Quyết định số 217/QĐ-QLD

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 35 | Page: 2 | FileSize: 0.16 M | File type: PDF
Quyết định số 217/QĐ-QLD. Tham khảo tài liệu 'quyết định số 217/qđ-qld', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
BỘ Y TẾ
CỘNG HÒA HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
CỤC QUẢN DƯỢC
Độc lập - T do - Hạnh phúc
--------
----------------
Số: 217/QĐ-QLD
Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC RÚT SỐ ĐĂNG KÝ CỦA THUỐC
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN DƯỢC
Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Cục Quản dược thuộc Bộ Y tế
Quyết định số 3106/QĐ-BYT ngày 29/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi,
b sung Điều 3 Quyết định s 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Cục Quản dược thuộc
B Y tế;
Căn cứ Thông số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định việc đăng
thuốc;
Xét đơn đề nghị của Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp ngày 22/08/2012 v việc đề
ngh rút số đăng của thuốc Pamidronate Disodium for Injection, bột đông khô pha
tiêm, do nhà sản xuất ngừng sản xuất dạng bào chế bột đông khô pha tiêm với hàm lượng
30mg;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng thuốc - Cục Quản dược,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Rút số đăng ký của thuốc sau ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký
lưu hành trên thị trường Việt Nam:
Thuốc Pamidronate Disodium for Injection, SĐK: VN-9118-09.
Do Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp đăng ký, Công ty Ben Venue Laboratories,
USA sản xuất.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương, các đơn vị kinh
doanh thuốc và Giám đốc cơ sở có thuốc nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này.
CỤC TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- TT. Cao Minh Quang (để b/c);
- Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải;
Trương Quốc Cường
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Vụ Pháp chế, Vụ Y Dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám chữa
bệnh - Bộ Y tế, Thanh tra Bộ Y tế;
- Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc TP. HCM;
- Tổng Công ty Dược VN;
- Các Công ty XNK Dược phẩm;
- Các Bệnh viện & Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Website của Cục QLD, Tạp chí Dược & Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Lưu: VP, KDD, ĐKT(12).
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
35 lần xem

Quyết định số 217/QĐ-QLD. Tham khảo tài liệu 'quyết định số 217/qđ-qld', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

Nội dung

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012 Số: 217/QĐ-QLD QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC RÚT SỐ ĐĂNG KÝ CỦA THUỐC CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế và Quyết định số 3106/QĐ-BYT ngày 29/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế; Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc; Xét đơn đề nghị của Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp ngày 22/08/2012 về việc đề nghị rút số đăng ký của thuốc Pamidronate Disodium for Injection, bột đông khô pha tiêm, do nhà sản xuất ngừng sản xuất dạng bào chế bột đông khô pha tiêm với hàm lượng 30mg; Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc - Cục Quản lý dược, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Rút số đăng ký của thuốc sau ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành trên thị trường Việt Nam: Thuốc Pamidronate Disodium for Injection, SĐK: VN-9118-09. Do Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp đăng ký, Công ty Ben Venue Laboratories, USA sản xuất. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
  2. Điều 3. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị kinh doanh thuốc và Giám đốc cơ sở có thuốc nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư điều 3; - BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c); - TT. Cao Minh Quang (để b/c); - Cục Quân Y - B ộ Quốc phòng, Cục Y tế - B ộ Công an; Trương Quốc Cường - Cục Y tế Giao thông vận tải - B ộ Giao thông vận tải; - Tổng cục Hải quan - B ộ Tài chính; - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; - Vụ Pháp chế, Vụ Y Dư ợc cổ truyền, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, Thanh tra B ộ Y tế; - Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc TP. HCM; - Tổng Công ty Dư ợc VN; - Các Công ty XNK Dư ợc phẩm; - Các B ệnh viện & Viện có giư ờng bệnh trực thuộc Bộ Y tế; - Website của Cục QLD, Tạp chí Dư ợc & Mỹ phẩm - Cục QLD; - Lưu: VP, KDD, ĐKT(12).