Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Văn hóa công sở tại các trường đào...

  • 16/07/2019 03:27:31
  • 19 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ” góp phần làm sáng tỏ thực trạng về văn hóa công sở và việc xây dựng văn hóa công sở tại các trƣờng đào tạo bồi dưỡng CBCC thuộc các Bộ.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.27 M, số trang : 26

Chi tiết

B GIÁO DC ĐÀO TẠO
B NI V
…………/…………
……/……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
TRNH HUYN MAI
VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI CÁC TRƢỜNG ĐÀO
TO, BỒI DƢỠNG CÁN B, CÔNG CHC TI
CÁC B
Chuyên ngành: Qun lý công
Mã s:
60 34 04 03
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUN LÝ CÔNG
HÀ NI - NĂM 2017
Công trình được hoàn thành ti: HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
Người hướng dn khoa hc : PGS. TS. Nguyn ThThu Vân
Phn bin 1:PGS.TS. Nguyn Quc Su
Phn bin 2: TS. Nguyn Bùi Nam
Luận văn được bo vti Hội đồng chm luận văn thạc sĩ, Học vin Hành chính
Quc gia
Địa điểm: Phòng hp 204, Nhà A - Hội trường bo vluận văn thạc sĩ,
Học
vin Hành chính Quc gia
S: 77 Nguyn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Ni
Thi gian: vào hi 15 gi24 tháng 4
năm 2017
Có thtìm hiu luận văn tại Thư viện Hc vin Hành chính Quc gia
hoặc trên trang Web Khoa Sau đại hc, Hc vin Hành chính Quc gia
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Văn hóa công sở có vai trò rt quan trng trong tchc, hoạt động ca các
cơ quan, tổ chc hành chính nhà nước.
Trong hthống cơ quan nhà nước, trường Đào tạo bồi dưỡng cán b, công
chc có chức năng, nhiệm v, vtrí, vai trò riêng, .Vì vậy đòi hỏi cần đảm bo tính
chun mc cao trong xây dng và thc hiện văn hóa công sở.Đây là vấn đề còn b
ngtrong
các nghiên
cu về văn
hóa công sở hin nay. Thc tế
cho thy các
trường ĐTBD CBCC chưa xây dựng được chun mực văn hóa công sở thng nht,
có nơi thực hiện chưa nghiêm các quy định chung về văn hóa công sở. Nhn thc
về văn hóa công vụ ca mt bphn cán b, giảng viên còn chưa đầy đủ. Phương
thc, lli làm vic của các cơ sở đào tạo chưa có sự chuyn biến, thay đổi mang
tính căn bản. Vic xây dng, bài trí công svn còn nhiu bt cp.... Vì lý do trên, tôi
chọn Đề tài “Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán b, công chc
thuc các bộ” để nghiên cu trong luận văn thạc sca mình.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
2.1. Mục đích nghiên cứu:
Làm rõ cơ sở khoa học; khảo sát, đánh giá khách quan thực trạng việc xây
dựng và thực hiện văn hóa công sở tại các trường ĐTBD CBCC thuộc các Bộ.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về văn hóa công sở tại các trường trường ĐTBD
CBCC thuộc các bộ.
- Đánh giá thực trạng, phân tích những ưu điểm, những hạn chế trong thực
hiện văn hóa công sở tại các trường ĐTBD CBCC thuộc các bộ.
- Xác định các phương hướng và đề xut hthng giải pháp cơ bản nhmxây
dựng văn hóa công sở trong các cơ sở
ĐTBD CBCC thuộc các bộ.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ