Quyết định số 323/QĐ-QLD

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 26 | Page: 11 | FileSize: 0.22 M | File type: PDF
Quyết định số 323/QĐ-QLD. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 32 THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 137 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
BY T
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC QUẢN DƯỢC
Độc lập - T do - Hạnh phúc
-------
---------------
Số: 323/QĐ-QLD
Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 32 THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SẢN XUẤT
TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 137
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN DƯỢC
Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Cục Quản Dược thuộc Bộ Y tế
Quyết định số 3106/QĐ-BYT ngày 29/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi,
b sung Điều 3 Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Cục Quản Dược thuộc
B Y tế;
Căn cứ Thông số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định việc đăng
thuốc;
Căn cứ Thông số 16/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế về quy định nguyên tc
sản xuất thuc t dược liệu và l trình áp dụng nguyên tc, tiêu chun thực hành tốt sản
xuất thuốc (GMP) đối với s sản xuất thuốc từ dược liệu;
Căn cứ ý kiến của Hội đồng xét duyệt thuốc Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng thuốc- Cục Quản Dược,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 32 thuốc từ dược liệu sản xuất
trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 137.
Điều 2. Công ty sản xuất và công ty đăng ký có thuốc lưu hành phải in số đăng ký được
Bộ Y tế cp lên nhãn thuốc và phải chấp hành đúng các quy chế có liên quan tới sản xuất
và lưu hành thuốc. Các số đăng ký có ký hiệu V...-H12-13 có giá trị đến hết ngày
31/12/2013.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương và giám đốc công ty
sản xuất và công ty đăng ký có thuốc tại Điều 1 chịu trách Quyết định này.
CỤC TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ CA;
- Cục Y tế giao thông vận tải- Bộ GTVT;
- Tổng cục Hải quan- Bộ Tài chính;
Trương Quốc Cường
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Vụ Pháp chế, Cục Y dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám, chữa
bệnh - BY tế; Thanh tra Bộ Y tế;
- Viện KN thuốc TƯ và VKN thuốc TP.HCM;
- Tổng Công ty Dược VN;
- Các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc BYT;
- Website của Cục QLD, Tạp chí Dược Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Lưu: VP, KDD, ĐKT (2b).
DANH MC
32 THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ
HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013 - ĐỢT 137
(Ban hành kèm theo quyết định s 323/QĐ-QLD ngày 20/12/2012)
STT
Tên thuc
Hoạt chất
Dạng thuốc Tuổi
Tiêu
Quy cách
S đăng
chính
hàm lượng
th
chun
đóng gói
1. CÔNG TY ĐĂNG KÝ: sở sản xuất thuốc YHCT Ngũ Châu Thị
Đ/c: 87 Lương Nhữ Học, P.10, Quận 5, Tp. HCM - Việt Nam
1.1 Nhà sản xuất: sở sản xuất thuốc YHCT Ngũ Châu Thị
Đ/c: 87 Lương Nh Học, P.10, Quận 5, Tp. HCM- Việt Nam
1
Tơ hiệp hoàn
Bạc hà; Hương
viên hoàn
24
TCCS Hộp 50
V205-H12-
Ngũ Châu Thị
phụ; Phòng
mm
tháng
hoàn mềm 4 13
phong; Trần bì;
g
Tía tô; Khương
hoạt; Tiền hồ;
Kinh giới; Chỉ
xác; Bạch chỉ;
Đinh hương;
Hoắc hương;
Cát cánh;
2. CÔNG TY ĐĂNG KÝ: sở sản xuất thuốc YHCT Thế Cường
Đ/c: 146 Hải Thượng Lãn Ông, P10, Q.5, Tp. H Chí Minh - Việt Nam
2.1 Nhà sản xuất: sở sản xuất thuốc YHCT Thế Cường
Đ/c: 146 Hải Thượng Lãn Ông, P10, Q.5, Tp. H Chí Minh - Việt Nam
2
Thiên vương bổ Địa hoàng;
Viên hoàn
24
TCCS
Hộp 1 chai
V206-H12-
tâm hoàn
Toan táo nhân;
cứng
tháng
30g
13
Đương quy;
tử nhân; Bạch
linh; Ngũ vị tử;
Mạch Môn;
Thiên môn
đông; Đan sâm;
Huyền sâm;
Viễn chí; Đảng
sâm; Cát cánh;
Cam tho
3. CÔNG TY ĐĂNG KÝ: Cơ s sản xuất và kinh doanh thuốc đông dược "Li Hòa
Đường"
Đ/c: 20 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Th xã Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
3.1 Nhà sản xuất: sở sản xuất kinh doanh thuốc đông dược "Lợi Hoà Đường"
Đ/c: 20 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Thị xã Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng - Việt Nam
3
Giải nhiệt tiêu
Mỗi 70ml
Thuốc nước 24
TCCSHộp 1 chai
V207-H12-
ban l
chứa: Hoàng
tháng
thủy tinh
13
liên 3,5g;
70ml, 140ml
Thạch cao 3g;
Cát cánh 3g;
Cam thảo 2g;
Tri mẫu 4g;
Huyền sâm
3g; Sinh địa
5g; Mẫu đơn
bì 5g; Qua lâu
căn (Thiên
hoa phấn)
3,5g; Liên
kiều 2g; Chi
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
26 lần xem

Quyết định số 323/QĐ-QLD. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 32 THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 137 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC.

Nội dung