Advanced Techniques in Biophysics

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 26 | Page: 290 | FileSize: 8.13 M | File type: PDF
Advanced Techniques in Biophysics. Technical advancements are basic elements in our life. In biophysical studies, new applications and improvements in well-established techniques are being implemented every day. This book deals with advancements produced not only from a technical point of view, but also from new approaches that are being taken in the study of biophysical samples, such as nanotechniques or single-cell measurements. This book constitutes a privileged observatory for reviewing novel applications of biophysical techniques that can help the reader enter an area where the technology is progressing quickly and where a comprehensive explanation is not always to be found....
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
26 lần xem

Advanced Techniques in Biophysics. Technical advancements are basic elements in our life. In biophysical studies, new applications and improvements in well-established techniques are being implemented every day. This book deals with advancements produced not only from a technical point of view, but also from new approaches that are being taken in the study of biophysical samples, such as nanotechniques or single-cell measurements. This book constitutes a privileged observatory for reviewing novel applications of biophysical techniques that can help the reader enter an area where the technology is progressing quickly and where a comprehensive explanation is not always to be found.....

Nội dung

;XZQVOMZ;MZQM[QV*QWXPa[QK[ 2W[È4]Q[:)ZZWVLW )TQKQI)TWV[W -L[ DANC!V ED฀ ECHNIQUES฀4 IN฀"IOPHSICSY ?Q\P!.QO]ZM[QV+WTWZIVLQWTI\QWV[ IZM TQIJTM NWZXZW[MK]\QWV]VLMZ\PM/MZUIV+WXaZQOP\4I_ 3PRINGER฀IS฀A฀PAR E "USINESS฀-EDIAT฀OF฀3PRINGER฀3CIENC [XZQVOMZWVTQVMKWU FSMBH#FSMJO)FJEFMCFSH7ª4QSJOHFS Z SFEJO(FSNBOJOU1 \ZILMUIVIUM[ZMOQ[\MZMLVIUM[LM[KZQX\Q^MOMVMZITWN][M E EFAC R 0 ÀbY]Mb IVL KW_WZSMZ[ PI^M ILLZM[[ML XZW\MQV VIVWUMKPIV QK[ I VM_ U]T\QLQ[KQXTQVIZa IZMI WN ZM[MIZKP \W LQZMK\Ta UMI[]ZM UMKP IVQKIT NWZKM[ QV [QVOTMUWTMK]TM[JaIXXTaQVOI\WUQK NWZKMUQKZW[KWXa).54I ZOM]VQTIUMTTIZ >1 8Z M N I KM ^M[QKTM[ IZM \PM []JRMK\ WN \PM KPIX\MZ Ja *IOI\WTTQ _PW ZM^QM _[ \PM ][M WN \_W [\Z]K\]ZM TI\MZIT \PM [\]LaQVO QV UQKZW[KWXa ã]WZM[KMVKM XPW\WV KWUXW[Q\QWV WN 5IZ\ÌV ;IV UMUJZIVM[ KWUXTQKI\ML UWZM IVL ^M[QKTM[ [QUXTM ITTa TWWS >ITTM IVL I\\PM\PZMMLQUMV[QWVITWZOIVQbI\QWV IVL[\Z]K\]ZITNMI\]ZM[W NUIKZWUWTMK]TIZ I[[MUJTQM[ SVW_TMLOM WN _PQKP Q[ QVLQ[XMV[IJTM NWZ ]VLMZ[\IVLQ VO \PMQZ N]VK \QWV[Ja][QVO\PZMMLQUMV[QWVITMTMK\ZWVUQKZW[KWXa 11 TS EN T ON # $)"1 5 &3 1SPUFJO/BOPDS ZTUBMMJ[BUJPO Ě + ħ1Ě Ģ ĭ Ğ Ğ ī" ī Ģ Ġě Ě Ğ į ī Ě(ĞĚ ħ Ĩ IJ ġ % Ģ Ě ĥ ĦĬ . Ě ı Ģ Ħ& Į Ģ , ĥ  * U O VD P S E U OPJ    VD F MU B / OB P J E$S O Z T U B M MJ[BUJOJPVNBOM/PFWPTO    $SF U B J OHB E% O J T Q F O JT V OH4NB PM F N T M M- V R JE7J     F D * I O PMPH O L FK Z U5     V D P " T U JD% J T Q F O JT OH     F DI PMPH O B Z F5 M W B ' T E7 U4J P PMFO    F D I PMPHOSB Z FS5O 5TG 1 J O     $ Q B N P S J G- V TOPR J P E%JJ T Q F O JT F U OH. IP E T   W QMF % P SSQ U&B P U B O P J     W S&BQ P BU GB#J OP JP O B S Z. J Y U V G1 FP SV F- V S R J E J T     W S&BQ P BUUX GB4 F O OP PMW U JP J U F V IB4 PM     W S&BQ P BU OG JP N. SP JD Q SPB DN P S U U FO T N     1 S BD U D J B SPBD IFM"QQ WTUP3FVD QSE F&B PU B O P J     - RV J E. J J Y J V OHJPM F N O4NBTB E. O M JDV SPë E M7J JD T    %F TJH OB E.B O L J B G/ OHP P OT U S V DUVSFT     B / P OB S S Z B T     . DV J Pë S E Z J TD4 J UFN T     3PC U P D J T     $S Z T U B M3F D PH O U J O P J     0 U V P M L P   D FSFO 3FFG T   $)"1 5 &3 % J õF SF OU JBM4DBOOJOH$BMPSJNFU S ZPG1SPUF JOT BO0 FW S WJFXBOE4PNF3F DF OU% FFW MPQNF OU T ĭ ī #Ğ Ě Ģ ij* Ě ĨĬĞ.ěĥ + Ĩ ĚīĨ 4ĞĮ . ī Ĝġ ħ 3 īĢ Ğ ij ij Ě  * U O VD P S E U OPJ    8 I BU*T%4$     8 F I U$ BU*T)B BQBD U J Z    & V R J M S JCV J NѮFS P N E Z O B N JD T" FS TV OB T, J MZ TJF O U T7 JD" OB MZ TJ T    ѮF$ B S P M XP J U 4 F N UF#U BW FIB S V JP D$S J S S5U FS JP OG JP     FS TV U T$ O PV JP # X P V BT 4UO BUF7S S FSMFJ T5 T X %P O I S J B M O J 5T M  U O T P J   $ I B S BD UFS J [ U BG- OP JHBP #J J E E O O J OH& ĒF D U T   >111 +W V\M V\ [ FU$UFB)"VCQTBBDMUPJFJTBEUOVF3FIEJBT USVM4 DUVSF J OU O PMEF G E4U IF6 UF B     $ B S MP J F N U S JD B M MZ%F U FS N J F O E%FOBU V S B U O N B VF MT 7   D FSFO 3FFG T   $)"1 5 &3 * 33F n F D U BODF o "CTPSCBODF4U V EJF TPG1F QU JEF4U SVD U VSF 0 SJF OU BU JPO BOE$POGPSNBUJPOBMMFYJCJMJU' ZJO- BOHNVJSJMNT' 3F MFWBODFGPS. P EF MTPG1VMNPOBS Z4VS GBD U BOU"D U JPO $ĥ3 Ě Ĩ 1 ī Ĝġ'ĥ Ğ Ġ$ ħ Ě Ě 3 Ģ Ĝ ġ Ģ Ě ī ĝ. Ğ ħ Ğ ĥ ĝ ġ Ĭ Ĩ ħ  * U O VDP S E U OPJ    *O T U S V U F OBU N O JP    * O S P G NBU OG P J N* SP 3 3 " F B 4. TV U F O T SFN     1 V M O B P N S Z4V S G B D U B U O     #JP D FN I J T U S ZB P S'VEFME.P O TGD O U O JP     "QQM JD BU G* OP 3 JP 3 " 4UPU IF1 V M OB P N S Z4V S G B D U B U O       4 VF R F [ F 0 U V    U4SVDUVSF 0SJUUJFOBP O B P T F D E1TJCMF.IBO O D J G" TNP U O JP GѮFS P Q UB F V U S3 P JD"FOTG H %4     U 'V P V T J TJCF1SM U J S*F J P 3TG 3 " 4   D FSFO 3FFG T   $)"1 5 &3 XP 5 %JNFOTJPOBM*OGSBSFE$PSSFMBUJPO4QFD U SPTDPQZ ĨĮ Ĭţ-+ Ģ Ĭ3 Ĩ Ĭ Ĝ Ģ " Ě īħ Ĩ ĝ ī * .Ĩħ*Ĩ ěĨ ĥ 1ī Ě Ĝ Ĩ Ĩ Ĭ(Ěī Ĝ Ģ ī Ě 'ţ ĥ Ģ ı. ( ū Ĩ Ģ  * U O VDP S E U OPJ    %F F T D I D S O U Q VF GUR J OPJ P JIF5    4Q F D U S B M4J V N M BU O TJP     *UFOU JT O Z$ IB FOH T     # B E4I O J ѫ J OH      # B X E O U E J I    % * 34U VE F J G1 UFJ TPSP O T     Q P PMZ N P G)%.BQTP Q F U Q EF J T      1 UFJ P S O%FOBUV S BU O JP     O 1 UFJ PPMES G O6 J OHB E" O H H SF HBU O P J     4V N N B S Z   D FSFO 3FFG T   $)"1 5 &3 / . 34Q F D U SPTDPQZPG- BSHF# JP MP HJD BM. BD SPNP MF D VMF TJO4P MV U JPO $ ţ ĬĚ ī'Ğ ī ś ħ ħ Ğ ij ĝ (Ğ ī ġ Ě ĞĢ ī ī ĝ ĝ8  * U O VD P S E U OPJ    F D I O D J B 5 M# BD L H V SP E O   +W V\M V\ [ 1@    ѮF/ . 34JH OB M     / . 3B PMF D E. O V M B S4J [ F      Q *T PUF- P BC FM J OH     S B O 5T FS W T F3FM B Y BU O JP 0 U Q J N J [ F E4Q F D U SP T D Q Z 04P 5 : 3      V P ѮF'E O BU 0 4G5O : TPJP 3       4UFMEJ ' SFOH U I%F S 0Q D EPG54FOFO:GFP 3 /m QT V )(SP      %< U F *O0BU 4QMFNG5 : NOP 3 JP / 0 45 : 3 > )     < $  0 45 : 3 > )     $SP T T $ S P FM S BUF E3FM B Y *VDPMBU EB F O E1O JP S J S B [ U B O F S O5TG P J  FSUVS4PZ-GEJBSFG7USVF4TPH DUVSFT      BUFS3F T O B P D O F ѮF8    Q *T - PU F F P D BI C F M O VF R J J T OH5      O J S 6 P G N*TQ UP F-P BC FM J OH      4 F MF D U Q F*T-UPJWF P B C F M J OH4U S BUF H JF T     0 45 :GPS/. 3 34U VE F J TPG- B S H HF#JPMPDJ B B M.D D SPNPMF V MF T     %< /  0 45 : 3 > )     < $  >$ S ) P SFM U B O& P J Y Q FS J U FO T N      S3F P04 5TO:GB P 3 D O F" T JHT OU FO TJ N O- B PMF D F. S H V MF T     < / S40 45P U:GF 3VFOR J B M"> T ) JHT OU FO N G1 UFJP SP O# BD L F3F CO PTO B P D O F T     < / S"0 45P :GT 3 JHT OU FO N > ) G1 UFJP SP E F O4J $ I B J O3F T O B P D O F T     S4U 04P 5 :G VE3 F J G*U FSTP O PMF N D V M B S*U FS O BD U O TP J B E% O S V H%F JHT O      S0CT045P :G FS3 W U B O P J G4 P D B M B S$ QM V P J D E OHT"PSZ T EF O# O T)SPH P T      F S.B 04P 5 :G TV U 3 G3 F O TPSFN % $ T      S4U 04P 5 :G VE 3 F J G% TP Z O B N JD1 SP D F T T F T      04 5 :J & 3 0 O/4 :      "QQM JD BU O JP VDD E MFJD"J TUP/T      $3 B E$3 O * 1 0 45 * : 5 3 / & 1 S4U P 5G VE F J T FS Z-BSG7USVF4PH DUVSFT      U V 4 O/ M P P J. 34U VE S FNC F JB G. TP F1 OUFJ SP O T      3F TOB P D O F" T JHT OU FO TB N E$ O PM MF D U O JP USVG4P DUVSB M$OTPUSBSJOFCNUTBS.PGF1UOFPJSOT      %4U S V DUVSF%FUFSNJOUJBOP      4U VE JF G*U FS TP O PMF N D V M B S*U FS O BD U O T# P J F U F X FO S FNC B B. F1 UFJO SP OB PMF D U. E%F VOF O U FSH MF TJ O. JD FM MF T      % Z OB N D1 J Q SP F S U S FNC JF B G. TP F1 OUFJ SP O T     $ V DOB O M TJP P E0 U O V MP PL    D FSFO 3FFG T    @ +W V\M V\ [ $)"1 5 &3 &NFSHJOHFDIOJRVFT5 JOBTU' .VMUJEJNFOTJPOBM/.3 3 IJ'ī ĞĚ Ğ Ħ Ě & īħ Į Ģ Ĥ ĩ Ĭ, ВĞ  * U O VDP S E U OPJ     4QBU J B M MZ& D O P E F E4J OH F M 4 D B V O. U M E J J O FOBNTJP M/ . 3      U V O PM W JP &      %F UF D U O JP      U 3F V O T M P P J      ѮF ' %JOFO N TJP      4JH OJBP T P/ UF3  M BU JP      "QQM JD BUG4J OP OH % XPJP J FO BM FO NTJP4 D M4QF B D U O5 SP T D Q Z P     F1K PDS U 3 F m OOD T PP J U S VD V U G. U OP M JP E J J O FOB N TJP M4Q F D U S B      F1K PD S U G/ OP . P J 34Q F D U S B      3F OD TP U S VD U OG JP N1KF SPSPD U O T JP      "QQM JD BUKF G1 D SP OP JP U 3F ODOm T P JP U S VD U O/ JP. 3     3FM FUF B U E. IP E T     $V D O O MT TJP P    D FSFO 3FFG T    $)"1 5 &3 1SJODJQMFTBOE"QQMJDBUJPOPG1SPKFD UFE.VMUJEJNFOTJPOBM/.3 4Q F D U SPTDPQZo( NBU SJ Y'PV SJFSBOTS5GPSN/ . 3 Ħ Ĩ ġ Ě Ĭ4ij IJ Ğ ĩī 5 ĬĤ Ģ  * U O VDP S E U OPJ     # B D L H V P S E O      3 %B D E E"DSO/ O P P J. 34Q F D U SP T D Q Z P       3 %/ . 34Q F D U SP T D Q Z P       XP4IFS U J VJ JPPU4O1E WPM+PB JO ѫ&T QM N J G5 OHP       J 5 1 QSF SPNP U OB JP IB M1 T F*U D FOOBU SFN OJ JP O3 %/ . 3       & E U J J F B OH1 L1B J S TJ O3 %/ . 3      F B 1 L1BU UFS OJ O3 %/ . 34Q F D U S B       VCMF3 %P %/ . 3       VD MF F O T UBG)FSP FP 6 S.B H F O U J [ U B O P J    MQQ"DJUBG3OPPJ%/.3JUSVO4 DUVSB M(NPFODJT     ' ( 5/ . 3      ѮF S P ' G( ZP 5/ . 3      4 F OU J T JW U J ' G( ZP 5/ . 3      1 F F S D B G. JOP JPTTV U F O TJSFN ' O( 5/ . 3      4V S F W Z ' ( 5/ . 3B E$QB O N P S J T OX P U J I' 5/ . 3      "QQM JD BU ' G( OP 5/ JP . 3       1 UFJ P S O3F TO B P D O F" T JHT OU FO N       ( NBU S S B J S OF P Y5TGB S.NBU P OGTV U P J F O SFN  V G3F E P JTB Q M% JPM B S$ QM V P J OHT     ' KF ( SPD 5Q SF OUD T P U O JP S VD U O JP    D FSFO 3FFG T