Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tạo động lực làm việc cho giảng viên...

  • 16/07/2019 03:26:23
  • 15 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến động lực và các yếu tố tạo động lực làm việc cho GV ĐH; Phân tích thực trạng về động lực làm việc của giảng viên và các yếu tố tạo động lực làm việc cho giảng viên trường ĐH Kinh tế Nghệ An; Đề xuất một số giải pháp tạo động lực làm việc cho giảng viên trường ĐH Kinh tế Nghệ An.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.50 M, số trang : 26

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
--------/--------
-----/-----
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
NGUYỄN THỊ KIM DUNG
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO GIẢNG VIÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN
Chuyên ngành: Quản công
số: 60 34 04 03
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
NỘI 2017
Luận văn được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
Người hướng dẫn khoa học:
GS.TSKH. NGUYỄN ĐĂNG THÀNH
Phản biện 1:
Phản biện 2:
Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn,
Học viện Hành chính Quốc gia
Địa điểm: Phòng họp …
tầng … Hội trường bảo vệ Luận văn Thạc sĩ
Học viện Hành chính Quốc gia
Số: 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Thời gian: vào hồi …h ngày … tháng … năm 2017
Có thể tìm hiểu luận văn tại thư viện Học viện Hành chính Quốc gia
hoặc trên trang Web của Khoa Sau đại học,
Học viện Hành chính Quốc gia
2
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Một trong những yếu tố hàng đầu tạo nên chất lượng đào tạo của
một
trường
đại
học
số
lượng
chất
lượng
đội
ngũ
giảng
viên.
Trong đội ngũ giảng viên thì trình độ và sự tâm huyết (kiến thức, kỹ
năng, thái độ) là yếu tố cơ bản và trực tiếp quyết định đến chất lượng,
vị thế và thương hiệu của một cơ sở đào tạo, một trường Đại học.
Nâng cao trình độ, sự gắn bó tâm huyêt của đội ngũ giảng viên
chính là mục tiêu mà các nhà lãnh đạo và quản lý của nhà trường cần
phải chú trọng thực hiện. Phương thức cơ bản của để thực hiện mục
tiêu đó chính là tạo được động lực làm việc tích cực, ngày càng cao
của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường nói chung, đặc biệt là đội
ngũ giảng viên.
Trường
Đại
học
Kinh
tế
Nghệ
An
được
thành
lập
trên
cở
sở
nâng hạng từ trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ thuật Nghệ An. Nhu cầu
đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về các lĩnh vực chuyên ngành
Kinh tế- Tài chính- Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành Nông –
lâm – ngư gắn với điều kiện của Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.
Trong điều kiện mới được nâng hạng lên trường đại học, trong môi
trường cạnh tranh với hệ thống các trường Đại học… việc khẳng định
vị thế, thương hiệu và chất lượng đào tạo của nhà trường là những yêu
cầu rất bức xúc và gay gắt đặt ra đối với lãnh đạo, quản lý nhà trường.
Chính
những
do
đó
việc
tạo
động
lực
cho
đội
ngũ
giảng
viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An trở thành những vấn đề trọng
yếu trong chiều sâu Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường hiện nay.
Thực tế đời sống, môi trường làm việc của giảng viên, động lực
làm việc của giảng viên cũng như những nhân tố tác động, tạo động
lực
cho
giảng
viên
tại
trường
Đại
học
Kinh
tế
Nghệ
An
đang
còn
không ít những vấn đề bất cập như: Việc thực hiện các chế độ, chính
3

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ