Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tạo động lực cho công chức các cơ...

  • 16/07/2019 03:40:12
  • 13 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn đã hệ thống hóa một cách cơ bản lý luận về động lực làm việc, tạo động lực làm việc cho công chức, những học thuyết cơ bản về động lực và tạo động lực, phân tích các học thuyết tạo động lực theo phân loại học thuyết nội dung, học thuyết công cụ và học thuyết quá trình với từng nhóm tác giả tiêu biểu để thấy được ưu và nhược điểm của từng loại học thuyết.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.64 M, số trang : 24

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
………../………...
…../…..
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
TRẦN THỊ NGỌC UYÊN
TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÔNG CHỨC
CÁC QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KUIN,
TỈNH ĐẮK LẮK
Chuyên ngành: CHUYÊN NGÀNH QUẢN CÔNG
Mã số:
60 34 04 03
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH QUẢN CÔNG
ĐẮK LẮK, NĂM 2017
Công trình được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Kiên Cường
Phản biện 1: PGS.TS Ngô Thành Can
Phản biện 2: TS. Đỗ Thị Nga
Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ,
Học viện Hành chính Quốc gia
Địa điểm: Phòng s4 - Phân viện Hành chính Quốc gia khu
vực Tây Nguyên
Số: 51 Phạm Văn Đồng, phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lk
Thời gian: vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2017
Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính
Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành
chính Quốc gia
MỞ ĐẦU
1. Tính cp thiết của đề tài
Vấn đề “ Động lực của người lao động” nói chung và công
chức nhà nước nói riêng là một trong những cấn đề then chốt của
công tác quản trị nhân lực. Trong có chế thị trường nhân lực đây là
yếu tố mang tính quyết định sự thành bại của một cơ quan, một cấp
hành chính hay một doanh nghiệp Để người công chức hay người lao
động gắn bó, phát huy hết khả năng, tích cực lao động, có trách
nhiệm và yêu công việc thì công tác tạo động lực cho người lao động
nói chung và cho công chức hành chính nói riêng là hết sức cần thiết
và có vai trò quan trọng trong công tác quản trị nhân lực của mỗi đơn
vị hành chính.
Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn mang tính cấp thiết và ý
nghĩa quan trọng đó nên cần phải nghiên cứu một cách khoa học và
có hệ thống, từ đó rút ra những giải pháp tạo động lực cho người lao
động nói chung và cho công chức nhà nước nói riêng
nhằm thực
hiện chức năng quản lý hay sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất. Đề
tài "Tạo động lc cho công chức các cơ quan chuyên môn thuc U
ban nhân dân huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk” góp phần xây dựng và
hoàn thiện chính sách về giải pháp tạo động lực nhằm giúp công chức
các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin
được yên tâm làm việc phát huy trí tuệ để đạt hiệu quả cao và nâng
cao năng lực của chính quyền địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội
huyện Cư Kuin ngày càng phát triển.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn
Tạo động lực lao động nói chung là mt chủ đề nghiên cu
không phi là mới. Nó đã được nhiu cá nhân và tchc nghiên cu
1

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ