Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Thể chế quản lý nhà nước đối với tài...

  • 16/07/2019 03:28:57
  • 13 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn được chia thành 2 chương được trình bày như sau: Những vấn đề lý luận về thể chế quản lý nhà nước đối với tài sản công trong các doanh nghiệp nhà nước; Thực trạng và giải pháp hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước đối với tài sản công trong các doanh nghiệp nhà nước tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.45 M, số trang : 26

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
…………/…………
……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
LƢƠNG QÚI THĂNG
THỂ CHẾ QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN CÔNG
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC THỰC TIỄN
TẠI BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
Chuyên ngành: Quản công
số: 60340403
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
NỘI - 2017
Công trình đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : TS. BÙI THỊ THANH THÚY
Phản biện 1:……………………………………………………………….
………………………………………………………………..
Phản biện 2:……………………………………………………………….
………………………………………………………………..
Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện
Hành chính Quốc gia
Địa điểm: Phòng họp …....., Nhà...... - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ,
Học viện Hành chính Quốc gia
Số:77 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Thời gian: vào hồi …… giờ …… tháng ……
năm 201...
Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia
hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia
MỞ ĐẦU
1 Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam đang trên con đường phát triển và hội nhập mạnh mẽ, sâu rộng vào
nền kinh tế quốc tế. Doanh nghiệp Việt Nam hiện đang phải đối mặt, cạnh tranh bình
đẳng với các tập đoàn kinh tế đa quốc gia hùng mạnh trên thế giới, đặc biệt là sau khi
gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO và bắt đầu với Hiệp định Đối tác xuyên
Thái Bình Dương (TPP). Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các doanh
nghiệp của Việt Nam. Trong hệ thống các doanh nghiệp, hoạt động của DNNN ở
Việt Nam trong thời gian qua cho thấy, mô hình này đã đạt được những kết quả nhất
định, là công cụ điều tiết vĩ mô hiệu quả của Nhà nước. Về cơ bản, các DNNN đã
nắm giữ những ngành, lĩnh vực then chốt trong nền kinh tế, quy mô vốn liên tục tăng,
khẳng định vai trò cụ thể của mình trong quá trình phát triển kinh tế
- xã hội đất
nước. Các DNNN không chỉ mang lại lợi ích kinh tế lớn cho đất nước; góp phần quan
trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế, đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước, đóng góp không nhỏ vào nguồn thuế, tạo nguồn thu ngoại tệ và
nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, hạn chế nhập siêu, tạo nên sức mạnh cho nền
kinh tế... mà còn góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao mức
sống cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh...
Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, các DNNN ở Việt Nam có không ít tiêu cực,
làm dấy lên hoài nghi về vai trò thực tế của nó, không chỉ về hiệu quả kinh tế mà các
tập đoàn kinh tế nhà nước gặp phải không ít khó khăn, thách thức và nhiều vấn đề
nảy sinh như:
Một là, mục tiêu, hiệu quả hoạt động của các DNNN chưa tương xứng với
nguồn lực nhà nước đầu tư. Nhiều tập đoàn kinh tế thay vì phải tập trung vào ngành
nghề chính, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế và chính trị trọng yếu của kinh tế nhà
nước, lại mở rộng quy mô đầu tư ngoài ngành trong khi thực tế năng lực tài chính lại
hạn chế. Chẳng hạn, một số tập đoàn thiếu vốn cho ngành chính nhưng vẫn mở rộng
sang các ngành nghề rủi ro khác như tài chính, ngân hàng, bất động sản, từ đó, gây
ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả kinh tế - xã hội của quốc gia.
Hai là, công tác giám sát, kiểm soát hoạt động các DNNN còn nhiều hạn chế
dẫn đến không phát hiện kịp thời để có biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu tổn thất
trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt là kiểm soát việc quản lý sử
dụng tài sản công trong các DNNN hiện nay thiếu những thiết chế hữu hiệu và hành
lang pháp lý điều chỉnh một cách toàn diện, kịp thời. Sự tăng trưởng của nền kinh tế
đòi hỏi phải huy động tối đa mọi nguồn lực, trong đó tài sản công được coi là một
nguồn lực quan trọng và cần thiết, nhất là trong điều kiện đất nước ta đang tập trung
phát triển nền kinh tế nhanh và bền vững. Do vậy nếu không đặt vấn đề quản lý tài
sản công một cách có hiệu quả thì cũng có nghĩa chúng ta đang sử dụng nguồn lực to
1

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ