Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ

Đăng ngày 7/15/2019 8:27:31 PM | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 11 | Page: 26 | FileSize: 0.27 M | File type: PDF
Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ. Luận văn Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ” góp phần làm sáng tỏ thực trạng về văn hóa công sở và việc xây dựng văn hóa công sở tại các trƣờng đào tạo bồi dưỡng CBCC thuộc các Bộ.
B GIÁO DC ĐÀO TẠO
B NI V
…………/…………
……/……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
TRNH HUYN MAI
VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI CÁC TRƢỜNG ĐÀO
TO, BỒI DƢỠNG CÁN B, CÔNG CHC TI
CÁC B
Chuyên ngành: Qun lý công
Mã s:
60 34 04 03
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUN LÝ CÔNG
HÀ NI - NĂM 2017
Công trình được hoàn thành ti: HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
Người hướng dn khoa hc : PGS. TS. Nguyn ThThu Vân
Phn bin 1:PGS.TS. Nguyn Quc Su
Phn bin 2: TS. Nguyn Bùi Nam
Luận văn được bo vti Hội đồng chm luận văn thạc sĩ, Học vin Hành chính
Quc gia
Địa điểm: Phòng hp 204, Nhà A - Hội trường bo vluận văn thạc sĩ,
Học
vin Hành chính Quc gia
S: 77 Nguyn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Ni
Thi gian: vào hi 15 gi24 tháng 4
năm 2017
Có thtìm hiu luận văn tại Thư viện Hc vin Hành chính Quc gia
hoặc trên trang Web Khoa Sau đại hc, Hc vin Hành chính Quc gia
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Văn hóa công sở có vai trò rt quan trng trong tchc, hoạt động ca các
cơ quan, tổ chc hành chính nhà nước.
Trong hthống cơ quan nhà nước, trường Đào tạo bồi dưỡng cán b, công
chc có chức năng, nhiệm v, vtrí, vai trò riêng, .Vì vậy đòi hỏi cần đảm bo tính
chun mc cao trong xây dng và thc hiện văn hóa công sở.Đây là vấn đề còn b
ngtrong
các nghiên
cu về văn
hóa công sở hin nay. Thc tế
cho thy các
trường ĐTBD CBCC chưa xây dựng được chun mực văn hóa công sở thng nht,
có nơi thực hiện chưa nghiêm các quy định chung về văn hóa công sở. Nhn thc
về văn hóa công vụ ca mt bphn cán b, giảng viên còn chưa đầy đủ. Phương
thc, lli làm vic của các cơ sở đào tạo chưa có sự chuyn biến, thay đổi mang
tính căn bản. Vic xây dng, bài trí công svn còn nhiu bt cp.... Vì lý do trên, tôi
chọn Đề tài “Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán b, công chc
thuc các bộ” để nghiên cu trong luận văn thạc sca mình.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
2.1. Mục đích nghiên cứu:
Làm rõ cơ sở khoa học; khảo sát, đánh giá khách quan thực trạng việc xây
dựng và thực hiện văn hóa công sở tại các trường ĐTBD CBCC thuộc các Bộ.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về văn hóa công sở tại các trường trường ĐTBD
CBCC thuộc các bộ.
- Đánh giá thực trạng, phân tích những ưu điểm, những hạn chế trong thực
hiện văn hóa công sở tại các trường ĐTBD CBCC thuộc các bộ.
- Xác định các phương hướng và đề xut hthng giải pháp cơ bản nhmxây
dựng văn hóa công sở trong các cơ sở
ĐTBD CBCC thuộc các bộ.
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
11 lần xem

Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ. Luận văn Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ” góp phần làm sáng tỏ thực trạng về văn hóa công sở và việc xây dựng văn hóa công sở tại các trƣờng đào tạo bồi dưỡng CBCC thuộc các Bộ..

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRỊNH HUYỀN MAI VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI CÁC TRƢỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI CÁC BỘ Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học : PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Vân Phản biện 1:PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu Phản biện 2: TS. Nguyễn Bùi Nam Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 204, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số : 77 – Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội Thời gian: vào hồi 15 giờ 24 tháng 4 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Văn hóa công sở có vai trò rất quan trọng trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước. Trong hệ thống cơ quan nhà nước, trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức có chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò riêng, .Vì vậy đòi hỏi cần đảm bảo tính chuẩn mực cao trong xây dựng và thực hiện văn hóa công sở.Đây là vấn đề còn bỏ ngỏ trong các nghiên cứu về văn hóa công sở hiện nay. Thực tế cho thấy các trường ĐTBD CBCC chưa xây dựng được chuẩn mực văn hóa công sở thống nhất, có nơi thực hiện chưa nghiêm các quy định chung về văn hóa công sở. Nhận thức về văn hóa công vụ của một bộ phận cán bộ, giảng viên còn chưa đầy đủ. Phương thức, lề lối làm việc của các cơ sở đào tạo chưa có sự chuyển biến, thay đổi mang tính căn bản. Việc xây dựng, bài trí công sở vẫn còn nhiều bất cập.... Vì lý do trên, tôi chọn Đề tài “Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ” để nghiên cứu trong luận văn thạc sỹ của mình. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 2.1. Mục đích nghiên cứu: Làm rõ cơ sở khoa học; khảo sát, đánh giá khách quan thực trạng việc xây dựng và thực hiện văn hóa công sở tại các trường ĐTBD CBCC thuộc các Bộ. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về văn hóa công sở tại các trường trường ĐTBD CBCC thuộc các bộ. - Đánh giá thực trạng, phân tích những ưu điểm, những hạn chế trong thực hiện văn hóa công sở tại các trường ĐTBD CBCC thuộc các bộ. - Xác định các phương hướng và đề xuất hệ thống giải pháp cơ bản nhằmxây dựng văn hóa công sở trong các cơ sở ĐTBD CBCC thuộc các bộ. 3. Tình hình nghiên cứu của đề tài Văn hóa công sở là vấn đề được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu trong những năm gần đâynhư: - Đề tài khoa học “ Văn hóa công vụ ở Việt Nam hiện nay” của Học viện Hành chính Quốc gia do TS. Huỳnh Văn Thới làm chủ nhiệm (năm 2015); - Sách “ Văn hóa công vụ ở Việt Nam, thực trạng và những vấn đề đặt ra” do TS. Huỳnh Văn Thới (chủ biên); - Đề án “ Văn hóa công sở” do Bộ Nội vụ xây dựng (năm 2016); - Đề tài khoa học cấp bộ "Trọng điểm văn hóa ứng xử của Công an nhân dân (CAND) Việt Nam" do GS.TS. Trần Đại Quang làm chủ nhiệm (năm 2015); - Trịnh Thanh Hà , “Xây dựng văn hóa ứng xử công vụ của giảng viên cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam hiện nay”, luận án tiến sĩ Quản lý Hành chính công, Học viện Hành chính, năm 2009; - Đào Thị Ái Thi, Kỹ năng giao tiếp của đội ngũ công chức hành chính trong tiến trình cải cách nền hành chính nhà nước Việt Nam; luận án tiến sĩ Quản lý Hành chính công, Học viện Hành chính, năm 2008; -Nguyễn Thị Quế Hương, Tổ chức thực thi có hiệu quả quy chế vănhóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; luận văn thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Học viện Hành chính, năm 2009. Các công trình khoa học trên đã tiếp cận vấn đề xây dựng văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính trên nhiều góc độ khác nhau. Tuy vậy, vẫn chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu trực tiếp đến vấn đề văn hóa công sở tại các cơ sởĐTBD CBCCthuộc các Bộ. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1. Đối tượng nghiên cứu: Văn hóa công sở tại các trường ĐTBD CBCCthuộc các Bộ. 4.2. Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: nghiên cứu văn hóa công sở trong các trường ĐTBD CBCCthuộc các Bộ dựa trên các nội dung quy định trong Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước . + Về không gian: Luận văn nghiên cứu việc xây dựng văn hóa công sở tại các trường ĐTBD CBCCthuộc các Bộ, bao gồm bộ và cơ quan ngang bộ, không bao gồm Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. + Về thời gian: nghiên cứu thực trạng công tác xây dựng văn hóa công sở tại các trường ĐTBD CBCCthuộc các Bộ trong 5 năm trở lại đây. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn 5.1. Phương pháp luận: Luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp của Nhà nước, trong việc xây dựng văn hóa công sở tại các trường trường ĐTBD CBCCthuộc Bộ. 5.2. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu đặc thù của khoa học quản lý hành chính nhà nước như: + Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp + Phương pháp khảo sát trường hợp điển hình + Ngoài ra, luận văn còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác như thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh và dự báo . 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 6.1. Ý nghĩa về mặt lý luận: Luận văn tổng quan, bổ sung, làm rõ cơ sở khoa học về văn hóa công sở tại các trường đào tạo bồi dưỡng thuộc Bộ. 6.2. Ý nghĩa về mặt thực tiễn: - Luận văn góp phần làm sáng tỏ thực trạng về văn hóa công sở và việc xây dựng văn hóa công sở tại các trường ĐTBD CBCCthuộc các Bộ. - Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý trong xây dựng chuẩn mực VHCS, cho việc nghiên cứu, giảng dạy về văn hóa công sở trong trường đào tạo bồi dưỡng nói riêng và đơn vị sự nghiệp nói chung. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các từ viết tắt, phụ lục và tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 03 chương, gồm có Chương 1: Cơ sở khoa học về văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Chương 2: Thực trạng văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các Bộ Chương 3: Phương hướng, giải pháp xây dựng văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các Bộ. CHƢƠNG I CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI CÁC TRƢỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.1. Những vấn đề chung về văn hóa công sở 1.1.1. Khái niệm văn hóa Văn hóa trong luận văn này được hiểu là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người, một cộng đồng người tạo dựng nên, nhằm mục đích đáp ứng và thoả mãn những nhu cầu của con người và các cộng đồng người nhất định. 1.1.2. Khái niệm công sở Có thể quan niệm công sở là nơi làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước nói chung, được thành lập theo ý chí của nhà nước nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước và phục vụ xã hội. 1.1.3. Khái niệm văn hóa công sở Văn hóa công sở được hiểu là hệ thống các giá trị tinh thần và vật chất được hình thành trong quá trình xây dựng và phát triển công vụ, có khả năng lưu truyền và có tác động tới tâm lý, hành vi và được cán bộ, công chức, viên chức thừa nhận, tuân thủ và phát huy trong hoạt động thực thi công vụ. 1.2. Khái quát về trƣờng đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức 1.2.1. Vị trí pháp lý của trƣờng đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức Vị trí pháp lý của các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Việt Nam được quy định tại Điều 49 Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về trường của cơ quan xã hội, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân Quy định trên được cụ thể hóa tại Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của Chính phủ quy định về vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động đối với trường của cơ quan xã hội, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân. Các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được phân loại như sau: - Trường đào tạo, bồi dưỡng của tổ chức chính trị - Trường đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan nhà nước - Trường đào tạo, bồi dưỡng của tổ chức chính trị - xã hội - Trường đào tạo, bồi dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân 1.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của trƣờng đào tạo, bồi dƣỡng Trường đào tạo, bồi dưỡng có nhiệm vụ và quyền hạn chung sau: - Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động khác theo mục tiêu, chương trình đào tạo, bồi dưỡng do cấp có thẩm quyền giao; cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định. - Tổ chức nghiên cứu khoa học; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận làm cơ sở khoa học phục vụ công tác hoạch định đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; tham gia giải quyết những vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương và đất nước. - Thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. - Các nhiệm vụ và quyền hạn khác do người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp hoặc Thủ trưởng cơ quan chủ quản (đối với lực lượng vũ trang) của trường quy định theo quy định của pháp luật. 1.3. Văn hóa công sở tại các trƣờng đào tạo, bồi dƣỡng 1.3.1. Khái niệm văn hóa công sở tại các trƣờng đào tạo, bồi dƣỡng Văn hoácông sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là hệ thống niềm tin, giá trị, chuẩn mực, thói quen và truyền thống hình thành trong quá trình phát triển của nhà trường, được các thành viên trong nhà trường thừa nhận, làm theo và được thể hiện trong các hình thái vật chất và tinh thần, từ đó tạo nên bản sắc riêng cho tổ chức sư phạmcó chức năng nhiệm vụ chính là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 1.3.2. Đặc điểm của văn hóa công sở tại các trƣờng đào tạo, bồi dƣỡng - Chủ thể thực hiện văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng là giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên hỗ trợ, phục vụ của nhà trường . - Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chứcbao gồm tập hợp các giá trị cơ bản, chuẩn mực đạo đức, phương tiện và các mẫu hành viquy định cách thức mà cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên và học viên của nhà trường (là cán bộ, công chức, viên chức) tương tác với nhau và đầu tư năng lực vào công việc của mình và vào việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường nói chung. - Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được biểu hiện thông qua nhận thức, hành vi và thái độ của các thành viên trong nhà trường đối với học viên, đồng nghiệp, các bên liên quan . - Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là nơi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy trường phải là nơi mẫu mực trong hệ thống cơ quan nhà nước trong xây dựng và thực hiện văn hóa công sở. 1.3.3. Vai trò của văn hóa công sở tại các trƣờng đào tạo, bồi dƣỡng Thứ nhất, văn hóa công sở góp phần tạo nên nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương, dân chủ, đoàn kết, phục vụ sứ mạng chung là đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, có năng lực trong thực thi công vụ. Thứ hai, tính tự giác của cán bộ giảng viên trong công việc sẽ đưa công sở này phát triển vượt hơn lên so với công sở khác. Thứ ba, văn hóa công sở cũng có sự kế thừa và tiếp thu có chọn lọc những tính văn hóa từ bên trong và bên ngoài công sở, từ quá khứ đến tương lai cho nên trong một chừng mực nào đó sẽ giúp công sở tạo nên những chuẩn mực, phá tính cục bộ, sự đối lập có tính bản thể của các thành viên 1.3.4. Các yếu tố cấu thành văn hóa công sở tại các trƣờng ĐTBD -Hệ thống các giá trị - Đạo đức của cán bộ, giảng viên -Xây dựng và thực hiện các quy định -Giao tiếp, ứng xử của cán bộ, giảng viên trong công sở - Phương pháp, cách thức lãnh đạo quản lý, bầu không khí làm việc - Thiết kế và bài trí tại các trường đào tạo bồi dưỡng 1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến văn hóa công sở 1.4.1. Yếu tố khách quan - Tác động của truyền thống văn hóa - Tác động của du nhập văn hóa nước ngoài - Tác động của môi trường pháp luật - Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia 1.4.2. Yếu tố chủ quan - Trình độ, năng lực nhận thức của đội ngũ cán bộ, giảng viên - Vị thế, “thương hiệu” của các trường đào tạo, bồi dưỡng - Mức độ hiện đại hóa công sở Tiểu kết chƣơng 1 Chương 1 nêu lên một số khái niệm cơ bản về văn hóa công sở, văn hóa công sở trong các trường đào tạo bồi dưỡng; nội dung văn hóa công sở. Có thể nói văn hóa công sở là nền móng sâu xa của công sở hành chính; văn hóa công sở là mục tiêu, là động lực duy trì, phát huy bản chất, vai trò của công sở, thúc đẩy cải cách và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các các trường đào tạo, bồi dưỡng. Văn hóa công sở là hệ thống các giá trị, niềm tin, truyền thống của công sở tạo thành các quy phạm văn hóa điều chỉnh hành vi của các cá nhân làm việc trong công sở, giống như các quy phạm đạo đức điều chỉnh hành vi con người trong đời sống xã hội. Văn hóa công sở liên kết các thành viên trong công sở lại với nhau, tạo nên sức mạnh cho sự phát triển của công sở. Văn hóa công sở có khả năng tập hợp các thành viên vì nó có hệ thống giá trị mà những thành viên tôn trọng, đề cao, chấp thuận và tuân thủ. Chương này cũng tập trung tìm hiểu đặc điểm, vai trò và các yếu tố cấu thành văn hóa công sở trong các trường đào tạo, bồi dưỡng. CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI CÁC TRƢỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THUỘC CÁC BỘ 2.1. Giới thiệu chung về các trƣờng đào tạo bồi dƣỡng cán bộ, công chức thuộc Bộ 2.1.1. Vị trí pháp lý của trƣờng đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, pháp luật, hành chính nhà nước và kỹ năng nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; nghiên cứu khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng của Bộ theo quy định của pháp luật. 2.1.2. Nhiệm vụ của trƣờng đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ có nhiệm vụ và quyền hạn chung sau: 1. Xây dựng quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển trường. 2. Đào tạo, bồi dưỡng 3. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 4. Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thống kê kết quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức hằng năm theo quy định. 5. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của Trường; thực hiện các chính sách, chế độ tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức, đội ngũ giảng viên theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ. 6. Quản lý tài chính, tài sản được giao, tổ chức sử dụng và quản lý ngân sách, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được phân bổ theo quy định của pháp luật. 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng và theo quy định của pháp luật. 2.1.3. Các trƣờng đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức thuộc Bộ Bảng 2.1: Các trƣờng đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức thuộc bộ (không bao gồm Bộ Công an và Bộ Quốc phòng) STT Tên trƣờng 1 Trung tâm bồi dưỡng cán bộ ngoại giao 2 Học viện Hành chính Quốc gia 3 Trường Đại học Nội vụ 4 Trường ĐTBD CBCC Bộ Nội vụ 5 Học viện Tư pháp 6 Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Kinh tế -Kế hoạch 7 Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Tài chính 8 Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công thương trung ương 9 Trường Cán bộ Quản lý và phát triển Nông thôn I 10 Trường Cán bộ Quản lý và phát triển Nông thôn II Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ quản Bộ Ngoại giao Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ Bộ Tư pháp Bộ Kế hoạch -Đầu tư Bộ Tài chính Bộ Công thương Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 11 Trường Cán bộ quản lý GTVT 12 Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị 13 Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ quản lý TT&TT 14 Trường ĐTBD CBCC Lao động, xã hội 15 Trường Cán bộ quản lý Văn hóa thể thao và du lịch

Tài liệu liên quan