Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức và hoạt động của thanh tra...

  • 16/07/2019 03:44:30
  • 12 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn được chia thành 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở khoa học về tổ chức và hoạt động của Thanh tra bộ; Thực trạng tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.39 M, số trang : 26

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
…………/…………
……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
VĂN THỊ HOÀI THANH
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA
BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số: 60 34 04 03
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG
NỘI NĂM 2017
Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Thị Thanh Thúy
Phản biện 1:……………………………………………………
………………………………………………………………….
Phản biện 2:……………………………………………………
…………………………………………………………………..
Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành chính
Quốc gia
Địa
điểm:
Phòng
……….,
Nhà
D
-
Hội
trường
bảo
vệ
luận
văn
thạc
sĩ,
Học viện Hành chính Quốc gia
Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh- Quận Đống Đa – TP Hà Nội
Thời gian: vào hồi …… giờ …… tháng ……
năm 2017
Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia
hoặc trên trang Web của Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia
MỞ ĐẦU
1.
Tính cấp thiết của đề tài
Thanh tra là chức năng thiết yếu của quản lý Nhà nước, hoạt động thanh tra
luôn gắn liền với chủ thể quản lý, vì vậy, hình thức nhà nước nào – hình thái xã hội
nào cũng cần đến hoạt động thanh tra. Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi
xướng và lãnh đạo, những năm qua đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan
trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để bước vào
thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Cùng với việc phát triển kinh tế và
giải quyết các vấn đề xã hội, Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng hoàn thiện
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách nền hành
chính; trong xu thế đổi mới đó, hoạt động thanh tra đã góp phần tăng cường pháp chế,
thiết lập kỷ cương xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền - lợi ích hợp pháp của
công dân và cơ quan, tổ chức; thông qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà
nước trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa.
Đất nước ta đang dần hội nhập sâu rộng, kinh tế ngày càng tăng trưởng. Tăng
trưởng là hết sức cần thiết nếu các quốc gia nghèo chỉ hướng tới việc hưởng thụ thu
nhập. Tuy nhiên, tăng trưởng sẽ trở nên hão huyền và xa vời nếu nó được tạo ra chủ
yếu bởi sự tiêu thụ nguồn lực cơ sở của nền kinh tế, trong đó có tài nguyên thiên
nhiên và môi trường. Các nguồn tài nguyên không thể phục hồi, một khi đã bị khai
thác chỉ có thể trở nên suy thoái, cạn kiệt. Tài nguyên thiên nhiên là hàng hóa kinh tế
đặc biệt vì chúng ta không thể sản xuất ra được. Do đó, tài nguyên thiên nhiên sẽ
mang lại lợi nhuận kinh tế - thuế tài nguyên - nếu quản lý tốt. Các nguồn thu này có
thể là một nguồn tài chính phát triển quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào. Cùng
với tài nguyên thiên nhiên, việc bảo vệ môi trường có ý nghĩa sống còn với sự tồn
vong của nhân loại. Vì vậy, quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường
góp phần quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của quốc gia, trong đó hoạt
động thanh tra tài nguyên và môi trường giữ vai trò then chốt.
Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trên, việc xây dựng các luận cứ khoa học để
nâng cao hiệu quả trong tổ chức và hoạt động Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi
trường là rất cấp thiết. Đó là lý do tác giả chọn đề tài “Tổ chức và hoạt động của
Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ” để thực hiện Luận văn cao học chuyên
ngành Quản lý công.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Việc nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi
trường đã được tiếp cận ở những góc độ nhất định như: Đề tài khoa học cấp Bộ “Tổ
chức, hoạt động và mối quan hệ giữa Thanh tra bộ và thanh tra chuyên ngành - thực
trạng và giải pháp” do Thanh tra viên cao cấp Nguyễn Khắc Hường làm chủ nhiệm
đề tài năm 2004; Luận văn thạc sỹ luật học của Nguyễn Huy Hoàng “ Đổi mới tổ
chức và hoạt động của Thanh tra bộ, thanh tra chuyên ngành” (2004); Luận văn thạc
sỹ Luật học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn tổ chức và hoạt động thanh tra Việt
Nam” (2004) của Lê Thị Thu Oanh; Luận án tiến sĩ luật học “Tổ chức và hoạt động
1

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ