Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức và hoạt động của thanh tra bộ tài nguyên và môi trường

Đăng ngày 7/15/2019 8:44:30 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 26 | FileSize: 0.39 M | File type: PDF
Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức và hoạt động của thanh tra bộ tài nguyên và môi trường. Luận văn được chia thành 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở khoa học về tổ chức và hoạt động của Thanh tra bộ; Thực trạng tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
…………/…………
……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
VĂN THỊ HOÀI THANH
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA
BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số: 60 34 04 03
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG
NỘI NĂM 2017
Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Thị Thanh Thúy
Phản biện 1:……………………………………………………
………………………………………………………………….
Phản biện 2:……………………………………………………
…………………………………………………………………..
Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành chính
Quốc gia
Địa
điểm:
Phòng
……….,
Nhà
D
-
Hội
trường
bảo
vệ
luận
văn
thạc
sĩ,
Học viện Hành chính Quốc gia
Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh- Quận Đống Đa – TP Hà Nội
Thời gian: vào hồi …… giờ …… tháng ……
năm 2017
Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia
hoặc trên trang Web của Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia
MỞ ĐẦU
1.
Tính cấp thiết của đề tài
Thanh tra là chức năng thiết yếu của quản lý Nhà nước, hoạt động thanh tra
luôn gắn liền với chủ thể quản lý, vì vậy, hình thức nhà nước nào – hình thái xã hội
nào cũng cần đến hoạt động thanh tra. Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi
xướng và lãnh đạo, những năm qua đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan
trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để bước vào
thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Cùng với việc phát triển kinh tế và
giải quyết các vấn đề xã hội, Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng hoàn thiện
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách nền hành
chính; trong xu thế đổi mới đó, hoạt động thanh tra đã góp phần tăng cường pháp chế,
thiết lập kỷ cương xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền - lợi ích hợp pháp của
công dân và cơ quan, tổ chức; thông qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà
nước trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa.
Đất nước ta đang dần hội nhập sâu rộng, kinh tế ngày càng tăng trưởng. Tăng
trưởng là hết sức cần thiết nếu các quốc gia nghèo chỉ hướng tới việc hưởng thụ thu
nhập. Tuy nhiên, tăng trưởng sẽ trở nên hão huyền và xa vời nếu nó được tạo ra chủ
yếu bởi sự tiêu thụ nguồn lực cơ sở của nền kinh tế, trong đó có tài nguyên thiên
nhiên và môi trường. Các nguồn tài nguyên không thể phục hồi, một khi đã bị khai
thác chỉ có thể trở nên suy thoái, cạn kiệt. Tài nguyên thiên nhiên là hàng hóa kinh tế
đặc biệt vì chúng ta không thể sản xuất ra được. Do đó, tài nguyên thiên nhiên sẽ
mang lại lợi nhuận kinh tế - thuế tài nguyên - nếu quản lý tốt. Các nguồn thu này có
thể là một nguồn tài chính phát triển quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào. Cùng
với tài nguyên thiên nhiên, việc bảo vệ môi trường có ý nghĩa sống còn với sự tồn
vong của nhân loại. Vì vậy, quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường
góp phần quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của quốc gia, trong đó hoạt
động thanh tra tài nguyên và môi trường giữ vai trò then chốt.
Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trên, việc xây dựng các luận cứ khoa học để
nâng cao hiệu quả trong tổ chức và hoạt động Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi
trường là rất cấp thiết. Đó là lý do tác giả chọn đề tài “Tổ chức và hoạt động của
Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ” để thực hiện Luận văn cao học chuyên
ngành Quản lý công.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Việc nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi
trường đã được tiếp cận ở những góc độ nhất định như: Đề tài khoa học cấp Bộ “Tổ
chức, hoạt động và mối quan hệ giữa Thanh tra bộ và thanh tra chuyên ngành - thực
trạng và giải pháp” do Thanh tra viên cao cấp Nguyễn Khắc Hường làm chủ nhiệm
đề tài năm 2004; Luận văn thạc sỹ luật học của Nguyễn Huy Hoàng “ Đổi mới tổ
chức và hoạt động của Thanh tra bộ, thanh tra chuyên ngành” (2004); Luận văn thạc
sỹ Luật học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn tổ chức và hoạt động thanh tra Việt
Nam” (2004) của Lê Thị Thu Oanh; Luận án tiến sĩ luật học “Tổ chức và hoạt động
1
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
6 lần xem

Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức và hoạt động của thanh tra bộ tài nguyên và môi trường. Luận văn được chia thành 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở khoa học về tổ chức và hoạt động của Thanh tra bộ; Thực trạng tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường..

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VĂN THỊ HOÀI THANH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Thị Thanh Thúy Phản biện 1:…………………………………………………… …………………………………………………………………. Phản biện 2:…………………………………………………… ………………………………………………………………….. Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng ………., Nhà D - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh- Quận Đống Đa – TP Hà Nội Thời gian: vào hồi …… giờ …… tháng …… năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web của Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thanh tra là chức năng thiết yếu của quản lý Nhà nước, hoạt động thanh tra luôn gắn liền với chủ thể quản lý, vì vậy, hình thức nhà nước nào – hình thái xã hội nào cũng cần đến hoạt động thanh tra. Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, những năm qua đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để bước vào thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Cùng với việc phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội, Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách nền hành chính; trong xu thế đổi mới đó, hoạt động thanh tra đã góp phần tăng cường pháp chế, thiết lập kỷ cương xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền - lợi ích hợp pháp của công dân và cơ quan, tổ chức; thông qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. Đất nước ta đang dần hội nhập sâu rộng, kinh tế ngày càng tăng trưởng. Tăng trưởng là hết sức cần thiết nếu các quốc gia nghèo chỉ hướng tới việc hưởng thụ thu nhập. Tuy nhiên, tăng trưởng sẽ trở nên hão huyền và xa vời nếu nó được tạo ra chủ yếu bởi sự tiêu thụ nguồn lực cơ sở của nền kinh tế, trong đó có tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Các nguồn tài nguyên không thể phục hồi, một khi đã bị khai thác chỉ có thể trở nên suy thoái, cạn kiệt. Tài nguyên thiên nhiên là hàng hóa kinh tế đặc biệt vì chúng ta không thể sản xuất ra được. Do đó, tài nguyên thiên nhiên sẽ mang lại lợi nhuận kinh tế - thuế tài nguyên - nếu quản lý tốt. Các nguồn thu này có thể là một nguồn tài chính phát triển quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào. Cùng với tài nguyên thiên nhiên, việc bảo vệ môi trường có ý nghĩa sống còn với sự tồn vong của nhân loại. Vì vậy, quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường góp phần quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của quốc gia, trong đó hoạt động thanh tra tài nguyên và môi trường giữ vai trò then chốt. Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trên, việc xây dựng các luận cứ khoa học để nâng cao hiệu quả trong tổ chức và hoạt động Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường là rất cấp thiết. Đó là lý do tác giả chọn đề tài “Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ” để thực hiện Luận văn cao học chuyên ngành Quản lý công. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Việc nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được tiếp cận ở những góc độ nhất định như: Đề tài khoa học cấp Bộ “Tổ chức, hoạt động và mối quan hệ giữa Thanh tra bộ và thanh tra chuyên ngành - thực trạng và giải pháp” do Thanh tra viên cao cấp Nguyễn Khắc Hường làm chủ nhiệm đề tài năm 2004; Luận văn thạc sỹ luật học của Nguyễn Huy Hoàng “ Đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra bộ, thanh tra chuyên ngành” (2004); Luận văn thạc sỹ Luật học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn tổ chức và hoạt động thanh tra Việt Nam” (2004) của Lê Thị Thu Oanh; Luận án tiến sĩ luật học “Tổ chức và hoạt động 1 của các tổ chức thanh tra ở nước ta trong giai đoạn hiện nay - thực trang và giải pháp” (2008) của tác giả Nguyễn Thiện Thuật; Luận văn thạc sỹ Luật học “ Tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra chuyên ngành ở Việt Nam hiện nay” (2011) của tác giả Nguyễn Thị Thục; Đề tài khoa học cấp cơ sở “Hoạt động thanh tra chuyên ngành của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành” của Ths. Nguyễn Thị Hải Yến (2013); Sách tham khảo “Tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát của một số nước trên thế giới” (2001), Nguyễn Văn Kim chủ biên. Ngoài ra có thể kể đến một số công trình nghiên cứu khác như: bài viết “Cần ban hành một Nghị định riêng về Thanh tra chuyên ngành” của tác giả Bùi Sĩ Lợi đăng trên Tạp chí Thanh tra số 10/2007; “ Những bất cập trong các quy định của pháp luật về thanh tra” của tác giả Đổng Quang Hưng, tạp chí Thanh tra số 10/2007; “ Mô hình nào cho tổ chức và hoạt động của hệ thống thanh tra Tổng cục, Cục và Chi cục”, Nguyễn Hữu Quân đăng trên Tạp chí Thanh tra số 5/ 2008; Nguyễn Thị Thương Huyền (2008), “Yêu cầu hoàn thiện pháp luật về tổ chức thanh tra theo ngành, lĩnh vực hiện nay ”. Một số giáo trình: giáo trình “Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đại học Luật Hà Nội năm 2010; giáo trình “Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính” của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2011. Các tác giả đều đã phân tích một cách hệ thống dưới góc độ khác nhau về thanh tra nói chung cũng như tổ chức và hoạt động thanh tra Bộ nói riêng. Tuy từ khi Luật Thanh tra 2010 được ban hành đến nay chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nào được công bố nghiên cứu một cách tổng thể, đầy đủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường dưới góc độ khoa học hành chính, nhưng các công trình nghiên cứu về thanh tra nói chung và thanh tra chuyên ngành nói riêng trong những năm qua là nguồn tài liệu vô cùng bổ ích, có giá trị tham khảo để tác giả hoàn thành đề tài nghiên cứu này. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích của luận văn: đưa ra hệ thống các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động thanh tra của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nhiệm vụ của luận văn là: Đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động thanh tra của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về nội dung: Về tổ chức, Luận văn nghiên cứu tổ chức của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về hoạt động, luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động tiến hành thanh tra của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành). Luận văn không đi sâu tìm hiểu các hoạt động nội bộ của Thanh tra bộ cũng như các hoạt động trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trên. 2 - Phạm vi thời gian: tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận: Đề tài được nghiên cứu dựa trên phương pháp luận duy vật - biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt nam và chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, môi trường cũng như trong đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra. 5.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể: Tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể khi thực hiện đề tài là: phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp lịch sử, phương pháp so sánh, phương pháp diễn dịch, phương pháp quy nạp, phương pháp thống kê… 6. Ý nghĩa và dự kiến đóng góp của luận văn Luận văn là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Luận văn sẽ cung cấp luận cứ khoa học giúp các nhà quản lý tiến hành nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường. 3 Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA BỘ 1.1. Những vấn đề chung về tổ chức và hoạt động của Thanh tra bộ 1.1.1. Khái niệm thanh tra Luật Thanh tra năm 2010 đi vào trực tiếp xác định khái niệm thanh tra nhà nước. Theo đó: “thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành” (Khoản 1 Điều 3). Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao (Khoản 2 Điều 3). Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó (Khoản 3 Điều 3). Khái niệm thanh tra trong Luật Thanh tra 2010 cơ bản đã đáp ứng yêu cầu về mặt khoa học, phản ánh đầy đủ bản chất hoạt động thanh tra. 1.1.2. Tổ chức Thanh tra bộ Tổ chức thanh tra là một thiết chế của nhà nước, bao gồm các bộ phận, chức vụ được thành lập theo những nguyên tắc nhất định để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra. Nghiên cứu về tổ chức nói chung cũng như tổ chức của Thanh tra bộ nói riêng, có thể xem xét các yếu tố cấu thành như sau: - Về vị trí pháp lý Theo Điều 17 Luật Thanh tra 2010, Thanh tra bộ là tổ chức trực thuộc Bộ. Cùng theo Điều 40 Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ gồm: “Vụ, Văn phòng, Thanh tra, Cục, Tổng cục, đơn vị sự nghiệp công lập”. Như vậy, về vị trí pháp lý, trong tổ chức thuộc, Thanh tra Bộ là đơn vị cấu thành bắt buộc và ngang hàng với Vụ, Văn phòng, Tổng cục, Cục. - Về chức năng Theo Khoản 1 Điều 17 Luật Thanh tra 2010: “Thanh tra Bộ là cơ quan của bộ, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của bộ; tiến hành thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực của bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật”. Như vậy, căn cứ vào Luật Thanh tra 2010, Thanh tra bộ tiến hành ba chức 4 năng: Chức năng thanh tra (bao gồm hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành) và giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra; chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo và quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo; chức năng phòng, chống tham nhũng và giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. - Về nhiệm vụ, quyền hạn Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra bộ Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của bộ; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng quyết định thành lập; Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực do bộ phụ trách; Thanh tra vụ việc khác do Bộ trưởng giao; Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ khi cần thiết. Thanh tra bộ giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Bộ Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về quyết định của mình; Quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Bộ trưởng giao; Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ tiến hành thanh tra trong phạm vi quản lý của cơ quan đó khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ không đồng ý thì có quyền ra quyết định thanh tra, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về quyết định của mình; Kiến nghị Bộ trưởng tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sai trái về thanh tra của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của bộ; Kiến nghị Bộ trưởng giải quyết vấn đề liên quan đến công tác thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ; Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra; Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Kiến nghị Bộ trưởng xem xét trách nhiệm, xử lý 5 người thuộc quyền quản lý của Bộ trưởng có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra. - Về cơ cấu tổ chức Cơ cấu của tổ chức chính là hình thức tồn tại của tổ chức, biểu hiện qua việc sắp xếp các bộ phận cấu thành theo một trật tự nhất định và xác lập mối quan hệ qua lại giữa chúng với nhau. Việc xác định cơ cấu của tổ chức của mỗi cơ quan chính là việc thiết lập các bộ phận và liên kết chúng lại với nhau thành một hệ thống. Theo Khoản 2 Điều 17 Luật Thanh tra 2010: “Thanh tra bộ có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên. Chánh Thanh tra bộ do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ. Phó Chánh Thanh tra bộ giúp Chánh Thanh tra bộ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Thanh tra bộ.” Thanh tra viên là công chức được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra.Thanh tra viên được cấp trang phục, thẻ thanh tra. Thanh tra viên phải tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được gaio. Thanh tra viên có các ngạch như sau: Thanh tra viên, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp. Trong hoạt động thanh tra, cơ quan Thanh tra bộ có quyền trưng tập cộng tác viên thanh tra. Công tác viên thanh tra là người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ thanh tra. Tiêu chuẩn cụ thể, chế độ, chính sách, trách nhiệm đối với cộng tác viên thanh tra; việc trưng tập cộng tác viên thanh tra do Chính phủ quy định. - Về mối quan hệ phối hợp Mối quan hệ phối hợp bao gồmmối quan hệ bên trong và mối quan hệbên ngoài. Mối quan hệ bên trong bao gồm hai đối tượng: Quan hệ giữa tổ chức thanh tra với thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp (Bộ trưởng) và quan hệ với Thanh tra Bộ và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ (Tổng Cục, Cục). Mối quan hệ bên ngoài mang tính phối hợp trong hoạt động giữa các cơ quan thanh tra với cơ quan, tổ chức cá nhân khác, bao gồm: - Quan hệ với cơ quan bảo vệ pháp luật như: cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Toà án trong việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm căn cứ vào hồ sơ mà Thanh tra bộ chuyển sang. - Quan hệ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội khác là quan hệ cộng tác, phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cũng như kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật, các quyết định quản lý, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. 6 1.1.3. Hoạt động của Thanh tra bộ Căn cứ vào Luật Thanh tra 2010,nhưvậy Thanh tra bộ có những hoạt động sau: Một là, hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo và quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo Hai là, hoạt động phòng, chống tham nhũng và quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng Ba là, hoạt động thanh tra và quản lý nhà nước về thanh tra Nội dung nghiên cứu chính của luận văn đó là hoạt động thanh tra. Ở khía cạnh là một hoạt động, khái niệm thanh tra có thể hiểu đồng nhất với khái niệm thanh tra nhà nước như đã nêu trong khoản 1 điều 3 Luật Thanh tra năm 2010: “là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Đây là một khái niệm gắn gọn, xúc tích và thể hiện tương đối đầy đủ bản chất của hoạt động thanh tra. Hoạt động thanh tra của Thanh tra bộ được thông qua hoạt động thanh tra hành chính và hoạt động thanh tra chuyên ngành. 1.1.4. Vai trò của Thanh tra bộ Thứ nhất, Thanh tra bộ là một trong những chức năng thiết yếu của quản lý nhà nước, là một khâu quan trọng trong quá trình quản lý của Bộ. Thứ hai, Thanh tra bộ kịp thời ngăn ngừa, phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục. Thứ ba, Thanh tra bộ góp phần thực hiện chủ trương, chính sách đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà nước. Thứ tư, Thanh tra bộ góp phần củng cố nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp với quản lý theo lãnh thổ. 1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động Thanh tra bộ 1.2.1. Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam Những quy định về tổ chức và hoạt động của ngành thanh tra phải được đặt trong khuôn khổ các quan điểm và chủ trương của Đảng Cộng Sản Việt Nam về tổ chức và hoạt động bộ máy Nhà nước. Hay nói cách khác, quan điểm, đường lối chính trị của một đất nước sẽ chi phối đến cách thức vận hành, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung cũng như tổ chức và hoạt động của thanh tra nói riêng. 1.2.2. Các nguồn lực của đất nước Thứ nhất, yếu tố kinh tế Bất kỳ hoạt động nào của Nhà nước đều phải đặt trong mối quan hệ với các quan hệ kinh tế; tổ chức và hoạt động Thanh tra bộ cũng chịu sự tác động trực tiếp bởi trình độ phát triển kinh tế của quốc gia. Sự phát triển, thay đổi đa dạng cũng như sự phức tạp của nền kinh tế thị trường dẫn đến yêu cầu tất yếu về sự phát triển, vận động trong tổ chức và hoạt động của ngành thanh tra nói chung và của Thanh tra bộ nói riêng cho phù hợp. 7 Thứ hai, về nguồn lực con người Tổ chức và hoạt động của Thanh tra bộ chịu sự tác động trực tiếp bởi yếu tố con người mà cụ thể là đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra – nhân tố hình thành nên tổ chức và trực tiếp tiến hành các hoạt động thanh tra. Con người ở đây có thể hiểu là cá nhân, tố chức trong xã hội với tư cách là đối tượng của thanh tra. Hoặc con người ở đây có thể hiểu chính là những cá nhân làm việc trong cơ quan quản lý nhà nước và trực tiếp làm trong bộ máy cơ quan thực hiện chức năng thanh tra. 1.2.3. Hệ thống quy định pháp lý về tổ chức và hoạt động bộ máy nhà nước nói chung và tổ chức và hoạt động ngành thanh tra nói riêng Thanh tra bộ nằm trong hệ thống cơ quan Thanh tra Nhà nước; vì vậy, tổ chức và hoạt động của Thanh tra bộ chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật về thanh tra cũng như văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của Bộ. Mọi sự thay đổi về tổ chức và hoạt động của Thanh tra bộ đều xuất phát từ sự thay đổi của hệ thống văn bản pháp luật về thanh tra cũng như sự thay đổi về tổ chức và hoạt động của Bộ. 8 Chương 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 2.1. Khái quát chung về Bộ Tài nguyên và Môi trường và tổ chức, hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường 2.1.1. Khái quát chung về Bộ Tài nguyên và Môi trường Ngày 05 tháng 8 năm 2002, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được thành lập theo Nghị quyết số 02/2002/QH11, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI và Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở hợp nhất Tổng cục Địa chính, Tổng cục Khí tượng Thủy văn và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường thuộc các Bộ. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trườngbiển và hải đảo; viễn thám; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm có 23 đơn vị. 2.1.2. Tình hình tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường 2.1.2.1. Tình hình tổ chức của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường Lần thứ nhất: Thực hiện Quyết định số 686/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra bộ, cơ cấu tổ chức của Thanh tra bộ gồm: - Lãnh đạo Thanh tra có: Chánh Thanh tra và 03 Phó Chánh Thanh tra (01 Phó Chánh Thanh tra phụ trách phía Nam). - Cơ cấu tổ chức bộ máy có: Văn phòng và 07 phòng chuyên môn trực thuộc. - Tổng số biên chế có 44 công chức và người lao động. - Cơ cấu công chức như sau: + Cơ cấu ngạch công chức: 01 Thanh tra viên cao cấp, 12 Thanh tra viên chính, 24 Thanh tra viên, 06 Chuyên viên và 01 Nhân viên. + Cơ cấu trình độ chuyên môn: Tiến sỹ: 01; Thạc sĩ: 06; Đại học: 36. Lần thứ hai: Thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra bộ, cơ cấu tổ chức của Thanh tra bộ gồm: - Lãnh đạo Thanh tra có: Chánh Thanh tra và 03 Phó Chánh Thanh tra (01 Phó Chánh Thanh tra phụ trách phía Nam). 9 - Cơ cấu tổ chức bộ máy có: Văn phòng và 07 phòng chuyên môn trực thuộc (giữ như trước khi kiện toàn). - Tổng số biên chế có 64 công chức và người lao động (tăng 20 biên chế) . - Cơ cấu công chức như sau: + Cơ cấu ngạch công chức: 01 Thanh tra viên cao cấp, 17 Thanh tra viên chính, 34 Thanh tra viên và 10 Chuyên viên, 2 Nhân viên (tăng: 5 Thanh tra viên chính, 10 Thanh tra viên, 4 Chuyên viên, 1 Nhân viên. + Cơ cấu trình độ chuyên môn: Tiến sỹ: 02; Thạc sĩ: 11; Đại học: 49 (tăng: 1 Tiến sỹ, 5 Thạc sỹ, 13 Đại học). Lần thứ ba (bộ máy hiện nay của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường): Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 4 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; ngày 11 tháng 9 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2325/QĐ-BTNMT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra bộ. Về cơ cấu tổ chức: Thanh tra bộ có Chánh Thanh tra và 05 Phó Chánh Thanh tra. Bộ máy giúp việc Chánh Thanh tra có 7 đơn vị chuyên môn. Như vậy so với hai lần kiện toàn trước đây, việc kiện toàn lần này đã được triển khai đồng bộ hơn cả về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế. Cụ thể là: Về tổ chức bộ máy: qua sắp xếp, kiện toàn lại đã giảm từ 8 đầu mối trực thuộc xuống còn 7 đầu mối, cụ thể là:

Tài liệu liên quan