Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tạo động lực làm việc cho viên chức...

  • 16/07/2019 03:43:51
  • 19 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nội dung luận văn bao gồm 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở khoa học về động lực và tạo động lực làm việc trong tổ chức; Thực trạng hoạt động tạo động lực làm việc cho đội ngũ viên chức Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên; Phương hướng và giải pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ viên chức Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.47 M, số trang : 26

Chi tiết

B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
….…../………..
……/……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
TRNH TH THU HƯƠNG
TẠO ĐỘNG LC LÀM VIC CHO VIÊN CHC
VIN V SINH DCH T TÂY NGUYÊN
Chuyên ngành
: QUN LÝ CÔNG
Mã s
: 60 34 04 03.
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC
QUN CÔNG
Đắk Lk - Năm 2017
Công trình được hoàn thành ti:
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
Người hướng dn khoa hc:
PGS.TS ĐẶNG KHC ÁNH
Phn bin 1:...........................................................................................................
...........................................................................................................
Phn bin 2:...........................................................................................................
...........................................................................................................
Luận văn được bo vti Hội đồng chm luận văn, Học vin Hành
chính Quc gia
Địa điểm: Phòng ………., Nhà ...... - Hội trường bo vluận văn
thạc sĩ, Học vin Hành chính Quc gia.
Số:…
-
Đường……………
-
Quận……………
-
TP………………
Thi gian: vào hồi …… giờ …… tháng …… năm 201...
Có thtìm hiu lun văn tại Thư viện Hc vin Hành chính Quc gia
hoc trên trang Web của Khoa Sau đại hc, Hc vin Hành chính
M ĐẦU
1.
do chọn đề tài
Công tác y tế dphòng có vai trò hết sc quan trng trong
vic kim soát dch bnh ngay tcộng đồng và góp phn gim áp lc
đến các tuyến điều tr. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động cho thy
hthống chưa đủ mạnh để đáp ứng nhu cu do thiếu ngun nhân lc,
đầu tư cho y tế dphòng còn hn chế
Trong những năm gần đây, thu nhập bình quân của người dân
liên tục được ci thin và nâng cao, cùng vi vic xut hin ngày
càng nhiu bnh mi, làm cho nhu cầu được chăm sóc và bảo vca
người dân ngày càng cao. Để đáp ứng nhu cu công vic và phc v
nhân dân, đòi hỏi những người làm công tác y tế dphòng phi
nghiên cu, tiếp cn và khng chế dch bnh mt cách kp thi, khoa
hc..., Các nhà qun lý mun khai thác tối đa khả năng đóng góp của
đội ngũ viên chc cho tchức, đơn vị thì ngoài vic nâng cao cht
lượng ngun nhân lc, btrí sdng mt cách hp lý ngun nhân
lc, cn phi nghiên cu tìm hiu thêm nhu cu vvt chất cũng như
nhu cu vtinh thn của đội ngũ viên chức mình đang có, từ đó đề ra
nhng chính sách nhm tạo động lc cho viên chc phát huy kh
năng tiềm tàng ca mình. Chính vì vy, vic tạo động lc cho viên
chc (bao gm cả động lc vt chất và động lc vtinh thn) là hết
sc cn thiết.
Vin vsinh dch tTây Nguyên là một đơn vsnghip y tế
dphòng trc thuc by tế, đóng chân trên địa bàn Tây Nguyên có
chức năng chủ yếu là chỉ đạo tuyến, phòng chng dch bnh cho
đồng bào các dân tc 04 tỉnh: Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kon
Tum và nghiên cu, phát hin các bnh truyn nhiễm trên địa bàn
được giao.
1

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ