of x

70 công thức giải nhanh bài tập môn Hóa

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 10 | Lần xem: 4 | Page: 9 | FileSize: M | File type: PDF
4 lần xem

70 công thức giải nhanh bài tập môn Hóa. Xin giới thiệu tới các bạn học sinh 70 công thức giải nhanh bài tập môn Hóa, giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn và nắm các phương pháp giải bài tập, củng cố kiến thức cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC

HÓA ĐẠI CƯƠNG
I.

TÍNH pH
1. Dung dịch axit yếu HA: pH = –

1
(log Ka + logCa) hoặc pH = –log( αCa)
2

(1)

α : là độ điện li

với

Ka : hằng số phân li của axit
Ca : nồng độ mol/l của axit ( Ca ≥ 0,01 M )
Ví dụ 1: Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,1 M ở 250C . Biết KCH 3 COOH = 1,8. 10-5
Giải
1
1
pH = - (logKa + logCa ) = - (log1,8. 10-5 + log0,1 ) = 2,87
2
2
Ví dụ 2: Tính pH của dung dịch HCOOH 0,46 % ( D = 1 g/ml ). Cho độ điện li của HCOOH trong dung dịch là
α=2%
Giải
10.D.C %
10.1.0,46
2
Ta có : CM =
=
= 0,1 M => pH = - log ( α . Ca ) = - log (
.0,1 ) = 2,7
M
46
100
Ca
2. Dung dịch đệm (hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA):
pH = –(log Ka + log
)
(2)
Cm
Ví dụ : Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,1 M và CH3COONa 0,1 M ở 250C.
Biết KCH 3 COOH = 1,75. 10-5 , bỏ qua sự điện li của H2O.
0,1
C
) = 4,74
pH = - (logKa + log a ) = - (log1,75. 10-5 + log
0,1
Cm
3. Dung dịch baz yếu BOH:

pH = 14 +

1
(log Kb + logCb)
2

(3)

với

Kb : hằng số phân li của bazơ
Ca : nồng độ mol/l của bazơ
Ví dụ : Tính pH của dung dịch NH3 0,1 M . Cho KNH 3 = 1,75. 10-5
1
1
pH = 14 + (logKb + logCb ) = 14 + (log1,75. 10-5 + log0,1 ) = 11,13
2
2
II.

TÍNH HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG TỔNG HỢP NH3 :
H% = 2 – 2

%VNH

-

3

trong Y

MX
MY
=(

(4)
MX
MY

(5)

- 1).100

(X: hh ban đầu; Y: hh sau)

ĐK: tỉ lệ mol N2 và H2 là 1:3

Ví dụ : Tiến hành tổng hợp NH3 từ hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với H2 là 4,25 thu được hỗn hợp Y
có tỉ khối hơi so với H2 là 6,8. Tính hiệu suất tổng hợp NH3 .
Ta có : nN 2 : nH 2 = 1:3
8,5
M
H% = 2 - 2 X = 2 - 2
= 75 %
MY
13,6

HOAHOC.ORG ® NGÔ XUÂN QUỲNH

1

MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC

HÓA VÔ CƠ
I.

BÀI TOÁN VỀ CO2
1. Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2
Điều kiện: n↓ ≤ nCO
Công thức:
n ↓ = n OH - n CO
-

2

2

(6)

Ví dụ : Hấp thụ hết 11,2 lít CO2 (đktc ) vào 350 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Tính kết tủa thu được.
Ta có : n CO 2 = 0,5 mol

n Ba(OH) 2 = 0,35 mol

=> nOH − = 0,7 mol

nkết tủa = nOH − - nCO 2 = 0,7 – 0,5 = 0,2 mol
mkết tủa = 0,2 . 197 = 39,4 ( g )
2. Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2
Điều kiện: nCO ≤ nCO
23

Công thức:

2

n CO2- = nOH- - n CO2
3

(7)

(Cần so sánh n CO với nCa và nBa để tính lượng kết tủa)
23

Ví dụ 1 : Hấp thụ hết 6,72 lít CO2 ( đktc) vào 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,6 M.
Tính khối lượng kết tủa thu được .
nCO 2 = 0,3 mol
nNaOH = 0,03 mol
n Ba(OH)2= 0,18 mol
=> ∑ nOH − = 0,39 mol
nCO 32− = nOH −

- nCO 2 = 0,39- 0,3 = 0,09 mol

Mà nBa 2+ = 0,18 mol nên nkết tủa = nCO 32− = 0,09 mol
mkết tủa = 0,09 . 197 = 17,73 gam
Ví dụ 2 : Hấp thụ hết 0,448 lít CO2 ( đktc) vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,06 M và Ba(OH)2 0,12 M
( TSĐH 2009 khối A )
thu được m gam kết tủa . Tính m ?
A. 3,94
B. 1,182
C. 2,364
D. 1,97
nCO 2 = 0,02 mol
nNaOH = 0,006 mol
n Ba(OH)2= 0,012 mol
=> ∑ nOH − = 0,03 mol

nCO 32− = nOH −

- nCO 2 = 0,03 - 0,02 = 0,01 mol

Mà nBa 2+ = 0,012 mol nên nkết tủa = nCO 32− = 0,01 mol
mkết tủa = 0,01 . 197 = 1,97 gam
3. Tính thể tích CO2 cần hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu
(Dạng này có 2 kết quả)
Công thức: n CO = n ↓
(8)
2

hoặc

nCO2 = n

OH-

- n↓

(9)

Ví dụ : Hấp thụ hết V lít CO2 ( đktc) vào 300 ml dung dịch và Ba(OH)2 1 M thu được 19,7 gam kết tủa . Tính V ?
Giải
- n CO 2 = nkết tủa = 0,1 mol => V CO 2 = 2,24 lít
- n CO 2 = nOH − - nkết tủa = 0,6 – 0,1 = 0,5 => V CO 2 = 11,2 lít
II.

BÀI TOÁN VỀ NHÔM – KẼM
1. Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Al3+ để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả)
Công thức: n OH = 3n ↓


hoặc

n

OH -

= 4n Al3+ - n↓

HOAHOC.ORG ® NGÔ XUÂN QUỲNH

(10)
(11)
2

MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC

Ví dụ : Cần cho bao nhiêu lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,5 mol AlCl3 để được 31,2 gam kết tủa .
Giải
Ta có hai kết quả :
n OH − = 3.nkết tủa = 3. 0,4 = 1,2 mol => V = 1,2 lít
n OH − = 4. nAl 3+ - nkết tủa = 4. 0,5 – 0,4 = 1,6 mol => V = 1,6 lít
2. Tính lượng NaOH cần cho vào hỗn hợp dung dịch Al3+ và H+ để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2
kết quả)
n OH

min

= 3n ↓ + n H

n OH

max

= 4n Al3+ - n ↓ + n H

(12)

+

(13)

+

Ví dụ : Cần cho bao nhiêu lít dung dịch NaOH 1M lớn nhất vào dung dịch chứa đồng thời 0,6 mol AlCl3 và 0,2
mol HCl để được 39 gam kết tủa .
Giải
n OH − ( max ) = 4. nAl 3+ - nkết tủa+ nH + = 4. 0,6 - 0,5 + 0,2 =2,1 mol => V = 2,1 lít
3. Tính lượng HCl cần cho vào dung dịch Na[Al(OH)4] (hoặc NaAlO2) để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu
(Dạng này có 2 kết quả)
Công thức: n H = n↓
(14)
+

hoặc

n

H+

(15)

= 4n AlO − - 3n ↓
2

Ví dụ : Cần cho bao nhiêu lít dung dịch HCl 1M vào dung dịch chứa 0,7 mol NaAlO2 hoặc Na [Al (OH ) 4 ] để thu
được 39 gam kết tủa .
Giải
Ta có hai kết quả :
nH + = nkết tủa = 0,5 mol => V = 0,5 lít
nH + = 4. nAlO −2 - 3. nkết tủa = 4.0,7 – 3.0,5 = 1,3 mol => V = 1,3 lít
4. Tính lượng HCl cần cho vào hỗn hợp dung dịch NaOH và Na[Al(OH)4] (hoặc NaAlO2) thu được lượng kết tủa theo
yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả)
Công thức: n H = n ↓ + n OH
(16)
+

hoặc

n

H+

-

= 4n AlO − - 3n ↓ + n OH−

(17)

2

Ví dụ : Cần cho bao nhiêu lít dung dịch HCl 1M cực đại vào dung dịch chứa đồng thời 0,1 mol NaOH và 0,3 mol
NaAlO2 hoặc Na [Al (OH ) 4 ] để thu được 15,6 gam kết tủa .
Giải
Ta có hai kết quả :
nH + (max) = 4. nAlO −2 - 3. nkết tủa + n OH − = 4.0,3 – 3.0,2 + 01 = 0,7 mol => V = 0,7 lít
5. Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Zn2+ để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả):
nOH- = 2n↓
(18)

hoặc

nOH- = 4n

Zn2+

- 2n

(19)Ví dụ : Tính thể tích dung dịch NaOH 1M cần cho vào 200 ml dung dịch ZnCl2 2M để được 29,7 gam kết tủa .
Giải
nkết tủa= 0,3 mol
Ta có nZn 2+ = 0,4 mol
Áp dụng CT 41 .
n OH − ( min ) = 2.nkết tủa = 2.0,3= 0,6 =>V ddNaOH = 0,6 lít
n OH − ( max ) = 4. nZn 2+ - 2.nkết tủa = 4.0,4 – 2.0,3 = 1 mol =>V ddNaOH = 1lít
III.

BÀI TOÁN VỀ HNO3
1. Kim loại tác dụng với HNO3 dư
a. Tính lượng kim loại tác dụng với HNO3 dư:

- iKL=hóa trị kim loại trong muối nitrat
HOAHOC.ORG ® NGÔ XUÂN QUỲNH

∑n

KL

.i KL = ∑ nspk .i spk

(20)

- isp khử: số e mà N+5 nhận vào (Vd: iNO=5-2=3)
3

MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC

- Nếu có Fe dư tác dụng với HNO3 thì sẽ tạo muối Fe2+, không tạo muối Fe3+
b. Tính khối lượng muối nitrat thu được khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO3 dư (Sản phẩm không có
NH4NO3)
Công thức:

mMuối = mKim loại + 62Σnsp khử . isp khử = mKim loại + 62 ( 3n NO + n NO + 8n N O + 10n N
2

2

2

)

(21)

c. Tính lượng muối nitrat thu được khi cho hỗn hợp sắt và oxit sắt tác dụng với HNO3 dư (Sản phẩm không có
NH4NO3)
mMuối =

242
m hh + 8(3n NO + n NO2 + 8n N2 O + 10n N 2 ) 
( mhh + 8∑ nspk .ispk ) = 242
80
80 

(22)

+) Công thức tính khối lượng muối thu được khi cho hỗn hợp sắt và các oxít sắt tác dụng với HNO3 loãng dư giải
phóng khí NO.
242
mMuối =
( mhỗn hợp + 24 nNO )
80
Ví dụ : Hòa tan hết 11,36 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được m
gam muối và 1,344 lít khí NO ( đktc ) là sản phẩm khử duy nhất . Tìm m ?.
Giải
242
242
mMuối =
( mhỗn hợp + 24 nNO ) =
( 11,36 + 24 .0,06 ) = 38,72 gam
80
80
+) Công thức tính khối lượng muối thu được khi hòa tan hết hỗn hợp sắt và các oxít sắt bằng HNO3 đặc nóng, dư
giải phóng khí NO2 .
242
mMuối =
( mhỗn hợp + 8 nNO 2 )
80
Ví dụ : Hòa tan hết 6 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong HNO3 đặc nóng, dư thu được 3,36 lít khí
NO2 (đktc ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan.
242
242
mMuối =
( mhỗn hợp + 8 nNO 2 ) =
( 6 + 8 .0,15 ) = 21,78 gam
80
80
d. Tính số mol HNO3 tham gia:
n HNO3

= ∑ nspk .(isp khö +sè N trong sp khö ) =

4n NO + 2n NO2 + 12n N2 + 10n N2O + 10n NH4 NO3

(23)

2. Tính khối lượng kim loại ban đầu trong bài toán oxh 2 lần
+ HNO
R + O2  hỗn hợp A (R dư và oxit của R) 
→ R(NO3)n + SP Khử + H2O
3

mR=

MR
( mhh + 8.∑ nspk .ispk ) = M80R mhh + 8(nNO2 + 3n NO + 8nN2O + 8nNH4NO3 + 10nN2 ) 
80

(24)

+) Công thức tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hóa lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X . Hòa
tan hết X với HNO3 đặc , nóng ,dư giải phóng khí NO2.
56
mFe =
( mhỗn hợp + 8 nNO 2 )
80
Ví dụ : Đốt m gam sắt trong oxi thu được 10 gam hỗn hợp chất rắn X . Hòa tan hết X với HNO3 đặc nóng, dư giải
phóng 10,08 lít khí NO2 ( đktc) . Tìm m ?
Giải
56
56
( mhỗn hợp + 24 nNO 2 ) =
( 10 + 8. 0,45 ) = 9,52 gam
mFe =
80
80
+) Công thức tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hóa lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X . Hòa
tan hết X với HNO3 loãng dư giải phóng khí NO.
56
mFe =
( mhỗn hợp + 24 nNO )
80
Ví dụ : Đốt m gam sắt trong oxi thu được 3 gam chất rắn X . Hòa tan hết X với HNO3 loãng dư giải phóng 0,56 lít
khí NO ( đktc). Tìm m ?
Giải
56
56
mFe =
( mhỗn hợp + 24 nNO ) =
( 3 + 0,025 ) = 2,52 gam
80
80
HOAHOC.ORG ® NGÔ XUÂN QUỲNH

4

MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC

+) Công thức tính khối lượng muối thu được khi hòa tan hết hỗn hợp sắt và các oxít sắt bằng HNO3 dư giải phóng
khí NO và NO2 .
242
mMuối =
( mhỗn hợp + 24. nNO + 8. nNO 2 )
80
Ví dụ : Hòa tan hết 7 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong HNO3 dư thu được 1,792 lít (đktc ) khí X
gồm NO và NO2 và m gam muối . Biết dX/H 2 = 19. Tính m ?
Ta có : nNO = nNO 2 = 0,04 mol
242
242
( mhỗn hợp + 24 nNO + 8 nNO 2 ) =
( 7+ 24.0,04 + 8.0,04 )= 25,047 gam
mMuối =
80
80
IV.

BÀI TOÁN VỀ H2SO4
1. Kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng dư
a. Tính khối lượng muối sunfat

mMuối =

m KL +

96
∑ nspk .ispk
2

a. Tính lượng kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng dư:
b. Tính số mol axit tham gia phản ứng: n H

= ∑ nspk .(

2 SO4

=

∑n

(25)

mKL + 96(3.nS +nSO +4n H S )
2
2
KL

.i KL = ∑ nspk .i spk

isp khö
+sè Strong sp khö ) = 4nS
2

(26)
+ 2nSO + 5n H
2

2S

(27)

2. Hỗn hợp sắt và oxit sắt tác dụng với H2SO4 đặc, nóng dư
mMuối =

400 
m
160 

hh

+ 8.6n + 8.2n
+ 8.8nH S 
2 
S
SO2

(28)

+ Công thức tính khối lượng muối thu được khi hòa tan hết hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc, nóng,
dư giải phóng khí SO2 .
400
mMuối =
( mhỗn hợp + 16.nSO 2 )
160
Ví dụ : Hòa tan hết 30 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc nóng, dư thu được 11,2 lít khí
SO2 (đktc ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan.
Giải
400
400
( mhỗn hợp + 16.nSO 2 ) =
( 30 + 16.0,5 ) = 95 gam
mMuối =
160
160
3. Tính khối lượng kim loại ban đầu trong bài toán oxh 2 lần
+ H SO
R + O2  hỗn hợp A (R dư và oxit của R) 
→ R(SO4)n + SP Khử + H2O
2

mR=

4 dac

MR
M
m hh + 8.∑ n spk .i spk ) = R m hh + 8(2n SO2 + 6n S + 10n H2 S ) 
(
80
80

(29)

- Để đơn giản: nếu là Fe: mFe = 0,7mhh + 5,6ne trao đổi; nếu là Cu: mCu = 0,8.mhh + 6,4.ne trao đổi
V.

VI.

(30)

KIM LOẠI (R) TÁC DỤNG VỚI HCl, H2SO4 TẠO MUỐI VÀ GIẢI PHÓNG H2Độ tăng (giảm) khối lượng dung dịch phản ứng (∆ m) sẽ là:Kim loại R (Hóa trị x) tác dụng với axit thường:

∆m = m KL - m H 2

nR.x=2 nH 2

(31)
(32)

1. Kim loại + HCl → Muối clorua + H2

mmuoái clorua = mKLpöù + 71.n H2

(33)

2. Kim loại + H2SO4 loãng → Muối sunfat + H2

mmuoái sunfat = mKLpöù + 96.nH2

(34)

MUỐI TÁC DỤNG VỚI AXIT: (Có thể chứng minh các CT bằng phương pháp tăng giảm khối lượng)
1. Muối cacbonat + ddHCl →Muối clorua + CO2 + H2O

mmuoái clorua = mmuoái cacbonat + (71 - 60).nCO2

(35)

2. Muối cacbonat + H2SO4 loãng → Muối sunfat + CO2 + H2O

mmuoái sunfat = mmuoái cacbonat + (96 - 60)nCO 2

(36)

3. Muối sunfit + ddHCl → Muối clorua + SO2 + H2O

mmuoái clorua = mmuoái sunfit - (80 - 71)nSO2

(37)

4. Muối sunfit + ddH2SO4 loãng → Muối sunfat + SO2 + H2O

mmuoái sunfat = mmuoái sunfit + (96 - 80)nSO2

(38)

HOAHOC.ORG ® NGÔ XUÂN QUỲNH

5

1157701

Tài liệu liên quan