Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về tài nguyên nước...

  • 16/07/2019 03:35:00
  • 12 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn gồm các nội dung sau: Cơ sở lý luận và Thực tiễn quản lý nhà nước về tài nguyên nước; Thực trạng quản lý nhà nước về tài nguyên nước tại tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2010 - 2015; Định hướng và Giải pháp quản lý Nhà nước về tài nguyên nước tại tỉnh Đắk Nông.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.44 M, số trang : 25

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ NỘI VỤ
……/……
…/…
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
QUANG HỌC
QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ TÀI NGUYÊN NƢỚC
TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG
Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số:
60
34
04
03
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
1
TÂY NGUYÊN NĂM 2017
Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
Người hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Thành Lê
-
Học viện Hành chính
Quốc gia
Phản biện 1: TS. Lương Minh Việt – Học viện Hành chính Quốc gia
Phản biện 2: TS. Nguyễn Thanh Nam Giám đốc KH&CN tỉnh Đắk Lắk.
Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành chính
Quốc gia – Phân viện Khu vực Tây Nguyên.
Địa điểm: Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính – Phân
viện Khu vực Tây Nguyên
Số: 51- Đường Phạm Văn Đồng - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
Thời gian: Vào hồi 07h30 ngày 29 tháng 5 năm 2017
Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính hoặc trên trang
Web của Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính
2
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng đối với mọi sự sống trên hành tinh, là điều kiện tồn tại và phát
triển của tự nhiên, kinh tế xã hội. Nước là một loại tài nguyên quí giá và giữ vai trò quan trọng. Hàng loạt tài
liệu khoa học công bố trong nhiều thế kỷ vừa qua trên thế giới đã nói lên điều đó. Khoảng hơn hai trăm năm
trước đây, trong sách “Vân Đài loại ngữ”, nhà bác học Việt Nam Lê Quý Đôn đã viết:
"Vạn vật không có nước không thể sống được,
Mọi việc không có nước không thể thành được".
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có câu nói tuyệt vời trong huấn thị của Người tại Hội nghị Thủy lợi toàn
miền Bắc họp tại Bắc Ninh, ngày 14-9-1959 như sau: "Việt Nam ta có hai tiếng Tổ quốc, ta cũng gọi Tổ
quốc là đất nước; có đất và có nước, thì mới thành Tổ quốc. Có đất lại có nước thì dân giàu nước mạnh...
Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho đất với nước điều hoà với nhau để nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng
chủ nghĩa xã hội".
Không có nước thì không có sự sống trên hành tinh của chúng ta. Nước là động lực chủ yếu chi phối
mọi hoạt động dân sinh kinh tế của con người. Nước được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp, công
nghiệp, thuỷ điện, giao thông vận tải, chăn nuôi thuỷ sản v.v… Do tính chất quan trọng của nước như vậy
nên UNESCO lấy ngày 23/3 hàng năm làm ngày nước thế giới.
Nước là một loại tài nguyên được tái tạo theo quy luật thời gian và không gian. Nhưng ngoài quy
luật tự nhiên, hoạt động của con người đã tác động không nhỏ đến vòng tuần hoàn của nước. Nước ta có
nguồn tài nguyên nước khá phong phú nhưng khoảng 2/3 lại bắt nguồn từ ngoài lãnh thổ quốc gia, mùa khô
lại kéo dài 6-7 tháng làm cho nhiều vùng thiếu nước trầm trọng. Dưới áp lực của gia tăng dân số, nhu cầu
phát triển kinh tế xã hội đã ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên nước như tăng dòng chảy lũ, lũ quét, cạn kiệt
nguồn nước mùa cạn, hạ thấp mực nước ngầm, suy thoái chất lượng nước… Do đó, giữ gìn, bảo vệ tài
nguyên nước, dùng đủ hôm nay, giữ gìn cho ngày mai, là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi người dân cần
được tuyên truyền sâu rộng về tài nguyên nước, từ đó thấy được nghĩa vụ của mình trong viêc giữ gìn bảo vệ
nguồn tài nguyên quý giá này.
Với lý do thực tế trên đây tôi chọn đề tài “Quản Nhà nước về tài nguyên nước tại tỉnh Đắk Nông
cho luận văn cao học ngành Quản lýcông.
Luận văn được giới hạn bởi khía cạnh quản lý nhà nước thông qua việc khảo sát thực tế khai thác, sử
dụng, quản lý và bảo vệ tài nguyên nước ở tỉnh Đắk Nông. Thông qua sự tham khảo phân tích hệ thống văn bản
pháp quy hiện hành về khai thác, sử dụng, bảo vệ và quản lý nước.
2. Tình hình nghiên cứu
Quản lý Nhà nước về tài nguyên nước trên lãnh thổ Việt Nam chung, trong đó trên địa bàn tỉnh Đắk
Nông nói riêng không còn là một vấn đề mới, nhưng luôn là đề tài có tính thời sự và cũng không kém phần
phức tạp. Vấn đề này đã được nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, hoạch định chính sách và hoạt động thực tiễn
tập trung đi sâu nghiên cứu, tìm tòi, khảo sát. Đến nay đã có nhiều công trình được công bố dưới những góc
độ, mức độ, khía cạnh, hình thức thể hiện khác nhau đã được đăng tải và công bố trên một số sách, báo, tạp
chí ở Trung ương và địa phương, như:
Báo cáo “Kết quả thực hiện đề án, điều tra đánh giá nước dưới đất 07 vùng trọng điểm tỉnh Đắk
Nông” Dự án Điều tra, đánh giá nước dưới đất ở một số vùng trọng điểm thuộc 05 tỉnh Tây Nguyên (2006),
Chủ biên Ông Ngọc Khoát. Thực hiện Liên đoàn địa chất Thủy văn-Địa chất công trình Miền Nam.
3

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ