GIÁO TRÌNH THỰC TẬP VẬN HÀNH TRÊN HỆ THỐNG MÔ PHỎNG

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 10 | Page: 115 | FileSize: 1.43 M | File type: PDF
10 lần xem

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP VẬN HÀNH TRÊN HỆ THỐNG MÔ PHỎNG. Giáo trình thực tập vận hành trên hệ thống mô phỏng dành cho nghề vận hành thiết bị dầu - Trình độ lành nghề. Các thông tin trong tài liệu có giá trị hướng dẫn giáo viên thiết kế và tổ chức các bài dạy cho mô đun/môn học một cách hợp lý..

Nội dung

CÁC HÌNH THӬC HӐC TҰP CHÍNH TRONG MÔ ĐUN 1: Nghe giáo viên giӟi thiӋu vӅ hӋ thӕng mô phӓng 2: Thực tұp vұn hành các phân xѭӣng chính trong công nghiӋp lӑc hoá dҫu nhѭ: chѭng cҩt dҫu thô ӣ áp suҩt khí quyển, Cracking xúc tác cһn (RFCC), Reforming tái sinh xúc tác liên tөc (CCR), xӱ lý Naphtha bҵng hydro (NHT), đӗng phân hóa Naphtha nhҽ (ISOMER), xӱ lý GO bҵng hydro (GO-HTU), thu hӗi Propylene (PRU). 3: Tự nghiên cӭu tài liӋu theo chӫ đӅ hѭӟng dүn cӫa giáo viên. 4: Thăm quan, thực tұp tҥi phòng điӅu khiển trung tâm nhà máy lӑc hoá dҫu hoһc pilot . YÊU CҪU Vӄ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔ ĐUN VӅ kiӃn thӭc - Mô tҧ đѭӧc nguyên lý, cҩu hình hӋ thӕng mô phӓng quá trình điӅu khiển nhà máy tӯ bàn điӅu khiển; - Khӣi đӝng đѭӧc phân xѭӣng chѭng cҩt dҫu thô ӣ áp suҩt khí quyển; - Khӣi đӝng đѭӧc phân xѭӣng Cracking xúc tác cһn (RFCC); - Khӣi đӝng đѭӧc phân xѭӣng Reforming tái sinh xúc tác liên tөc (CCR); - Khӣi đӝng đѭӧc phân xѭӣng xӱ lý Naphtha bҵng hydro (NHT); - Khӣi đӝng đѭӧc phân xѭӣng đӗng phân hóa Naphtha nhҽ (ISOMER); - Khӣi đӝng đѭӧc phân xѭӣng xӱ lý GO bҵng hydro (GO-HTU); - Khӣi đӝng đѭӧc phân xѭӣng thu hӗi Propylene (PRU). VӅ kỹ năng - Sӱ dөng thông thҥo chӭc năng bàn điӅu khiển. - Thao tác khӣi đӝng các phân xѭӣng đúng các bѭӟc yêu cҫu; - Xӱ lý đѭӧc các tình huӕng sự cӕ thông thѭӡng trong quá trình vұn hành. - ĐiӅu khiển đѭӧc các quá trình công nghӋ chӫ yӃu trong chӃ biӃn dҫu khí. VӅ thái đӝ - Tham gia đҫy đӫ các buәi giҧng cӫa giáo viên. - Tích cực nghiên cӭu, tìm hiểu các tài liӋu liên quan đӃn các phân xѭӣng công nghӋ để hӛ trӧ cho viӋc vұn hành. - Chҩp hành đúng quy đӏnh an toàn trong phòng thực hành và tham quan các cѫ sӣ sҧn xuҩt. 9 BÀI 1. KHÁI NIӊM Hӊ THӔNG MÔ PHӒNG Mã bài: HD O1 Giӟi thiӋu Ngày nay, sự phát triển cӫa kỹ thuұt điӅu khiển đã làm thay đәi cѫ bҧn yêu cҫu kỹ năng cӫa nhân viên vұn hành theo quan niӋm truyӅn thӕng, đһc biӋt là trong lƭnh vực chӃ biӃn dҫu khí. Nhân viên vұn hành, điӅu khiển máy móc, thiӃt bӏ tӯ mӝt trung tâm điӅu khiển mà không cҫn trực tiӃp thao tác trên mһt bҵng. ViӋc đào tҥo kỹ năng cӫa nhân viên vұn hành trҧi qua nhiӅu bѭӟc, trong đó giai đoҥn thực tұp tҥi trung tâm điӅu khiển có mӝt vai trò quan trӑng. Tuy nhiên, nӃu hӑc viên thực tұp ngay trên các bàn điӅu khiển thực khi chѭa có hiểu biӃt đҫy đӫ vӅ hӋ thӕng điӅu khiển sẽ gây nhiӅu khó khăn cho viӋc vұn hành và nguy cѫ xҧy ra rӫi ro do thao tác cӫa hӑc viên. Để giҧi quyӃt vҩn đӅ này, ngѭӡi ta xây dựng mӝt hӋ thӕng mô phӓng quá trình hoҥt đӝng, vұn hành nhà máy tӯ bàn điӅu khiển để hӑc viên thực tұp, làm quen vӟi công tác vұn hành. Thông qua hӑc tұp trên hӋ thӕng mô phӓng để hình thành các kỹ năng vұn hành cho hӑc viên trѭӟc khi thực tұp tҥi cѫ sӣ sҧn xuҩt. Nhӡ hӋ thӕng mô phӓng giúp cho hӑc viên rút ngҳn đѭӧc thӡi gian thực hành thực tӃ nhѭng vүn đҧm bҧo hiӋu quҧ đào tҥo cao. Mөc tiêu thӵc hiӋn - Mô tҧ đѭӧc nguyên lý hoҥt đӝng cӫa hӋ thӕng mô phӓng. - Mô tҧ đѭӧc chӭc năng, nhiӋm vө cӫa các thiӃt bӏ trong hӋ thӕng mô phӓng - Mô tҧ và thao tác thành thҥo các chӭc năng cӫa bàn điӅu khiển, - Trình bày đѭӧc các yêu cҫu trong vұn hành hӋ thӕng mô phӓng. Nӝi dung chính - Nguyên tҳc hoҥt đӝng cӫa hӋ thӕng mô phӓng - Sѫ đӗ hӋ thӕng, chӭc năng cӫa các máy móc, thiӃt bӏ trong sѫ đӗ. - Các mô hình, phҫn mӅm ӭng dөng trong hӋ thӕng. 1.1. Ý NGHƬA CӪA Hӊ THӔNG MÔ PHӒNG Để đào tҥo kỹ năng vұn hành thiӃt bӏ trong công nghiӋp chӃ biӃn dҫu khí cҫn phҧi trҧi qua giai đoҥn thực tұp thực tӃ trên bàn điӅu khiển cӫa phòng điӅu khiển trung tâm. Tuy nhiên, viӋc thực tұp sẽ gһp nhiӅu khó khăn và có thể gây ra sự cӕ nӃu nhѭ hӑc viên chѭa có kiӃn thӭc vӅ viӋc điӅu khiển máy móc tӯ bàn điӅu khiển hoһc lҫn đҫu tiӃp xúc vӟi hӋ thӕng. Mһt khác, viӋc tham gia cӫa hӑc viên thực tұp trong phòng điӅu khiển trung tâm ít nhiӅu ҧnh 10

Tài liệu liên quan