1. BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2012 Số: 162/QĐ-QLD QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 06 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 135 BỔ SUNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế và Quyết định số 3106/QĐ-BYT ngày 29/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế; Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế qui định việc đăng ký thuốc; Căn cứ ý kiến của Hội đồng xét duyệt thuốc Bộ Y tế; Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc - Cục Quản lý Dược, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 06 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 135 bổ sung. Điều 2. Các đơn vị có thuốc được lưu hành trong cả nước phải in số đăng ký được Bộ Y tế cấp lên nhãn thuốc và phải chấp hành đúng các quy chế có liên quan tới sản xuất và lưu hành thuốc. Các số đăng ký có ký hiệu VD-…-12 có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 4. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và giám đốc đơn vị có thuốc tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
  2. CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư điều 4; - BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c); - TT. Cao Minh Quang (để b/c); - Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ CA; Trương Quốc Cường - Cục Y tế giao thông vận tải - B ộ GTVT; - Tổng cục Hải quan - B ộ Tài chính; - Bảo hiểm xã hội Việt Nam; - Vụ Pháp chế, Vụ Y dược cổ truyền, Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, Thanh tra B ộ Y tế; - Viện KN thuốc TƯ và VKN thu ốc TP.HCM; - Tổng Công ty Dư ợc VN; - Các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc BYT; - Website của Cục QLD, Tạp chí Dư ợc Mỹ phẩm - Cục QLD; - Lưu: VP, KDD, ĐKT (2b). DANH MỤC THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SĐK ĐỢT 135 - BỔ SUNG (Ban hành theo Quyết định số 162/QĐ-QLD ngày 22 tháng 6 năm 2012) Quy cách Tiêu STT Tên thuốc, hàm lượng Hạn dùng Số đăng ký chuẩn đóng gói 1. Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A KCN Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Diafase 500 (Metformin Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 1 TCCS 36 th VD-17320- 10 vỉ x 10 viên hydroclorid 500 mg) - 12 Đăng ký lại nén bao phim Diafase 850 (Metformin Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 2 TCCS 36 th VD-17321- 10 vỉ x 10 viên hydroclorid 850 mg) - 12 Đăng ký lại nén bao phim Hộp 1 vỉ, 10 vỉ 3 Zymycin 500 TCCS 36 th VD-17322- (Azithromycin (dưới x 10 viên nén 12 dạng azithromycin dài bao phim dihydrat) 500mg) - Đăng ký lại 2. Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa hạ, Đức Hòa, Long An hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 4 Cefuroxim 500 mg USP 32 36 th VD-17323- (Cefuroxim axetil 10 viên nén 12
  3. tương đương 500mg bao phim cefuroxime) 3. Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế Lô III - 18 đường số 13, Khu công nghiệp Tân Bình, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh Hộp 2 vỉ x 5 DĐVN IV 5 Zil mate 250 36 th VD-17324- (Cefuroxim axetil viên nén dài 12 tương đương bao phim Cefuroxim 250mg/viên) - Đăng ký lại Hộp 2 vỉ x 5 DĐVN IV 6 Zil mate 500 36 th VD-17325- (Cefuroxim axetil viên nén dài 12 tương đương bao phim Cefuroxim 500mg/viên) - Đăng ký lại