Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 33 | Page: 12 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 2. Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Vật liệu phản quang, vật liệu dạng khung dây, vật liệu da, tạo camera cho phối cảnh,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
33 lần xem

Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 2. Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Vật liệu phản quang, vật liệu dạng khung dây, vật liệu da, tạo camera cho phối cảnh,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu..

Nội dung

Training and expressing 3Ds max – SketchUp – AutoCad – Revit – Photoshop Bałi 10: 1. VA˜T LIE˜U PHAÛN QUANG: a. Vaät lieäu phaßn quang moät chieàu (Flat Mirror): Aøp duïng cho nhöıng vaät theå 2D phaßn quang (dułng cho nhöıng maßng chaÆt lieäu kính phaßn quang). ! Material Editor !Maps !Reflection !None !Flat Mirror !(Choïn Apply to face with ID) ! Lałm môł boøng phaßn quang - Choïn Apply Blur !Nhaäp tham soÆ Blur - Giaßm cöôłng æoä reflection trong baßng Maps (100% lał phaßn quang hoałn toałn). b. Vaät lieäu phaßn quang æa chieàu (Raytrace): Aøp duïng cho nhöıng vaät theå 3D phaßn quang (dułng cho khoÆi chaÆt lieäu kim loaïi,…) ! Material Editor ! Maps ! Reflection ! None ! Raytrace. ! Lałm môł boøng phaßn quang: - Giaßm cöôłng æoä Reflection trong baßng Maps (100% lał phaßn quang hoałn toałn). Kts. Nguyễn Duy Thanh 17 Training and expressing 3Ds max – SketchUp – AutoCad – Revit – Photoshop 2. VA˜T LIE˜U MULTI / SUB-OBJECT: ! Taïo hieäu quaß oÆp caøc vaät lieäu khaøc nhau treân caøc maºt (mesh) khaøc nhau. Choïn Material Editor (M) !Srandard ! Choïn kieåu Multi / Sub- Object !Choïn Set numbers !Choïn soÆ löôïng vaät lieäu caàn oÆp (set number) !Kích hoaït laàn löôït caøc loaïi vaät lieäu thöø caÆp khaøc nhau vał choïn caøc bitmaps thích hôïp æeå gaøn (gioÆng oÆp moät loaïi maªu vaät lieäu bình thöôłng). ! Hieäu chænh chaÆt lieäu taïi caøc beà maºt khaøc nhau cußa khoÆi: Choïn khoÆi æaı oÆp chaÆt lieäu Multi / sub-Object ! Modify !Edit mesh !Choïn Sub-Object vał choïn Polygon !Choïn maºt caàn hieäu chænh ! Surface Properties !Choïn Material !ID ! Nhaäp tham soÆ phuł hôïp (lał soÆ thöø töï trong baßng Material cußa loaïi vaät lieäu caàn oÆp vało maºt æoø). ! Hieäu chænh hình aßnh caøc bitmaps baŁng UVW Maps bình thöôłng. Kts. Nguyễn Duy Thanh 18 Training and expressing 3Ds max – SketchUp – AutoCad – Revit – Photoshop Bałi 11: 1. VA˜T LIE˜U PHAÛN QUANG ÑA¸C T˝NH RAYTRACE: - Standard !Raytrace !Diffuse (mału hoaºc maªu vaät lieäu) - Reflect (æoä phaßn chieÆu) Transparency (æoä trong suoÆt) - Maºt nöôøc: choïn Raytrace !Diffuse lał map cußa nöôøc !Bump choïn æaø nhaøm !chæ soÆ Bump <15 - Töôłng sôn gai boøng: choïn mału cho Diffuse !Bump 2. VA˜T LIE˜U THUÛY TINH TRONG SUO`T: - Shader Basic Paramenters !Metal !2 sides - Diffuse: mału æen - Specular Level: >90 - Glossiness: >90 - Map ! Reflection ! Raytrace (100 lał æoä trong suoÆt cußa vaät lieäu) Kts. Nguyễn Duy Thanh 19 Training and expressing 3Ds max – SketchUp – AutoCad – Revit – Photoshop Bałi 12: 1. VA˜T LIE˜U DAˇNG KHUNG DA´Y: - ThieÆt laäp: Material Editor !Kích hoaït Wire - Hieäu chænh: Material Editor !Extended Parameters !Hieäu chænh tham soÆ Size 2. TAˇO CAÙC ÑO`I TÖÔˇNG COÙ DAˇNG KHUNG DA´Y: Modify !Latice Select Objects ! Modify ! Modify List !Latice. Struts: Hieäu chænh caïnh cußa vaât theå Latice. Joints: hieäu chænh æænh cußa vaät theå Latice. 3. ÖÙNG DUˇNG: Dułng nhieàu trong caøc tröôłng hôïp taïo khung cößa hoaºc taïo caøc æoÆ kính cußa cößa soå hoaºc maßng kính lôøn trong nhał cao taàng. Bałi 13: Kts. Nguyễn Duy Thanh 20 Training and expressing 3Ds max – SketchUp – AutoCad – Revit – Photoshop 1. LOFT: Choïn æöôłng daªn (Path) ! Compound Object ! loft ! GetSharp (choïn tieÆt dieän) Tham soÆ (Path Parameter): Tham soÆ Path: khoaßng taøc duïng cußa tieÆt dieän leân æöôłng daªn Coø 2 caøch tính: Percentage Theo % path (thoâng thöôłng æeå ôß daïng nały) löu yø: Loft seı cho tieÆt dieän chaïy theo æöôłng daªn taïi vò trí troïng taâm cußa tieÆt dieän, vì theÆ caàn hieäu chænh laïi vò trí troïng taâm cußa tieÆt dieän tröôøc khi cho Loft æeå coø æöôïc khoÆi coø kích thöôøc æuøng theo yø muoÆn. NeÆu æöôłng daªn khi Loft æi ngöôïc vôøi yø thì choïn æöôłng daªn !Edit Spline !Spline ! choïn toałn boä ! Modify ! Revert Distance theo æoä dałi path 2. BO TROØN KHO`I: Choïn æoÆi töôïng !Modify !Modify list !Meshmooth !Interation (luoân luoân < 3) Kts. Nguyễn Duy Thanh 21 Training and expressing 3Ds max – SketchUp – AutoCad – Revit – Photoshop Bałi 14: 1. VA˜T LIE˜U DA: ! MATERIAL Editor !Maps !Bump !Cellular ! Tham soÆ Cell Color: saØc æoä khoÆi } 2 phaàn nały całng cheânh leäch æoä goà gheà cußa da całng nhieàu Division Color: saøc æoä raınh Chuø yø: Chænh æoä saøng boøng cußa vaät lieäu æeå taïo æoä phaßn quang cußa da. 2. TAˇO CAMERA CHO PHO`I CAÛNH ! Choïn Create !Camera !Choïn target !Choïn vò trí æaºt camera !dułng chuoät traøi di chuyeån æeÆn vò trí coâng trình. ! Ban æaàu, neân æaºt camera treân maºt baŁng !di chuyeån camera leân æoä cao phuł hôïp treân maºt æöøng. ! Choïn loaïi tieâu cöï phuł hôïp vôøi phoÆi caßnh hoaºc dułng coâng cuï zoom æeå hieäu chænh phoÆi caßnh. Löu yø: ! Khi truïc camera khoâng song song vôøi maºt æaÆt thì coø hieän töôïng 3 æieåm tuï. Vì theÆ, neÆu muoÆn phoÆi caınh hai æieåm tuï thì truïc camera phaßi song song vôøi maºt æaÆt. Kts. Nguyễn Duy Thanh 22 Training and expressing 3Ds max – SketchUp – AutoCad – Revit – Photoshop ! Thoâng thöôłng, khoâng neân choïn camera coø goøc nhìn quaø roäng (oÆng kính wide) vì seı taïo ra söï bieÆn daïng hình aßnh. Ñeå coø goøc nhìn thöïc, neân choïn oÆng kính coø goøc môß gaàn baŁng vôøi tröôøng nhìn cußa maØt thöôłng (30-50). ! Choïn view phuł hôïp !Ctrl + C æeå æaºt camera theo view 3. TAˇO PHO´NG CHO PHO`I CAÛNH KHI RENDER: - Hieån thò bitmaps khi render, öøng duïng taïo phoâng trôłi cho phoÆi caınh. - Rendering ! Environment !Choïn Environment maps (use map) !Choïn Bitmaps thích hôïp - MuoÆn æieàu chænh kích côı phoâng cho phoÆi caßnh, söß duïng baßng Material ! Cropping/Placement ! Choïn Crop hoaºc Place. 4. TAˇO PHO´NG NHÌN CHO VIEWPORTS: - Hieån thò Bitmaps treân viewport. - Views ! Viewport Background !Choïn File ! Choïn Bitmap thích hôïp. - Coø theå hieän phoâng gioÆng nhö Bitmap æaı choïn trong Envirronment baŁng kích hoaït Use Environment Background. - Hußy phoâng choïn Diveces ! OK