Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Ứng dụng công nghệ thông tin trong...

  • 16/07/2019 03:37:10
  • 20 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn được trình bày với kết cấu như sau: Căn cứ pháp lý và thực tiễn về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Krông Pắc; Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Krông Pắc.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.40 M, số trang : 17

Chi tiết

B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
…………/…………
……/……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
TRN ÁNH HNG
NG DNG CÔNG NGH THÔNG
TIN TRONG
HOẠT ĐỘNG
CỦA VĂN PHÒNG Y BAN NHÂN DÂN HUYN
KRÔNG PC,TỈNH
ĐẮK LK
Chuyên ngành: Qun lý công
Mã s:60 34 04 03
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
ĐẮK LK - NĂM 2017
Công trình được hoàn thành ti: HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
Người hướng dn khoa hc: PGS.TS.
Bế Trung Anh
Phn biện 1:……………………………………………………………….
………………………………………………………………..
Phn biện 2:……………………………………………………………….
………………………………………………………………..
Luận
văn được
bo
v
ti
Hội
đồng chm luận văn thạc
sĩ, Học
vin Hành chính
Quc gia
Địa điểm: Phòng họp …....., Nhà...... - Hội trường bo vluận văn thạc sĩ, Học vin
Hành chính Quc gia
Số:……. - Đường……………
- Quận………………
- TP………………
Thi gian: vào hồi …… giờ …… tháng ……
năm 201...
Có thtìm hiu luận văn tại Thư viện Hc vin Hành chính Quc gia
hoặc trên trang Web Khoa Sau đại hc, Hc vin Hành chính Quc gia
M ĐẦU
1. Tính cpthiết của đề tài
Công nghệ thông tin (CNTT) ra đời đã và đang được ng dng rng rãi trong
mọi lĩnh vực của đời sng xã hi, góp phn tích cc vào sự tăng trưởng, chuyn dch
cơ cấu kinh tế, làm thay đổicơ bản cách qun lý, hc tp và làm vic của con người.
Tuy nhiên, vic ng dng CNTT trong hoạt động của Văn ph
ng U
N
huyện
Krông Pc vn còn nhiu tn ti, yếu kém:
Th
nht,
U
N
huyện
chưa
x y
dựng
ban
hành
chế
đãi ngộ
cho
CBCCVC làm chuyên trách vCNTT.
Th hai, mt schỉ tiêu cơ bản ng dng CNTT trong hoạt động của cơ quan
nhà nước chưa đạt yêu cu: phn mm quản lý văn bản và điều hành đã được trin
khai nhưng hiệu qusdụng chưa đạt 100%;
Nguyên nhân chyếu ca nhng tn ti hn chế trên là do nhn thc ca các
cp,các ngành vvai trò ca CNTTchưa đầy đủ, vic ng dng CNTTmt số đơn vị
còn mang tính hình thức. Đầu tư cho ứng dụng CNTT đã được quan t m nhưng chưa
thỏa đáng.
Xut
phát
t
thc
trng
ng
dng
CNTT
trong
hoạt
động
của
Văn ph
ng
U
N
huyện Krông Pắc giai đoạn hin nay, tôi chọn đề tài nghiên cu “Ứng dng
CNTT trong hoạt động của Văn phòng
an
h
n
n hu
n
r
ng
c, tnh
Đắk Lắk” làm đề tàiluận văn thạc sĩ của mình.
2. Tình hình nghiên cu của đề tài
Những đề tài khoa hc hiện nay đều có nội dung đề cập đến hoạt động ng
dng CNTT và truyn thông vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước dướigóc độ
CNTTlàtrangbịphươngtiện cho các quan nhà nước”. Thông qua luận văn này,
tôi snghiên cu, tìm hiểu, đánh giá về hiu qusdng CNTT trong hoạt động ca
Văn ph
ng U
N
huyn Krông Pắc,
đồng thi kiến nghcác gii pháp khả thi để
n ng cao hơn nữa hiu quca hoạt động này, từ đó có thể mrng phm vi ng
dng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyn, thay thế văn bản
giy truyn thống; n ng cao năng suất lao động ca cán b, công chc, viên chc và
gim chiphí hoạt động của cơ quan nhà nước.
3. Mục đích nhiệm v nghiên cu của đề tài
- Mục đích nghiên cứu: X y dựng luận cứ khoa học, lấy đó làm cơ sở để đề
xuất các giải pháp nh m nh m ng dng CNTT vào hoạt động của Văn ph
ng U
N
huyện Krông Pắc mt cách có hiu qu
- Nhim v nghiên cu:
+
Nghiên cu lý thuyết về cơ quan nhà nước và hoạt động của cơ quan nhà
nước, CNTT; các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước,
U
N
huyện Krông Pắc vvic ng dng CNTT trong các hoạt động của cơ quan
nhà nước trên địa bàn huyện.
1

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ