Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Đăng ngày 7/15/2019 8:29:44 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 10 | Page: 26 | FileSize: 0.35 M | File type: PDF
Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Luận văn góp phần làm rõ thêm những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với nông nghiệp và hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp. Cung cấp thêm cơ sử khoa học cho việc nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về nông nghiệp ở tỉnh Luông Pha Bang.
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
--------/--------
-----/-----
HC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
BOUNMY LAOFAIDANG
QUẢN NHÀ NƯỚC
V NÔNG NGHIỆP
TỈNH LUÔNG PHA BANG,
NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
Chuyên ngành: Quản công
số: số: 60 34 04 03
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
NỘI 2017
Luận văn được hoàn thành tại: HC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
Người hướng dn:
TS. NGÔ THÚY QUỲNH
Phn bin 1:
…………………………………………..
Phn bin 2:
……………………………………………
Luận văn được bo vti Hội đồng chm luận văn,
Hc viện Hành chính Quc gia
Địa điểm: Phòng …. nhà …. Hội trường bo vLun văn Thc
Hc viện Hành chính Quc gia
S: 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Thời gian: vào hồi …h ….phút ngày …. tháng ….năm 2017
Có thể tìm hiểu luận văn tại thư viện Hc viện Hành chính Quc gia
hoặc trên trang Web của Khoa Sau đại hc,
Hc viện Hành chính Quốc gia
MỞ ĐẦU
1. do chọn đề tài luận văn
Nông
nghiệp
vấn
đề
quan
trọng,
liên
quan
trực
tiếp
đến
an
ninh lương thực. Trong một xã hội mà dân cư nông thôn và lao động
nông nghiệp
chiếm đại b
phận
thì việc tiến
hành
công
nghiệp
hóa,
hiện đại hóa phải diễn ra có những đặc điểm đặc thù. Với các chính
sách mới trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thi hành Luật
Đất đai, phát triển
kinh
tế trang
trại,
… tạo
ra nn
tng
cho
kinh
tế
nông nghiệp có nhiều chuyn biến lớn, góp phần làm cho kinh tế đất
nước dần đi vào ổn định. Trên thực thế, phát triển nông nghiệp có liên
quan mt thiết đến tính bền vng ca sự phát triển. Hơn thế nữa, nông
nghiệp, nông dân và nông thôn là ba vấn đề có quan hệ mt thiết vi
nhau, nếu không cùng được gii quyết một cách đồng bộ thì không thể
tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thành công được.
Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào là quốc gia vi sn xut
nông nghiệp chyếu, diện tích Lào khoảng 26 nghìn km2, trong đó
nông thôn chiếm phn lớn. Do đó, Đảng nhân dân cách mạng Lào đã
đặt vấn đề về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn
là một nhim vrt quan trọng, có ý nghĩa quyết định quá trình phát
trin. Mt khi chưa tạo ra được chuyn biến ca khu vc kinh tế này
thì không thể có được sự phát triển bn vững. Chính vì vậy mà Đảng
Nhà
nước
đã
chủ
trương
phát
triển
toàn
diện
nông,
lâm,
ngư
nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh, cơ cấu cây trồng hợp lý, đa
dng
hóa các sản
phẩm hàng
hóa về s
lượng
và tốt
vchất lượng.
Tuy
nhiên,
nông
nghiệp
ca
Cộng
hòa
dân
chủ
nhân
dân
Lào
vẫn
trong
tình
trạng
tcung, tcp, sn
xut nhl, cuc sống
còn
lạc
hu, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn ngày càng gia tăng, tình
1
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
10 lần xem

Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Luận văn góp phần làm rõ thêm những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với nông nghiệp và hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp. Cung cấp thêm cơ sử khoa học cho việc nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về nông nghiệp ở tỉnh Luông Pha Bang..

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------/-------- BỘ NỘI VỤ -----/----- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BOUNMY LAOFAIDANG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP TỈNH LUÔNG PHA BANG, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2017 Luận văn được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn: TS. NGÔ THÚY QUỲNH Phản biện 1: Phản biện 2: ………………………………………….. …………………………………………… Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng …. nhà …. Hội trường bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Học viện Hành chính Quốc gia Số: 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi …h ….phút ngày …. tháng ….năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web của Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia 2 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Nông nghiệp là vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến an ninh lương thực. Trong một xã hội mà dân cư nông thôn và lao động nông nghiệp chiếm đại bộ phận thì việc tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải diễn ra có những đặc điểm đặc thù. Với các chính sách mới trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thi hành Luật Đất đai, phát triển kinh tế trang trại, … tạo ra nền tảng cho kinh tế nông nghiệp có nhiều chuyển biến lớn, góp phần làm cho kinh tế đất nước dần đi vào ổn định. Trên thực thế, phát triển nông nghiệp có liên quan mật thiết đến tính bền vững của sự phát triển. Hơn thế nữa, nông nghiệp, nông dân và nông thôn là ba vấn đề có quan hệ mật thiết với nhau, nếu không cùng được giải quyết một cách đồng bộ thì không thể tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thành công được. Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào là quốc gia với sản xuất nông nghiệp chủ yếu, diện tích Lào khoảng 26 nghìn km2, trong đó nông thôn chiếm phần lớn. Do đó, Đảng nhân dân cách mạng Lào đã đặt vấn đề về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn là một nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định quá trình phát triển. Một khi chưa tạo ra được chuyển biến của khu vực kinh tế này thì không thể có được sự phát triển bền vững. Chính vì vậy mà Đảng và Nhà nước đã chủ trương phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh, cơ cấu cây trồng hợp lý, đa dạng hóa các sản phẩm hàng hóa về số lượng và tốt về chất lượng. Tuy nhiên, nông nghiệp của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào vẫn trong tình trạng tự cung, tự cấp, sản xuất nhỏ lẻ, cuộc sống còn lạc hậu, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn ngày càng gia tăng, tình 1 trạng phát triển nông thôn thiếu quy hoạch, môi trường ô nhiễm, hệ thống cơ sở hạ tầng lạc hâu, yếu kém,... Để nông nghiệp tỉnh Luông Pha Bang phát triển, cần thực hiện nhiều biện pháp khác nhau, trong đó cần tăng cường quản lý nhà nước đối với nông nghiệp. Do đó, tác giả vấn đề: “Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2.1. Tình hình nghiên cứu quan lý nhà nước về nông nghiệp ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - Các văn kiện của Đảng Nhân dân cách mạng Lào (Đại hội IV là đại hội mở đầu cho sự đổi mới, Đại hội IX và Đại hội X là 2 đại hội gần đây nhất) đều nhấn mạnh đến việc phát triển nông nghiệp của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đây chính là sự định hướng cho việc phát triển nông nghiệp của Lào nói chung, của tỉnh Luông Pha Bang nói riêng. - Văn kiện của Đảng bộ tỉnh Luông Pha Bang (khóa XIV, XV) chính là sự định hướng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có phát triển nông nghiệp. - Báo cáo kết quả sản xuất nông, lâm, nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 của tỉnh Phong Sa Ly và tỉnh Xiêng Khoảng. Đây là các báo cáo để tác giả tham khảo việc quản lý nhà nước của tỉnh bạn về phát triển nông nghiệp. 2.2. Tình hình nghiên cứu quản lý nhà nước về nông nghiệp ở Việt Nam - Các tài liệu là giáo trình phục vụ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, gồm có: Giáo trình Quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực của 2 Học viện hành chính Quốc gia (Nhà xuất bản Giáo dục năm 2004); Giáo trình Kinh tế học phát triển của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Nhà xuất bản Lý luận chính trị năm 2007); Giáo trình Quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp và nông thôn của các tác giả Phạm Kim Giao, Hoàng Sỹ Kim, Phạm Lệ Minh, Nguyễn Thị Thanh Thủy (Nhà xuất bản đại học quốc gia năm 2004); Giáo trình Kinh tế nông nghiệp của Vũ Đình Thắng (2013); Quản lý nhà nước về kinh tế của Phan Huy Đường (Nhà xuất bản đại học quốc gia năm 2010); Giáo trình Quản lý kinh tế quốc dân của các tác giả Đỗ Hoàng Toàn, Mai Văn Bưu (Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật năm 2007). - Nghiên cứu về các các nguồn lực và các yếu tố cho phát nông nghiệp có công trình của Đinh Phi Hổ (2003), Kinh tế nông nghiệp - lý thuyết và thực tiễn (2003); Diệp Kỉnh Tần (2009), Phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đăng trên Tạp chí Quản lý nhà nước. - Nghiên cứu về chính sách phát triển nông nghiệp có Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta trong thời kỳ hậu WTO của Nguyễn Hữu Hải (2009) đăng trên Tạp chí Quản lý nhà nước; Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của một số quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á của Nguyễn Thị Hải Vân (2016) đăng trên Tạp chí Quản lý nhà nước. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở làm rõ về mặt lý luận, tiến hành đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp tỉnh Luông Pha Bang, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp tỉnh Luông Pha Bang. 3 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa các kết quả nghiên cứu trước đây và góp phần làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận về quản lý nhà nước đối với phát triển nông nghiệp. - Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp ở tỉnh Luông Pha Bang hiện nay để xác định mặt được, mặt chưa được và nguyên nhân của những yếu kém trong quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp ở tỉnh Luông Pha Bang - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp ở tỉnh Luông Pha Bang. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp ở tỉnh Luông Pha Bang. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu cả lý luận và thực tiễn, cả thực trạng (giai đoạn 2011 – 2016) và quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp trong những năm tới ở tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 5. Phương pháp tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp tiếp cận Luận văn sử dụng nguyên lý duy vật biện chứng, duy vật lịch sử để nghiên cứu và tiếp cận vấn đề nghiên cứu theo các hướng chính: Tiếp cận từ lý thuyết đến thực tiễn; Tiếp cận từ vĩ mô đến vi mô; Tiếp cận liên ngành - liên vùng; Tiếp cận theo nguyên tắc nhân - quả. 5.2. Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành luận văn của mình, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau đây: 4 - Phương pháp phân tích hệ thống: - Phương pháp phân tích thống kê: - Phương pháp so sánh: - Phương pháp chuyên gia:. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn - Luận văn góp phần làm rõ thêm những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với nông nghiệp và hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp. - Cung cấp thêm cơ sử khoa học cho việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp ở tỉnh Luông Pha Bang. - Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận văn có 3 chương. Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với phát triển nông nghiệp Chương 2. Thực trạng quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp của tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay Chương 3. Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp của tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 5 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1.1. Những vấn đề cơ bản về nông nghiệp 1.1.1. Khái niệm nông nghiệp Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực thực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp. Nông nghiệp là một ngành sản xuất lớn, bao gồm nhiều chuyên ngành: trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế nông sản; theo nghĩa rộng, còn bao gồm cả lâm nghiệp, thủy sản. 1.1.2. Những đặc điểm chủ yếu của nông nghiệp mà công tác quản lý nhà nước đối với phát triển nông nghiệp cần chú ý - Đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp. - Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên và mang tính vùng, miền. - Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cơ thể sống có sự sinh trưởng và phát triển riêng biệt. 1.1.3. Vai trò của nông nghiệp đối với đời sống xã hội - Cung cấp lương thực, thực phẩm cho nhu cầu xã hội - Cung cấp các yếu tố đầu vào cho phát triển công nghiệp và khu vực thành thị - Làm thị trường tiêu thụ của công nghiệp và dịch vụ. - Nông nghiệp tham gia vào xuất khẩu. - Nông nghiệp góp phần trong việc bảo vệ môi trường 6 1.2. Quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp 1.2.1. Khái niệm quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp - Khái niệm quản lý nhà nước. Quản lý nhà nước được hiểu theo nghĩa rộng, nghĩa là quản lý nhà nước bao gồm toàn bộ các hoạt động từ ban hành các văn bản luật, các văn bản mang tính luật đến việc chỉ đạo trực tiếp hoạt động của đối tượng bị quản lý và vấn đề tư pháp đối với đối tượng quản lý cần thiết của Nhà nước. - Khái niệm quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp. Quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp là một bộ phận trong quản lý kinh tế quốc dân, thể hiện sự tác động chi phối, có định hướng bằng quyền lực và thông qua bộ máy nhà nước; thực hiện bằng các biện pháp, công cụ quản lý để nông nghiệp đạt được mục tiêu kinh tế, hiệu quả xã hội, sự vận hành phù hợp với các quy luật khách quan. 1.2.2. Chức năng quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp Thứ nhất, Nhà nước tạo lập môi trường và điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp phát triển. Thứ hai, Nhà nước định hướng phát triển nông nghiệp phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế - xã hội trong nước Thứ ba, Nhà nước tổ chức và điều tiết sự phát triển của NN. Thứ tư, Nhà nước thực hiện chức năng kiểm tra các hoạt động liên quan đến nông nghiệp nhằm đảm bảo trật tự, kỷ cương, uốn nắn những hành vi trái pháp luật. 1.2.3. Vai trò của quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp Thứ nhất, quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp đóng vai trò định hướng chiến lược cho sự phát triển nông thôn, 7 Thứ hai, quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp đóng vai trò điều chỉnh các mối quan hệ trong nội bộ nền nông nghiệp. Thứ ba, quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp có vai trò hỗ trợ giúp đỡ kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại,… 1.2.4. Nội dung quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp 1.2.4.1. Nội dung quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp - Xây dựng các chính sách phát triển nông nghiệp và tổ chức thực hiện cùng với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nông nghiệp - Thực hiện công tác hỗ trợ nông nghiệp 1.2.4.2. Những công việc chủ yếu cơ quản nhà nước cần thực hiện để quản lý tốt phát triển nông nghiệp - Hoàn thiện bộ máy quản lý và xây dựng nhân lực quản lý nhà nước có năng lực đối với phát triển nông nghiệp - Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong nông nghiệp - Mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực quản lý và tăng cường kinh nghiệm phát triển nông nghiệp 1.2.5. Các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp - Điều kiện tự nhiên - Điều kiện kinh tế - xã hội - Nhận thức của các chủ thể tham gia phát triển nông nghiệp về quản lý nhà nước đối với phát triển nông nghiệp - Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 8 1.2.6. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp của một số địa phương của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và giá trị tham khảo cho Luông Pha Bang * Quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp ở tỉnh Phong Sa Ly Các cơ quan quản lý nhà nước luôn tích cực đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, nhanh chóng, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nông dân sản xuất, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành và nâng cao chất lượng nông sản; các cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp tại các xã, thôn, bản đã thực hiện hầu hết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, theo hướng đơn giản hóa các thủ tục. Đây là bước cải cách hành chính mạnh mẽ và đã phát huy tác dụng trong phát triển kinh tế - xã hội. * Kinh nghiệm quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp ở tỉnh Xiêng Khoảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước bằng cách xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất, có năng lực, bảo đảm thực hiện một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững về nghiệp vụ, giỏi về chuyên môn, đồng thời coi đây cũng là nguồn lực quan trọng để phát triển nông nghiệp, nông thôn. * Giá trị tham khảo cho tỉnh Luông Pha Bang Một là, cần nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch phát triển nông nghiệp. Hai là, tạo môi trường thuận lợi để thu hút vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp mà trước hết là đầu tư phát triển cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp; Ba là, phát triển nguồn nhân lực đủ về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, gắn với đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật. 9 Bốn là, làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ quy định hiện hành của Nhà nước; Năm là, tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành liên quan ở các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở và nhân dân trong quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. Sáu là, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá cần xây dựng dự án. Tiểu kết chương 1: Để đảm bảo cho sự phát triển bền vững ở các vùng nông thôn hiện nay vấn đề quan trọng nhất là phải thực thi công tác quản lý của nhà nước đối với phát triển nông nghiệp. Công tác quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp được chú trọng và quan tâm thì các vấn đề khác của nông thôn được đầu tư và phát triển toàn diện, nâng cao được mức sống của người dân, phát huy mọi nguồn lực trong phát triển khu vực nông thôn. Trong quá trình đó các chủ thể quản lý nhà nước bằng các biện pháp, công cụ của mình tiến hành khắc phục khó khăn, phát huy thế mạnh của địa phương tạo thành nguồn lực mới cho phát triển nông nghiệp. Qua việc tìm hiểu về vị trí, vai trò cũng như các đặc điểm, yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp hiện nay, sẽ có cái nhìn tổng thể và toàn diện về nông nghiệp. Trên cơ sở các nội dung quản lý nhà nước chung nhất về nông nghiệp như vấn đề ban hành văn bản, chính sách về phát triển nông nghiệp... sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để đi vào tìm hiểu thực trạng công tác quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp ở chương 2. 10 Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆPCỦATỈNH LUÔNG PHA BANG, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY 2.1. Tổng quan về tỉnh Luông Pha Bang 2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Luông Pha Bang Tỉnh Luông Pha Bang là một tỉnh thuộc Miền Bắc của Lào, bao gồm 12 huyện như: Huyện Luông Pha Bang, Huyện, Xiêng Ngân, Huyện Mương Nan, Huyện Pác U, Huyện Nạm Bạc, Huyện Mương Ngoy, Huyện Pác Xeng, Huyện Phôn Xay, Huyện Chom Phết, Huyện Viêng Khăm, Huyện Phu Khun và Huyện Phông Thoong. * Điều kiện tự nhiên Tỉnh Luông Pha Bang có diện tích 80% là miền núi đá dốc, diện tích rừng chiếm 50% diện tích cả tỉnh, có thế nói rừng là một thế mạnh của tỉnh, có rất nhiều cây gỗ và lâm sản quý như: gỗ plamun, gỗ mun, gỗ trò, gỗ trắc, có những loại cây dùng làm thuốc… ó núi rừng và những phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ thích hợp cho việc khai thác ngành du lịch. * Đặc điểm kinh tế - xã hội Tính đến năm 2015, cả tỉnh bao gồm 762 bản, có 76.009 hộ gia đình và có dân số 454.000 người, trong đó nữ 278.000 người. Có 3 dân tộc cơ bản cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh là Lào Lùm, Lào Xủng, Lào Thâng. Lối sống của 3 dân tộc này có sự khác nhau, Lào Lùm phần lớn làm ruộng, làm vườn, trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán, làm công chức nhà nước; dân tộc Lào Thâng làm nương, làm rẫy; còn dân tộc Lào Xủng thích trồng trọt và chăn nuôi. 11 2.1.2. Giới thiệu Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Luông Pha Bang Cụ thể: Tổng số cán bộ công chức của sở: 180 người, nữ 42 người Bảng 2.1. Tổng số cán bộ công chức của sở Thạc sĩ Cử nhân Cao đẳng Trung cấp Phổ thông Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 6 0 48 12 62 23 Nam Nữ Nam Nữ 20 6 2 1

Tài liệu liên quan