Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tạo nguồn nữ công chức lãnh đạo,...

  • 16/07/2019 01:39:21
  • 12 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương cụ thể như: Cơ sở khoa học về tạo nguồn nữ công chức lãnh đạo, quản lý; Thực trạng tạo nguồn nữ công chức lãnh đạo, quản lý ở Bộ Nội vụ; Phương hướng, giải pháp tạo nguồn nữ công chức lãnh đạo, quản lý ở Bộ Nội vụ hiện nay.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.71 M, số trang : 25

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
………../………
……/……
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG
TO NGUN N CÔNG CHC LÃNH ĐẠO, QUN
B NI V HIN NAY
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUN LÝ CÔNG
Mã s: 60 34 04 03
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC: PGS.TS NGUYN TH THU
NỘI, NĂM 2017
MỞ ĐẦU
1. do chọn đề tài luận văn
Trong quá trình xây dng và phát triển đất nước, phnViệt Nam, trong đó
đội ngũ nữ cán b, công chc, viên chc đã và đang có đóng góp to lớn trên các lĩnh
vc và tng vtrí công tác. Nhn thức và đánh giá đúng vị trí, vai trò ca phn,
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác phnữ, chăm lo, tạo điều kiện để
bảo đảm quyền bình đẳng ca phn, phát huy vai trò ca phntrên tt ccác lĩnh
vc chính tr, kinh tế, văn hóa, xã hội; đồng thi khẳng định vic xây dng, phát trin
vng chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng vi vai trò to ln ca phnlà yêu cu
khách quan, là ni dung quan trng trong chiến lược công tác cán bcủa Đảng. Do
đó, công tác cán bộ nthời gian qua đã đạt được nhiu kết qutích cc.
Tuy nhiên, trước yêu cu ca công cuc công nghip hóa, hiện đại hóa đất
nước và hi nhp quc tế, công tác cán bncòn nhiu mt hn chế, đồng thi có
nhng vấn đề mới đặt ra vi nhiu thách thc. Thi gian va qua, tlntham gia
lãnh đạo, qun lý đạt thp, ngun cán bnhng ht ti nhiu vtrí. So vi nam gii
trên tt cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, vtrí càng cao thì tlnữ lãnh đạo, qun
lý càng thp. Do đó, tạo ngun ncông chức lãnh đạo, qun lý trthành mt yêu cu
cp thiết, là nhim vcần được đặt lên hàng đầu trong công tác cán bnti các cp,
các ngành, trong đó có Bộ Ni v.
Ti BNi vhin nay, tlncông chức tham gia lãnh đạo, qun lý còn
thấp, chưa tương xứng với năng lực và sphát trin của đội ngũ công chức, viên
chc ca B, ngun cán bnhng ht nhiu vị trí lãnh đạo, qun lý và thiếu ht
ngun ncông chc, viên chức để quy hoạch, đào tạo đủ điều kin, tiêu chun b
nhim các chức danh lãnh đạo, quản lý; trong khi đó, các biện pháp to ngun cán b
nữ chưa được thc hin một cách đồng bộ, chưa có chiến lược to nguồn lâu dài đối
vi ngun ncông chức lãnh đạo, qun lý ti B. Vì vy, cn thiết phi có mt
nghiên cu toàn din vto ngun ncông chức lãnh đạo, quản lý, để từ đó đề ra các
gii pháp thích hp nhm to ngun, nâng cao tlncông chức lãnh đạo, qun lý
BNi vụ, đạt được mục tiêu tăng cường phntham chính theo chủ trương của
Đảng và Nhà nước.
Xut phát ttình hình nêu trên, tôi chn vấn đề “To ngun n công chc lãnh
đạo, qun B Ni v hin nay” làm đề tài Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản
lý công vi mong mun góp phn làm rõ nhng vấn đề lý lun và thc tiễn, thúc đẩy
vic to ngun ncông chức lãnh đạo, qun lý BNi vụ đạt kết qutt.
2. Tình hình nghiên cu liên quan đến đề tài luận văn
Đã có nhiu công trình nghiên cu vcông tác cán bcủa Đảng, trong đó có
to ngun cán bộ lãnh đạo, qun lý; là cơ sở quan trọng để Luận văn kế thừa để vn
dng làm rõ vai trò của đội ngũ nữ công chc lãnh đạo, qun lý và nhng yêu cầu đặt
ra trong to ngun cán bn. Các nghiên cứu đã đưa ra những quan điểm, nhận định,
1
gii pháp xây dựng đội ngũ cán bộ nữ. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có nghiên cứu
chuyên sâu, hthng, toàn din vto ngun ncông chức lãnh đạo, qun lý nói
chung và BNi vnói riêng. Do đó, Luận văn tiếp tc nghiên cứu để hoàn thin
khung lý lun vto ngun cán bnói chung và to ngun ncông chc lãnh đạo,
qun lý nói riêng nhằm đề xut nhng giải pháp thúc đẩy công tác to ngun ncông
chc lãnh đạo, qun lý BNi v.
3. Mục đích nhiệm v ca luận văn
- Mục đích: Làm rõ nhng vấn đề lý lun và thc tin ca vic to ngun n
công chức lãnh đạo, qun lý BNi vhiện nay; đề xut nhng gii pháp chyếu
nhằm đẩy mnh vic to ngun ncông chức lãnh đạo, qun lý BNi v.
- Nhim v: Tng quan nhng vấn đề cơ bản vcông tác cán bnvà to
ngun ncông chức lãnh đạo, qun lý hin nay; phân tích thc trng to ngun n
công chức lãnh đạo, qun lý BNi v; đưa ra gii pháp, khuyến nghnhm to
ngun ncông chức lãnh đạo, qun lý BNi v.
4. Đối tƣợng phm vi nghiên cu ca luận văn
- Đối tượng nghiên cu: Ncông chc lãnh đạo, qun lý BNi v.
- Phm vi nghiên cu:
Nghiên cu vic to ngun ncông chức lãnh đạo,
qun lý BNi vụ (giai đoạn từ năm 2011 đến nay) tngun ncông chc, viên
chc hin có BNi v; tp trung vào các khâu ca công tác cán bgm quy
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, btrí, bnhiệm, điều động, luân chuyn.
5. Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cu ca luận văn
- Phương pháp luận: Da trên cơ sở phương pháp luận bin chng duy vật để
nghiên cu nhng vấn đề lý lun và thc tin ca công tác to ngun ncông chc
lãnh đạo, qun lý BNi vhin nay.
- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thp thông tin tcác ngun có
sẵn liên quan đến đề tài nghiên cu; phương pháp phân tích, tng hợp, đối chiếu, so
sánh và thng kê.
6. Ý nghĩa luận thc tin ca luận văn
- Ý nghĩa luận: Bsung làm phong phú thêm vhthng lý lun trong qun
lý nhà nước vcông tác cán bộ, trong đó có công tác cán bộ n.
- Ý nghĩa thực tin: Hthng các vấn đề cơ bản vto ngun ncông chc
lãnh đạo, qun lý; phân tích thc trng vto ngun ncông chức lãnh đạo, qun lý
BNi vụ, trên cơ sở đó đề tài đề xuất phương hướng và mt số đề xut nhng gii
pháp phù hp vto ngun ncông chc lãnh đạo, qun lý BNi v.
7. Kết cu ca luận văn
Ngoài phn mở đầu, kết lun, tài liu tham kho, ni dung chính ca luận văn
gồm 3 chương:
2

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ