Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về dịch vụ công...

  • 16/07/2019 01:37:09
  • 15 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận văn đóng góp hoàn thiện thêm cơ sở lý luận về hoạt động quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công cộng nói chung và quản lý nhà nước của UBND tỉnh đối với dịch vụ công cộng ở nước nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.71 M, số trang : 13

Chi tiết