Giáo trình English for Business I Intensive Reading - Phần 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 5 | Lần xem: 25 | Page: 145 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
Giáo trình English for Business I Intensive Reading - Phần 2. Giáo trình English for Business I Intensive Reading được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật - nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp, dạy nghề. NỘi dung của giáo trình gồm có 7 Chapter trình bày các nội dung: English - speaking countries, foreign languages, holidays and recreation, environment and health, background to business, business structure and organization, marketing. Phần 2 của giáo trình trình bày nội dung của chương 4 và chương 5, mời các bạn cùng tham khảo.
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
25 lần xem

Giáo trình English for Business I Intensive Reading - Phần 2. Giáo trình English for Business I Intensive Reading được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật - nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp, dạy nghề. NỘi dung của giáo trình gồm có 7 Chapter trình bày các nội dung: English - speaking countries, foreign languages, holidays and recreation, environment and health, background to business, business structure and organization, marketing. Phần 2 của giáo trình trình bày nội dung của chương 4 và chương 5, mời các bạn cùng tham khảo..

Nội dung

Chapter 4

ENVIRONMENT AND HEALTH

Objectives
• P r o v i d i n g knovvledge ô n environment and health.
• I m p r o v i n g reading skills: ansvvering pre- reading questions about texts,
scanning, s k i m m i n g , detailed reading, a p p l y i n g true/ false questions to texts.
• F o r m i n g appropriate manner.
Contents
• I n í o r m a t i o n ô n conservation, air p o l l u t i o n , healthy diets.
• The use and í ò r m a t i o n ô n the gerund, prepositions f o l l o w i n g adịectives.
• V o c a b u l a r y r e l a t i n g to environment and health.

55

U n i t l

C O N S E R V A T I O N

Pre-reading
Ì . W h a t are natural resources?
2. W h y do we need to conserve natural resources?

Conservation is the safeguarding and preservation o f n a t u r a l resources, so
thát they can continue to be used and erỹoyed. I n the past, m o s t

people

believed t h á t the w o r l d ' s resources c o u l d never be used ú p . T o d a y , w e k n o w
thát this is n ó t t r ú c A n i m p o r t a n t part o f conservation is t h e p r e v e n t i o n o f
waste- waste o f í o r e s t s , s o i l , w i l d l i f e , minerals and h u m a n l i v e s . A s important
is the íĩght against p o l l u t i o n o f our e n v i r o n m e n t , i n p a r t i c u l a r , the d i r t y i n g and
poisoning o f air and vvater. Conservation is also concerned w i t h the r e c l a i m i n g
o f land b y i r r i g a t i n g deserts, d r a i n i n g swamps or p u s h i n g b a c k the sea.
Farmers can protect their land b y yearly r o t a t i o n o f crops- t h á t is, g r o w i n g
d i f f e r e n t crops ô n the same land f r o m year to year. I n this w a y , d i f f e r e n t
elements o f the soil have t i m e to replace lost elements. F a r m e r s c a n h e l p enrich
the soil by a d d i n g f e r t i l i z e r s . T h e y can prevent erosion b y p l o u g h i n g a l o n g the
contours o f a h i u rather than ú p and d o w n . I n this w a y w a t e r does n ó t r u n o f f
and take the soil w i t h Ít.
Trees and shrubs are also needed to preserve l a n d because t h e i r roots bind
the soil and retain vvater. W h e n a l l the trees i n a r e g i o n are c ú t , the s o i l can
easily become loose and b l o w away.
Forests provide t i m b e r , one o f M a n ' s most valuable resources, b ú t they
must be managed c a r e í u l l y . O n l y mature trees should be c ú t , l e a v i n g the y o u n g
ones to g r o w bigger.

56

T o protect w i l d - l i f e , many countries have passed laws r e s t r i c t i n g h u n t i n g
and í i s h i n g . W i l d - l i f e preserves areas where animals are protected vvithin their
natural environment are becoming more c o m m o n i n regions vvhere a n i m a l l i f e
is threatened.
D i r t y air is c h i e f l y a c i t y p r o b l e m . London's f a m o u s "pea soup" f o g s were
cleared by laws b y f o r b i d d i n g the b u r n i n g o f s o f t f u e l s ; b ú t car exhaust f u m e s
continue to pollute the air. Some large cities m a y have to ban cars f r o m the c i t y
centre to wipe out smoke.
Minerals t h á t are taken f r o m the Earth i n immense quantities i n c l u d e
petroleum, coal, natural gas, iron and copper. Once used ú p , these minerals can
never be replaced to conserve t h è m , we must c ú t waste and recycle (put back
into use) the metal i n discarded products, such as e m p t y cans. Conservation
also includes searching f o r altemative f u e l s , such as the energy o f the Sun.

W O R D LIST
Conservation(n)

Bảo tồn

Contour(n)

Đ ư ờ n g v i ề n , đ ư ờ n g quanh, đ ư ờ n g n é t

Element(n)

Yếu tố

Environment(n)

Môi trường

Erosion (n)

Xói m ò n

Mineral(n)

Khoáng

Poisoning(n)

Sự đ ầ u đ ộ c

Pollution(n)

Ô nhiễm

Preservation(n)

Bảo vệ

Prevention(n)

Sự n g ă n ngừa

Quantity

Số lượng

Reclaim(v)

C ả i t ạ o , ( n ô n g ) k h a i hoang

Resource(n)

Nguồn

Root(n)

Gốc

Rotation(n)

Sự l u â n p h i ê n , q u a y

Guarding(n)

Bảo vệ

57

Soil(n)

Đt

Swamp(n)

Hầm

Timber(n)

GỖ l à m n h à , k è o , x à

Waste(n)

Cht t h ả i

Alternative(n)

Sự lựa c h ọ n

Immense(adj)

Lớn, khổng l ồ

Mature(v)

Trưởng thành

Natural(adj)

Tự nhiên

Chiefly(adv)

Chính

Discard(v)

Bỏ

Drain(v)

Làm khô

Forbid(v)

Cm

Irrigate(v)

Tưới(đt, ruộng), d ẫ n nứóc v à o

Pollute(v)

Làm ô nhiễm

Preserve(v)

Bảo tồn

Retain(v)

Giữ

Wipe(v)

Lau,chùi

Particular(adj)

Riêng biệt

A. C O M P R E H E N S I O N
A I . R e a d t h e text a n d ansvver the f o l l o w i n g q u e s t i o n s
Ì . W h a t is conservation concerned w i t h ?
2. H o w can farmers protect their land?
3. I n vvhat w a y can trees preserve land?
4. W h a t happens w h e n a l l the trees i n a r e g i o n are c ú t ?
5. W h a t are some example o f minerals taken f r o m the earth?
A2. Write T betore true statements. Write F b e í o r e false statements.
Ì. Most people believe thát the world's resources can never be used ú p .
2. Conservation is o n l y the s a í e g u a r d i n g o f natural resources.

58

3. Y e a r l y rotation o f crops means grovving d i f f e r e n t crops ô n

the

same land f r o m year to year.
4. A d d i n g fertilizers can help enrich the soil.
5. Once used ú p , minerals can be replaced.

B. T H E G E R Ư N D
The - I N G f o r m o f t e n acts like a verb and a n o u n át the same t i m e . ít can be
f o l l o w e d by án object (e.g. i ư i t a t i n g deserts, d r a i n i n g svvamps) b ú t Ít can also
itselí be the subject, object or complement o f a sentence.
Examples:
D r a i n i n g svvamps is necessary to r e c l a i m land.
( D r a i n i n g - > subject)
Conservation also includes searching f o r alternative f u e l s .
(Searching —> o b j e c t )
Conservation is the s a í e g u a r đ i n g and preservation o f natural resources.
(Saíeguarding - » complement)
Farmers can protect their land by growing

d i f f e r e n t crops.

(Grovving - > object o f the preposition B Y )
L i k e any

other n o u n , the

- I N G f o r m can

be

used w i t h an

article

or

possessive or demonstrative adjective.
The saịeguarding

oi natural resources

D o you m i n d m y making

a suggestion?

( I n í ò r m a l : D o y o u m i n d me m a k i n g a suggestion ?)
Note

thát

have a direct

when

the -ING form

is usecl with

an articỉe,

Ít cannot

usualìy

obịect.

The reclaiming

oi land ( + n ó t the r e c l a i m i n g land)

B I . M a k e s e n t e n c e s u s ỉ n g the f o l l o w i n g V - i n g ,or V - i n g p h r a s e
as s u b j e c t , o b j e c t o r c o m p l e m e n t o f a s e n t e n c e
Ì . Preserving natural resources

59