Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về dịch vụ công cộng trên địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Đăng ngày 7/15/2019 6:37:09 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 10 | Page: 13 | FileSize: 0.71 M | File type: PDF
Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về dịch vụ công cộng trên địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Luận văn đóng góp hoàn thiện thêm cơ sở lý luận về hoạt động quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công cộng nói chung và quản lý nhà nước của UBND tỉnh đối với dịch vụ công cộng ở nước nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay.