Đề thi khảo sát đội tuyển HSG môn Sinh học 9

Đăng ngày 10/21/2018 8:49:56 PM | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 409 | Page: 53 | FileSize: 0.79 M | File type: DOC
Đề thi khảo sát đội tuyển HSG môn Sinh học 9. Nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng đề thi môn Sinh học, mời các bạn cùng tham khảo Đề thi khảo sát đội tuyển HSG môn Sinh học 9 dưới đây. Hy vọng đề thi sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.
Tuyn tp đ thi HSG Sinh hc 9 *** Page: Sinh hc Biology
Đ THI KHO SÁT ĐI TUYN HSG
MÔN: SINH HC 9
NĂM HC: 2017 – 2018
Câu 1:
a) Quá trình nguyên phân có ý nghĩa gì đi vi di truyn và ssinh trưởng phát trin ca
cơ th?
b)
Thc cht ca quá trình thtinh là gì?
c) Ti sao ADN tếbào nhân thc cn trung gian là các ARN đtruyn đt thông tin di
truyn?
Câu 2: Gii thích vì sao người say rượu thường có biu hin chân nam đá chân chiêu
trong lúc đi?
Câu 3: mt loài thc vt có 2n = 20, người ta thy trong 1 tế bào có 19 NST bình
thường và 1 NST có tâm đng có vtrí khác thường so vi các NST còn li. Hãy cho biết
NST có tâm đng vtrí khác thường này có thđược hình thành bng cơ chế nào?
Câu 4:
a)
AND có cu trúc mch kép có ý nghĩa gì vmt di truyn?
b)
Thđt biến là gì? Hãy cho biết trong nhng trường hp nào thì tđt biến có th
chuyn thành thđt biến?
Câu 5: Xét trường hp 1 gen có 2 alen A và a, trong đó alen A có chiu dài 153nm và có
1169 liên kết Hidro. Alen a có chiu dài bng alen A nhưng sliên kết Hidro ln hơn gen
A là 1 liên kết. Cp Aa nhân đôi liên tiếp 2 ln. Vy môi trường ni bào cn cung cp s
Nu tng loi là bao nhiêu?
Câu 6: Mt tế bào sinh dc sơ khai gà 2n = 78. Sau mt sđt nguyên phân liên tiếp môi
trường ni bào cung cp 19812 NST nguyên liu mi hoàn toàn. Các tế bào con đu tr
thành tế bào sinh trng. Biết hiu sut thtinh ca trng là 25% và ca tinh trùng là
3,125%. Hãy cho biết:
a)
Tìm sđt nguyên phân ca tế bào trên?
b)
Tìm shp tto thành?
c)
Tính slượng tế bào sinh tinh cn cung cp cho quá trình thtinh nói trên?
Câu 7: Cho lai cà chua quvàng, cao vi cà chua thp, đ. Thu được F1 đng lot cà
chua cao, đ. Tiến hành cho F1 tthphn thu được F2:
918 cao, đ
305 cao, vàng
320 thp, đ
100 thp, vàng
Chúc em hc tt nhé!!! Good Luck
Tuyn tp đ thi HSG Sinh hc 9 *** Page: Sinh hc Biology
a) Hãy bin lun và viết sơ đlai tP đến F2?
b) Tìm kiu gen, kiu hình P đngay F1 thu được tl1 : 1 : 1 : 1?
Câu 8:
a)
Ti sao trong phép lai phân tích, nếu kết qulai có hin tượng đng tính thì cơ th
mang tính trng tri phi có kiu gen đng hp? Nếu có hin tượng phân tính thì
cơ thmang tính trng tri có kiu gen dhp?
b)
Cho 2 cá ththun chng có kiu gen AA và aa lai vi nhau thu được thế hlai
F1 có cá thmang kiu gen AAA và cá thmang kiu gen OA. Biết rng cá thcó
kiu gen AAA có hàm lượng ADN tăng 1,5 ln còn cá thmang kiu gen OA có s
lượng NST gim đi mt chiếc. Trình bày cơ chế phát sinh thOA? Nêu các biu
hin ca hai thđt biến trên?
Thí sinh không được s dng tài liu. Giám th coi thi không gii thích gì thêm.
Chúc em hc tt nhé!!! Good Luck
Tuyn tp đ thi HSG Sinh hc 9 *** Page: Sinh hc Biology
HƯỚNG DN CHM Đ KHO SÁT ĐI TUYN
Câu
Đáp án
1
a) Ý nghĩa nguyên phân:
­ Nguyên phân duy trì n đnh bnhim sc thca loài qua các thế h.
­ Nguyên phân làm tăng slượng tế bào là cơ sca ssinh trưởng ca các
mô, cơ quan, cơ th, thay thế tế bào già, tế bào btn thương.
b) Thc cht ca thtinh:Là skết hp hai bnhân đơn bi ca giao tto
thành bnhân lưỡng bi hp t.
c) Cn ARN trung gian vì:
­ Đi vi sinh vt
nhân thc ADN trong nhân trong khi quá trình dch mã xy
ra tế bào cht nên cn trung gian.
­ Vic sdng trung gian là ARN giúp bo qun thông tin di truyn.
­ ADN có cu trúc xon kép gm 2 mch đơn song song xon đu liên kết vi
nhau bng liên kết hidro nên không phù hp đlàm khuôn dch mã.
2
­ Vì khi ung rượu: Rượu đã ngăn cn, c chế sdn truyn qua xinap gia các
tế bào liên quan đến tiu não khiến sphi hp các hot đng phc tp và gi
thăng bng cho cơ thbịảnh hưởng => Chân nam đá chân chiêu trong lúc đi.
3
­
Đt biến đo đon NST có cha tâm đng.
­
Đt biến chuyn đon trên 1 NST hoc chuyn đon không tương hgia
2 NST.
­
Đt biến mt đon NST không cha tâm đng.
­
Đt biến lp đon NST.
4
a) ­ To nên cu trúc bn vng, n đnh.
­ To thun li cho quá trình tái bn AND, tiết kim vt cht, năng lượng và thi
gian.
­ To điu kin cho quá trình sa sai.
­ Sp xếp ca 2 mch theo NTBS => chi phi truyn đt thông tin di truyn.
b)
­ Thđt biến: là cơ thmang đt biến đã được biu hin ra ngoài thành kiu
hình.
Chúc em hc tt nhé!!! Good Luck
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
409 lần xem

Đề thi khảo sát đội tuyển HSG môn Sinh học 9. Nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng đề thi môn Sinh học, mời các bạn cùng tham khảo Đề thi khảo sát đội tuyển HSG môn Sinh học 9 dưới đây. Hy vọng đề thi sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới..

Nội dung

Tuyển tập đề thi HSG Sinh học 9 *** Page: Sinh học – Biology ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN HSG MÔN: SINH HỌC 9 NĂM HỌC: 2017 – 2018 Câu 1: a) Quá trình nguyên phân có ý nghĩa gì đối với di truyền và sự sinh trưởng phát triển của cơ thể? b) Thực chất của quá trình thụ tinh là gì? c) Tại sao ADN ởtếbào nhân thực cần trung gian là các ARN đểtruyền đạt thông tin di truyền? Câu 2: Giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi? Câu 3: Ở một loài thực vật có 2n = 20, người ta thấy trong 1 tế bào có 19 NST bình thường và 1 NST có tâm động có vị trí khác thường so với các NST còn lại. Hãy cho biết NST có tâm động vị trí khác thường này có thểđược hình thành bằng cơ chế nào? Câu 4: a) AND có cấu trúc mạch kép có ý nghĩa gì về mặt di truyền? b) Thểđột biến là gì? Hãy cho biết trong những trường hợp nào thì từ đột biến có thể chuyển thành thểđột biến? Câu 5: Xét trường hợp 1 gen có 2 alen A và a, trong đó alen A có chiều dài 153nm và có 1169 liên kết Hidro. Alen a có chiều dài bằng alen A nhưng số liên kết Hidro lớn hơn gen A là 1 liên kết. Cặp Aa nhân đôi liên tiếp 2 lần. Vậy môi trường nội bào cần cung cấp số Nu từng loại là bao nhiêu? Câu 6: Một tế bào sinh dục sơ khai gà 2n = 78. Sau một số đợt nguyên phân liên tiếp môi trường nội bào cung cấp 19812 NST nguyên liệu mới hoàn toàn. Các tế bào con đều trở thành tế bào sinh trứng. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 25% và của tinh trùng là 3,125%. Hãy cho biết: a) Tìm sốđợt nguyên phân của tế bào trên? b) Tìm số hợp tử tạo thành? c) Tính số lượng tế bào sinh tinh cần cung cấp cho quá trình thụ tinh nói trên? Câu 7: Cho lai cà chua quả vàng, cao với cà chua thấp, đỏ. Thu được F1 đồng loạt cà chua cao, đỏ. Tiến hành cho F1 tự thụ phấn thu được F2: 918 cao, đỏ 305 cao, vàng 320 thấp, đỏ 100 thấp, vàng Chúc em học tốt nhé!!! Good Luck Tuyển tập đề thi HSG Sinh học 9 *** Page: Sinh học – Biology a) Hãy biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2? b) Tìm kiểu gen, kiểu hình P để ngay F1 thu được tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1? Câu 8: a) Tại sao trong phép lai phân tích, nếu kết quả lai có hiện tượng đồng tính thì cơ thể mang tính trạng trội phải có kiểu gen đồng hợp? Nếu có hiện tượng phân tính thì cơ thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp? b) Cho 2 cá thể thuần chủng có kiểu gen AA và aa lai với nhau thu được thế hệ lai F1 có cá thể mang kiểu gen AAA và cá thể mang kiểu gen OA. Biết rằng cá thể có kiểu gen AAA có hàm lượng ADN tăng 1,5 lần còn cá thể mang kiểu gen OA có số lượng NST giảm đi một chiếc. Trình bày cơ chế phát sinh thể OA? Nêu các biểu hiện của hai thể đột biến trên? Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. Chúc em học tốt nhé!!! Good Luck Tuyển tập đề thi HSG Sinh học 9 *** Page: Sinh học – Biology HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN Câu Đáp án 1 a) Ý nghĩa nguyên phân: ­ Nguyên phân duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể của loài qua các thế hệ. ­ Nguyên phân làm tăng số lượng tế bào là cơ sở của sự sinh trưởng của các mô, cơ quan, cơ thể, thay thế tế bào già, tế bào bị tổn thương. b) Thực chất của thụ tinh:Là sự kết hợp hai bộ nhân đơn bội của giao tử tạo thành bộ nhân lưỡng bội ở hợp tử. c) Cần ARN trung gian vì: ­ Đối với sinh vật nhân thực ADN ở trong nhân trong khi quá trình dịch mã xảy ra ở tế bào chất nên cần trung gian. ­ Việc sử dụng trung gian là ARN giúp bảo quản thông tin di truyền. ­ ADN có cấu trúc xoắn kép gồm 2 mạch đơn song song xoắn đều liên kết với nhau bằng liên kết hidro nên không phù hợp để làm khuôn dịch mã. 2 ­ Vì khi uống rượu: Rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xinap giữa các tế bào liên quan đến tiểu não khiến sự phối hợp các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể bịảnh hưởng => Chân nam đá chân chiêu trong lúc đi. 3 ­ Đột biến đảo đoạn NST có chứa tâm động. ­ Đột biến chuyển đoạn trên 1 NST hoặc chuyển đoạn không tương hỗ giữa 2 NST. ­ Đột biến mất đoạn NST không chứa tâm động. ­ Đột biến lặp đoạn NST. 4 a) ­ Tạo nên cấu trúc bền vững, ổn định. ­ Tạo thuận lợi cho quá trình tái bản AND, tiết kiệm vật chất, năng lượng và thời gian. ­ Tạo điều kiện cho quá trình sửa sai. ­ Sắp xếp của 2 mạch theo NTBS => chi phối truyền đạt thông tin di truyền. b) ­ Thểđột biến: là cơ thể mang đột biến đã được biểu hiện ra ngoài thành kiểu hình. Chúc em học tốt nhé!!! Good Luck Tuyển tập đề thi HSG Sinh học 9 *** Page: Sinh học – Biology ­ Trường hợp đột biến thành thểđột biến: + Đột biến gen lặn (thuộc cùng một kiểu gen) của 2 giao tử đực và cái thụ tinh tạo thành hợp tử có kiểu gen đồng hợp lặn. + Gen đột biến nằm trên NST giới tính X nhưng không có gen nằm trên NST giới tính Y hoặc gen đột biến lặn. + Đột biến ở trạng thái trội. + Đột biến NST ( đột biến số lượng, cáu trúc NST). 5 *) Xét alen A: ­ Chiều dài alen A: 153nm = 1530A0 => Số nu của alen A: 900 (Nu) ­ Bài ra ta có hệ phương trình: 2A 2G 900 2A 3G 1169 A T 181(Nu) G X 269(Nu) *) Xét alen a: ­ Do alen a có cùng chiều dài với alen A nên sô Nu 2 alen bằng nhau. ­ Mà bài cho số lk Hidro gen a hơn gen A 1 lk nên có: H = 1169 + 1 = 1170 (lk) ­ Từđó ta có hệ phương trình: 2A 2G 900 2A 3G 1170 A T 180(Nu) G X 270(Nu) *) Số lượng từng loại Nu môi trường nội bào cung cấp: Amt = Tmt= (22 – 1)(181 + 180) = 1083 (Nu) Gmt = Xmt= (22 – 1)(269 + 270) = 1617 (Nu) 6 a) Gọi số lần nguyên phân của tế bào trên là x (x nguyên đương) Ta có: 2n(2x – 2) = 19812 2x = 256 => x = 8 Vậy sốđợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai là 8 đợt. b) – Số tế bào con tạo ra: 28 = 256 = số tế bào sinh trứng ­ Mà bài ra H% = 25% => số trứng được hình thành là: 256 x 25% = 64 = số hợp tử hình thành. => Có 64 hợp tửđược hình thành. c) Theo bài ra có: Số tinh trùng được thụ tinh = số hợp tử = 64 mà H% = 3,125% do đó số tinh trùng được hình thành: 3,125 x100 2048(tinhtrùng) = Số tế bào sinh tinh là: 2048/4 = 512 (tế bào) Chúc em học tốt nhé!!! Good Luck Tuyển tập đề thi HSG Sinh học 9 *** Page: Sinh học – Biology 7 a) F1 thu 100% cao, đỏ => tính trạng cao, đỏ là trội hoàn toàn so với tính trạng thấp, vàng. Qui ước gen: A: Cao B: Đỏ a: Thấp b: Vàng *) Xét riêng từng cặp tính trạng ở F2: ­ Cặp tính trạng hình dạng cây cà chua: Cao 918 305 3 Thâp 320 100 1 Có 4 tổ hợp tử tạo thành = 2gt x 2gt Mỗi bên bố và mẹ sẽ cho 2 loại giao tử Bố và mẹ đều dị hợp tử về một cặp gen quy định tính trạng hình dạng cây cà chua. Kiểu gen của F1: Aa x Aa ­ Cặp tính trạng màu sắc cây cà chua: Cao 918 320 3 Thâp 305 100 1 Có 4 tổ hợp tử tạo thành = 2gt x 2gt Mỗi bên bố và mẹ sẽ cho 2 loại giao tử Bố và mẹ đều dị hợp tử về một cặp gen quy định tính trạng màu sắc cây cà chua. Kiểu gen của F1: Bb x Bb *) Xét chung cặp tính trạng ở F2: ­ Theo bài ra tỉ lệ: 918 : 305 : 320 : 100 9 : 3 : 3 : 1 = (3:1)(3:1) => Phù hợp với tỉ lệ bài cho. => Các cặp gen quy định hình dạng cây và màu sắc quả nằm trên hai cặp NST khác nhau và tuân theo quy luật phân li độc lập của MenĐen (di truyền độc lập). ­ Từ (1) và (2) ta có kiểu gen F1: AaBb x AaBb => Kiểu gen của P là thuần chủng: Aabb x aaBB => Học sinh viết sơ đồ lai đúng cho điểm tối đa. b) Tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1 = (1:1)(1:1) = (Aa x aa)(Bb x bb) => Kiểu gen của P: AaBb x aabb (Cao, đỏ) (Thấp, vàng) hoặc Aabb x aaBb (Cao, vàng) (Thấ, đỏ) 8 a) ­ Phép lai phân tích là phép lai giữa cơthểmang tính trạng trội với cơthểmang tính trạng lặn. Cơ thể mang tính trạng lặn chỉ cho một loại giao tử mang gen lặn (a). Loại giao tử này không quyết định được kiểu hình ở đời con lai. Quyết định Chúc em học tốt nhé!!! Good Luck Tuyển tập đề thi HSG Sinh học 9 *** Page: Sinh học – Biology kiểu hình ởđời con lai là giao tử của cơ thể mang tính trạng trội. ­ Nếu đời con lai đồng tính thì cơ thể mang tính trạng trội chỉ cho ra một loại giao tử, nó phải có kiểu gen đồng hợp: AA x aa Aa ­ Nếu đời con lai có hiện tượng phân tính với tỉ lệ 1:1 tức là cho hai kiểu hình với tỉ lệ 1:1 thì cơ thể mang tính trạng trội đã cho ra 2 loại giao tử với tỉ lệ là 1:1, nó là dị hợp tử: Aa x aa Aa : aa b) Thể 0A có số NST giảm đi 1NST nên đây là thể dị bội 2n­1. * Cơ chế: Trong giảm phân, một bên bố hoặc mẹ có cặp NST mang cặp gen aa không phân li tạo ra 2 loại giao tử dị bội: một loại mang 2 NST của cặp aa (n+1), một loại không mang NST của cặp ấy: 0 (n­1). Trong thụ tinh, giao tử bất thường không mang NST của cặp: 0 (n­1) kết hợp với giao tửbình thường: A (n) của bên bố, mẹ còn lại tạo hợp tử mang 1 NST của cặp (2n­1) có KG: 0A (Học sinh có thể trình bày bằng sơ đồ lai, đúng vẫn cho điểm tối đa) b.Cơ thể có kiểu gen AAA và hàm lượng AND tăng 1,5 lần là thể tam bội. Biểu hiện của 2 thể đột biến trên là: Thểdịbội 0A Thểtam bội AAA ­ Gây biến đổi hình thái ở­ Tăng kích thước các cơ quan thực vật như: hình dạng,như: than, cành, lá đặc biệt là kích thước, màu sắc hoặctế bào khí khổng và hạt gây bệnh NST ở người như:phấn; Sinh trưởng mạnh, Đao, Tơcnơ chống chịu tốt, thời gian sinh trưởng kéo dài và bất thụ. ­ Không tồn tại ở người và động vật. Chúc em học tốt nhé!!! Good Luck Tuyển tập đề thi HSG Sinh học 9 *** Page: Sinh học – Biology KỲ THI LẬP ĐỘI TUYỂN HSG NĂM 2017 MÔN: SINH HỌC 9 NĂM HỌC: 2017 – 2018 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu I: 1. Hãy giải thích: Nơron là các tếđã được biệt hóa cao độ, mất khả năng phân chia nhưng có thể hoạt động trong suốt cuộc đời một con người? 2. Tuyến giáp là tuyến nội tiết lớn nhất, nặng chừng 20 – 25g. Hoocmon tuyến giáp là tirôxin (TH), trong thành phần có i­ốt, có vai trò quan trọng trong trao đổi chất và quá trình chuyển hóa các chất trong tế bào. Chúc em học tốt nhé!!! Good Luck Tuyển tập đề thi HSG Sinh học 9 *** Page: Sinh học – Biology a) Dựa vào phần kiến thức trên, em hãy cho biết nếu trong khẩu phần ăn hàng ngày của chúng ta mà thiếu i­ốt thì sẽ gây hậu quả gì? Tại sao? b) Do những loại hoocmon nào mà uyến giáp có thể tham gia điều hòa canxi và phôtpho trong máu? Câu II: 1. Sinh học hiện đại đã làm sáng tỏ của hiện tượng di truyền độc lập về 2 cặp tính trạng của Menđen như thế nào? 2. Một bạn học sinh nói rằng: bố mẹ truyền cho con mình các tính trạng đã hình thành sẵn. Bằng kiến thức đã học, hãy cho biết ý kiến trên có đúng hay không? Giải thích? 3. Giải thích vì sao 2 phân tử ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ? Có trường hợp nào qua nhân đôi ADN con lại khác ADN mẹ không? Câu III: Một nhóm tế bào sinh dục đực sơ khai chứa 720NST đơn, các tế bào này thực hiện nguyên phân liến tiếp một số lần bằng nhau. Số đợt nguyên phân của mỗi tế bào bằng số NST đơn trong bộ NST lưỡng bội của loài. Các tế bào tạo ra đều trở thành tế bào sinh tinh trùng. Biết hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 10%. Khi giảm phân các cá thể tạo hợp tử với số NST đơn 4608 lúc chưa nhân đôi. a) Tìm bộ NST lưỡng bội của loài? Tên loài là gì? Vì sao? b) Tính số tế bào sinh dục sơ khai đực, số tế bào sinh tinh trùng? Câu IV: 1. Ruồi giấm 2n = 8 có khoảng 2,83x108 cặp Nu. Nếu chiều dài trung bình của NST ruồi giấm ở kì giữa dài khoảng 2 micromet thì nó cuộn chặt lại và làm ngắn đi bao nhiêu lần so với chiều dài kéo thẳng của phân tử AND? 2. Gen B có chiều dài 2040A0, trên mạch 1 có 150A và 103T. Một đột biến gen dạng thay thế một cặp Nu xảy ra làm gen B thành gen b. Gen b có 1546 liên kết Hiđrô. Cặp Bb tự nhân đôi 1 lần đã tạo ra các gen con, tất cả các gen con nhân đôi lần thứ 2. Hỏi môi trường nội bào cung cấp số lượng nucleotit từng loại là bao nhiêu? Câu V: Trên một cánh đồng có các loài sinh vật sau: thỏ, rắn, sâu ăn lá, chim ăn sâu, diều hâu, nai, vi khuẩn. Cá thể thỏ sống trong môi trường đó chịu tác động nào? Câu VI: Hãy sắp xếp các hiện tượng sau đây theo từng mối quan hệ cùng và khác loài: 1. Cua và hải quỳ 2. Vi khuẩn sống trong nốt sần rễ cây họ Đậu 3. Nấm sống bám trên da người 4. Địa y sống bám trên thân cây gỗ 5. Hiện tượng liền rễ ở hai cây thông nhựa mọc gần nhau 6. Cá mập con khi mới sinh ra sử dụng ngay trứng chưa nở làm thức ăn 7. Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm,… Chúc em học tốt nhé!!! Good Luck Tuyển tập đề thi HSG Sinh học 9 *** Page: Sinh học – Biology 8. Cây nắp ấm bắt ruồi làm thức ăn Câu VII: Hội chứng Đao là do thừa một NST số 21 (3 NST số 21) trong tế bào. Người mắc bệnh này thường thấp bé, má phệ, cổ rụt, khe mắt xếch, lưỡi dày và hay thè ra,…… Khoảng 50% bệnh nhân chết trong 5 năm đầu, còn lại có thể sống tới tuổi trưởng thành. Vậy em hãy giải thích tại sao đa số người mắc hội chứng Đao có thể sống tới tuổi trưởng thành? Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. HƯỚNG DẪN CHẤM KỲ THI LẬP ĐỘI TUYỂN HSG NĂM 2017 Câu Đáp án I 1. Giải thích: Vì noron tuy không thể phân chia nhưng có khả năng tái sinh phần cuối sợi trục nếu đoạn gốc không bị tổn thương => Dây thần kinh bị đứt được nối lại => Hoạt động thần kinh liên quan đến vùng bị tổn thương sẽ được phục hồi. 2. a) Khi thiếu i­ốt trong khẩu phần ăn hàng ngày, tirôxin không được tiết ra, tuyến yên sẽ tiết hoocmôn thúc đẩy tuyến giáp tăng cường hoạt động gây phì đại tuyến => Gây bệnh bướu cổ.

Tài liệu liên quan