileSize: 0.13 M | File type: PDF
101 lần xem

MẪU BÁO CÁO DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH QUÝ. Biểu 02-DSH (Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ - TCDS của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ,.

Nội dung

Biểu 02-DSH Đơn vị báo cáo: (Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ - TCDS của + Trung tâm DS-KHHGĐ huyện :......................... Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Nơi nhận: ngày 16 tháng 11 năm 2011) + Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh:................................ Ngày gửi: 11 hàng tháng sau quý báo cáo + Phòng Y tế huyện:.............................................. + Uỷ ban Nhân dân huyện:.................................... + Chi cục thống kê huyện:..................................... BÁO CÁO DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH QUÝ ..........NĂM.......... Tên chỉ tiêu Toàn huyện …….. …….. …….. A 1 2 3 4 1 Tổng số hộ dân cư tính đến cuối quý (hộ) Trong đó: Số hộ gia đình 2 Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú tính đến cuối quý (người) 3 Số nữ từ 15-49 tuổi tính đến cuối quý (người) 4 Số nữ từ 15-49 tuổi có chồng tính đến cuối quý (người) 5 Số người chết trong quý (người) 6 Số người kết hôn trong quý (người) 7 Số người ly hôn trong quý (người) 8 Số người chuyển đi khỏi xã trong quý (người) 9 Số người chuyển đến từ xã khác trong quý (người) 10 Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện đang sử dụng BPTT tính đến cuối quý (cặp) Chia ra: - Đặt vòng tránh thai - Triệt sản nam - Triệt sản nữ - Bao cao su - Thuốc tránh thai: - Thuốc uống tránh thai - Thuốc tiêm tránh thai - Thuốc cấy tránh thai - Biện pháp khác 11 Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện chưa sử dụng BPTT tính đến cuối quý (cặp) 12 Số phụ nữ đang mang thai tính đến cuối quý (người) .........Ngày..... tháng..... năm.... Người lập biểu Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ ( Ký và ghi rõ họ tên) ( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tài liệu liên quan