Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh...

  • 16/07/2019 03:29:44
  • 17 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn góp phần làm rõ thêm những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với nông nghiệp và hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp. Cung cấp thêm cơ sử khoa học cho việc nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về nông nghiệp ở tỉnh Luông Pha Bang.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.35 M, số trang : 26

Chi tiết

B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
--------/--------
-----/-----
HC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
BOUNMY LAOFAIDANG
QUẢN NHÀ NƯỚC
V NÔNG NGHIỆP
TỈNH LUÔNG PHA BANG,
NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
Chuyên ngành: Quản công
số: số: 60 34 04 03
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
NỘI 2017
Luận văn được hoàn thành tại: HC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
Người hướng dn:
TS. NGÔ THÚY QUỲNH
Phn bin 1:
…………………………………………..
Phn bin 2:
……………………………………………
Luận văn được bo vti Hội đồng chm luận văn,
Hc viện Hành chính Quc gia
Địa điểm: Phòng …. nhà …. Hội trường bo vLun văn Thc
Hc viện Hành chính Quc gia
S: 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Thời gian: vào hồi …h ….phút ngày …. tháng ….năm 2017
Có thể tìm hiểu luận văn tại thư viện Hc viện Hành chính Quc gia
hoặc trên trang Web của Khoa Sau đại hc,
Hc viện Hành chính Quốc gia
MỞ ĐẦU
1. do chọn đề tài luận văn
Nông
nghiệp
vấn
đề
quan
trọng,
liên
quan
trực
tiếp
đến
an
ninh lương thực. Trong một xã hội mà dân cư nông thôn và lao động
nông nghiệp
chiếm đại b
phận
thì việc tiến
hành
công
nghiệp
hóa,
hiện đại hóa phải diễn ra có những đặc điểm đặc thù. Với các chính
sách mới trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thi hành Luật
Đất đai, phát triển
kinh
tế trang
trại,
… tạo
ra nn
tng
cho
kinh
tế
nông nghiệp có nhiều chuyn biến lớn, góp phần làm cho kinh tế đất
nước dần đi vào ổn định. Trên thực thế, phát triển nông nghiệp có liên
quan mt thiết đến tính bền vng ca sự phát triển. Hơn thế nữa, nông
nghiệp, nông dân và nông thôn là ba vấn đề có quan hệ mt thiết vi
nhau, nếu không cùng được gii quyết một cách đồng bộ thì không thể
tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thành công được.
Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào là quốc gia vi sn xut
nông nghiệp chyếu, diện tích Lào khoảng 26 nghìn km2, trong đó
nông thôn chiếm phn lớn. Do đó, Đảng nhân dân cách mạng Lào đã
đặt vấn đề về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn
là một nhim vrt quan trọng, có ý nghĩa quyết định quá trình phát
trin. Mt khi chưa tạo ra được chuyn biến ca khu vc kinh tế này
thì không thể có được sự phát triển bn vững. Chính vì vậy mà Đảng
Nhà
nước
đã
chủ
trương
phát
triển
toàn
diện
nông,
lâm,
ngư
nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh, cơ cấu cây trồng hợp lý, đa
dng
hóa các sản
phẩm hàng
hóa về s
lượng
và tốt
vchất lượng.
Tuy
nhiên,
nông
nghiệp
ca
Cộng
hòa
dân
chủ
nhân
dân
Lào
vẫn
trong
tình
trạng
tcung, tcp, sn
xut nhl, cuc sống
còn
lạc
hu, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn ngày càng gia tăng, tình
1

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ