of x

Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 12 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 2. Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Vật liệu phản quang, vật liệu dạng khung dây, vật liệu da, tạo camera cho phối cảnh,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


Training and expressing 3Ds max – SketchUp – AutoCad – Revit – Photoshop

Baøi 10:
1. VAÄT LIEÄU PHAÛN QUANG:
a. Vaät lieäu phaûn quang moät chieàu (Flat Mirror):
Aùp duïng cho nhöõng vaät theå 2D phaûn quang (duøng cho nhöõng maûng chaát lieäu
kính phaûn quang).
 Material Editor  Maps  Reflection  None  Flat Mirror  (Choïn Apply to
face with ID)

 Laøm môø boùng phaûn quang
- Choïn Apply Blur  Nhaäp tham soá Blur
- Giaûm cöôøng ñoä reflection trong baûng Maps (100% laø phaûn quang hoaøn toaøn).
b. Vaät lieäu phaûn quang ña chieàu (Raytrace):
Aùp duïng cho nhöõng vaät theå 3D phaûn quang (duøng cho khoái chaát lieäu kim loaïi,…)
 Material Editor
 Maps 
Reflection 
None

Raytrace.
 Laøm môø boùng
phaûn
quang:
- Giaûm cöôøng ñoä
Reflection trong
baûng
Maps
(100% laø phaûn
quang
hoaøn
toaøn).

Kts. Nguyễn Duy Thanh

17

Training and expressing 3Ds max – SketchUp – AutoCad – Revit – Photoshop

2. VAÄT LIEÄU MULTI / SUB-OBJECT:
 Taïo hieäu quaû oáp caùc vaät lieäu khaùc nhau
treân caùc maët (mesh) khaùc nhau.
Choïn Material Editor (M)  Srandard 

Choïn kieåu Multi / Sub- Object  Choïn Set
numbers  Choïn soá löôïng vaät lieäu caàn oáp
(set number)  Kích hoaït laàn löôït caùc loaïi
vaät lieäu thöù caáp khaùc nhau vaø choïn caùc
bitmaps thích hôïp ñeå gaùn (gioáng oáp moät
loaïi maãu vaät lieäu bình thöôøng).
 Hieäu chænh chaát lieäu taïi caùc beà maët khaùc
nhau cuûa khoái:
Choïn khoái ñaõ oáp chaát lieäu Multi / sub-Object 
Modify  Edit mesh  Choïn Sub-Object vaø
choïn Polygon  Choïn maët caàn hieäu chænh 
Surface Properties  Choïn Material  ID 
Nhaäp tham soá phuø hôïp (laø soá thöù töï trong
baûng Material cuûa loaïi vaät lieäu caàn oáp vaøo
maët ñoù).

 Hieäu chænh hình aûnh caùc bitmaps baèng UVW Maps bình thöôøng.

Kts. Nguyễn Duy Thanh

18

Training and expressing 3Ds max – SketchUp – AutoCad – Revit – Photoshop

Baøi 11:
1. VAÄT LIEÄU PHAÛN QUANG ÑAËC TÍNH RAYTRACE:
-

Standard  Raytrace  Diffuse (maøu hoaëc maãu vaät lieäu)

-

Reflect (ñoä phaûn chieáu)

-

Maët nöôùc: choïn Raytrace  Diffuse laø map cuûa nöôùc  Bump choïn ñaù nhaùm
 chæ soá Bump 90

-

Glossiness: >90

-

maøu

Map

Reflection 
Raytrace (100
laø ñoä trong
suoát cuûa vaät
lieäu)

Kts. Nguyễn Duy Thanh

19

Training and expressing 3Ds max – SketchUp – AutoCad – Revit – Photoshop

Baøi 12:
1. VAÄT LIEÄU DAÏNG KHUNG DAÂY:
-

Thieát laäp: Material Editor  Kích hoaït Wire

-

Hieäu chænh: Material Editor  Extended Parameters  Hieäu chænh tham soá Size

2.

TAÏO CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG COÙ DAÏNG
KHUNG DAÂY:
Modify  Latice

Select Objects  Modify
Modify List  Latice.Struts: Hieäu chænh caïnh cuûa vaât
theå Latice.
Joints: hieäu chænh ñænh cuûa vaät
theå Latice.
3. ÖÙNG DUÏNG:
Duøng nhieàu trong caùc tröôøng hôïp
taïo khung cöûa hoaëc taïo caùc ñoá
kính cuûa cöûa soå hoaëc maûng kính
lôùn trong nhaø cao taàng.

Baøi 13:
Kts. Nguyễn Duy Thanh

20

Training and expressing 3Ds max – SketchUp – AutoCad – Revit – Photoshop
1. LOFT:
Choïn ñöôøng daãn (Path) 
Compound Object  loft 
GetSharp (choïn tieát dieän)
Tham soá (Path Parameter):

Tham soá Path: khoaûng taùc duïng
cuûa tieát dieän leân ñöôøng daãn
Coù 2 caùch tính:
Percentage

Theo % path
(thoâng thöôøng ñeå ôû daïng naøy)

Distance

theo ñoä daøi path

löu yù: Loft seõ cho tieát dieän chaïy
theo ñöôøng daãn taïi vò trí troïng
taâm cuûa tieát dieän, vì theá caàn
hieäu chænh laïi vò trí troïng taâm
cuûa tieát dieän tröôùc khi cho Loft
ñeå coù ñöôïc khoái coù kích thöôùc
ñuùng theo yù muoán.
Neáu ñöôøng daãn khi Loft ñi
ngöôïc vôùi yù thì choïn ñöôøng
daãn  Edit Spline  Spline 
choïn toaøn boä  Modify 
Revert

2. BO TROØN KHOÁI:
Choïn ñoái töôïng  Modify  Modify list  Meshmooth  Interation (luoân luoân < 3)

Kts. Nguyễn Duy Thanh

21

1157712