Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với hoạt động...

  • 16/07/2019 03:32:41
  • 13 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nội dung luận văn được kết cấu thành 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí; Thực trạng hoạt động báo chí và quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào; Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Savannakhet.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.56 M, số trang : 26

Chi tiết

B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
………../………..
……/……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
KHONESAVANH PHATHITHACK
QUN NHÀ NƯỚC ĐỐI VI HOẠT ĐỘNG
BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TNH SAVANNAKHET,
NƯỚC CNG HÒA DÂN CH NHÂN DÂN LÀO
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
NI NĂM 2017
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B NI V
………../………..
……/……
HC VIN HÀNH CHÍNH QUC GIA
KHONESAVANH PHATHITHACK
QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VI HOẠT ĐỘNG
BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TNH SAVANNAKHET,
NƯỚC CNG HÒA DÂN CH NHÂN DÂN LÀO
LUẬN VĂN THẠC QUẢN CÔNG
Chuyên ngành: Qun công
s: 60.34.04.03
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC: PGS.TS. NGUYỄN VĂN HẬU
NI NĂM 2017
PHN M ĐẦU
1. Tính cp thiết của đề tài
Trong thi khi nhp hin nay, cùng vi kinh tế và công nghthông
tin, nn báo chí trên thế gii không ngng phát triển, đạt được nhng thành
tu quan trng. Mc tiêu cao nht ca báo chí là phc vsphát trin ca
đất nước và li ích của nhân dân. Báo chí đã tác động tng ngày, tng gi
đến đời sng chính tr, xã hi, cung cấp thông tin đa chiều, sâu sc, tuyên
truyn
chủ trương, chính sách
của Đảng và pháp lut
của nhà nước hiu
quả, đặc bit là phát huy vai trò phn bin xã hội trong đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Xã hội phát triển đòi hỏi hoạt động
báo chí cũng phải thay đổi tương ứng để kp thi phn ánh nhng sthay
đổi ca xã hội đó, vì vy công tác quản lý nhà nước đối vi hoạt động báo
chí trong thi kmới cũng cần phải thay đổi cho phù hp với điều kin, tình
hình mi.
Sau gần 40 năm phấn đấu gian khổ, Đảng, Nhà nước và nhân dân các
b
tộc
Lào
đã
giành
được
nhng
thành
qu
to
ln
trong
công
cuc
xây
dng, bo vTquc và phát triển đất nước, đưa đất nước Lào ngày càng
tiến gn với trình độ phát trin của các nước trong khu vc. Cùng vi nhng
thành ququan trng của đổi mi kinh tế, những năm qua, tổ chc và hot
động
của
báo
chí
nước
CHDCND
Lào
nói
chung,
báo
chí
ca
tnh
Savannakhet nói riêng không ngừng được đổi mi và có những đóng góp to
ln trong snghip phát triển đất nước theo định hướng xã hi chủ nghĩa.
Chủ trương đổi mới do Đảng khởi xướng cùng vi nhng thành tựu vĩ đại
ca công nghệ thông tin đã làm cho báo chí tỉnh Savannakhet trong nhng
năm gần đây phát triển nhanh cvsố lượng và chất lượng. Vì vy, công
tác quản lý nhà nước đối vi hoạt động báo chí cn phải tăng cường trong
giai đoạn hin nay.
Sự ra đời ca Luật báo chí năm 2008 đã tạo nên shoàn chnh v
hành lang pháp lý cho hoạt động báo chí, đảm bo sự bình đẳng, dân ch
trong thông tin, đảm bo quyn tdo báo chí, tdo ngôn lun trên báo chí
của công dân. Đây cũng là điều kin mới để báo chí Lào phát trin, hi nhp
vi báo chí trong khu vc và trên thế gii.
Trong quá trình phát trin, bên cnh nhng thành tựu đã đạt được, báo
chí của Lào cũng bộc lnhng tn tại như có xu hướng thương mại hóa, xa
ri tôn ch, mục đích, đối tượng phc v, cho ra nhng n phm chyếu
đáp ứng nhu cu thhiếu tầm thường ca mt bphn qun chúng. Báo chí
còn chưa đến tay số đông nhân dân, nhất là nhân dân lao động nông thôn,
min núi, vùng sâu, vùng xa.
Các tác phm có chất lượng chính tr, chất lượng văn hóa, chất lượng
khoa hc, chất lượng nghip vtrên báo chí vẫn còn chưa cao. Đó là những
tác phm báo chí không thc hiện đúng định hướng tuyên truyền, người viết
1

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ