Training and expressing 3Ds max – SketchUp – AutoCad – Revit – Photoshop
GIAÙO TRÌNH 3DS MAX 9.0
Bieân soaïn :
Kts. Nguyeªn Duy Thanh
Lieân Heä :
0167 6789 668
Email :
Web :
TP. HCM, ngały 03/10/2008
Kts. Nguyn Duy Thanh
1